Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, March 26, 1913, Page III, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ill
mfMMMM)MHMMHMMMMMMMMMHMMf
Z WILBER
Slovioko 'pravda,' jehoz v zi
votc dosti casto uzivduie, jest jenom
jedno, alo mil tisice okolnosti. "Kdo
jinemu jamu kopa, delu dim do ze
ino." "Tak dlouho se chodi so dzba
nem pro vodu, dokud nekdo neda na
pivo." "Kdo so ponizuje, byva od
kopnut." Same pravdy, jakyck 30
dvanact na tucet. Jsou pravdy, kte
re jstno zdedili po dobrych pfedebud
cicb, ale ponevndz by to pro zivot by
lo hubene dedictvi, musime si sve dal
si pravdy shleddvati. C'lovek, kdyby
nic nemei, nejakou pravdu ina vzdy
cky, kterou se ohiini pfi zivobyti. Ta
kovil pravda nestoji nic a proto taky
casto nestoji za nic. Ale pravda zfi
stava pravdou. Tisice lidi zije bez
prace, a by dokuzali, jak hloupa je ta
pravda, ze "bez prace nikdo neji ani
kolace." Oni inaji pravdu jinou, lepsi,
kterd jim jde k dubu. Stan mudrci
nam kazali: Kdo se ponizuje, byvd
povysen. ' ' Svata pravda, ' ' ky vaji hla
vou dobfi lido, "my znali take mno
I16, ktefi so ponizovali a odmona je
neminula." "To neni pravda," hlasi
se jini; "my znali lidi, ktefi so poni
zovali a byli proto odkopnuti. Dnes
s ponizovdnim se nikani nedojde. Vy
stupovat hrde, pfimo, ucbovat si lid
skou, )ostavu, nekreit se k zemi jako
podezfely, ktery tun dava na jovo, ze
je spatnym ciovekem a zbytecnym
tvorem." Pravda tady, pravda tam,
dobromady tedy pravde dve, obe do
kazane, pfiklady dosvedcene. Kteni
pravda je pravdiva? Obe. Pravda je
jenom jedna. Ovsem pro jednolio je
pravda to, 'pro druheho ono. Snad
kazdy elovek ohuni se nojakou prav
dou. Kdo ,mlci, byva zapoininan. 0
teto pravdS byli jsme i my nalezite
pfesvedceni. Proto vyslovili jsme se
dnes castecne o teto pravde a sice ne
mlceti a hlasiti so o svo. Ale jinak
jsmo se take pfesvedcili o druhe novi-
ntlfske ' pravde, kteni ziri asi takto:
"S mlcenim nejdill pry se dojde."
Take jedna skuteend pravda. Podle
toho nemi byli by vitezi. Pravda pod
rainend die okolnosti. Nekdy ovsem
jest lope nemlceti, abyebom nebyli za-
pomenuti, na jinou ale stranu je lepe
mlceti, abyebom se zbyteciie nezdrzo-
vali a dosli dill. Jak pravimc, prav
da je jen jedna, ale tisice je okolno
sti, v nichz pravda rail se uplatniti,
Okolnosti to je jrarderoba pravdy,
Garderoba bohata a pestra, proto
pravda muze se objeviti kazdou chvili
v jinem uboru. Jako figurka na sa
cbovnici kazde cbvile je v jinem poli,
ale figurkou zustavil, vyznam si po
drzi, jenom ze ulohu v kazdein poli
ma jinou. Vsecko je podmineno okol
nostmi, i pravda. Takovd pravda, ze
zemo obilnl kolem slunce, nebo ze po
nedeii pfijde pondelek, da, se vysloviti
bez protestu. Kdo by alo protestoval,
nema zdravy rozum. Alo je zase
pravda, kteni u jednech dojde zasttl
in, u druhych nnjde odpor. Vytvofi
se peknd fraze a pfilepi na ni napis
"TotoC jest pravda." Jen ze vyrobce
fnlze a napisu opomenul snad zu
myslne pfipojiti, ze tato pravda je
