Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, April 09, 1913, Page IV, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    3
i Zprivy z Crete. I
Dr. Tobiska, zubni lekar, ma
bvou ufadovnu u Oerveneho nad
operni Bini. Advertisement. 16tf
Panovu Matej, Vojtech a Martin
Janeckove od Wilber byli v ilaseni
inesto za obcliodniini zalezitostnii. Po
vyfizeni obchodu so take trocliu poba
' vili mezi svymi pfateli a znamymi a
' ak sg vvdnli na cestu ko svvm do-
movum. Bylo nam mile- si s nimi po
. hovofit.
Pan Jos. Zima, byvaly zdejsi ko
ldf a napotomni trublaf, ktery cistou
ouuu Aisnui jiiiiuuu (jitiiLif at;
nam odstelioval do Necedah, Union
Co.,, "Wisconsin. Ztracime tak doved-
ucho trublaf e a obcana. Pan Zinia
, ind koupenou farnm a tak pry bude
farmafit. Pfejeme mu vSc dobre v
..ieho novum povoluni, by se jim tarn
ncstyskalo.
1 po tficet roku farniafil blize Hallam,
I,' iuuM uuuurui su nil ..isiuu.L'iiy uupu-
fi T 1 111 .1VT
ninnl. klvv nnt1 Kin nrlnvlnl cvniS
lannu sruinu svnovi. ran ovancara
, zvolil sobe Wilber za misto odpocinku,
kdez mini zbytck svuho zivota stravit.
.Pfe.i'em panu Svancarovi, by jeste
dlouba leta uzival ovoce sve prace ve
. zdravi.
Tak .ie po volbach a .iak jsine to
sobe pfali, tak se tez stalo. Vsichni
stan ufedtrici .isou na svych mistech
zase, az na jednoho wardniho otce, do
kterehozto iifadu byl zvolen nas ob-
cnodnik pan Jos. bedlacek, takze ma
me o jednoho Cecha v iiradu vice.
Pan Jos. Jeh'nek z Omaliy, ktery
mel zde pfed casern restaurant, byl v
nasem meste navstivit sve zname.
Zdrzel se zde nekolik dni a jak vypra
voval, dan pry se mu v Omaze pekne,
coz ran pfejeme.
Pan Jan Pulka a slecna Svcblako
va, ktcfi pfijeli asi pfed ctmacti dny
z.Moravy, byli sezdani u nas v Crete v
kostele sv. Ludmily rev. Ilancikcm.
Pfejeme novoraanzelfim, by se jim po
Manzele Jos. Aksamitovi je pnvezh v
automobilu a zase .ie ssebou odvezli do
Wilber.
Pan Prank Vrbsky, ktery farma
fil asi po tficet pet roku mezi Crete
a "Wilber a po nekolik mesicu zil na
odpocinku ve "Wilber, zemfel 2. dubna
no nemoci nekolik roku trvaiici v stdfi
o'J roku. Kad JNeb. cislo .5 v Crete,
loze Americkych Dfevafu a Telocvic
na Jed. Sokol ztraci v zesnulem ijvelio
bratra, ktery vzdy spnuTie plnil sve
poinnosti fadove. Telesne pozustatky
oj'ly v patek pocbovi'my na "Wilbersky
i Nar. hrbitov za ucasti radovych bra-
tru z Crete a bratfi fadu Praba z
Wilber. Neb., a velkeho krulm pfatel
Dr. A. CAPEK
cesky I6kar
a operator
V CRETE, NEBRASKA
UftADOVNA
V DUDOVfe CITY NATIONAL BANK
Bell 45 Indep. 94.
Nemo2no-li se trine dovolati,
telefonujte laskavS na p. Franka
Kuncla, obchodnika. itf
Dr. F. J. Stejskal
6esky lekar
a ranhojic.
y CRETE, NEBRASKA.
Bttldlovou lik&rnou.
TEIiEtrONYl tf
Offloa: Black 17 . Indep. 51.
Reildence: 174. Indep. SI.
a znamyeb. Zesnul zanecbavii zde
manzelku, dva syny a jednu dceru.
Pozustalym lati nase vfcla soustrast
a tobe, bratfe, lebke odpocinutf.
