Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, February 05, 1913, Page IV, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IV
JlZDNl rAd b. & M. drAhy.
platny od 1. ledna 1911.
Vychodni rlaky:
Clalo 6 (neetAvi) . . ..4:25 r&no
u 92 9:20 dopoledne
" 18 9:43 dopoledne
" 2 :55 odpoledne
" 12..'.., " odpoledne
" 86 12 :40 odpoledne
" 90 3:40 odpoledne
" 10 (nestavi) . .8:48 vecer
Zapadnl vlaky:
ui8io y (nestavi; . .:uy rano
" 5 ..11:46 dopoledne
3 (nestavi).. 6:32 vecer
K IV lUKUJLRU UO (3UV
ton) 6:50 vecer
Jizni ylaky:
:?'llo 89 10:55 dopoledne
" 83 (poiuie v nede-
li) 11:30 dopoledne
" 85 12:52 odpoledne
91 6:20 vecer
Denne mimo nedeli.
Jmena naich jednatelQ a zastupcu
Crete Frank Nedela st.
Dorchester Vaclav Kucera, E.
R. 3.
Friend Fr. Pechotn.
Friend Jnn F. Hayek.
Jfilligan Fr. Ilrdy.
Tobias W. J. Kotas. '
Wilber Fr. Anyz jr.
v
Dr. A. CAPEK
fcesky I6kar
a operator
V CRETE, NEBRASKA
0&ADOVNA
V BUDOV& CITY NATIONAL BANK
Bell 45 Indop. 94.
NemoXno-li se mne dovolati,
telefonujte laskavS na p. Franka
Kuncla, obchodnika. itf
Dr. F. J. Stejskal
6esky lekar
a ranhoji6.
CRETE, NEBRASKA.
tifadovna nnloza ae nad
Btcldlovou lekarnou.
TELETONYl tf
Office: Black 17t. Indep. 61.
Rldnce: 174. Indap. tl.
t
Deset jidel za cent
DOB&E a chutnS pripra
venl jidla jsou tim nej
lcpSfm pozitkcm, jaky
ClovSkna sySte; m(ti rauSe. Za
jediny cent muzete obdrZeti
ndvod ku dokonald pffpravS
dcslti pokrmu, kdyz si koupl
te tfeti vydlnf
NARODNf
OOMAC! KUCHARKY
&ESK0-AlrlERICK,
kteraz' stojl pouzeSl.OO a v nfZ
naldzd se 1013 pfedpisu, takze
pfljde 10 prcdpisu lcvnSjl neZ
za cent.
Cena se zSsUkou $1.10.
N&roduf Tiskdrtiu,
000-811 South 12th Street,
OMAHA, NEB.
Udelejte radost svym pfdtelum
y Cechdch a pfedplafte jim Hospo
daf nn rok, stojf pouze $1.75.
.j t . j J! fr IM?Mi? i t tM-Ii i i"
Zpravy z Crete, f
fr ii j i frH''l' I' frW frM 'W'
Dr. Tobiska, zubni lekaf, ma
svou uradovnu u Ccrvoneho nad
operni sini. Advertisement. 16tf
Pan Adolf Jch'nek pfestehovdvd
svojc hospodafsku stroje do budovy po
j)nnu Jobn Mullnerovi, ktery zemfel
asi pfcd rokem. Pan Jclinek mini sta-
ct novou vclkou budovu na ,infe.
Pan Rudolf, Gerner s manzclkou
byli v nasem meste v litery za obcho
dem a vyfidit si svojc spolkovo zalczi
tosti. Zaroven slozili prcdplntnc na
llospodaf, coz s diky pfijato.
Pan Jos. Brt, ktcry prisel k po
aneni asi rcd scsti ncdelcmi, se tak
daleee )ozdravil, ze nas zasc v Crete
navslivil. Jdu to .ieste pomnlu, ale
jisto ku predu. Prcjeme panu Brtovi
brzke liplne uzdraveuf.
Pan Herman Kersenbrock byl po-
ranen j)fi fezani dffvi na farme pana
Lindikena; pfistrcil dfevo bli'ze a za
ponmel tarn take prst, ktery pila vzala
ssebou. Proto pozor a nestrkat, kde se
svlra, obzvlaste kde jsou zeleznc zuby.
Ono to boli i tarn, kde jsou kostene,
roto pozor pfi strojicb, tfm mnoby
Clovek se muze ucbranit bolcsti )o )n
pado i smrti.
Pain JIusilova, kteni zde zije na
odpoeinku, se vaznC roznemobla nastu
zem'm a pfi jejnn star! se mohlo leccos
filiodit. Proto pfejcni pani Musilove
brzke uzdravenf.
