Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, January 29, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W1LBERSKE listy.
Rocnik XI.
Wilber, Nebr., ve stredu, (January) 29. ledna 1913
6islo 36
..&f;.t,j,..;,,j,,;,4t.;,.
ir .."- w-
t4 .fr.fr . 4. t4.4,
V patek minulelio tydne navsti
vil nase mesto zriamy krajan pan Ka
rel Simacek z Tobias, v zajinu diilezi
teho obebodnibo fizeni a zaroveii po
tesil se pfi toto pfilezitosti mezi svymi
mnoba znamymi. Dloubo ale so ne
zdrzel a odpolednim vlakem vracel se
zase k domovu.
V posledni dobe ucinilo nekolik
nasich farraeru nedaleko zdpadue od
"Wilber lion na vlky, nebot' jak se do
vidarue, zdrzuje se jeste v nasem okoli
mnobo vlkii, ktefi pry nasim farme
rum velmi skodi. Na zmmenern honu
byl pouze jeden vlk zastfelen a jeste
neco vice jino skodlive zvefe a jelikoz
bylo jich vice videno, ktere nebylo i
mozno dostati, byl ustanoven jiny Iiqji
na patek minulelio tydne, pfi cemz j
bylo jeste dalsim farmcrum ozname
no, aby se tobo honu sucastnili a vlky
z okoli vyhubili. Na tomto tazeni byl
zabn'in cely North Fork prccinkt.
Od minule soboty davany byly
vsem ndvstcvnikum pohyblivych ob
razku, jez jsou poradany kazdy vecer
v hofeni sini pod fizenim pana Aloise
Slepicky, za ka.dych 10c vstupneho
zvliistni listky, ktere budou platit ku
vyhre pekne pohovky pfisti sobotu,
dne 1. unora, jak z rozdanych plakatu
vyrozumivame. Kazdy ma pfilezitost
pfisti sobotu vyhri'iti tuto peknou po
liovku. Pohovka jest vystavena v ok
ne nabytkovcho obchodu pp. Huletze
a Havla a v sobotu po pfedstaveni
bude uisinen tali a cislo, ktere bude
vytazeno, obdrzi tuto pohovku. Je to
pekny ddrek, ktery pan Slepicka se
svym spoleenikem venuje navstevni
kiim pohybliveho divadla. Tuto pfi
lezitost nemel by si nikdo ncchat ujit
a mel by navStevovati pfedstaveni co
nejhojneji.
. V zadne ceske rodine nemcly by
sclnizeti nase vytecne Wilberske Li
sty a Ilospodaf, krasne illustrovane
casopisy, ktere vam pfinasi mnobo za
jimavelio cteni z blizka i z divli. Nase
casopisy jsou dobrym pfitelem a pfi
jemnym spoleenikem kazdeho upfim
neho krajana. Bud'te tedy tobo pa
metlivi !
Drazba Ed. Shestdka na farme
Karla Ai'onn, dve mile jizne a mili a
pill zapadne a pill mile jizne od Crete,
bude se odbyvat 0. unora v 10 hodin
dopoledne. Advertisement. 35-2
s Pf enosy majetku v posledni do
be byly nasledujici: '0. 13. Busboom
a manzelka Fred W. a Mary L. Holl-
manovym lot 5 a G, block 55, lot 1-2-3,
block 72, lot 1-2-4-5-6, block 54 a
cast blocku 33 v Crete, za $5,900,
Laura E. Atkinson a manzel Alice H
Davisove cast lotu 225 ve Wilber,
Neb., za $450. Anna Richtafikovd a
manzel Stopanovi Richtafikovi 160
akni pozemku v sekci 16, ve Wilber
prct., za $! Karel Hanus a manzel
ka Janu a Anne Kaslovym lot 483
ve Wilber, Nebr., za $1,050. Delbert
Badman a manzelka David F. Ven
rickovi lot 934 v De Witt, Neb., za
$1,000. Ema Hollmanova a manzel
Clara Wendorffovc jizni polovici lot
2 block 5 v Crete. Nebr., za $1. Mike
elektrick
POHYBLIVfe
PIVAPLO
Kazdy vecer zmSna programu.
Kazdy jest uctive zvdn.
Vstupne: Dospeli 10c, deti do
12 let 5c.
Zacdtek v 7.45 a 8.45. 35tf ;
ALOIS SLEPICKA, maj.