Pan Matuj Vavficka z Red Cloud,
Neb., pfijcl do nasebo mesta, by so
rozloucil se svym syncm, ktery je ve
sjiolku s pattern Bebkem v automobilo
vem obebodu, ne.H se vyda na cestu
do Oeob, kdez jeste dice jednou na
vstfviti svuj rodny kraj. Pfejeme p.
Vavfickovi st'astnou cestu a Cecbum
tarn za niofetn srdecny pozdrav. Jak
dloubo se pan Vavficka zdrzt ani pry
sam nevi.
Pan "Vacl. Pomajzl, student na
statm universite, pfijel navstivit svoje
rodice a zase odejel zpiitky, aby byl
v cas na mfste.
Pain Hromasova z Gresbam, Neb.,
jirijela na navstevtt svycli rodicu a
sourozencu a jelikoz zde ncbyla jiz
delsi dobu, tak se zde zdrzela dele.
Pfejem mnolio zabavy mezi svymi.
Pan Otton Kubfeek, deputy po
kladnik a iian Bouclial, okresni skoldo
zorce, byli v nasem meste za ruznymi
zalezitostmi obcliodniini. Po vynzeni
tehoz se trocliu pobavili a pak zase
uhaneli k domovu.
Panove Ignac Volesansky, Jos. a
Jarolim Vrbsky od Doreliester, Neb.,
sucastnili se pobfbu vana P. Vrbskybo
ve Wilber, jakozto bratranci a svagr.
K veceru se zase ubirali k domovu.
Pan Bocek z Wilber byl v nasem
meste, kdez mel ruzne ziilezitosti k vy
fizovam', obzvh'iste u pana Pokstofela,
kde mel .iednani o nejakou opravu na
hfbitove. K veceru zase se ubiral
domu.
Scliuze damskelio literannhn klu
bu byla odbyvana u pant Anny Aksa
mitove za ucasti nasleduji'cicb dam:
pain Kubi'ukova, iifcdsedka; pant V.
Aksamitova, tajenmice; pani Prank
Nedelovii, pain Musilovii, pani Prank
Papikova, pain Ilercelova, pani. P.
Kftenovii, pani Kopeckii, pani Chas.
Aronova, pain P. Pomajzlovii, pani
Spirkovii, pant Jos. Cizkova, )ain Jos.
Brabcova, )ain Jos. Scbeblovii, pani
F. Stepiinkova; mimo to navstivilv
scbuzi pani Poldovi'i, pain Chloui)kova
a pani Markova. Pntomnu diimy se
bavily debatami, zpevy a pfednaska
mi a ziiroven sebraly mezi sebou na
iitulnu v Brne castku $G.30, kterii byla
odevzdiina sremu iicelu, coz cti5nym
damam slouzi ke cti. Jen liusteji!
I TtTTTI
5 "J 5 J 5
3 l
4.4. 4. 4. .f. 4. ! ! I 'I' -t- 1r
Jlin. tyden bj'l v Omaze tydnem
pobfbu nest'astnycli obeti tornada. Be
liem tydne konalo se jich pfes sto, nej
vfee v bistorii Omahy.
V mestecku Yutan, ktere bylo
postizeno a rozbofeno tornadem, jez
zachvatilo Omabu, nalezena byla peti
leta divka, kterd neznd sveho pn.ime-
ni a vi jen tolik, ze se .imenuno Anna.
Ackoli jiz mnolio lidi z okoli Yutanu
az na vzdalenost dvaceti mil pokou
selo se stotozniti ji, nikdo n'i nedovedl
poznati. Devco nemuzc udati, jak se
v mistecb techto ocitlo.
Po pohrome, jaka stibla Omabu,
rokuje so 0 nasledcicb, jake budo to
miti pro nasi zapadni stranu, ktere
cast byla tornadem pobofena. Mnozt
so domnwaji, zo bude to miti za na
sledek zdrzeni rozvojo zfipadnl strany
a zapadnfeh pfedmesti, jini vak oce
kilvajf, ze nastane tam rozvoj jestS
vetsi nez pfed tim. Jak znamo, Chi
cago bylo po obrovskem pozaru v ne
kolika letech znovu vybudovdno a sta
lo se vetsim, bobatsim a peknejsim
mSstem, nezli jakym byvalo by bylo,
ncbyti katastrofy. Od pozfiru toboto
datujo se jebo rozvoj. Z liromad cibel
a zkroucene ocole po zemetfesenl vy
budovdno bylo San Prancisko jako
mesto mnohem krdsnejsi, nez bylo
pfed tfm. A tak mozno pocltati, ze i
na sbofenistfch zdpadni casti Omaliy
vybudovdny budou v krdtke dobe nove
domo, zvldste kdyz dostano so po
stizenym stedro pomoci, jakd jest jim
so vsech stran nabfzena.