II Pan Jos. ytrudl z Howells a pan
Viiclav Jelen z Jclen, Neb., byli v na
sem meste na porade lekafske n dra
Caj)ka. Panove se zdrzeli asi dva dni
a jak vypravovali, tak pry se jim Crete
llbi. To jiz jest stare, nebot' kdo do
nasebo mesta jednou zavita, kazddmu
se zde Hbi.
Pan Wm. Placliy byl odvezen do
Lincoln do nemocnice. Jakou nemoci
ale trpi, ncvi'me. Pfejome panu Pla
cbemu brzke uzdravem.
Panove Vine. Spirk a Kusy z Wil
ber zajeli k nam do Crete za nejakym
obebodem a jelikoz zafili, tak se jim
asi povedlo, co eobe pfiili; byli vsude
vfele vitani.
Pani Anna Peckova, dlouboletii
osadnice v Big Blue precinctu, zemre
la ve stfedu odpoledne ve svem do-
move na farme asi put mil na poledne
od Crete. S pain Peckovou o'dcliazi
jedna z tech starycb, dobrych lidf,
kterycb, jak se zda, je jiz pofidku
Pro svou milou povabu a upnmnost
pi. Peckovii zadneho nikdy nezarmou
tila. Pani Peckova. zemrela ve stan
7G roku a zanechava zde truchh'ciho
manzela, sest synfi a jednu dceru, pro
vdanou za jiana Franka Jelinka blfze
Wilber, a siroky kruli pfatel a zna
mych. Pozflstalym plati nase hluboce
citenii soustrast. Pohreb vypraven
byl firmou Sasek a Ripa z Wilber na
Big Blue precinkt bfbitov v patek v
jedenact liodin.
Pain Jos. Panzkova, manzelka
sekcnilio di'lovedouciho, so roznemobla
na zapal plic. Dr. Stejskal a dr. Ca
jiek ji oSetfuji. Pfejem pani Pafiz-
kove brzke uzdravem.
Pani John Danielova z Burling
ton, Colo., pfijela na navstevu man
Zelu Jobn Danielovych, jejiho to syna
a snachy, a jelikoz ma zde take sestru
a vice znamych, prodlouzi nuvtsevu
trochu dele. Pfejeme mnoho zabavy.
rakarni pies, pofadany v Sokol-
ske sini v pondeli vecer, so 'dan
nad ocekiivani slc'elo neb sin byla v
pravem slova smyslu nabila. Knisnycli
masek bylo tolik, ze jiz diivno jich to
lik nebj'lo. Napocetli jsme jich okolo
sedmdesati. Nejlepsi masky obdrzely
remie v hoto"ych penezich jak nd-
sleduje: Damske ceny: 1. cenu, si
Kostoryzovii jako "cigarnico;" 2. cenu
si. Panzkova a Tnskova, "recko da
inv;" 3. cenu, si. Sindelafova v masco
"Zne;" 4. komickou obdrzeh: loo
good, Ilusa, Elsie a Kolafik'jako "ho
landske deti." Panske ceny obdrzeh
1. cenu, F. Husa v masce "vzducho
lod':" 2. cenu. J. Xedela. Kolah'k, Ivo
pecky, C, ITavlik, Elia a Cckal jako
"nemecti hudebinci;" 3. cenu, Joe Jan
ko a Steigelmeier jako "pekafi;" 4
komickou cenu, Zelenka a Jurny jako
"Blue Jay trampove." Zabava potrva
la az do riina a ifi vzornem pofadku
coz je jen chvalyhodne.
Prvni antomobilove netestf pfi
hodilo so v Creto vo ctvrtek okolo
este hodiny odpoledne, kdyz totiz
farmer jmenem Seedhof jel so svym
automobilcm k domovu. Zaroven sla
priidelny pani Beemasova, ktera tam
pracujc, a pfcd Central Hotelcm pfe
chazela pies chodnfk a jak to byva,
cdyz jdou dva naproti sobe, ze so dice
jeden druliemu vyhnout a oba jdou
na jednu stranu, a tak dlouho to de
laji, az konecne do sebe piece vrazi,
tak to bylo prave v tomto phpadu.