BEN REED, operator.
mis Wilber a cele jeho rozsahle ceske
VTryT 4 likoli, ale drive to bylo poncchdvano
- H - t'4'''4'44
Morosick totez. George Forst a man
zelka Wilhelmine Weidnerove lot 26
27, block 90 v Crete, Nebr., za $450.
Belle Brickovii a manzel Maria A.
Brownove lot 928-929 a cast lotu 930
v De Witt, Nebr., za $10,000. William
II. Boyer a manzelka Louisa Hade
nove lot 2-3 block 4 v Crete, Nebr.,
za $1. Antoinette Wackerovti a man
zel Clias. Hotovci lot 13 block 10 ve
Wilber, Nebr., za $1,175. August
Mussmann a manzelka Conrad H. Mo
stovi lot 9-10 block 4 1. pfidavku
Castor za $1,625. Frantiska Andel
tova a manzel Heine Andeltove cast
blocku 231 ve Crete, Nebr., za $1. Em-
mu Hollingworthova Franku R. Wil
dovi lot 640 az 643 v De Witt, Nebr.,.
za $1,600. Alice H. Davisova a man
zel Anne Charvtitove cast lotu 225 ve
Wilber, Nebr., za $1,200.
s3 Dctske kabaty za polovicni ccny.
Pekny teply kabixt za $5.00, $2.50,
$1.50 a 75c. Racket Store. Adver
tisement. 36-2
Die dosle zpnivy do Wilber ozna-
mu,io- se, zc znamy krajan a neden
z pioncru Salinskych pan Jan Chab
se povazlive roznemohl ve svem do-
move v Monroe precinktu, blize me
stecka Dorchester. Pan Chab churavi
jiz delsi dobu, ale zdalo se v posledni
dobe, y.Q jest jiz uplnc zdrav, nebot'
jiz obcas dojizdcl do naseho mesta.
Nekolik Wilbercanu navstivilo pana
Clmba v minulych dnech a jak nam
oznamili, jest jeho nemoc dosti vazna.
Doufame, ze pan Chab se pozdravi za
se ku spokojeni sve rodiny a vsech
pfiitel a pfejeme mu pozdraveni v do
be nejblizsi.
Pan Jan Zvonecek, spolumajitel
Wilberskeho mlyna, meskal v minu
lych dnech v Omaze, v Lincoln a ji
nych mistech za obehodnimi zalezi
tostmi, kde se pozdr.el nekolik dm.
Poctitkem minulelio tydne pfi-
jela navstiviti sve rodice mladti pani
Fred Mundilova z Linwood, Nebi1.,
a zdrzela se mezi svymi pfateli pros
nedeli. -
33" Divka pfed 7 mesici z Cecil pfi-
jetii hledii pnici (sluzbu) u spofadane
ceske rodiny v Omaze aneb v ceskych
osadach v Nebrasce. Vcskere dopisy
bud'tez zasilany na adresu: Joseph
Adam, Bradish, Neb. Adv. 36-lp
Pamatujto na peknou zabavu,
ktoi'ii bude uspofadana na ukonceni
knitkelio masopustu v sobotu dne 1.
iinora 1913 a dostavte so vsichni, by-
ste mohli se s nim rozlouciti. Neopo
meiito si pfecisti ozniimku, ktera vas
vsechny zve, abyste vedeli, zo miite
pfijiti k Rielitafikovi a Paskovi v so
botu 1. unora. ,
Ohlasujte co nejvice ve Wilber-
skych Listech, nebot' kazda ohldska
pfinese Vam uzitek a nikdy tobo ne-
budete litovat. Pfesvedcte se!
Opetne nils dosla nova zasoba
kalenddfu pro nase odberatele Wil
berskych Listu a Hospoddfe, takze
vyber je zase vellcy a proto nemel by
zadny meskati a pfedplatiti si na
uvedene casopisy, dokud jest zasoba
liplna. Kalendafe jsou poskytovany
vydavatelstvera zdkaznikum a odbe-
ratelum za nepatrny doplatek a pfed
stavuji zajimavou knilm, ktera pfi
nai mnobo cteni a jest potfebnd pro
celou domdenost. Proto by mel kazdy
bvti tobo pametliv a takovy kalenddf
miti. Dostavte se, dokud je zasoba
uplnd a dokud rauzemc nasim panum
odberatelum takto poslouziti.