Krute uestSsti postihlo v minu
lyclt dnecb 71eteho Johnnie Dokulila
z cfsla 130 Poppleton avo. Hoik brdl
si na pfesunovaefch kolejich drdby
Burlingtonskd, asi padesdt stop od
sv6ho domova. Pfi torn dostala so
mu leva noba do prohlouben6 kolejo
a byla mu rozdrcena dvema ndklad
nlmi vozy, kterd pfes nej pfejely, tou
raSrou, zo bylo nutno pod kycU mu
ji araputovati. Neit'astn hoch nale-
Vykona
10-denm praci
v jednom dnu.
' OrtANl ! n! 3 nltrO za
den. za pflznlvjch okol
liostl. so doaud hojnfi
provfidl. Ne vSak farmftfem.
ktcrf vlastnt I II C hybostroj.
Ten zora 20 ai 30 nkrfl za den
ncbo vice, die volkostl svfiho
zaMzenf, a vykona to nadn6Jl
nezll ilovCk. ktery prqehodl 1G
mil neb vice donne. s driadly
pluhu v rukou. Mate-it 160
akrfl neb vice pfldy pod plu
hem. ztractto ponlza kaXdy
den. pokud nczaSnete praco
vatl sIlIC hybostrolem.
Kdyi Jest orflnt skonCeno, rocnl prilce pro hybostroj
pravS zaCtnft. Mfliete s ntm utahnoutl tfi I vice sectch
stro.1fl. Ve Znlch vezme misto potahu pro tf 1 nebo vice
vaznCfl. Jei BeCou ladu Slrokou Jako m69tska ullcc. To
skytujo sllu k mlftccnl. Doveze vjrobky do m5sta.
I II C rETIlOI.lClO-aASOMNO.VV: iiyhostkoj
so svfm Jddnoduchvm mocnym strojem a pfevo-
dem. pcCllvC chrnnfny pfed neclstotou, praclicm
a Splnou: s mohutnyml, dobfe ole.lovanyml lfliiky:
s vlastnt lehkou vahou na Btlu. kterou vyvozuje:
boz nebezpeSnych Jlsker a obttinych sazl a kou
fe; Jeho viecobcena uiltcenost a spolchllvost vice
nezll pflspSla k docllent vSellkych podnikfl v mo
dernlm farmafenl. JIflzote-ll pouztvatl hybostroj.
1 a l.
za se pfltomne v Josefske nemocnici,
kde zapasi mezi zivotem a smrtL
Strojvfidce, ndicl dlouby vlak, spa
tfiv bocha, rychlo zabrzdil a zastavil,
nacez hosik, vytdhnuv rozdrcenou no
hu zpod vlaku, jal se skdkati o jedn6
nozo domu, avsak sily jeho vypove
dely mu sluzbu. Noba visela mu jen
na kusu rozdrdsaneho svalstva. Hosfk
byl v zapeti na to dopraven do ne
mocnice, kde byla mu noba odebrdna.
Otcem hosfka jest krajan John Do
kulil st.; ktery jest zamestndn jako
kotlaf u Wilson Steam Boiler Com
pany. Rodicove jsovt nad nestestfm
hosika cell zdrcenf." Ten vsak nesl
osud svuj srdnate, nebot' anl neza-
stdnal, ac hrozne trpel.
Fred Otto Kunz, 61 let stary, by
dlici v cislo 5323 Emmet ulice, ze
mfel ve ctvrtek nasledkem srdecm va-
dy. Kunz byl v Omaze pfes tficet let
a vetsinu tc doby byl zamestndn u vo
darenske spolecnosti.