Pan Seedhof vida pfecbazct Cloveka,
zastavil, a ten take zastavil, prvy my
slel, ze muze jeti dale, pani ale tez,
a naslcdck toho byl, ze niisledovala
pro ubobou pani osudna srazka, ktc-
rou zaplatila po dvouhodinnem utr-
peni smrti. Jak se pravi, nen pan
Seedhof za ncstesti zodpovednym, ale
jifecc musi vyckat, jak koronerova
porota rozliodnc. Pani Beemasova za-
necbavii po sobe dva syny, matku, dve
estry a dva bratry. Pozustalym )la-
ti nase vfola soustrast nad tak tra
gickym skoncm jejich matky. Pan
Seedhof jest zdrcen nad nestestim.
'ohfeb vypraven byl pohrobmckou
firmou Crete Mercantile.
Velky pocet creteskych obcanu,
lavne tech mladsich, se siicastnil
maskarnilio plesu ve AVilber, kdez ta
ke maska "German Band," pozustii-
ajici z tech samych muzikantu, ob-
drzcla druhon cenu jako v Crete, a
lined po pfivezeni premie byla dana
do sazky a na konec v sazce ji vyhral
pan Frank Xedela mladsi na eislo 13.
Je to ncsfastne eislo pro nekoho, ale
st'astne pro druheho. Pfejem lacine
polioupani.
lion na vlky, ktery pofadan byl
mezi Crete a Wilber, se vydafil pekne,
ale kajutka nezabili ziidneho. Za to
lie nektery z tech lovcu tam ulovil
neco lepsiho, totiz vlcici. St'astnemn
ovci gratulujem, ze mel tak dobiy
sip. On totiz jeste stfili sipy.
Jak jsme se prave doslechli,
v pfipadu zabite pani Becmasove vy
nesla porota osvobozujici rozsudek
pro pana Seedhofa, coz bylo vseobec-
ne oeekavano a zaroveii s radosti pfi-
jato. Za to ale pan Seedhof se tezce
roznemohl.
liad Nebraska cis. 3 v Crete odby-
val v nedeli svou mesicni schuzi, kte
re se tez siicastnil pan John Alesa
z Grafton, Neb. Vecernim vlakem so
zase ubiral k domovu. John jo pofad
v dobre niilade, vzdy vesel a ma take
pravdu; nac se ma clovek pofad tra
pit, kdyz nema proc?
Mame zde zase po nekolik dni
velmi citelnou zimu, nebot' kdyz to
udehi skok o sedesat stupiiu, totiz
z padesati stupiiu nad nullou ve dva
ceti ctyfech hodinach na deset pod
nullu,' pak to neni zadny spas.
Dne 7. a 8. tohoto mesice budemo
mit zde v Crete farmafskou vystavu,
protoz farmefi dostavte se ysichni.
Budo zde vice fecniku, proto nezapo
meiite, ze to bude tento tyden v patek
a v sobotu.
Ncmoce jsou na dennim pofadku.
Mushn zaznamenat zase pani Matej
Kovafikovou jako tezce nemocnou. Je
k pfani, by so pani Kovafikova brzy
uzdravila.
SEMINOLE
LIMITED
Rychly, veskrzny, elektricky osvetleny vlak drahy
Illinois Central
1
z Ohicaga a St. Louisu do Jacksonville,
FLORIDA.
Veskrzn6 vyhlldlcovfe oddOlonl a spacl vozy, tyet
plntnS odpofilvacl' 21dle (ocelov6 konstrukce), rov
n6Z ceatovnl spacl vOz kaZdG 1. a 3. titery v mSslcl,
mezl Chlcagem a Jacksonville. Vyhlldkovy spacl
vQz o 12 oddCl. a bczplatnd kara se ldleml ze St.
Louis do Jacksonville. VSechna Jtdla v JIdelnleh
vozoch.
Illlnola Centrnl, dcnn6
Z Chlcaga 8.15 odp.
Ze St, Louis. .11.20 dop.
Do Blrmlnghamu
4.1B odp.
Centrnl of Georgia
Do Columbus. .9. 40 odp.
Do Albany 1.35 dop.
Atlantic Const Line
Do Jacksonville 7.30 dop.
Spojenl v Columbus s veskrznym spacim vozem do
1 zo Savannah; rovneZ v Jacksonville do vfiech mist
ve Florldfi a s vlaky jedouclml pflmo k pflstavOm
do Havany, Kuby. Pou5enI o zimnlch turlstlc
kych Jlzdnych a Jlzdnych domovinafu do Floridy
prvni a tfetl atery v meslcli rovnez pouCenl o tu
rlstlckych Ustclch a Illinois Central llnll do New
Orleansu, Vlcksburpu (N&r. vojensky park), Hot
Springs, Ark., Havany, Panamy a stfedoamerlckych
mist pfes New Orleans; do mexickych a kallforn-
skych mist pfes New Orleans; rovneS nhlcdnS zajlStenl 102ek, HstkO
a poptsne llteratury, obdrZetl mozno ve sve mlstnl lfstkov6 dfadovnS,
aneb adresovdnlm na:
S. NORTH,
District Passenger Agent, Illinois Central B. E.