pouze pro nebo pravdou. Pravda jest
jen jedna, ,iaro jest take ,ien ,iedno
Kazdy z nas mil ustdlenou pfedstavu
jara, jak by melo byti. SluniSko bude
bfati, v policb uvidime lidi, jak jiz
bez kabatu praenji, nad nilmi vycisto
nil modra obloba, ve vzdusnem pro
storu uslyshne skfivana, spatfime bi
le kvety tfesni a zluta liousatka na
svoziin travniku, zaslecbnemo lebouc
kv bzukot vcel vsecko si tak pred-
vedeme v mysli, jak jaro byti mil a
jak die pravdy jaro rmti cbcome. Ale
kdyz pfijde brozen a duben, a jaro
dlo pravdy jo tu, kdyz vidfmo oblobu
zatazenou, a pole pokryttl rozmoklym
snobem, iriamo velijako'dojmy, jenom
ale ne pfedstavu jara. Jaro jo tu
opravdu, nablednutim do kalendafo so
pfesvodcite, jaro je tu, nckdo nad sne
liovymi mraky, nebo pod sniiliem, ale
to neni jaro vase, proto neni narem
Jaro je jen jedno. Sesbiramo nej-
liezcf obrazkj', jako nam kdy jaro dalo
do pamatmku, jako ku pfikladu jaro
letosmbo roku, a z obrazku tech pak
sestavime obraz jara, jako mil skutec
no byti, jako musi byti, rtby nils uspo
kojilo. Tak asi sbiral clovok obriizky
svych zkusenosti, utvofil z nich n5co,
o com byl pfesvCdcen, zo jo to pravda,
zaobalil do pozlatka porokadla a pu
stil jo do svSta. "Kazde pofekadlo
neso obraz pravdy." Ano, alo ani jed
no pofekadlo nemiizo potvrditi, ze
stejnil pravda je na strane druhe,
opacno. Moudra pfislovl a pofekadla
jsou proto. na svete, aby so dala vy-
vratiti pofekadly jinymi, stejne prav
divymi a tak udrzela rovnovdhu, jak
to vyzadujc vseani zivot. "Kdo so za-
stavuje, byva pfedstizen." No kazdy,
ne vzdycky. Na zavodisti plati snad
tato pravda, v zivoto uz mene, ac se
nam ustavicne blasa, zo zivot neni ni
cfm jinym nez zilvodenim, kdo komu
dfive vyrvo z rukou vse, co v nich
ma. Ale i na zavodech vidfme, ze 110
proliraje vzdy ten, kdo v bebu uvolni,
nebo so zastavi. Na chvili se necha
pfedstibnouti, aby nabral dechu a sil,
a mnohdy pravo proto dobebne k cili
drive s osvozcnymi silami, ze druby
pfed nim pnlis spolehal, ze uz ma vy
hru jistou. "Historie jo matkou mou
drosti." Kdyz vo skolc jsme neumiili
dejepis, musili jsme to mpudro pfi
slovi desotkrat opsat a dati domu po
dej)sat, ac nad tun vrteli hlavou, co
Pr.v je jim do toho. "Historic je mat
kou moudrosti." Dnes se sbebne ne
jaka historic, dvacet casopisu 0 torn
)ise, kazdy ale jinak. Jo to asi tak,
jako s divadly. Dvacet kritiku se
tam sejde, a kazdil kritika vyzni ji
nak. Vsiohni soucasne sledovali doj,
slyseli stejnil slova, hudbu, zpov, a
usudek? tady jej mate. Pfectete
si vsccky iisudky, vybefte si, a nelibi
li so vtlm zadny z nich, zajdete si do
divadla pro usudek vlastni. Kazdy jo
pfesvedcen, zo 011 ma pravdu, a vy
jste se pfesvodcili, ze nema pravdu
zadny. Pro vas ,ie pravdou to, co vy
jsto za pravdu uznali. Tak je to s hi
storic matkou moudrosti. Jrusime ve-
fiti tomu, co je napsilno, ale nemusi
me uz vefit, ze to, co je napsano, je
taky skutePnou pravdou. Z toho ma-
ine zkusenosti z denniho zivota.