Pfi velikonocnim tornadu bylo
postizeno tez pet vefejnych skol, na
sledkem cehoz bylo v nich vyucovani
na neurcito odlozeno. V nekterych
pooalo se jiz opet vyucovati. Posti
zeny byly skola Beal, Columbian,
Saunders, Long a Lake.
Hartman, Furniture Company
oznamuje, zo odpustila 400 tornadem
postizenycb Omazanu ucty za nabytek
v obnosu $12,000.
Mesto Omaha bylo navstiveno
minule" nedele asi dvaceti peti nebo
tficeti tisfci cizincfi z rflznych mast
v okruhu dve ste mil od Omahy. Te
hoz dne bylo na rumisticb v colku ko-
lem jednoho sta tisfc lidi. Postizend
krajina byla patrolovdna asi sedmi
sty milicniku a pravidelnycb vojinu,
ktofi dovolovali divakum prochdzeti
so ulicemi svobodne. Byl to jeden
z nejpilnejsicb dnu pro kary na zd
padnf Farnam a several 24. ulici. Od
poledno jezdily kary kazdou minutu,
a byly vzdy do posledniho mfsta na
plneny. Krome toho nektefi majitelo
automobilu cizince provazeli, .upozor
iiujice jo na vsechna dulezitd mista
a udalosli. Cizinci odvezli si hroma
du cibel na pamdtku, nebot' nebylo ni-
komu dovoleno brati vect cennejsicli.
Na poulicmch kardch bylo zaplaceno
minule nedele 200,000 jizd, nepocitajo
v to pfestupnl Hstky. Krome pravi
delnycb 240 kar jezdilo jeste pfes sto
kar zvlastnfch. Take vlaky, pfijizde
jici do mesta, musily byti zvetseny.
Na zbofenisticb bylo kolem jednoho
sta delniku, strbuji'cich zbofenito a
odkHzejicfch trosky. Bylo tu mnolio
femeslniku, ktofi so nabidli pracovati
pfes nedeli zdarma. V kostelicb, kte
re nebyly pobofeny, konany byly po
boznosti a zpivany hymny, v nez mi
chaly so zvuky pil a kladiv.
Minuleho tydno odjela do sveho
domova v Nevadc pani Anna Micba
lova, manzelka pana Eduarda Micha
la, syna zndmo zdojsi rodiny Micba
lovy, kdyz byla tu strdvila asi dvou
mesicni prazdniny se syndekem. Pani
Micbalova pfijela sem puvodnS na po
hfeb svd sestry, pani Rosio Scbronovd.
py a z Balkdnu so navrdtivsi, zafidil
si prdvo ufadovnu v budove State
Bank, sev.-vych. roll 17. a Harnoy ul.
(proti novo okresni soudni budove),
v pokoji c. 432, kdo zapocal jiz ordi-
V
kupte si v iase 1 poll vyzkouEen I II C hybostroj. ,
I II C hybostrojo Jsou vyrabJny v kaZdem osvSdce
nem vzoru a s 12, 16, 20, 25, 30, 4G a GO koiiskymt slla
ml. I II C hybostroje pro vfieobecnou potlebu na farmB
a v dllnd, v pile 1 tovarnS, Jsou vyrabSny vo vclkostl
1 at BO konskych si. MIstnl obchodnlk s I II C strojl
da vftm katalORy a podrobne pouCent.
N'avStlvte JeJ, nebo pISto na:
International' Harvester Company of America
Chicago
KOUPf SE
kone a kobyly
Wymore, Neb., ve Wymore Transfer Barn ve stfedu, 9. dubna
Wilber, Neb., v Janeckove pujeovni mastali. . . .ve ctvrtek, 10. dubna
Crete, Neb v patek, 11. dubna
Beatrice, Neb., Brubaker's Feed Barn v sobotu, 12. dubna
Pfived'te sve tluste kone, chcete-li za ne dostat nejvyssi trzni
cenu. Kupujeme tazne kone, farmafske kobyly, vozove kone, jizni ko
ne a kobyly. Kupujeme kone pro New York, Boston a St. Louis a
vyvazime vice koni nez kterakoli firma v zemi. Koupimo vase nej
lepsi kone, a vsechny, pokud jsou tlusti.
