Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, March 26, 1913, Page II, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n .
ft
4
V-
Jarm'a letrri
oznameni.
Neobycejno prlpravy byljr ucineny
pro tcnto
zvlAStni
Velkoiiocm Vyklatl
Nn.leznete zde pohotovo ku sve
11111 prohlednut! nejnovejsl a nojmo
dernejs"! vzory i Idtky.
Maine vc vyklade princes satin,
japanske hedvab!, tafetta hedvabl,
satin, samcty, serge, scde novotiny,
novo odevn! httky, monogram tis
sue, serpent in krep, India phitno,
flaxony, krepy, voily, marquisetty,
bile latky, vysfvitnl, galloons, spod
n! zivutky (corset-covers), Siroke
krajky, krajeCky. hedvabne tylove
latky, hedvabne ziivoje, zenske
"dressing saques," zenske dlouhe
kimona, domacl obleky a phisten
ky, bile zivutky, vzdy prave latky
s pravymi barvnmi a za prave ceny.
Naleznete vzdy veskere naso zbo
z! modern!, vc vzorech i latkach.
Neinysllte, ze je dulezito, abyste
se seznamili s obcbodeni, ktery je
modern! ve zbo.f, obsluze, jakosti
a nade vSIm spokpjenymi zakaznl
ky. Yideti jest vefiti a nas sklad
latek na obleky jest t!m nejlepsim
'vyberem.
Zaplatime vain nejvyssl trzn! ce
ny za rolnicke vyrobky. 44-1
R. F. Dusil.
1884-1912
Jan IT. Spirk:
verejnj? notfSr
WILBER, NOB.
28 let v obctiodu 31 let notarem.
VSechny prace notafske vyhotoTU
ji bo levne a spravne. Zdailky penez
obsUrAvaji se bezpen do vSech dflfi
Evropy. Pfeplavni Ustky prodarain
pro rfiechny Seine spoleSnoati. Po
lernky rozdllnych druhu a cen, do
my a loty mam na prodej t hojnoati.
Odbor pozemkovy a pojiSt'ujici Hdi
Dan V. C. Spirk. tf
Reset ji'del za cent
DOBRB a chutnS pripra
venS. jfdla jsou tlm ncj
lcpSfin pozitkem, jaky
ClovSk na svSte mlti mule. Za
jedinj? cent muJete obdrzeti
n&vod kn dokonald pffpravS
desltl pokrmu, kdyZsl koupf
te tret! vydinf
NARODNf
DOMACI KUCHARKY
5esko-americk,
ktcrAE stoj! pouzeSl.OO a v nil
naldzi se 1019 pfedpisu, takze
pHjdc 10 predpisu lcvnSji neE
za cent.
Cena se zasilkou $1.10.
Mrodtil Tiskfimu,
600-311 8outh 12th Streat.
OMAHA, NEB.
Z Wilber, Neb. a okoli
I PI. BohaCkovii z Brainard, Neb.,
nian.clka pana Geo. BoluiCka, navstl
vila sve rodieo a pfatele wilberske
v minule dobe a nekolik dn! se mezi
nimi pozdrzcla.
I s" C'erstva zabradn! semena, Supe
rior sladky hrasck a reficha jsou nej
leps!. My je prodaviinie. R. F. Dusil.
Advertisement. 43-1
I Pamatujte, ?.e ji? tuto sobotu se
braje Cesky Dramaticky Klub "Wilber
pekne divadlo "Bordynkafi, popu
larn! bru se zpevy o tfech jedndnlch
t z Cesko-americkebo zivota a ponojvlce
ze zivota cbicagskycb Cecliu a bor-
dynkbausu. Je to velmi zajunavy kus
a nepocbybujeme, ze se nasemu obe-
censtvu bude h'biti. Jelikoz jest to
prvn! divadeln! pfedstaven!, ktere vy
se jinenovany klub poskytne nasemu
obceenstvu, elice se vynasnaziti ze
v.sceb svyeb sil, aby pfisel vstnc
s t!m, Celio si divadlamilovne obecon
stvo )Feje. Proto?. nezapomente, ze
v sobotu dne 29. brczna mate se vsi
ehni dostaviti. Divadlo bude scbrano
v doln! opern! sini pp. Ricbtaflka a
Pafika. Cliceme jeste jednou pfipome
nouti ctenemu obceenstvu, aby ti, kdo
sobe jeste nezajistili sva sedadla, aby
to nejdrive tajt ucinili. Reservovana
sedadla jsou v )rodeji, jak kazdemu
bade jiz dobrc znamo z nlinulcho ci
sla tci'bto listu, v lekarne p. Jos. A.
