Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, March 05, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rap
WILBERSKE listy.
Ro6nik XI.
Wilber, Nebr., ve stredu, (March) 5. brezna 1913
6islo 41
)
t,.t..t..i..
Z WILBER
Doposud manic dosti dlouhe ve
cery. Doplnili jste si jiz svoji kniliov
mi? Nemtite-li ji doposud, zacali ,iste
jiz se shromazd'ovtinim u.itecne a
zdrave cetby, ktere vam nejen tfeba ku
vzdehini dalSimu, ale jez vam bade za
luineti i dlouhe chvile ziibavou nej
uslechtilejsi? Jeste mate cas zaciti.
Zacnete ku pfikladu s Vrchlickym, je
hoz pamsitku zpusobem timto uctite
nejlepe a nejkrasneji u vedomi, ze bas
nici pisi ne proto, by .ienom psali, ale
aby byli i cteni a to cteni no pouze
ocima, ale i srdcem a dusi, ponevadz ii
btisnika samotneho je to duse a srdce,
ktere vedou po papife ruku ve clivilich
svetla inspirace. Doposud mate jeste
pfilezitost objednati si a zaplniti vase
kniliovny, nebot' takovil eetba pfichazi
jeste nyni velmi vhod. K ukraceni
dlouhe chvile hodi se velmi dobfe pek
mi'kiiiha a tez i nase vytecne casopisy
Wilberske Listy anebo Hospodaf.
Bud'te toho pametlivi a zajistete si ta
kovou cetbu.
V pondeli tyden zavital do na
seho mesta dobry zniimy, krajan pan
Frant. Rejcha od Hallani, ktery co
nevidetvstane se nasim obcanem. Pan
Rejcha pfijel se svoji manzelkou, aby
podivali se na svoji residenci, kterou
pan Rejcha pfed knitkym casern za
koupil ve vychodni casti naseho mesta
od pana Wm. Bohacka. Pfi teto pfi
lezitosti navstivil zde celou fadu pftitel
a znamych a nekolik minut popfal i
nam, pfi cemz si u nas obnovil pfed
Tlatne na Wilberskc Listy. Byli jsme
ieho milou navstevou velice poteseni.
V nedeli tyden byla rodina pana
Antona Sagla poctena vzticnou navste
vou pani Mooreove z Kearney, Nebr.
Pani Mooreovu. jest netefi pani Sag-
love a nekolik dni se zde pozdrzela.
Maiitel kulecnikove sine, pan J
M. Novak, pronajal v minulych dnech
residenci od pani J. R. Hynkove v za
padni casti mesta, karaz se minuleho
patku pfestehoval.
Mlady pan Josef Tobiska pfijel z
Lincoln v piitek vcCer minuleho tydne
navstiviti sve rodice a phitele a zdrzel
se do nedele.
Stary osadnik, krajan pan Jan
Trepka, ktery zil na odpocinku po ne
kolik roku v nasem meste, prodal sve
obydelni staveni ve vychodni casti v
minulych dnech a ve stredu minuleho
tydne odebral se opct se svoji provda
li on dcerou a zetem na svoji farmu,
kterou nedaleko jizne od Wilber vlast-
ni. Jclikoz jest pan Trepka zkusenym
rolnikem, here az doposud velky zajem
v rolniceni a proto se rozhodl se svym
zetem venovati so rolnicehi. Mnoho
zdaru pfejeme mu v jeho starcm do-
move.
Na lnnotnych pomerech ani tak
nezalezi, jako na lorn, aby clovek sty-
kal se v okoli svem s dusemi a srdci
T'akove slyky jsou pro neho mnohdy
za, ncutcsenych jiomeru uspoko.ienim
V Nehrasee a Illinois byly schvn
leny a pfijaty pfedlohy k zakonum
die ktervch nrodej stfclnych zbrani
bude siliiij omezen, aby se v neomeze
nem prodeji teclize nerusene pokrat-o
valo dale.
ELEKTRICK
POHYBLIVE
DIVADLO
Kazdy vecer zmona programu.
