Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, February 12, 1913, Page II, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    a AAA a a a a a a a a a a a A. A aaa a a. a. a A TTTTTTTTTTTT' rTTTTTTT T T T T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-VTTTT'
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T tTTTTTTTTTTYYTt i
Velky Koncert
. 1
Slavne ceske kvinteto bratfi Hrubych
! 4
usporada pod zastitou MID WEST LYCEUM BUREAU V DAVID CITY v pondeli, dno 17. unora 1913, v dolni operni sini pp. RichtaKka a Paska vo Wilber, -Nebr.
Neopomente slyseti tyto vyborno umelce. Zaroven pamatujte, kdo mate listky na tento k'urs, ktery jest pofadan pod zastitou jmenovane spolecnosti, si vyhraditi sva, sedadla.
Cena nrista 50 centu. Zacatek v 8 hodin vocer. 37-2
j H I II I I I H M-M-M-M-M-4-M MMMM I M t t t ttttttttw V""" ffftf f HI t t f-rf-wt"tt- ,
T
t
Nove jarni latky
na saty!
Novo SotySc 30 palcu siroke, trvan-
live barvy, yard 12Vic
Novo atlasovo pruhovane liitky, no
vo barvy, yard 35c
Hedvabim protkane sotyse, yd...25c
Novo Flaxdny, delikatni vzory, sta
le barvy, yard 18c, 20c, 25c
Pekny vyber batystu se vzorky ne-
bo pruhy, yd 10c, 121oc, 15c
Novy vvber zcnskych hotovyeh sntii,
za $1.25 az $2.00
Bily hedvabny orlean, yard....$1.50
Svatebni saty, 40 palcu siroke.
Novy vyber hedvabi na zivutky,
rozmanite barvy, hladkc i vzorko-
vane, yard 50c az $1.25
" American Beauty " snerovaeky,
nejmodenicjsi v trim, cena $1.00
Racket Store - Wilber.
33-2
NEJNOVfiJSl JIZDNf feAD
B. & M. DRAHY.
Vlaky jcdouci na sever:
8:53 rano,
12:12 odpoledne,
3:02 odpoledne.
11 :35 dopoledne,
Na jih:
:53 odpoledne,
6 :48 veeer.
' V nedeli :
Jcden na jih :
11 :58 dopoledne.
Na sever:
1884-1912
vefejny not6r
WILBER, NEB.
i i it. n t ii izt
7K pt v nnr.nnnn---.-t i irt nniarem.
W I W 1 WMWIIWMW w ....
V&echny prace notdfske vyhotovu
ji se levne a sprdvnS. Zdsilky penez
obstarAvaji 6e bezpecnS do vSech dih"i
Evropy. Pfeplavni Hstky prodavain
pro rSechny celn6 spolecnosti. Po
r.emky rozdilnych druhu a cen, do
my n loty mam na prodej v hojnosti.
Odbor pozemkovy a pojiSfujici ffdf
nan V C Spirk tf
Kniha
Pffpitka
Sblrkn blnhopnSnl a
pfipltkd kn rozllc
nym slavnostom.
Cena 20 ctu,
vcemi zahrauta zasilka.
N prodej u
Wrodnf Tiskarny
S09-B1I So. 12th St.,
OMAHA, NEB.,
Jakoi 1 u vSecb edna.
lem ioiioio iittu.
Z Wilber, Neb. a okoli
V niinulein ci'sle znnnili jsmo se
o slovecli: "Chrante nine pred pfnteli;
i)fed nepfateli se uclininim sum." Slo-
va tato byvaji nekdy pravdiva, a pfi
chazf vliod tt'in, kdo pro ne ineli jiz
l)otfebu. Pfatelstvi vyzadu.ie obeti.
A zadii jicli casto inlcky. Poubou svou
existenci. Neumnue-li slyseti mlceni a
fisti v dusi, neummie bvti ani pfatcli.
A neuimme-li mclky pratelstvi proje-
vovati, nedovedenie byti rovnez pfa-
teli. llluene pfatelstvl nadelii nekdj'
vice skody nez tiche ne))fatelstvi. Pfa-
tclstvi nezadii iislub z ruky do ruky.
Tech zadii obcbod. Obchod mflze byti
sice take reeliu n sju'tivny, ale spriivne
obcbodovati je nulno i s iiepfitelem.