Po delsi dobe zavital do Wilber
znamy mlady krajan pan M. M. Cha
loupka 7. Oraaby, aby navstivil zde
svo rodice a zilroven rodice sve man
zelky a liinoho jin.vch p fat el a znil
mycli. Pan Chaloupka byl zamestnan
pfed casern v lifade naselio listovniho,
ktery vzdy spi'avne1 zastaval. Na to
pak obdrzel zamcstniini u jiste spolec
nosti v Oinaze, kamz se take za ne
dlouho odebral, ale pfece jen nemuzc
na nils Wilber zapomenouti a die pfi
lezitosti pfijede, aby so na sve pfa
tele a zniimo podival. Byli jsme i my
volice poteseni navstevou pana Cha
loupky, ktery jest nashn dilvnym do
brym znamym a nikdy neopomeno nils
navstfviti. Bylo nam pfijemno s nim
nokolik chvil straviti a s nim si poho
vofiti. Pan M. SL Clialoupka zdrzel
so zde do 'nedelo odpoledne, kdy so
zase vracel ku svemu domovu.
Koncem minuleho tydne pfijel
do Wilber pan Frant. Novak z Lin
coln, bratr panfi Ant. a Ed. Novako
vych a syn pana Jos. Novaka, za du
lezitym Hzenim. Die sdoleni pana Fr.
Novaka uspofadal vypravu do statu
Colorado na prohlidku tamnejsich po
zemku, ktero pry mozno jeste dnes
dosti lacino zakoupiti. Pozemky jsou
pry take dosti iirodno. Cesta bj'la
velmi laeinii, takze ten, kdo odhodlal
se vypravy se sucastniti, byl s pro
hlidkou spokojen. S vypravou, jak
se dovidame, odjel take stary pan Jo
sef Novak, otec pana Frant. Novaka,
pan Henry Pospisil a jeste jini, jichz
jmena nam nejsou znama. Mnoho
htosti pfejeme vsem krajanum, ktefi
se vypravv siicastnili.
" 12-, 20 az 25-ccntovo celohed
vubne pentle, 2V2, 3 az 31 palce si
roke, yard 10c. Kacket Store. Ad
vertisement. 44-2
Minuleho ctvrtku vecerniin vla
kem )fijela z Lincoln pani Viic.
Slninska, dcera manzelu jiana a )nnt
Jos. Kotyzovych, aby navi5tivila svoji
nemocnou matku, klera so pfed noko
lika dny tozco roznemohla. Pani
Striinska pozdrzela so u svo matky
nokolik dni.
x3" Minnesotske cerveno "Early
Ohio" brambory k sazeni, ty nejlepsi,
buSl 85c. Racket Store. Adv. 44-2
V aiinulo dobe pfedplatilo si u
nas nekolik nasicli pfatel na Wilberskc
Listy a Hos)odaf aneb oboji, ktefi
sobo cliteji zajistiti tu nejlepsi cetbu
ro pfisti rok. Byli to. ntisledujici
j)anove: Tomas Houser, Frant. Pavlik,
Vaclav Miek, Anton Skfiviinok, J. A.
Ilrncal, Frant. Kubert, ATaclav Zales
ky, Fred SlepiCka, Jan A. Fritz, Jak.
Pivonka, Fred Stejskal, F. A. Duba,
Josef Nedela, F. A. Dvorak, Jan Ko
rea, Frant. Kfizelka, Jan Honzik, Rud.
II. Clmb, Josef Foi'miinek, Jan Zemau,
James Smith ml., Anton Krai, Josef
F. Richtafik, James Zalesky, Josef
Burda, ICarel Vesely, Wm. DvofaSek,
Frant. Vokoun, Jan Safranek, Albert
Beck, Josef Richtafik st., Josef Pavel,
Albert Plecity, Fr. T. Jelinck, T. J.
Joura, J. V. SlepiCka, Frant. Krato
chvil, pani Alzbcta l'rachnf, Frant.
Ladman, Frant. Belohlavy, Ad. Vosika,
Jan Jiskra, V. J. Vlasak, Frant. Vana,
Josef Ceplecha do stare vlasti, Josef
Belohlavy, Ed. A. Houser, J. F. Slepic
kn, Jan Pivonka, Frant. Linhart, Vticl.