Kazdy jest uctive zvan.
Vstupne: Dospeli 10c, deti do
12 let 5c.
Zacatek v 7.45 a 8.45. 35tf t
ALOIS SLEPI6KA, maj.
BEN REED, operator.
.44
- - 'M'i"i"i"i -
A OKOLI.
.
' 1 1 T 1
Mlady krajan pan Jan Divolcy,
jez bydlel posledni dobou na farme asi
dve milo vychodne od naseho mesta,
pfestehoval se minulou sobotu na far
mu asi dvanact mil severozapadne, kte
rou si byl tarn pronajal. Panu Divo
kemu a jeho rodine iifejeme mnoho
stesti v jich novem domove.
ar DR. FISHER, ZUBNI LEKAR,
WILBER, NEB. Advertisement.
Po dva dny minuleho tydne, totiz
v patch a v sobotu, odbyvan byl v na
sem meste okresni ucitelsky sjezd, ku
kteremu se sjelo mnozstvi ucitelek a
ucitelu z celeho okresu Saline. Na
sjezdu bylo us)ofadiino mnoho zajima-
ych a poucnych pfednasek.
Jest dobrym prokazovati dobro-
dini, ale ne vzdycky, vsude a kazdemu.
Neni take dobrodinim dobrodini od
azdeho.
Zniimy krajan pan F. J. Sadilek
odejel v pondeli tyden do Crete, kainz
bvl liozvan, aby jmenovancho vecera
pfednilsel v klubove schuzi Congrega-
ional klubu o thematu "Bohemia and
Bohemians."
3r Nejlepsi olej na postroje, 50c
gallon. Shimonek & Syn. Adv. 39-4
Okresni klerk pan Jan Safranek,
.lenz ouebral se minuieno citKU ao
Dorchester, kde uiela se odbyvati sclni
ze tamnejsi loze zednafske, byl na ce
ste v Crete uvedomen, ze niisledkem
snehove vanice a studeneho pocasi
schuze byla odlozena. V teto schuzi
melo byti uvedeno nekolik novych cle-
mi,
a pan Safranek jako dlouholety
elen loze mel byti pfitomen.
Dulezita pfedloha, tykajici se vy-
ucovani modernich feci na obecnych
skolach, byla vyborem schvalena teprv
tehdy, kdyz dostalo se ji opravy v torn
smyslu, ze niodernim temto feceni mil
byti vyucovano nedine ve vyssich a
mestskych skolach. Pfedloha tato na-
razila na odpor i u nekterych pnste
hovalcu, ktefi neziji v koloniich jako
Cesi a Nemci, a nasledovne nenieh by
z tohoto -ynosu zadneho u.itku.
Jiz jsou zde: Nase nova zasoba
jarnich polobotek novo mody za nizke
ceny. Racket Store. Adv. 40-2
Navstevujete hojne pohybllve o-
brazky? To take byste meli, nebot
jest to velmi za.iimave a prijiemne
ztriiviti vecirek ri takoveto zabave
Vv. ktefi isle vzdaleni a do mesta niti-
lokdy jifijizdite, bud'te toho pametlivi
a pfi kazde pfilezitosti neopomente a
zajdeie si vzdv na elektrieke pohvblive
divadlo a nebudele toho nikdy litovat.
Navstevovati ho mohou ditky i dospeli
Urcitv cas, kdy divadlo zapoc-ne n
vstui) nale.nete v oznanice v tucnio
0 . V 1 I
lictnpli nn livviii straiice uvodcue. Ne-
Dfehlednete ji !
Povoleni k snatku v minule dobe
vyzvedli si nasledujici: Josef J. Dvo
f?ik z Wilber, 24 roku, a Emma T. Ri'
nova z Wilber, 20 roku. John E
Roil z Western, 24 roku, a Uela M.
Frost z Western, 18 roku.
its" "lanie velkou zasobu obuvi, klo-
bouku a i-epic, ktere budeme prodii-
vat s 10 proeenty srazky do 1. dubna.