Ba je to tun mttne.jsi. NekteH hde
jsou i)fateli "az do tech hrdel a stat
kfl," a niysli tim: "Dokud nejde o hrd
la a statky." StojMi j)ak za to ph'i
t cist vi? Tak daleko .idou vsichni slus-
ni tide. A suisne leunaiu noma byti
liOL'itano za zaslubu. Ze )ocitano b.y-
va, je dfikazeiii, ze spolecnost nase je
stf tak slusnou liein. Pfatelstvi msi
huditi (lfiverii iro iriad nutnosti. Ten
ph')ad tfeba nekdy nenaslane, a tim
lepe. Snazme so dokonce, a by nikdy
nenastal. Xezvykejine si spoleliati se
na cizi lidi a kdyby byli s nami spo-
jeni treba jiokravnimi svazky. Ale ne-
vadf, kdyz jdcme chladem zivota a ci-
tinie trochu tepla v srdci. Trochu
optiinismu nezabije. Az budeme po-
.strelenou korojitvi, uinirajfci o saniote
v lnazde, poznanie trudnou filosofii zi
votin' tak jako tak dosti ziihy. Neskla
de.jme se vsak na iifatcle i kdyz jiin
duv("fu,ienie. Snazme se tak zfti, aby
cliom si niolili na konec zivota mysliti:
"Ten a onen byl by za nine dusi dal
a do oline byl by sel a ja jsem tolio
nepotreboval." Xebot' jest skoro jisto,
ze by se byl velmi na oboji rozmyslel
a ze by si ncbyl tfeba nechal pro nas
ani neliet na mah'ku ustfilinonti. Do
kud je dolife, rostou pfatele .iako hou
by po desti. Kdyby hledal pratcle cf-
saf na trune, muze jich najiti milli
ony, ale kdyby je hledal chudy na pa
st em ostrove, nasel by jen nuly. Byti
pntelem mocnych, jakii v torn zasluha?
Ale byti pntelem potlacovanych a ne
st'astnycli je nuco. V torn je odvaha.
Moc a bohatstvi tahnou za sebou pfa
tele jako cukr niouchy. Sta much sed
nou na liomoli cukru a v ne?.nem pfi
niknuti setrvaji, dokud se nenamlsaji.
A pak odletf. C'lovek pry ma
)fatel tolik, kolik zasluhuje. Je v torn
nekdy mnoho ironic a mnoho zlovol
nosti, nebot' )fatelo mohou byti metlou.
Beda tomu, na koho se shmou jifatele!
Nezapomente, ze jiz prist! nedeli
due 17. unora kona se v dolni operni
snii pp. KichtaHka a Paska velky kon
cert znanienitych hudebniku, bratfi
Hrubych z Clevelandu. Koncert sli
buje byti vehui zajhnavym pro nase
obeeenstvo milovne hudby. Hudebni
ky tyto pfedchazi znailienitti povest ze
vsech cesko-americkych osad, kde kou
certovali a setkali se s dokonalym zda
rein. Doufame, ze i nasi krajane bu-
dou tolio jiametlivi a sucastni se
v hojnem jioetu, nebot' neco podobneho
malo kdy jest jifilezitost vyslechnouti.
Bratfi Hrubych v neduvne dobe vyko
nali unieleckou cestu po Evropo spolu
se svym otcem, ktery vsak pfed casern
zemfel. Otec jejich byl jeden z nej
znamenitejsich hudebniku, ktery pfi
pravil vsechny svo ditky na ten stu
pen, ze jest jim mozno vystupovatico
umelci a pofadati podobne koncerty,
Bratfi Hrubych uspesne koncertovali
v Nemecku, Holandsku a v Cechuch.
Celkem procestovali asi 100,000 mil.
Nasi krajane meli by venovati vice
casu a navstevovati koncerty a pfed-
naskj', ze kterych mozno cerpati poa
ceni. Koncert bratfi Hrubych jest po
zitkem velmi cennym a jo to zajistd
pekno dostavenicko, kter6 mozno strd
viti pfi tak vzacndm a umSleckdm kon-
certu. Vstupnfi jest nfzke a proto so
dostavte vsichni a nebudeto nikdy tolio
litovat.
Pocatkem minuleho tydne meskal
ve AVilber ian Adolf Kuncl z Law--rence,
Nebr., a mel zde dfilezito obchod
ni h'zeni, )fi cemz si take prbhledl
vnitfek naseho Wilberskeho mlyna
v ruvodu jeho majitelu pp. Zvonecka
a Aksamita a velice jeho zafizeni se
inn libilo. Pan Kuncl pfi teto pfilezi
tosti ucinil zde objednavku zdejsi vy
lihisene a znamcnite mouky, nebot'
vlastni v Lawrence velky smiseny ob
chod. Navstivil zde celou fadu svych
pfatel a znamych wilberskych a castec
110 i v Crete, pfi cemz se nekolik dui
liozdrzel.