&r Dr. BYRNES Z CRETE, specia-
lista oenfcli. usmch, nosnich a hrdel
nfch chorob, bude v SimerkovS lekdr
ne kazde prvni pond5H v mesici od
12. hod. poledni do 3. h. odpol. Adver
tisement. . eoi
Nyni teprvc jest zajimavo pozo-
rovati, jaky berou nasi krajane a ob
cane zajem o zbudovdni Ceskeho Dra
raatickeho Odboru, ktery byl v minu
lych dnech svolan. Pozorujeme, zo
jsou velice nadeni pro zbudovdni to-
hoto odboru. Teprvo dnes kazdy uzna
vd, ze by to bylo velrai )rospene pro
do rukou jineho a zadny so k tomu
neodvdzil, aby byl klub zalozil. Dou
fame, ze ani zakladatel nyni nelituje,
ze tak ucinil a zajiste jej to tesi, kdyz
vidi, jake nadseni panuje, aby byl Ce
sky Odbor zalozen. '
,3r Pekny zensky 15-dollarovy ktl-
bdt nyni $10.00. Zensky 10-dollarovy
kabdt nyni $6.50. Racket Store, Wil
ber. Advertisement. 36-2
Za dnesni doby bude miti nas
Wilber tolik, ze alespon bude moci
nasemu obecenstvu poskytnouti pfi
jemnych vecirku. pfi peknych a zaji
mavych pfedstavenich divadelnich.
Pfindsime tuto zpravu jen z te pfi
cinj', ze nasi milovnici pekneho diva
delniho pfedstaveni budou miti se nac
tijsiti.
Od doby, kdj' pfisla v platnost
balickova posta, stoupl znacne postov
ni ruch na nasi poste, nebol' pomahaci
a rozdavaci denni i vecerni posty maji
velmi pilno. V minulych dnech uci
nila vlddni postovni kanceldf patfic
ny krok vzhledcm k tomu, aby i knihy
a jinu tiskopisy, ktere az dosud jsou
zasilany tfcti tfidou, za poplatek 8
centu za libru, mohly byti posilany
nove zavedcnou postou balickovou.
Pfedloha v tomto smyslu pfedlozena
byla kongresu, jenz ji patrnc co nej
dfive pfijme. Generalni postmistr F.
Hitchcock v posledni dobe prohldsil,
.e odesilatele balicku, obsahujicich
zbozi, mohou k temto pfibaliti tisko
)isy. jez popisuji obsah a kvalitu te-
ioz zbozi, aniz by tim pozbyli prava
zasilati je balickovou postou. Pfijme
li kongres pfedlohu o knihdeh a tisko
pisecli, prospejo so tim nejen odesila-
teli a pfijenici balicku knihy obsahu
jicich, ale tez vlade, jak vysvitd z pro-
hldseni jiste finny, jez pravi, ze za-
silanim knih postou zvysi se postovni
pfijem od $600,000 do jednoho milli
onu dollaru. Ma se za to, zo balic
kova posta uskodi velmi expresnim
spolecnosteni, ktere bcz))ochyby budou
nuceny sniziti sve dopravni sazby, aby
nepfisly o vscihen obchod.
Posledni maskarni pies ve ctvr-
tek dne 30. ledna. Za $50 cen. Ad
vertisement. 36-1
Minulelio ctvrtku pfijel do Wil
her mlady krajan pan Lud. Prokop
s manzelkou, ktery nyni jest domovem
blize Glidley, Kans., kamz se byl pred
kratkym casern odstehoval. Pan Pro
kop mini se zde zdrzeti po dobu asi
dvou tydnu, aby navstivil zde sve ro
dice a zaroveii i rodice sve manzelky
a celou fadu pfatel. Pfi te pfilezi
tosti zasel pan Prokop i k nam, coz
nas velice potesilo. Oznamil nam, ze
se mu v Kansasu dosti libi. Pfejeme
manzelum Prokopovym pfijemnelio
pobaveni se mezi svymi milymi a pfa
teli.
Schiizo okresnich komisaffi byla
ustanovena na utery dne 28. ledna,
a pfedlehd v ni mnolio diileziteho jed-
nam.