Pfijd'te se pfesvfdcit. Sasek a Moore.
Advertisement. H--
Timto upozornujeme vsechny na
se ctenilfe, ctemifky a odberatcle na
ozniimky naSicli obchodniku, aby ni
kdy neopomneli a pfecetli si kazdou
oznamku, jez v tcchto listech uvefej
nena jest.
Minuleho tydne navratily so zo
sve tydenni nav&tovy z Brainard a
Seward, Neb., sleeny Ada Ilouserova
a Ru.ena Shimonkova.
Celny k-ajan pan Josef Brajer
ml. z Do Witt meskal v nasem meste
v piitek minuleho tydne v zajmu dule
ziteho obchodu, jen?. zdo mel k fizeni.
Pfed odjezdem bylo nam potesenim
so s nim setkali, pfi com?, pan Brajer
svemu otci koupil jedno cislo skvost
neho vyrocnihe cisla Hospodafe.
Pfi male navstevo mezi vlaky
minule soboty zdo mel dulezite fizeni
pravnik p. F. O. Kuccra z Tobias a
navstivil i nas nekolik minut pfed od
jezdem, coz nas velice potcsilo.
s3 "Fairfield" lihnc jsou osved
cen6. 30 dnii na zkousku zdarma.
Shimonek & Syn. Adv. 39-4
Panove Josef Ccrveny z Crete,
Karel Ccrveny z Milligan a W. F.
Cerveny zo Swanton navstivili minu
leho tydne "veho nemocneho bratra,
naseho obchodnika pana Frant. Cor
veneho, ktery, jak jsme se jiz minule
zminili, dosti vazne onemocncl. Stav
jeho se znacne za poslednich nekolik
dni zlepSil, takz.e jest nadeje na brzke
jeho uzdraveni, coz i my ze srdce pa
nu Cervenemu pfejeme.
Krajan a obcan wilbersky pan
Josef W. Prokop zajel si do Lincoln
v pondeli minuleho tydne, kde ma
jednoho syna, ktery navstevuje tarn
vyssi skolu, aby jej navstivil.
ar Dr. John R. O. Garter, Physician
Surgeon and Obstetrician. Ind. Phone
7, Friend, Nebr. Day or night calls,
attended promptly anywhere. Adver
tisement. 15-tf
Mesic iinor jest mesic ziinni. To
po nekolik roku se osvedeilo, nebot' co
mesic leden promeska, zajistc inor
a jeste bfezen vynahradi. Minulych
nekolik peknych dnu velice nas pfe-
kvapilo, ackoliv jsme tusili, ze jeste
tak nezustane, nebot' to jest neinozne,
aby jaro tak casne se dostavilo. Mno
zi vsak domnivali se, ze pekne pocasi
jiz potrvii a tez tvrdili, ze v letech
dnvejsich v mesici unoru take jiz
rolnici seli jarni obili. Letos byl kaz
dy nalezite sklaman. Jeden pravi
jen kdyby toto studene a snehove po
casi potrvalo jeste asi dva tydny, dru-
by ale odpovida, ze nikoli, kdyby ta
surova zima jiz pfesla a radeii se
udelalo tepleji, abych mohl neco de
lat. A tak to jest mezi nami, zo ni
kdy jeden druhemu se nezachovame,
Pfiroda jest jedina na svete, die kte
re se musime vsichni nditi a s ni se
spokojiti, at' se komu libi nebo ne.
Jak asi by to mezi nami dopadalo,
kdvbychom si inohli i povetrnost il
diti, jak bychom si pfali? Tulisi zima
a snehove vanice nam stale trvaji. Do
stavil se take dosti silny a studeny
severak, ktery v nekolika hodinach
napadly snih do velkych zilveji sfou
kal ponejvice na cesty, cimz na dlou
hv ens liferusujc se doprava, zvliiste
doprava postovni, cimz trpi velmi roz-
vazeei venkovske posty; castecne
dojirava zeleznicni je pferusena. Tim
jest ioru.sen i obchod v nasem meste,
nebot' poslednich nekolik dni bylo
v meste velmi ticho, a snih se chu-
melil jako kdyz jej z pytlo sype.