407 So. 16th Str., Omaha, Nebr.
18-tf
Mladiku, jdi na jih
rTTwTTTTTTTvWTTWTTWTirr
Z OMAHY.
Humanni ufednik Hans Nielson
vylil ondy do stoky tficet pet beden
piva a ruznych napoju, ktere policie
nashromazdila pfi najezdech za minu
lych sest mesicu (a patrne nemohla
vypiti). Nejvetsi litost nad ztracenym
mokem jovil skutecny vykonavatel te
to operace, Harry Sullivan, jenz od
sluhuje si ve vezeni trest za opilstvi.
S potesenim se dovidamc, ze pan
Jan Kraus, bydlici v eislo 12C0 jizni
10. ulice, o jehoz tezkem onemocneni
a dloilid nemoei pfed nejakou dobou
zpravu jsme pfinesli, jiz se pozdra
vuje a zotavil so do t6 miry, zo muze
jiz pfechiizeti. Douftimo, zo v brzku
uvidime jej opSt v nasich kruzich
zdraveho, sveziho a veseleho, jako
obycejne.
Pfedtficoti lety byli v Omaze
statecnejsi muzi, nez nyni. Tenkrate
byl by kterykoli prominentni muz roz
hodl so debatovati so slecnou Antho
nyovou nebo kteroukoli jinou zenou
o zenskem hlasovacim prdvu. Dnes
vsak, kdy ocokava so pfijezd dr. Anny
Howard Shawove, neni nikoho, kdo by
zastaval protivnou stranu, takze dne
9. unora budo v BrandoisovS divadle
o 3 hodinach odpoledne pouzo pfed
ndska doktorky Shawove, misto za
m.fleno debaty. Dr. Shawova jest
pf cdsedkyni ndrodniho zonskdho -spol-
ku suffrazett a ma povest fecnice tak
bfitke, ze nikdo nechce se s ni mefiti.
Jak zfejmo, se stoupajici srdnatosti
zen kuraznost muzu upadd.
Tezce v posledni dobe nemocemi
a smrti zkousena rodina nasebo kolle
gy, pana J. Em. Kroupy, redaktora
Hospoddfe, byla zasazena minuleho
tydne novou pohromou, nebot' petileta
jejich dceruska Jifinka musila byti
v sobotu operovdna. Dceruska one
mocnela pfed novym rokem, prdve
v dobe, kdyz starsi jeji sestficka
Zdenka zemfela, zanetem plic. Nemoc
mela tczkj' prfibeh, ale pod svedomi
tou peei dr. F. A. Sedldcka divSinka
pfestdla krisi a nyni rychle se po
zdravovala, kdyz pfed nekolika dny
zpozoroval dr. Sedlacek, ze nastdva
stfevni komplikaco, vyzadujici opera
ce. Proto v sobotu byla mala trpitelka
odvezena do nemocnice Presbyterian,
kdo operace provedena byla dr. Sed
lackem a dr. Allisonem. Nemocne se
po operaci ulevilo a stav jeji stale se
lepsi, takze lekafi projevuji nadeji, ze
v brzku nastano uzdraveni uplne.
Matka, pani Kroupova, je stale v ne
mocnici po boku sve dcorusky.
Jak se zda, sprava Ndrodniho
Hfbitova n'ebude miti zadnych obtizi
ku ziskani penez na zaplaceni prdve
zakoupenych pozemku, nebot' velkd
cast penez byla jiz povolena. Jak se
nam sdeluje, Podporujici Sokol Tyrs
ucinil krok vskutku vlastenecky a zd
sluzny, nebot' povolil sprdvo hfbitovni
pujSku $1,000; a,takovy obnos jiz neco
vyda. Dalsim spolkem, ktery bez dlou
hych okolku so pfihldsil, jest fad Elis-
ka Pfemyslovna Z. C. B. J., ktery po
volil v posledni sve schuzi pfijcku
$500. Budou-li i jine spolky stejne
stedfe Ndrodni Hfbitov podporovati,
neni zadne pochybnosti o torn, ze pfi
energickem vedeni mohou se tam pro
vesti v kratke dobe takfka divy. Snad
i jine spolky jiz pfispely, ale dosud
nebyla nam o torn poddna zprdva.