V pondeli minuleho tydne byla
zanechana v dome manzelu pana a pa
ni Ed. Ilavclkovych ciperna kuchafin
ka. Gratulujeme.
Na obchodni cesty, tykajici se
Wilberskych mlynii, odjizdel do Oma
liy a jinych mist pan Jan Zvonecek,
kde prodlel nekolik dni. Jelikoz jest
pan Zvonecek dobrym obchodnikem,
ucinil na cestach znaraenity obchod.
To soudime z tolio, ze z naseho mlyna
jest vyvazeno kazdym dnem znacne
mnozstvi mouky.
Opetne se nase mesto rozhodlo a
zahajilo minulelio tydne opravu hlavni
ulice. Davil se na ni pisek, ktery za
kratky fas ucini znamenitou ulici a
udrzi ji v pofadku. Timto zpusobem
bude ulice znacne zvysena, takze v pa
du velljoho dcste a mokra bude voda
svedena a ulici tak snadno nerozmoci.
Ulice byla pokrvta piskem nes celou
obchodni cast mcsta.
Pamatujte, ze "Wilbersko Listy a
Ilospodiif jsou ty nejlepsi casopisy pro
kazdou ceskou rodinu a kazdy by mel
byti toho pametliv a na ne si pfed
platiti, nebot' je to pouze nepatrny o
platck za rok.
Casova pomuclca pro holivc.
Jo vseobecne znamo, ze se v holic-
skych oicinach dozvi kazdy vsecky
zajimavo novinky. Dues na pf. mluvi
se tain vyhradne o viilce a mezinarodni
situaci. Kazdy pofadny holic ma uz
iro sve hosty pfijraveno dlouhe, od
borno pojcdnani o tomto casovem pfed-
metu a jedmi se ran jen o vhodny, ne-
nasilny zacatek. O pfechod z reel oby
cejne, na priklad o pocasi, na fee o
vojne. '
Abychom teto nesnazi odporaohli,
pfinaSimo zde nekolik praktickych po
kynu, jak lze snadno a vhodne pfejiti
z jakehokoliv hovoru na vtilku :
Netahii, vasnosti? Myshm, ze bude
potfeba trochu ji pfiostfit. Ostatne
situace na Balkane se take zase uz po-
vtizlive pfiostfuje a tak dale . . .
Nezdii se. nrosim. ze ie tu horko
Ponokud, ze ano ! Vsak Turkovi u Ca-
taldze, tomu je teprve horko atd.
Kdo pak mam hfeben? Lojziku, ne-
vidol jsi hfeben? Ach boze, co pak
tenhle, ale takovy horsky hfeben kdyz
musi slezti cernohorske delostfelectvo
a tak dale . . .
Pardon! llizl jsem drobiitko vasno-
stu? No, krapicka kx-ve ! Co pak je to
pi'oti )otokum krve, co se proluo na
Balkane atd. . . .
Tak a ted' jeste piisku na knir. Bo
zinku, neni piiska jako paska. Jako
ta, co poji ty balkanske staty atd. . . .
Frantiku, mydlit! Ale pofadnel Jo,
jo ! Tihle Bulhafi, ti holt dovedou my
dlit adt. . . .
Tyto ukazky snad prozatim staci.
Na pozadani poslouzime dalsimi.
Hddanka.
"Jaky je rozdil mezi stromkem va-
nocnim a tim v rdji?"
"Divna otdzka. PovSzto sfim!"
"Takovy I Stojie pod tim v rdji prv
ni zena d&vala (Adamovi jablko) a
dnes pod vdnoSnim stoji-li, pak vZdy
cky ien bSfe."
V ka2d6 2esk6 rodinfi 2ieti by se
mel Hoepod&f. Pouze $1.00 ro6n,
OZNAMENf UMRTl A DfKUVZDANl.
Nevyslovno krutym zarmutkem postizeni, oznamujeme vsem na
sim pfatclum, znamym a sousedum, ze nas milovany manzel, otec
zemfel o delsi trapne nemoci v sobotu tine 1. unora 1913 a ulozen
k iioslednhnu odpocinku v pondeli, due 3. unora 1913, za ohromno
I'icasti pfatel, znamych a sousedu a tez spolkovych bratru na Narod
ni Ilfbitov v North Fork precinktu, Nebr. Nas drahy zesnuly na
rozen byl due 1. fijna roku 18G1 v Cechach a do Ameriky pfijel
jeste co hoch se svymi rodici v cervnu roku 1S70 do Saline okresu,
Nebr., kde zil az do sve snirti, takze v den sveho umrti cital 51
roku a 4 mesice veku. Z hloubi srdci svych projeme si co nejvfeleji
podekovati vsem tern, kdoz nam jakekoliv sluzby po dobu jeho ne
moci prokdzali a byli nam utcchou v nasem velkem bolu a zarmutku.