Webster's nova semena, vsech
druhu, 2 paklikv 5c. Racket Store.
Advertisement. 40-2
V minulych dnech obdrzela slec
na Eva Ptackovii, jedna z ucitelek
nasi vyssi skoly, z Emporia, Kans
velmi smutnou zpriivu, zo jeji matka
oneniocnela. Jeliko?. neni mozno, aby
so do sveho domova odcbrala a sve
matce vypomohla, pozadala jednu zo
svvch pfitelkyii wilberskych, aby jej
matee no dohu liemoci vvnomiihala
K toniu vyvolila si slecnu Albn Sa
frankovou, dceru naseho okresniho
klerka jiana Jana' Safriinka, ktera na
liozadiini odebrala se do Emporia ve
stredu minuleho tydne a po nekolik
tvdmVhodla so tarn pozdrzeti.
Nezakryvej se poukazovanim na
druheho, nebot' by se mohlo snadno
stali, ?.o by to vyneslo na povrcl
vlastni tvojo skromnosti.
Okrskovy soud jest od tfetih
tohoto mesice opetno v proudu a jest
projednaviino mnoho zalob, mezi ni
miz naleza se tez sest zauosti o roz-
vod.
"Selz" zaruCeno gumovo boty
$4.00. Racket Store. Adv. 40-
Neni-li umeni pro kazdeho, pak
knzdy nem taky pro umeni. Ti vsak;
kdo pro umeni jsou, mSli by so vyna
snaziti, by umeni proniklo co mozno
do neisirsich vrstov vseho lidu.
Znamy krajan pan Jan A. Sa
sok, cesky obchodnik a podilnik nfi
bytkovo Wilbersk6 firmy Ripa a a
sek, odejel do Lincoln v utery minu
leho tydne, kdo mel velmi dulezita
fizeni, tykajici se jeho obchodu.
Obchodni fizeni v Lincoln pro
svuj modni zavod pro prist! leto mela
v utery minuleho 'tydne slecna Sena
Ilefmanova.
Zij a pfej zivot take i jinym.
Nemci maji jedno velice pekne pfi
slovi, kterym se fidi take v celemi
svem zivote, a pfislovi to velice pekne
povida: "Lcben und leben lassen!"
Vo volnem pfekladu ceskem zni to
asi takto: iij, ale zivot dopre.1 i
jinym!" Zivot jest velikyin pro kaz-
eho cloveka a ccna jeho je velikou.
Je-li clovek ve svem zivote zdrav a
spokojen, mflzo smele fici, zo jest st'a-
stcn. Alo takovych jest velmi malo.
teii mohou fici, ze jsou spokojeni.
Stesti je pojmem velice neurcitym a
azdy predstavu.ie si a stesti hleda
inak. Jeden je vidi v torn, druhv
onom a jiny zasc v jincm. Nekdo
spokojen s tim, kdyz je zdniv a
jiny zase chco jeste vice. Kazdy clo
ck, at' zije za poineiu jakychkoliv,
piece jen zije. A zivot jelio ma svuj
yznam a svou dulezitost, ktere nesmi
byt opomijeny. Proto nikdo noma ni-
de, za zadnych okolnosti podceiio-
ati vyznam a dulezitost cloveka dru
heho, sveho spolublizniho. Tu pfi
cliazime k bodu, ktery by nam mel
byti voditkem v eclem zivote nasem,
aby zivot nas byl skutecne zivotem
a aby mis plnila radost a chut' zivot
samotny pouzivati. Ziti vsak budeme
chuti a radosti, jestli.e za stejnych
podminek pro stejne cile a licely zivot
lopfejeme i jinym. Koname to? Ne
coname. A ceska Amerika mohla bv
nam tvrzeni nase podepriti celymi
dlouhyini kapitolami, z nichz. jedna
druhu je delsi a smutnejsi. Jedna vy-
jjravuje nam o nenavisti osobni, dru
ni o ztisti, tfeti o boji konknrencnim,
ctvrta o sobectvi, pata o jesitnosti,
sesta b hrabivosti a jina a jinii dalsi
o vsech ostatnich pfivlastcich, ktery
mi vypravujeme se do zivota a boje
ehoz nikoli s vlastnim nadsenim,
energn a laskou, alo norkosti v .icui
