Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, February 05, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WILBERSKE listy.
Ro6nik XL-
Wilber, Nebr., ve stredu, (February) 5. tinora 1913
6islo 37
v
Z WILBER A OKOLI. 1
spoil svou ziisndii a svo pfesvedeeni. 'platilo u nds-nekolik nasich pfdtcl na
V tomto povol vsak kazdy, shledas-li,
zo pfesvedeeni druheho jo lepsi a za-sadnejsi.
Wilbcrsko Listy a Hospodaf, anob na
oboji. Byli to naslcdujici panovd: Jo
sef Flaska, Prank Bof , Ilenry Fisher,
Veera tyden dno 28. ledna od
byval cesky Dramaticky Spolek ve
Wilber svoji schuzi v hofeni mistnosti
pana Aloise Slepicky a byl zalozen.
Schuzo byla cetne navstivena, nebot'
se dostavil hojny pocot dam i pdnii,
asi 18 osob. Po osmo hodine vcccr
byla sclmzc zahdjena pfedsedou p. J.
J. Novakem a zapocalo so jednati, zda
ma byti skutecne klub zalozen. Ta
jemnik pfecotl protokol z minule schu
ze, ktera byla za tim ucelem pfedc
dvema tydny svolana a pak byly pfed
lozeny stanovy vyborem, ktery mel na
starosti tyto vypracovati a v teto
schuzi pfedloziti k oprave. Pravidla
zpcvy, k cemuz se delaji kroky, aby
2T Jo tomu rok, co .isrno v tomto V. II. Simerka, Jan Dvorak do stare
lists odporuCovali Hcssiiv "Pana- vlasti, Alb. Bocek, Karel Sagl do sta
ceae" k udrzeni zdravi u drfibeze. Ti, re vlasti, Ben Krcsl, Eman Hynous,
byla pfectena a pak clanek po clanku cochonerio ve svetle okfidlenc snahy
opravovan. Mnoho nebylo ve stano- za povzncsemm cusKu-ainunuhui.u m
vach opraveno, protozo byly dosti vadla vyjima veru prapodivno.
pfisne a srozumitelnc sestaveny. Pfi S usudkcm vlastnim ziimyslne stall
nekterych clancich v oprave bylo dano .isme tentokrate v reserve a poslou
velmi mnoho ruznych nahledu, ktere chali jsme projovovano usudky a na
se nckterym mnoho nezamlouvaly, ale zory. Slyseli jsme jich dosti. A z vy
kdyz vetsina pro no hlasovala, musel slechnutych prisli jsine k dedukci, kte
takovy clanek bvti pfijat. Na pfiklad ni byla a je pro mis potesitelnou. Pfe
clanek, ve ktcrem stalo, ze feditel a svodeili jsme se, ze slusny nas zivel
reziser maji na starosti vybirani kusu lru, ktere se kapitola tato tyka od-
o Tnitn SlnnV nnWl souttil a ze ii oasoucni na ccie caie
nechvbili. Proccz opakuiem: Upo- Vosikova, Josef Svoboda, Anton Ho
tfebte "IIcssuv Panaccao" dHve nez rale, pani Joliana Havlova, Adolf Jvo
so iaro otevf e, a zaiiste nechyblte. bes, J. K. Kastanck, slccna Anna Ka-
byl co nejdnve sehran. Kdy to vsak j lo? m nagei10 Up0slcchli, zaiiste Jan Koll, Eman Knapp, pani Mario
uutie, ncni nam uoposuu znamo. kj ui-
vacclni kapitole, ktera uzco souvisi
s nasfm zivotem, pfinesli jsmo jiz
zmmku nekolikrate, a dnes vracimo
so k in opct. Nuti nils k tomu nc
dilvny benefit, ktery- volbou davane
hry, mel-li by byti bran za mentko,
die nehoz posuzovalo by so nejen obc
censtvo nase, ale i divadelni a zvlaste
ochotnicke pomeiy vubec, daval by
nam velico smutne vysvedecni. Vc
fejno mineni o davane life se rozchiizi.