Kasl, J. F. Synovec, Frant. Rejcha,
Ed. A. Dvorak, Mat. Burda, Josof F.
Wanek, Josef Kaura, Karcl Nedza,
Frant. J. Stach, Frant. Sefrna, Alois
Skrdla, James Misek, Anton Skutchan,
Josef Foflik do stare vlasti, J. A.
Bouska, Frant. Ticlif, Frant. Stach,
Ed. Svoboda, J. W. Sindeltlf, Josef
Plachy, Frant. J. Novak, Josef Kvas
nicka, Josef Marek do stare vlasti, Viic.
Smith, st., Jan Rychecky, Vaclav Ko
liout ml., Josef Tobiska, Karel Svobo
da, Jan F. Ripa, Emil Pomajzal a
Vaclav Placek. Kdo bude next, aby
ebom jej mohli pfiste spravno kvito
vati? 3 Dobre brambory na jidlo C5c a
75 biusl. Racket Store, Wilber. Ad
vertisement. 44-2
Pani Mario Tichu, manzelka p.
Viicl. Ticliebo, zajela si na kratkou
navstevu svych pfatel minuleho patku
do Crete.
Mlady krajan pan Ed. Dvorak
niel dfilezittl h'zeni v Lincoln v patek
minulebo tydne, kamz rannim vlakem
odejel.
DOPIS.
Dorchester, Neb. Ctentl redakce:
Na farmo j)ana Frant. Kubky, blize
Pleasant Hill, Neb., sesel se due 17.
bfezna velky )ocet pfatel a znamych,
aby manzeliim Kubkovym pfipamato-
vali, ze se pfiblizilo petadvacctileti je
jicli manzelskebo spoluziti, coz pfisli
s nimi nalezite oslavit. Po odbytych
svatebnich obfadech bylo venovtlno
ph'tomnymi svatebcany manzeliim Kub
kovym skvostne stfibrne stolni ntldobi,
v u))ominku jich stfibrne svatby. Po
torn rozproudila se za zvuku hudby
vesela zabava, kteraz se protahla do
bileho riina. Ze pan zenich castoval,
netfeba iJodotykat, vzdyC pry nechal
ten uzel znovu hodno utiihnout, aby pry
zaso vydrzel pfistich pctadvacet, a pani
nevesta za assistence tech nasicli ma
minek starala so svedomitii o hojnou
ziisobu rozmanitych ziikuskii. Rozchii
zeli jsme se s pfanim, by se manzele
Kubkovy ve zdravi dockali i svatby.
zlate. S pozdravem V. Kucera, jed
zasilAni zivyoh morskyoh
RAK.
Obyvatel mesta tisfc nebo vice mil
vzddleneho od bfehu mofskeho muze
si porucit cerstveho" mofskeho raka
v kterokoli vctsi restauraci. Pfi torn
muze si pomyslit, jak se zbozi takove
dopravuje. Doje se to velice systema
tickym zpiisobem. Mnozstvi techto
rakfi so chyta, na pobfezi stdtu Maine,
Spolecnosti rybafske vlastni velice ry-
chlo lod'stvo, stavene zvlasto k tomu
ucelu. Na techto lodicich nalezaji se
studno, do kterych se nachytani raei
dtlvaji. Kdyz lodice tyto pfistanou
v zalivu, odesle se takove mnozstvi
raku, na jako jsou objednavky. Ostat
ni raci, urceni k dalsi spotfebe, dilvaji
so do beden zakotvenych vo vode, ji
miz proudi stale cerstva voda. Z tech
to beden se pak vybiraji raci sit'kami,
dilvaji se do kbcliku, ze kterych pak
se davaji do bednicek, jez jsou vlastno
chladirnami v malem. Jsou velkosti
piil neb ctvrt sudu. Uvnitf jsou dra
tene kleco, do kterych se raci davaji.
Tyto klece so obali mofskou travou,
navrch se dd dfevend poklicka a na
to kulaty kus ledu. Vse so pak obali
pytlovinou a jo to hotovo ku zasilce.