Rohovd budova na tfeti a Harris
ulici, jak se dovidame, byla v minu
lych dnech prodana pani Anne Char-
vdtove. Az do nyncjsi doby v budove
nalezd se obchod pana Ed. Vyckoffa,
ktery prodava piana. V pfisti dobe
bude se tarn nalezati dilna doutnikaf
ske firmv Charvat a Hanus.
tr Jeste mame po nice 3 kozichy,
ktere proddme bez ohledu na kupni'
cenu. 30-dollarovy kozich za $25.00.
20-dollarovy kozich za $14.00. Racket
Store, Wilber. Advertisement. 36-2
Pocdtkem minuldho tydne dosla
do Wilber smutnd zvest ze Swanton,
ze v patek dne 17. ledna ndhlo zo
mfola blize Swanton pani Katefina
Liskovd, zndmd tamn5ji krajanka,
manzelka znameho krajana pana Fr,
Lisky. Zemfeld pi. Liskovd vzdy byla
zdravou. Ndhld jeji srart pfivedla do
rodiny velky zmatek, neboC zddny
z rodiny netusil ndhlou jeji smrt.
Manzelo Likovi pfistehovali so do
Nebrasky pfed nekolika lety z Chica
ga, kde jiz deli dobu bydleli a usa-
dili se na farme blize mesteSka Swan
ton. Tesili se zde velkemu pfdtelstvi,
a pro milou a pnjemnou povahu byli
vzdy vdzeni. Pani Katefina Likovd
narodila se roku 1867 v obci Chlu
mec, okres Tfcbon v Cechach, takzo
v den sveho iimrti citala 45 roku. Po
hfeb zcsnule Katefiny Liskove konal
so v pondcli dne 20. ledna 1913 na
Narodni Hfbitov blize Swanton, Neb.,
za hojneho ucastcnstvi pfatel, znd-
mych a sousedu, ktefi milou druzku
k poslednimu odpocinku doprovodili.
Nebozka zanechavd zde truchliciho
manzela Frantiska Lisku a syna Ed
warda a mnobo pfatel a znamych. Po-
lifcb vypravila firma Huletz a Spol.,
a pfi pohfbu pronesl slova utechy
v dome smutku a na hfbitove pan Va
clav Prucha a pevecke kvarteto pfed-
neslo nekolik pohrebnich pisni. Po
zustalym vyslovujcmc upfimnou sou
strast. DR. FISHER, ZUBNi LEKAR.
WILBER.'NEB. Advertisement. .
Opetne jest nam zaznamenati od
chod upfimneho krajana a jednoho
z prvnejsich osadniku naseho okresu.
Ve ctvrtek min. tydne dosla z Lincoln
velmi smutna zvest, ze tarn zemfel
v nemocnici aoure znamy Krajan a
fadny obcan po delsi nemoci,. p Fran
tisek Chab. Truchlivd' tato zvest zpii
sobila znacny zmatek mezi jeho mno
ha pfateli a. znamymi, ackoli kazdy
vedel, ze posledni dobou nalezal se
ve stavu velmi vdznem. Zemfely Fr.
Chab byl dobfe zndm jak v kruzich
krajanskycli tak i mezi Amerii-any co
fadny muz a pokrocily a pficinlivy
rolnik. Povahy byl mirne a pfijemne,
pro kterou byl vzdy vazen. Byl tez
milovnikem uslechtilych zdbav a vel
mi jej tesilo s nekym si pohovofiti o
rolniceni, jemuz se venoval od sveho
niladi. Pficinlivosti svou dokazal to
bo, ze byl jednim ze zamoznych rol
niku zdejsich. V posledni dobe jiz
mnobo nepracoval, ale na farme dlel
az do te doby, nez se roznemohl. Ze
snuly Frantisek Cluib narodil se dne
10. cervence roku 1853 v Polsti, okres
Jindfichuv Hrndec. krai budeiovickv
v Cechacli a do Ameriky pfijel jeste
co niladik se svymi rodici dne 10. cer-
vna roku 1870 do Saline Co., Nebr.,
kde zil az do sveho poslcdniho oka
mziku. Usadil se se svymi rodici na
zakoupenem pozemku asi sedm mil za-
padne od Wilber. Tehdy v tech mi
stech usadilo se nekolik rodin z kraje
budejovickeho, cimz pak okoli toto do
stalo pojmcnovani v.Budejovicich. Za