Jcdni ,ii schvaluji, druzi odsuzuji pro
.ieji kvalitu, ktera se v rtimceku hrube
KB" Pekny zensky 15-dollarovy ka
bat nyni $10.00. density 10-dollarovy
kabat nyni $0.50. Racket Store, Wil
ber. Advertisement. 36-2
Zima jo choulostivo pocasl pro
kazdeho cloveka, ale jest moc kczk6
rocni pocasf, kdyz jo clovek zdravy,
mil vscho dosti a jo dost zaopatfen
Mm, echo potfebujo a kdyz si to uml
rozumno zaopatfiti, a sice v prvc fade
dosti paliva a pak dostatek pico pro
ij i .i j i v v ... i i"
K dostani u Simerky v lekarne. Ad- stankova, Frank bicner, Karel bpic- dobytek. Jinak ale jo ta zima mrzut6
vcrtisemcnt. 37-3gr ka, Josef Jiskra, Josef C. ltfpa, Va- ,)0casi. Pakli chybi cloveku jen ne-
Zasoba kalcndafu co premii na clnv ;Erliardt do stare vlasti, Louis jakd malickost, u2 jo zlo. Drkota-li
Wilbcrsko Listy neb Hospodaf jest Jticcck, Josef Kahna, Josef Chalu- Vami zima doma, mate nejvctsi na
linin.'i. n nrntnz hvsfn nomfv.li nnnme- Pa Frank Dobes, Karel Pomajzl, Mat. deii. ze viimi bude drkotat i vonku a
no'uti a pfcdplatiti si, dokud jest za- Pmziik do stare vlasti, Frank Filipi, potacite-li so na rovno podlazo svet- J
soba uplna a vyber. Kalendaf, jak Adolf Beck, J. J. Mallat, J. N. Duba, nice padneto jiste na iialedi. NeboC 1
jsme psali jiz drive, hodi se pro kaz- Josof Kotyzn, J. F. Kunc, Frank Ku- uz je to tak zah'zeno na svete, ze vsu- ;
dou pfilezitost v'kazde rodine a pfi- uert Louis Apfelbcck, Frank Kezny, d0 dobfe a doma ncjh'p, alo jak muze "
pnlezitost v icazue rouine a pn
neso vain tez mnoho zajlmaveho cteni.
Jo to kniha poucna a na cely rok po-tfebna.
Ye ctvrtek minulcho tydne oddal
ve sve residenci mis smirci soudco J.
Y. Shestak pana H. N. Royalty s pam
Luellou Foslerovou, oba z Beatrice,
ktefi se odebrali po oddavkiich do sve-
ho domova. 3ratulujeme
2T Jestc mamo po ruce 3 kozichy,
ktere prodiime bcz ohledu na kupni
cenu. 30-dollarovy kozich za $25.00
Geo. Nerud, Fr.v Diii5iinek, Jan Bran- Uyt vsudo dobfe, kdyz je i doma zle.
zovsky, Frank bt'astny, dosot Kehor, zjma nu',, tu nemilou vlastnost, ze lezo
Frank Smith, Rob. Tichy, Josof Pe- i za nehty. Take v jinch dobaoh
sek, Josef Kuchta, Lad. B. Hokuf, Jo- roenich leze vsolico casto lidem za
sef Richtiink ml., Frank Svoboda, Jan nchty a vselicos za nimi mnohym zu-
Zajicck, F. J. Hrdlicka, Joset balda, stane, ale zima jo pfeco jen to noj
Jan Bruha a Jan F. Spirk. Kdo bude horsi, co za nehty muze byt. I kdyz
next, aby mohl byti pfiste spriivne by clovek planul v srdci nojhorouc-
kvitovan?
DR. FISHER, ZUBNl LEKAR,
WILBER, NEB. Advertisement.
Pamatujte, ze ohlasovani ve Wil-
20-dollarovy kozich za $14.00. Racket bcrskych Listech pfinasi kazdemuuzi-
nejsi hiskou, vloze-li zima za nehty
jo zle. Zapomene so na vfela slova,
na knisne lismevy a na jaro v dusi
a kolem dokola objevi se poust'. Slova
vychladnou, jak by take jinak, z usme-
vu se stanou pfitrpkle iisklebky a jaro
SVtnr vl,nfl n nrntn nnrfnli nAhlPf1. Sami bychom so jiz o cel6 teto veci Store, Wilber. Advertisement. 36-2 tek a vyzadujo nepatrny poplatek. I Pna1 . . n.