Jmena naSich jednateIG a zastupcQ
Crete Frank Nedela st.
Dorchester Vac. Kucera, R. R. 3.
Friend Jan F. Hayek.
Millignn Fr. Hrdy.
Tobias W. J. Kotas.
Wilber Fr. Anyz jr.
VEJCE!
Rozdame
5 cennych daru
poti osobam, jez nam pfincsou nejvetsi mnozstvi vajec mezi 15. bfcz
nem a 6. cervencem 1913.
Prvni
Osoba, jez nam pfinese nejvetsi mnozstvi vajec, obdrzi 55 kusu
stolniho nadobi. Oblibeny vzor a vzhWna ozdoba. Velmi jemne a
trvanlivo nadobi, priihledne, eiste, zarucene proti poprasktlni. Kra-
o..". ..,11..,. ..l.tJX lt n "
0111s uuiuuuui; luz-uiiii u iiiiiuuiiu v,yiiuouvuiiu, ceny ipiO.
Druha
Osoba, jez pfincso druhe nejvetsi mnozstvi vajec, obdrzi 45 kusii I
stolniho nadobi s oblibenou zlatou ozdobou, zlatcm ozdobend drzadla f
na salkach a novo vzory pokrytych mis. Vkusne ozdobene zlatem X
nadobi je vzdy v oblibo a ma conu $8.50.
Tfeti
Osoba, jez pfinese tfeti nejvetsi mnozstvi vajec, obdrzi vodni a
leinonadovy pfibor s podnosem, zvlasto tezky, z praveho kfit'alu,
krasne brouseny, pfil-galonova lilhev, 11 pal. vysoka a 4x2 cisky,
na 12-pal. podnosu, ceny $5.00.
Ctvrta
Osoba, jez pfinese ctvrte nejvetsi mnozstvi vajec, obdrzi vodni
a lemonddovy pfibor s podnosem, zvlasto tezky, z praveho kfist'alu,
krasne brouseny, pulgalonovd lahev 11 pal. vysokd a 4x2 cisky, na
12-pal. podnosu, ceny $5.00.
Pata
Osoba, jez pfineso pate nejvetsi mnozstvi vajec, obdrzi hodiny
s medenym povrchem, raosazne drzadlo, glazura pfes zlatovy povrch,
propadly cifernik, vyfezavano eislice, s poplasnym 11-minutovym za
krytym zvonkem, ceny $2.50. 44-1
Zaplatime nejvyssi trzni cenu za vejee ve zbozi nebo v hotovosti. 4
R. F. DUSIL
Zdarma Cfslo na u'kazku nej
lepsilio cesk6ho hospod&fskeho 6aso
pisu na svSte, "IIOSPODAit," ob
drZIto, pozddatc-li postovnlni list
kem, na adisu: IIospodAf, 509 So.
12th Str., Omaha,. Nebr.
Stromy, sazenice a-semena
Nabizimo velky vyber ovocnych a stinnych stromfl, drobnych ovoc
nych, vinne rovy, sazenic, kefu, ruze a vytrvalych kvetin. Vse prvni
tfidy, s dobrymi kofeny a cerstve. Vyplatfme zdsilku na objedndvky
stromu za $10.00.
Semetiaf ske oddSlem
Semena veskeryeh zelenin a kvetin. Taktez Minnesotske brambory
k sazeni, semenna kukufice, oves, jecmen, alfalfa, jetely a trdvni seme
na, postfikovaci pumpy vsech velkosti.
Nase semena jsou pfesne die Nebraskych zakonii tykajicich so ci
stoty a klicivosti. 42-8
Piste si pro nas 104stranovy, krasno illustrovany katalog, je zdarma.
German Nurseries & Seed House,
BEATRICE, NEBRASKA.
A. r. lajiceK urug uo.
Mame na sklade krasnou 2asobu noveho nastenneho papiru, ba- 7
f rev, rovnez uplny sklad Eastman kodaku a potf eb. 44-1
t M M MM M M 4 M M
Pfeilplafte se m Wilberske Listy.
Prodplatn6 obnai oouze SI.50 na rok.
M M M M t M M M M M t M M M M M '