nem liceli: Ilnati so za cilem svym
tfeba pfes mrtvoly svych nejblizsich
Riidi topimo na lziSce vody a topili
bychom jeste radeji a casteji, kdyby
se nam lide silnejsich povah v oso
bach vlastnich vyhlcdnutych obeti ne-
stavcli na odpor nikoli zakefnictvim
ve forme pomluvy, utrhacstvi, spic
lovstvi a udavacstvi, ale zbrani cest
noil, svou vlastni pili a energii, vyna
lozenou na priici vlastniho oboru. Boj
tento, jo-li spravedlivym a poctivym,
j)ro spravedlive a poctive jiste skonci
lispechem. O to biiti so netfeba. Ne-
i lined, jiste pozdeji. A tfeba po per
nyeh zkouskach a protivenstvich. Zi
vot siim je bojem a boj ten je tim
krutejsi, jestlizo pfijde krajan
krajanske Isisky zacne mu lnizeti
klacky pod nohy lined v samotnem
zaeiitku. A my nidi to dchimo a za
motivy pro podobno lidsky uslechtile
jedniini volimo si prostfedky stejne
odvtiZne a nebezpecne, jako nizke a
nccestne. My jako lide cloveka podle
sebo nesneseme a rozhodnc nesneseme
vedle sebo cloveka, jenz by mis tfeba
jen zdtinlive pfokomival a pfovysoval
svou intelligenci, svym charakterem
a svymi lispechj7. Clovek takovy lined
se stano nebezpecnym osobnim nasim
ziijmum, pro ty stano se nam nepo
liodlnym a proto vynalozimo vsechnu
svou silu a svou energn, kterou by
chom jinak mohli vynaloziti na veci
dalcko vyssi a lepsi, na jeho znemoz
neni a odstrancni. My sami ziti sice
chcenie, alo jinym zivot a dokonco ani
stin zivota nedopravame. A beda to
mu, na koho so vrhneme! Pro lepsi
a jasnejsi znazorneni uvedemo pfipac
Mezi mis pfijde mlady, nadsony clo
vek. Usadi se mezi nami. Pusti so do
pnico s chuti, hiskou a nadsenim
Priici tu obraci pak no v ziijem pouzo
svuj, alo i v ziijem sirsiho sveho okoli
Pociitek ponecha mu volne polo. Za
nedlouho vsak so pocno lined z neko
lika stran pracovati proti takovemu
naivnimu, nezkusenemu a duvefiv6mu
pracovniku, ton so stano nekolik;
osiibkiim nepohodlnym, ktero pak hie
di jen k tomu, aby joj znicily, kdyz
vidi. zo by tento prospival. I takov
pracc je mo.iiou. A takovym zpuso
bem stvany clovek, nema-li dosti od
vahy a energic siim, anebo neni-li ne
kym kryt a podporoviin, aby so do
boje proti svym pronaslcdovatelum
pustiti mohl, za knitko libit a ustviin
musi se vzdiiliti z mista, ktere liplno
opanuje osobni zajem nekolika jed
notlivcu. Ti by jinak mohli zcela
pohodlne a klidne ziti podle stvaneho
jimi cloveka, ale neziji, ponevadz ziti
iteji jiouze sami a zivot druhemu
nedopfeji. A faktum to je smutne,
elico smutne a mluvi za no pfiklad
ne snad jediny, ale pfikladu cela fa
da. A proto bychom si meli v cas
zdy pfipomenouti, ze mezi nami jo
misto a pnice pro vsecky. A zvlaste
pnice. A chce-li kdo pracovati, proc
mu neponechati volne pole? Proc jej
praci jeho, je-h dobrou, nepodporo-
ati? Ziju-li jii, proc by nemohl die
svych schopnosti ziti i jiny? Zij, ale
zivot dopfej i jinym! Naucme se to
mu jednou. Drive se vsak tomu ne-
naucime, dokud se nenaucime v prvni
ade nejen sebeiicte, ale ucte vzajem-
ne. rouze na zaklade teto ucty jest
mo.nym spolecensky zivot a timto
spolecnym zivotem i spolecna pra.ee.