Siinerky. Pakli nemu.ete do mesta
pfijeti a sedadla si zabezpeciti a
clicete se .predstaven! sucastniti, ufin
to tak telefonem; zatelei'Qnujte do Si-
merkovy lekarny a oznamtc mu, ze
l)rejete si vylnaditi sedadla na "Bor
dynkare"; zajisto vam vyhovl. Tedy
bud'te tobo pamCtlivi!
ar Sabatlia Kansas semena, 2 pa
kh'ky za 5c. Ncjrannejsl rostliny a
zeleninj' jsou z Rice-ovyeli semen. My
je prodaviime. R. F. Dusil. Adv. 43-1
Prenosy majetku v posledn! do
be, mezi nimi?. nalezame nekolik jmen
naSieb krajanu, byly nasleduji'c!: Ed
ward Dredla a manzelka pan! Cele
stina Mannove lot 9, block 154, za
$1,050. Marie llomolkova a manzel
Janu Zoubkovi KiO akru iiozemku
v sekci 28, ve Friend prct., za $14,
Jan Zoubek a manzelka Rudolfu A.
Homolkovi tote, za $1. Josef Ro?.ii
nek a manzelka Vaclavu Roziinkovi
SO akru pozemku v sekci 18, v Turkey
Creek prct., za .$5,000. Eliza Wolf
William Vosslerovi 160 akru pozemku
v sekci 2S, ve Friend prct., za $14,
000. Mat. Burda a manzelka Rudolfu
Burdovi 1G0' akru pozemku v sekci 35,
v Monroe prct., za $1. Frant. P. C'er
veny Blanche Cervene cast lotu 156-
357, ve Wilber, Neb., za $1. Anna
Cliarviitova Tom. Marovi Cast lotu
225, ve Wilber, za $1,200. William
M. Jiskra a manzelka Mat. Plackovi
40 akru pozemku v sekci 30, v Sevan
Creek prct., za $3,500. Jan Kobout
a manzelka Emilovi T. Koboutovi 160
akru pozemku v sekci 17, v Monroe
prct., za $1. Franz Frank a manzelka
Edwardu Beckovi lot 9 az 12, block
184 v Crete za $1. Fred Inderlied a
manzelka James M. Granthamovi 80
akru pozemku v sekci 10, v Do Witt
prct., za $S,000. Leopold Gerlacb et
al Edwardu Beckovi lot 9 az 32, block
184, v Crete, za $1. Sarah M. Stan
dicbova a manzel Claude Brownovi
lot 23, block 7, ve Western, za $600.
S. A. Sliestak, referee, Noi-a Fergu
sonove lot 5 az 8, block 107, v Crete,
za $S40. August F. Witto a manzel
ka Stepanovi Yogeltanzovi, 160 akru
)ozemku v sekci 25, v Sevan Creek
prct., za $13,600. Edward E. Duba a
manzelka William A. Sullivanovi 160
akru pozemku v sekci 8, v North Fork
irct., za $6,000. William A. Sullivan
Edwardu E. Dubovi 320 akru pozem
ku v sekci 39, v Monroe prct., za $10,
400. Grace M. Kelleyova a manzel
Adeline S. Nickelove lot 9 az 12, block
32, ve Western, za $600. Lewis E.
DePoyster a manzelka Marii Kucba
fove lot 3, block 74 v Crete za $900.
Pan! Borecka, manzelka krajana
pnnn Aloise Boreckebo, odejela vc
Ctvrtek minnlelio tydno do Crete na
kratkou navbtevu rodiny sveho syna
pana Ed. Boreckebo.
3r Nechte nas zhotoviti va prist!
oblek. Poskytujeme nejleps! jakosti
na svete. Oblek die m!ry, krojcim
hotoveny, za nizke ceny od $10 vyse
do $23. R. F. Dusil. Adv. 43-1
Znamy krajan pan -Jan F. Spirk
odejel ve stfedu ranmin vlnkem do
Omaby na mtvStevu a za velmi dule?.i-
tymi zale.itostnii, pfi Cemz so nekolik
dn! tarn pozdrzel.