. .... 1 . ' ...II..- : I. 1 tf nfie fni VT X ! ( ,!.,!. TTnviT rl.-i,ofn tn o nnltnlnfn nilrAv llfnunfit . . . . . . ' .
i,ua i'"'"""" f "'j r""0"' " "x""-" ..j skoci 10 vgnk hotov zmitati sebou ia-
ze by bvlo lepe zvoliti si za tun lice- vubec nerozep:r:ovali, ale nuti nas to
lem vZdy ve schuzi peticlenny vybor, z toho duvodu, ze nasi obcane phsh
kterv hv divadelni kusv wbiral a zd- k temto nahledum a uzmivaji, ze di-
roveii vybral si idohy, ktere by kdo vadlo pestovati jest mnohem lepsi a
z techto vyboru chtel. Myslim, ze by poucnejsi zabavou nezli jakekoli spat
takto to nepracovalo, nebot' zvoh'-li si & mladezi mnoho neprospesne tan
spolek divadolniho feditele a rezisera, ce. Dnes teprve se uznavii, ze diyadlo
musi tito byti schopni, aby vybrali mclo by so pestovati na cele cafe a
kus takovy, jaky by so dal sehr&t a protoz nds to velice tesi, ze so nasi
pakli se neshodnou v tomto vybiranl obcane o to zajimaji a budou hledeti
dva lide, pak so jich pet neshodne te- vynahraditi, co se promeskalo a pak
prve, nebot' kazdy bude ciiti't hrat jiny Ze nase psani o torn nebylo marne, a
kus, ktery by tf eba nebylo mozna ani protoz pf ejeme novemu ceskemii klubu
selirati se cleny spolku a tak by to mnoho zdaru a dlouheho trvani.
za jiste pfivedlo vzdy do velkych ruz- jesr Hessuv "Panaceao" jest vytcc
nic a ncsvaru. O clanku tomto doslo nv Ink nroti mnohym nemochn dru-
k volbe, ktera vynesla vysledek, aby beze, avsak nesmi se cekat s lecenim
byl clanek ponechan, jak byl vyborem aj; iyZ nemoc jest u drubczo rozsv
vj'pracovan, aby feditel a reziser sta- f enUi Neilepe jest casto pfimichat do
rali so vzdy o vybranl peknych diva- krmeni. zvlaste nvni pfed otevfenim
delnich kusu a rozdam iiloh. Po pfi- iara, y lekarne u Simerky. Advor
jeti pravidcl zapocala volba uredniku tisement. 37-lgr
a byh zvoleni nasleduiici: Pan J. J. v. ,. ,
vT m v i -j T tj, Za pfitomnosti pratel a znamych
Novak, predseda spolku, pan J. F. , ' . .. ' v ,
-r-w , . ,v', ,1 i 'i z obou stran bvh poutem manzelskym
Kunc, taiemmk, ucetnik, pokladnik a uu.a" J
, i ., m i. 1 . svazani v vitery dne 28. ledna v Crete
zaroven knihovnik. Tyto ctyry urady Ba-'"11 v
, ., , , . i . , i .,, pan Georcre Kortman so slecnou Alice
budou zahrnuty v ledno osobe, nebot ' v, b , , , , v , , ,
, .'.r.o,i,-, aa UjOUzkovou. ovaieum omuu vuu.
V. Jclinek mcskal pocatkem minuleho
tydne v Lincoln, aby so siicastnil stat
niho sjezdu okresnich pokladnikfi,
ienz tam bvl tvto dny odbyviin. Pan
Jelinek zdrzel se tam nekolik dnf,
zadny z techto iifadu neda, mnoho pra-
takze to jeden clovek snadno za-
ce
stane. Za reditelo byl zvolen pan
Anton Novak a za rezisera pan J. J.
Novak, ktefi se budou starati o vy
branl divadelnich kusu i o pronajmuti
mistnosti, kdo se budou zkousky a di-
. I ...II.. . . 1 7 . . I . , . . . nenrt n
vuuiu uuu'vaii. jjiu ivij uauracuui
ze kazdo prvni pondeli v mesici bu-
chicaskych Cechu o 3 jednamch so
smirci soudce J. V. Shestak z Wilber,
Po oddavkach odebrali so novomanzele
do domu rodicu nevesty, kdo pak siia-
tok svuj nalezite s mnoha prateh osla
vili. Blazenym novomanzelum pfeje
me mnoho stesti.