A to je tu dosti, at' jiz pak jest to
oboru jakemkoliv. A to vdecne pra-
ce, ktera by pn dobre vuli a snaze
byla posilenim ceske Ameriky ve
sech oboiech pnice a vedeni, prace,
tera za nami naznacenych podminek
okolnosti ' pnnesla by uzitek, pro-
spech a zisk nejen pro jednotlivce,
ale i pro kazdou snitku na celku ces-
o-americke vetve, ktera jako celek
ma vetsi pravo a vetsi narok na zivot,
nez jake na tento ma vypocitavy je
dinec. Uvazujme proto o torn a zijmo
tak, abychom naucih se zivot pfati
jinym. ,
V pondeli minuleho tydne pfi-
jela do Wilber z Klatov ze stare vla
sti pani Marie Miskovti, matka bratfi
pp. Vaclava a Jana Miskovych. Ce
sta pani Miskove trvala az do Wilber
jeden mesic. Pani Mario Miskova.
mini se zde trvale usaditi mezi svymi
pfateli a doufaine, ze se ji zde bude
niilezite libiti.
Pani Wm. Korbelovii z Linwood,
Neb., dcera zniime a viizene krajanky
pani Alzbety Prachorovc, jez zde die-
la na delsi navstcve, vracela se se svo
ji malou dceruskou do sveho domova
pondeli minuleho" tydne.
V sobotu tyden obdafeni byli
nianzelo pan a pani Vaclav Miskovi,
nekolik mil jihozapadne od Wilber
bydlici, cipernym hosikem. Matka a
hosik jsou iiplne zdnivi. Blazenym
manzehim gratulujeme.
- Krajan pan Josef F. Wanek ode
jel v sobotu minuleho tydne do Crete,
aby navstivil tam celou fadu svych
star.ych zmimych a zarovcii aby vyfi-
rflil tam dulezite ziilczitostir
Neopomeiite si povsimnouti
ohlasky firmj' Pnicha a Syn v teclito
listech a pfi pfilezitosti jo, navstivto
a prohledneto si vylozenc kriisne a
nejlepsi polni niifadi, ktere k vasemu
prohlcdnuti vystavili. Maji tez vysta
veny nojdokonalejsi "cream sepafa
for," odstfedivky jmeneni "Do La
val," ktere vam nabizi za velmi nizke
cony. Pfesvedctc so!
- Pani Pecenkovii s malou dcerus
kou z Ord, Neb., jez zdo meskala na
delsi navstcve svych mnoha pfdtel a
zniimych, vracela se k doniovu v pon
deli tohoto tydne.
- V pondeli tohoto tydno zavital
do Wilber na svych obchodnich ce
stach krajan pan Karel Bartik z Beat
rice a pfes den so pozdrzol. Pan Bar
tik vyfidil zdo mnoho dulezitych za
lozitosti, tykajicich so jeho obchodu
doutniktifskeho. Jelikoz pan Bartik
jo dobrym obchodnikem, ucinil zdo
i tentoknito znamcnity obchod.
Sousedc nasi chvali nam oby
cejne, co sami nemaji. Kdyby vsak'
meli stojnou vec, pak ta jojich budo
na ka.dy piid lepsi.
UPOZORNENf.
Timto oznamuji vsem honcum a ry
bafiim, zo zapovidiim si na me fannS
v sekci 18 a 21 honeni, stfileni a ohy
tiini ryb. Vaclav Neuman, majitel.
Advertisement. 41-2
1
m