Brambory k stizen!. Prave, ei
ste Red River a Early Ohio brambory
po 85c bush R. F. Dusil. Adv. 43-1
Pan! E. J. Spirkova odj!zdela ve
ctvrtek mihuleho tydne na navstevu
do Lincoln, kde se pozdr?.ela do dru
heho due.
Pocatkem minuleho tydne pfi
stehoval se do nascho mesta krajan
Frant. Rejcha, zaino.ny rolnik, jenz
az doposud bydlol blizo mcstecka Hal
lam. Pan Rejcha zakoupil si peknou
residenci vc vychodn! Casti naseho
mesta od pana Wm. Rohacka, ktery
se jiz prcstehoval do sve nove resi
dence, kterou dohotovil v Severn! Ca
sti mestu. Pan Rejcha liodlii straviti
zbytek sveho zivota se svoj! nian?.el
kou na odpocinku v nasem Wilber
mezi svymi mnoha prateli a znamymi
a donfamc, ?.c bude se jim zde Hbiti
a ze dostane se jim zde tobo, po Cem
ji?. dels! dobu ton?.!. Pfejemc man
z.elum Rejcbovym mnoho stest! v jich
novem domove a vitame je do naseho
kruhu.
Pfineste nam sve miislo a vejee.
Platime jiejvyiss! trzn! ceny ve zboz!
nebo v hotovosti. R. F. Dusil. Ad
vertisement. 43-1
Cesky pravni'k F. W. Bartos od
jel ve stfedu minuleho tydne do Crete
v zajinu duleziteho nzeiu, tykajiciho
se jeho oboru pravnickeho.
Y pondel! minuleho tydne odejel
do Lincoln pan Vaclav Kobout ml.,
kde. mel velmi dule?.ita obebodn! H
zen!. Chcete-li dobry salck kiivy,
zkuste A. B. C. nebo Chocolate Cream.
Vyhradn! jednatol: R. F. Dusil. Ad
vertisement. 43-1
Ku stavbe velke a modei'n! bu
dovy konaj! se pilne pnpravy. Zahaj!
ji co nevidet spolck Svobodnych Zed
naru jiznc vedle Ntirodnibo banku.
Jak so doslycbame, bude to jedna
z nejmodernejSich budov zdejsi'ch, ve
ktere se bude nalezati nahore sin pro
spolkove schu.e a dole velka sin pro
elektricke pobyblive divadlo, k Cemu?.
bude vse die nejlepsiho pobodl! zaf!
zeno. Mesto naso se rok od roku znac
ne zvelebuje a znacne nokrocilo za
jioslednlch nekolik roku. Bylo zde vy
stavCno nekolik peknyeb ol)cbodn!ch
budov a take cela rada peknych resi
denci a tak i letosmho roku bude zde
opetne vystaveno nekolik modernicb
budov, ktere budou okrasou naseho
mesta. Ku stavbe konaj! se pnpravy
a jakmile otevfe se stale a teple po
Cas!, budou stavby v )lnem proudu.
Jen vice! '
xzr Cibulove sazeuice, bile a zlute,
nejleps! a zarucene. 8c libra u R. ,F.
Dusila. Advertisement. 43-1
Inn, ti " Bordynkafi,' ' to bude
legrace prist! sobotu dne 29. bfezna
doln! opern! sini pp. Ricbtiinka a
Paska ve Wilber, ktere sehraje Cesky
Dramaticky Klub. Pfedmluva "Bor-
dynkaru" mezi jinym uvad!: Skaloud
byl fotografem, ktery postavil posta
vu se v&emi rysy, branami, a so vslm
a nesnesl by padelek ani surrogat.
Skaloud nesnesl kompromis ani za ce-
nu uspechu. Ale radost by musel m!t,
kdyby videl, jak se bra ujmula a stala
se popubirnl. Dues stac! oznamiti, ze
Cesky Dramaticky Klub Wilber pfed
stupuje v prvnim pfedst.avenl s "Bor
dynkafi" a Hstky jdou znaCne na od
byt. Dej vzat jest ze zivota jiste tf!
dy krajanu, kdo bonba za dollarem
potlacujc snaby a utlumujo leps! city.
UCinkujic! s nevscdn! laskou a p!l!
ujmuli so znamych figur a .pfedstav!
nam osobj', zijlcl a do detailu vypra
covane. Hi'a, ropletena popevky roz
tomilymi a pfilehajiclmi, si-ostla s de-
jem v jeden pevny celek. Jsmo pfe-
svedceni, ze "Bordynkafi" naplni
opern! sin do posledniho mistecka, ne
bot' jo to neco velice zajimaveho.