Poslanci z okresu Douglas ve
statni legislatufo pomysli na prosa
zeni zdkona, ktorym by odvolal se za
kon, jim?, povolujo so v Omaze pouzi
vati volebnich stroju.
V minulych dnech zastavil se
v Omaze na sv6 ceste do Cedar Rap
ids, Iowa, stary nds pfitel, pan F. J.
Sadilek, pokladnik Z. 0. B. Jednoty,
pfi kterezto pfile.itosti zavital i do
nasebo zdvodu.
V pondeli dostavilo so nekolik
krajanu, majfeich zdjem v Narodnim
Hfbitovc, do mestske rady, aby vyjed
navali ohlcdno pfijeti ordinance na
prodlouzeni poulicni elektricke drahy
po Center ulici az k Sedesdto ulici,
tak aby usnadnil so pfistup k Narod
nimu Hfbitovu, avak ku slyeni jich
nedoslo, nebot' zdlezitost tato byla od
lozena na pHStf pondeli. Jak ndm
pan J. Yirdk sdSluje, bylo patndct lo-
tu k hfbitovu jiz zakoupeno a sest
nacty, ktery nalezi jinemu majiteli,
nest zamluven a zavdavek na nej slo
zen. Jakmilo bude i tento ziskan, uci
ni se kroky na uzavf eni 54. a otevfeni
53. ulice, cimz bude majetek Ndrod
niho Hfbitova pekne zaokrouhlen.
Komisaf Ryder snazi se prosa-
diti v statni zakonoddrne pfedlohu,
kterou zrusovala by so v Omazo vodni
rada. Pfedloha ta byla podepsdna
sesti poslanci z okresu Douglas, avsak
ctyfi se vyslovili, ze ji nepodepisi.
Pfedloha byla poddna v pondeli. Dlo
teto predlohy dostala by se kontrola
voddrny iiplne do rukou mestske rady.
V sendtu byla poddna pfedloha Saun
dersova, ktera se teto uplne pfici, ne
bot' ma byti moc vodni rady jesto
rozsifena.
Omazske obyvatelstvo, ktere se
tesilo na lacinejsi vodu, az mesto pfe-
vczme voddrnu, az dosud nepocitilo je-
ste zadneho prospechu z toho, spio
jeste plati za ni vice, nez kdyz se vo-
darna nalezala v rukou soulo-orae spo
lecnosti. Spotfebovatele, kterym byly
vnuccny vodomery a ktefi musi platiti
vodu die miry, maji nyni iicty mnohem
vetsi, tfebaze spotfebuji mene vody,
nezli kdyz platili die dfivejsich sazeb
flatovych. Vodni rada dostdvd nyni
za mene vody vice penez, nezli dostd
vala spolefnost, coz jest zajiste dfika
zem, ze v rade teto nejsou lide, ktefi
meli by na zfetcli zajmy obcanu.
Zvlatsni vybor Commercial Clubu
zabyva se myslenkou uspofddati v pa
tek dne 23. kvetna "den poznani Oma-
hy" (Know Omaha Day), ku kteremuz
licelu hodhi pozvati k ucastenstvi vse
chny spolky a vsechny skoly. Kazda
organisaco bude zaddna, aby konala
nejakou sclnizi, v niz mluvilo by so
o omazskych obchodnich, vzdeldvacich
a mravnich pramenech. Pravi se, ze
vefejne i farni skoly jiz pfislibily svojo
ucastenstvi.
Omaha Ad Club (klub oznamova
t elu. ) , vypsal fadu penezitych odmen,
v celku $300, ktere budou rozdeleny
mezi skblni deti omazske, south-omaz-ske,
bensonske, dundceske a florencke,
za nejlepsi ossaye (kralka pojedndni
o ruznych pfedmetech). Kontest uza
vfen budo o oraazskem dnu dne 23.
kvetna, kdy budou ceny rozddny. Zd
pas bude obmezen na tfidy, takze zaci
jednotlivych tfid budou zapasiti mezi
scbou. Essayo musi byti pfedlozeny
uCitelkam nejdele do 9. kvetna, tak aby
zvlastni vybor mold rozhodnouti o ce
nach, nez dojde k jejich rozdelovdni.
Nniuli mr7nut objodn4-ll bI od nas
I f nejakft zabavnfiknlhy,
bude se smf. Jlch2 m4mo ve'k
rXil mnoistvl na sklade.
Nejlepfit liumoreaky eeske, za neJnliSl
ceny, Seznam zdarma.
nAroin tiskArna,
C09-B11 So. ISth Sir., Omaha. Neb.
ll
1
u
(1
i
.iin.ri,l..stfr i,Tt!r f