Oznamujo se mim, zo pani Za-
iickove, manzelce znameho krajana a
dou se odbyvati pravidelne schuzo a ziimozneho rolnika pana Jana Zajic
jelikoz ncbyla dosud pronajata mist- ka, bydliciho nedaleko severno od Wil-
nost, kde maji so schuzo odbyvati, bor, jez podstoupila v minulych dnech
byl zvolen za tim ucelem tficlenny operaci a doposud naleza sov lincoln-
vybor, kterr by mel pronaimouti mist- sko nemocnici, dan so po operaci uo-
nost, kde moly by se schuzo spolkovc bfo a naleza so na cestc k uplnemu
odbyvati. Y pnprave, nak isme so jiz uzdraveni. Douf ame, zo pani Zajic
minule zminili, jest pekny a zajimav kovii navriiti se co nevidet do svcho
divadelni kus, ktery so budo zaiiste domova a ze pozdravi so v brzkem ca
nasim milovnikum divadla libiti, to so tak, jako byla vzdy pfed tim, cehoz
jest "Bordynkafi," obnizok ze zivota ji od srdco pfejeme.
2T Dr. John R. 0. Carter, Physician
Surgeon and Obstetrician. Ind. Phone
7, Friend, Nebr. Day or night calls,
attended promptly anywhere. Adver
tisement. lo-tf
V litery minuleho tydne na svo
cesto do Lincoln zastavil so vo Wilber
mezi vlaky priivnik F. O. Kucera z To
bias, aby zdo vyfidil mnoho dulezi-
tych ziilezitosti v nasem okresnim do
mo a odpolcdnim vlakem ubiral so do
Lincoln. S nim spolecno pn.iol tez
pan Karol Simiicek, tamnejsi hostin
sky, ktory po vyKzeni ziilezitosti ubi
ral so zaso zpet do sveho domova do
Tobias. Byli jsme poteseni jich na
vstevou a nekolika malymi chvilkami
s nimi stravenymi.
I uminenost jo pSknou vlastnostf,
projovi-li so na pravem mfst5 pro pra-
vou vcc. A tu bychom radili, aby
v takovem pfipado byl kazdy co moz
no nejtvrdohlavejSi. Projovl tim ale
Vo stf edu minuleho tydne opetne ko tahaci panak a krasa v torn nenf,
vyziidala si neuprosna Morana za obet' Na dostavonicka so zima za nehty ne-
jednu z ncjstarsich osadnic a upfim- hodi, lec by clovek s sebou nosil mo-
nych krajanek, pan! Annu Peckovou, derni rukavnik, do ktereho by si mohl
manzelku znameho jednoho z tech prv- na chvili pohodlne cely vlezt a tam
Povoleni k siiatku vyzvedli si ncisich osadniku naseho okresu Sa- se ohf at. A byt nemocny v zime, tot'
v posledni dobo misledujici: Henry C. h;ne pana Frantiska Pecky. Manzelo dvojnasobna nemoc. Slunco se vyhy-
bchweer zo baline Co., l. roku, a lm- Peckovi byh vclmi vazem v nasich ba svym povinnostem jako ledbaly
ma Jordoningovii ze Saline Co., 20 ro- kruzich krajanskych. Pan Frantisek ziik, chodici za skolu, ja'kych tfeba
ku. Herman Henko z Western, 23 ro- pcoi:a gftd iiz kolem 80 roku a dopo- mdme na pfiklad u nds vo meste. a
ku, a Helena Buttovd z Western, 17 sud tesi se dosti stalemu zdravi, ale chodi vlastne jen zlobit. Podivd se
roku. H. N. Royalty z Gage Co., 4U pro yysoke staff nebylo mu mozno, do okna, jako by feklo: "Chtel byste
roku, a Luetlla Fosterova z Gage Co., nby se pohfbu svo manzelky siicastnil, mit jasno, zo ano? Ale ja nechci."'