" Nckupujto ziidne smiseniny z ka-
talogu. Kupte si semena Cistil a sm!
chejte si je sami. Mam bojnost trav
n!ho semene vsebo druhu. Jos. Cerny.
Advertisement. 43-2
Mlady krajan pan Adolf Chab,
spolumajitel hostinske zivnosti, zajel
si v pondell minuleho tydne do Oma
by na nekolikadennl navStevu a pfi
teto pfile.itosti obstaral mnoho dule
ziteho flzenl.
Yi'i.eny obcan a krajan pan F. J.
Sadllok odejel v piitek minuleho ty
dne do Cbicaga na nekolikadennl nd
vstevu svycb pfatel a ztiroven i za
jinym dulezitym flzenlm.
x3" Rj'by vsebo druhu, nakladane a
uzene, u R. F. Dusila. Adv. 43-1
Cesky Dramaticky Klub Wilber
uspofadii
v sobotu, dne 29. bfezna 1913. v Opern! sini pp. Richtafika a Paska
VELKE DIVADLO
BORDYNKARI
PopularnI bra z cesko-americkebo zivota.
Obnizek ze zivota Cecliu chicagskycb se zpevy o 3 jednanicb.
Die F. J. Skalouda napsal R. J. Psenka.
T Po divadle tanecni zabava pfi
Jelikoz jest to vypravmi bra, zaCatek je pfesne v 8 hodin vecer.
1 ATstupne: Reservovana sedadla 50 centu, pan 5Q centu, damy 25
centu a dltky 15 centii. Reservovana sedadla jsou v prodeji v le-
X karne p. Jos. A. Simerky. Zajisten! reservovaneho sedadla mozno
X take uciniti telefonem v lekarne Simerkove.
t
AMERICAN
JL Ocelovy plotovy sloupek
Hotoven American Steel & Wire Co.
Lacinejsi nezli dfeveny a trvanlivejsi
Uvnitf i zevnitf galvanizovany
POJISTETE SVOJ DOBYTEK BEZPLATNE
Nen! dosud znam pfipad, kde by byl zabit bleskem doby
tek, nalezajic! se v poli, obehnanem American ocelovymi ploto
vymi sloupky. Ka.dy sloupek jest hromosvodem, jenz chrdn!
vas dobytek. Pouzlvanlm American ocelovycb sloupku zajist'u
jete si stalou ocbranu, jez viis nestoj! ani cent, vyjma obnos,
abyCejne za oplotenl vydany.
Cena jednobo kone nebo kravy blCskem zabite obnas! vice
no?, cena sloupku kolem pole pruraerne velkosti.
Z mnohych pflcin nemu.ete pou?.!vati jine nez American
ocelove sloupky. Bylo jich tisice v pouzivanl po vice nez 15
roku a ?.adny nezrezavel, neshnil ani neshofel. Muzeto kazdo
roene pod plotem plevel zapaliti. Ocelove sloupky mohou byti
zatluceny, CImz se usetfl Casu i penez.
SdCHme vam ceny a vysvetllme mnohe jine vyhody Amer
rican oceloveho sloupku. 44-2
SHIMONEK & SYN,
WILBER, NEBR.
AUTOMOBIL "MAXWELL" JE VZDY TEN NEJDOKONALEJ&f
A NE JSPO LEHLIVE JSf I
TImto oznamuji vsem krajanum a znamym, ze vykoupil jsem
polovicn! dll od meho spolecnlka p. Greera a nynl odhodlal jsem se
na dale tento obebod vesti ku spokojenosti kazdeho. Chcete-li kou
piti si pekny a spolehliv automobil, navstivte mne.
S uctou VACLAV KOHOUT,
23-25 WILBER. NEBR.
Cteni krajane!
Pfijd'te si problednouti nasi
skych kocarku a' nabytku. Ramoviin! obrazu a priici calounicke ve-
nujemo zvlastn! pozornost. Opravu nabytku vyfizujemo bezvadno
v dobe nojkrats! s 1'iplnou zarukou.
i
vzorneni pofadku a vytecne hudbe.
t
velkou zasobu kobercu, linolea, det-
Ceny nifrne.
44-1
Huletz a Spol.
r
1
I