Pamatujte datum; budeme na miste za deste nebo slunecna, a
chcemo tento tyden koupiti 200 koni.
Pfived'te sve kone casne rdno, je-li mozno. 46-1
PILLSBURY, NUGENT & CARPENTER.
novati. U vecer nalezd se v ufadovne
zubniho lekafe J. W. Novaka, v oby
dli tchoz na 10. a William ul.
CTYRI POKOLENL
Pfed nekolika mesici byla uvefej
nena zprava, zo kdesi v Texasu zije
chlapec, ktery so honosi sedmi praro
dici a uvedeno, ze jest to snad pfipad
ojedinely. V Omaze vsak zije chla
pec, ktery jej pfedci, nebot' jest jiz
5 let star a ma jich tez 7, kdezto onen
byl pouze 6 mesicu stary. Zdo podd
vame dve skupiny po ctyfech pokole
nich. Na hornim obrdzku jsou:
Jos. Kofron,
praded.
Richard Kofron,
syn.
Jos. Kofron,
dedecek.
L. A. Kofron,
otec.
Blanche Kofronova, Pi. Novakova,
matka. prababicka.
Mlady Kofron, Pi. K. Podolakovd,
syn, babicka.
Pradedecek Josef Kofron, rozeny
v Nikovicich na Tdborsku roku 1830;
pfijel do Ameriky roku 1866 a usadil
" ' '
(Incorporated)
USA
so v Cedar Rapids, Iowa, kdez dosud
bydli. Dedecek Jos. Kofron byl 8 let
star, kdyz pfijel do Ameriky s rodici
a dosud bydli v Cedar Rapids. L. A.
Kofron, otec, narozeny v Cedar Ra
pids, Iowa, jest 30 roku stdr. Richard
Kofron, narozeny v Omaze, citd 5 let
a bydli pfitomne v c. 1610 Martha ul.
Druha skupina, prababicka Novakova,
rozena na Tdborsku, pfijela do Ame
riky pfed 38 lety do Iowa City, kde
dosud bydli; jest 85 let stard a dosud
cild, nebot' sama obstardvd domdenost
pro sebe a syna. Babicka Podoldkovd
jest 50 roku stard. Matka, Blanche
Kofronova, dcera manzelu Podoldko
vycb, roz. v Omaze, citd 26- let.
Na obrdzcich scbdzi k doplneni ce
lych rodin pouze prababicka Kofrono
va, babicka Kofroiiovd a dedecek p.
Kaspar Podoldk.
Znamy omazsky zdpasnik Bill
Hokuf mel v minulych dnech nekolik
st'astnych veceru, kdy podafilo so mu
dobrou povest o sve zdpasnicke schop
nosti pekne utvrditi. Vyjel si na del
si vylet do South Dakoty, aby zmefil
tam svoje sily s nckterymi osvSdce
nymi zdpasniky. Zdpasy provedeny
byly v ndsledujicich mistech: V Selby
zdpasil s Wainingom a zfistal vitezem.
V Bristol zdpasil s Dansonem a zustal
vitezem. Ve Spencer zdpasil s Olse
nem a zvitezil. V Redfield byl jeho
protivnikem Geo. Prais, Bill vsak opet
zvitezil. V Aberdeen zdpasil s Tur
nerem. Tento jediny zdpas zo vsech
peti prohrdl. Vsudo byla ndvsteva
velmi peknd a zvldte krajany byl pan
Hokuf vsudo velmi pfdtelsky uvitdn.
Minuly ctvrtek podnikl zdpas v Kru
gov5 divadle. V prvnim ndbehu po
razil sveho protivnika za 15 a pul mi
nuty, vo druhdm ndbehu zustal vit5
zem za 6 a pul minuty. K temto uspe
chum pfiteli Hokufovi upfimno gra
tulujeme. Jmena naich jednatelQ a zastupcQ
NEBRASICA.
Crete Frank Nedela st.
Dorchestei' Vac. KuSera, R. R. 3.
Friend Jan P. Hayek.
Milligan Fr. Hrdy.
Tobias W. J. Kolas.
Wilber Fr. Anyz jr.
V kaSde cesk6 rodinS cistiby se
mel Hospoddf. Pouze $1.00 roSne.