40 roku. Chas. Richardson z Lincoln. n z tx nffcinv. zo. hvlo dosti norm- A iiz zase lezo za mraky, odkud jo
34 roku, a Mary J. Grahamova z Lin- zluve- pocasi. PL Peckovd byla iedna neni ani videt. Mejte tfeba jen rymu
coin, 33 roku. z uPnmnvch ceskveh matek. povahy v zime a uz poznate, co to je, a to
Panove V. C. Spirk a Karel Ku- mime, pro kterou byla vzdy vazena. snad jiz kazdy zkusil, zo ne'byl uplnS
sy men clulezite nzeni vo I'nenu ve iiyla tez pricinlivou a radnou liospo- ve svo kuzi. ii. coz je rymu protx xua-
stfedu minuleho tydno, kde se pres dyni, a v prvnojsich letech zazila mno- nym .pnym spfisovnym ditkam zimy,
den pozdrzeli. ho nepnjemnosti tak jako mnoho ji- ruznym nachlazenindm, kaslflm, chra-
3" Drazba Ed. Shestaka na farme nych, vzdor tomu vsak byla dosti ci- potum a ,pnym nepryemnostem, kter6
Karla Arona. dve mile iizne a mili a lou a kdyz ji zdravi slouzilo, vzdy ko- treba na.iednou navstivl cloveka nako
pul zapadne a pfil mile jizne od Crete, nala svo obvykle praco. Zesnula An
bude se odbyvat 6. linora v 10 hodin na Peckovd narozena byla v obci Ko
dopoledne. Advertisement. 35-2 stomlaty u Nymburka v Cechdch roku
Stav nemocneho pana Ant. Fri- 1838, takzo citala v den sveho umrti
dricha. ion?, so v minulvch dnech do- i roku a 0 mesicu. vo Amenky pn-
sti vazn'e roznemohl, se znacne zlepsil .Ida so svym manzelem v roce 1869
a die poslednojsich zprdv jest nadoje J Saline Co., Nebraska, kde zila
nn mlin hrvkn iizilrnvnni. ftfihoz l niv uo bvo bmrn
mu ze srdco pfejeme. Peel
Minulych nokolik dni meli jsme s" S1"f C1' ?n lP "VApro ST 11 nacbo 1 amencke zpravy a zpravy
im; w,c. r, r,x. ncKoniv chick, x-oiireo pam iinny rw- zahranicm. MvsIIme. zo neni am moz-
minalo, jako by jil zadna zima ani oAh ? v Pate,k no 31' ,(lena no zadny tak vytecny Sasopis, jfakym'
xuxo, v j.x jiuuiii uujjuiuuuu jiu, uau- -S0U Vyse iiveaenc, za taK nepatrny
ELEKTRICKE
POHYBLIVfe
PIVAPLO
Kazdy vecor zmena programu.
Kazd jest uctivo zvdn.
i
Ystupno : Dospeli 10c, deti do
12 lot 5c.
vydafend chfipka. Tehdy clovek te
prvo vf, co vlastne vsecko miizo byti
v zime. Vsecko nezke!
Y nynejsi dobe nemeli by nai
krajane a narodovci opominati a brdti
vetsi zajem v torn, aby co nejhojneji
odbirali nase Wilberske Listy a Ho-
. x-ricimivosi. munzeiu snodnr. pokrocile a zaiimavo casopisv. .
:ovych dokazala, zo domohli so do- ktere pf indsi spoustu zprdv jak z oko-
sirm, hJ fni, i,nS -,-ni.-n nrn Narodni hfbitov v Big Blue precinktu. r,0r,iatek obdrzeti. Jmenovan6 caso-
Ale zajisto by se kazdy velice pfepo- f nopnznivo pocasi yio viueii, ja- pisy m61y by bytl podporovany a ne
Sffnl Hvl,v fnmii phf.M vPfiti Musi- lco vaznosti tcsila so zesnula, nebot! m$iy by schazeti v zadno ceske rodinS.
me si vznomenouti, zo je teprve leden Pfi. pohfbu byla ucast ohromna jak Tedy bud'to toho pametlivi
n n T!fm 5n nviVhzf iinor. kterv ndm I""lul 1 ammJ,,i" 11 """
nekdy pfineso jeste dosti tuhou zimu. Vh nby babicku a dobrousvoji pfi.