Vfele nase diky necht' pfijmou fad Mir, cis. 132, Z. C. B. J., a Tabor
Palmetto, cis. 1402, M. W. A., ku kterym nas drahy zesnuly pfina
lezel, za obfady a jich velkou ucast )fi pohfbu a za vse, co pro nas
vykonali. Tez vfele dekujeme souscdnim fadum, Lad. Klacel, cislo
92, Z. 0. B. J., Vlastenky Zapadu cislo 117, Z. C. B. J., a Kolumbus
cislo 133, Z. CI. B. J., ktefi so v tak liojnem poctu pohfbu sucastnili.
Dale necht' pfijmou nase srdecne diky vsichni darci kvetin, jimiz
liokryli rakev naseho draheho zesnuleho manzela, otce a bratra. Tez
bratru panu F. J. Sadilkovi plati nase diky za dojemnou fee, panu
Chas. Troyerovi za vzorno a s)ravne vypraveni pohfbu a peveckemu
sboru za pfednes )ohfebnich jiisni, a vsem, kdoz pfisli a naseho
draze milovaneho zesnuleho manzela, otec a bratra k poslednimu od
)ocinku vyprovodili. Zvlastni nas dik necht' pfijme slecna Anna
Kasparova za vzorne sve osetfovani po dobu nemoci naseho draze
milovaneho zesnuleho. Drazi pfatele, slova nam nestaci, byste po
znali, jak vazime si vaseho pfatelstvi, lasky a dobro vfile, coz zacho
vame navzdy ve sve vdeCne )amiitce. Jeste jednou pfijmeto jmenem
pozustalych, drazi pfatele, ty nejvfolejsi diky za vse.
ANNA CIIAB, truchlici manzelka.
Marie Kohout, Emil Chub, lierla Tuchovshfi a Olto Chub,
ditky. Karel Kohout a Vuclav Tdchovsky, zet'ove. FrantiS
ka Chub, snacha. Frantiska lleznfi, sestra. Josef Chub,
bratr, a ctyri vnukovc.
Ve Wilber, Neb., due 8. unora 1913.
Vyslovem souslrasti.
Kad Mir cislo 132, Z. 6. B. Jednoty, v Monroe Precinktu,
Saline Co., Nebr., jirojevuje timto hlubokou soustrast nasi mile
seslfe Anne Chabove a pozuslale rodine' nad nenahraditelnou
ztratou jich milovaneho manzela, otce a bratra
Jana Chaba
kteryz chladnou rukou smrti vyrvan byl z jejich stfedu dno 1.
unora 1913, a jeho telesne pozfislatky ulozeny byly k vecnemu
odpocinku na Narodnim Hfbitove v North Fork precinktu due 3.
unora 1913.
Jmenem fadu Mir, c. 132, Z. (,'. B. J., v Monroe prec, Neb.,
ALHE11T BEDNAH, pfedsetla, FRANK SEFRNA, tajemnik.
Ctenym rodak m
v Saline Co.
a okolf!
Timto Vas upozornujeme, ze v pddu umrti jsmo vzdy pohotove
Vas obslouziti vo dno neb v noci, zavolejte Tel. cis. 90.
Mdmo ceskdho licensovaneho balzamovaSe a za jeho prdci ruei
liie v kazdem padu. Dejte ndm pfilezitost. S iictou 38-1
Wilh. Mhut a Pnh. Snnlonnnct Riiiq q qqdL
iiiui nuMjii u i uiii vjuiuuiiuui mpu u uuuun
A. F. Zajicek Drug Co
Na sklado nejiiplnoji zasoba lekfi, barev, oleju, rozlicneho ozdob- X
i neho zbozi, t6z Eastmanovyeh kodakfl a vselikych potfeb k temuz, ja- ''.
T koz i xiplnou zdsobu vehlasnych Nyles rodinnyeh leku. 38-1 ' '
" PI5ete-li na zdkladS n5kter6 oznamky, neopomeiito zmlniti se, e
5etli jBte tuto t tomto listu. Tim zayde5ite se ndm i oznamovateli.
1 . !,Ttfv,A,!.i-Wu&:ai-S,'W ',wAv.iteip'fciii
'aWKiJ,-h-