Tnl.-5 tntn nrMrn.'. nnr-nsi nntrvalo d on- icnvym k pusunuim uuiiunimu v.
ho..Ze stfedy na ctvrtek nastala zmd- provoam. rn poniDii pronesi smva
no n ni,v,un Cn so r,inm-nVr spynrdk. utechy jak v dome smutku tak 1 na
i,tn'r -f.-ol nn oM f1nn n?. do vp.cora luDiiove pan j. d. oaaueii a poareu
'""J J " . . .. .. !1- TTTMl 1.. VT'l.-.i-l ' Tl
vypiavna ivnucrtiivii imiuuvuvu u l u-
hrobnicka firma Ripa a Sasek. Zo
snulou Annu Peckovou oplakava zde
truchlici staficky manzel, Frantisek
Zacatek v 7.45 a 8.45.
35tf
J ALOIS SLEPI6KA, maj.
X ' BEN REED, operator.
Adolf Peckovi, a jedina dcera Mario,
provdAna za p. Frant. Johnka. Vscch-
ny ditky jsou jiz odrostlo a vesmcs
dohrych pomerech. Dale zancchava
a byl tak studony, ze kazdy opetne
hnal so k zahfivacim kamnum
Vo ctvrtek minuleho tydne pfi
Ii .1- TTTJIT 1.1f ,1., -nX-nA nA
, v f Tcp Pccka, a sedm ditek, sest synu, Va- f
dam novomanzele, pan a pani Joset ' ' .v , ,v , 4-
v., tt i xt i w i clav Josof, Jan, Frantisek, Stepan a i
vstivili svo pfatelo. Mlada pam Hrn
calova, byvald slccna Lilho Bouchalo
va, jest dcerou zname krajanky pani
A TJ ntt n 1 Aitn n tti A rrrn iyi r nil rv
J I ,,An Qfi vnnl.ni n v rvn 7Y n l.-u n mnnlm
pfdtcl a colon fadu znamych. Pozu
stalym trucnacim vjTsiovu,ieme ne,-
hlubsi soustrast.
tf2r Detske kabaty za polovicni ccny
Pekny teply kabdt za $5.00, $2.50,
$150 a 75c. Racket Store. Adver
tisement. 36-2
V nfistim cislo uvefo.inena budo
v tomto listu zprdva Johna Safrdnka,
Sjezd spojeno organisaco zem5
delske, jonz byl v minulych dnech ko
nan v Lincoln, byl navstiven, jak se
dovidamo, 6,000 rolniky z ruznych 5d
sti naseho statu. K teto spojeno orga-"
nisaci nalezi v fitomno dobe 23 rol
nickych sdruzeni.
pfatol a colon' fadu znamych. Pan
Jos. Hrncdl lest domovem v Hecla,
Neb., kdo mlada pani jiz po nekolik
roku dlela. Po oddavkdeh vydali se
na svatebnl cestu a po zastavce ve
Wilber odob6fou so novomanzele k ro-
dieum zenichovym, kdo so pozdrzi tez
nekolik dnf. Mladi manzeld budou
bydloti blizo Hocla, Nob., kdo md jiz
zenich pro svoji druzku pnpraveny
domov s celym zaf l'zenim. Pf ojem jim okresniho klerka, podand ku konci
mnoho testi a spokojenosti na novd prvniho roku ieho uradovdnl okres-
drdzo zivota. nim komisaf um. Zprdva tato jest za-
V posledni doh5 opotn5 si pf ed-1 jimavym dokladem o financich okresu. 'iK
K POVSIMNUTf A UPOZOR
NENII Mdm na sklnde svetozndmo"
sici strojo "Singor," ktord by
nemely schazeti v zadn6 rodine,
nebot' jsou to strojo zarucen6 a
trvanlive a nojzndmojsi na ce
16m svete. Strojo tyto dobfe
pracuji a delaji stdlo dobrou
prdci. Pfesvedcto sol
Mozno tez u mno obdrzeti ja
kekoliv potfeby ko kazd6mu si
cimu stroji . a zaroven vyf izuji
levno i sprdvky.
Ptojto so v ndbytkovdm ob
chod8 firmy 36-2
ED. HULETZ & 00.