nedlouho zabral si sam domovinu ve
dle svvch rodicu a ozenil se v roce
1S75 s Terezii Vosikovou, dcerou man
zelu Vosikovych, jiz davno zesnulych,
ktefi byli tez z prvnejsich osadniku
salinskych, a pocal hospodafiti pro
sel)e. Za nekolik roku na to zemfel
mu otec a matka zemfela asi pfed 18
roky. Pan Cliab zazil ve svenl zivote
mnoho strasti a svizelu, ale pfi torn
byl vzdy citlivym, rozvaznym a dou
fal, zo vse pfekond. Po smrti svych
rodicu pfestehoval so se svoji rodinou
na zakouponou farmu blize mestecka
De Witt, nedaleko jizne od Wilber,
kde bydlel a?, do sve smrti. Kdyz se
vazne roznemohl, byl dopraven do De
Witt ku sve neddvno provdane dcefi,
do domu pana a pani Fred Zvonec
kovych, kterd si jej vzala na osetfenl
Byl tam vsak jen krdtky cas a kdyz
stav jeho byl nezmeneny, byl na za
dost nekolika synu odvezen do Lin
coin do nemocnico k lekafskemu ose
tfeni. Vsechna ndmaha jeho ditek by
la vsak marna. Ve ctvrtek dne 23
ledna zahy rano dokoncil svoji po-
zemskou pout' a odebral se tam, od
kud neni navratu. Pozustatky zerafe-
leho Frantiska Chaba byly pfivezeny
z Lincoln do Wilber v sobotu a do-
praveny do pfibytku jeho pfitele pana
Jak. Pruchy, odkud pak byl v nedeli
o jedne" hodiue odpoledne vypraven
pohfeb za ohromneho ucastenstvi prd
tel, zndmych a sousedu a tez bratru
Tdboru Wilber Camp, cislo 200 SvS
tovych Dfevafu, ku kterfimu zesnul
po mnolio roku pfindlezel. Pohfben
byl na Uesko-Slovansky lirbitov ve
Wilber, Nebr. Pohfeb'ni obfady byly
kondny Taborem Sveto'ch Drevaru
pfi cemz pfednesl peknou rec p. Jose
Tobiska st. co pfedseda Tdboru. Na
to pevci zapcli nekolik pohrebnich pis
ni jak v dome smntku, tak i na hfbi
tov5, a pohfeb vypravila firma Huletz
a Spol
Zesnuly Frantisek Chdb eital
v den sveho umrti 59 roku, 6 mesicu
a 13 dni. Zanechdvd zde pet synu a
Eduard, Ludvik a Frantisek, dcery;
Emma provdand za pana Josefa Vo-
jstreze, Marie provdand za pana Fred
Zvonecka, Abbie a Kristina Chabovy
doposud isou svobodny. Dale zane-
chdvd dva bratry Jana a Josefa Cha
ba a jednu sestru, pani Frantisku Rcz-
nou a celou fadu pfatel a znamych a
tez nekolik vnukii. Truchlicim pozu
stalym vyslovujcmc nasi upfimne ci-
enou soustrast.
Velky posledni maskarni pies
ve Wilber 30. ledna. Ceny jsou vy-
staveny v okne Simerkovy lekarny.
Advertisement. 36-1
Pani Anna Kftenovd z Crete pfi-
jela v minulych dnech navstiviti svoji
sestru, pani Alb. Bockovou a mhoho
jinych pfatel a mezi nimi se nekolik
dni pozdrzela.
V nedeli pfijel do Wilber znamy
rajan )an Frank Janouch z Lincoln,
aby zde navstivil celou fadu svych
pfatel a znamych a mezi nimi se' ne
kolik dni pozdrzel a pfijemne pobavil;
Bylo i nam potesenim s panem Ja-
nouchem se sejiti a nekolik pfijem-
nych chvil s nim strdviti. Jak nam
pan Janouch oznamuje, dafi se mu i
jeho cele rodine dosti dobfe, coz bylcf
na nem videti.
$50 cen na velky maskarni pies
ve ctvrtek dne 30. ledna, v Slepickove
sini ve Wilber. Advertisement. 36-1
Na kratke navstevc pfes nedeli
meskali zde u svych mnoha pfatel
manzele pan a pani Lad. B. Hokufovi
s rodinou z Crete.
Trzni zprdvy ve Wilber jsou na-.
sledujici:. Psenice 77c, kukufice 42cr
oves 34c. Vepfovy dobytek $7 az $8,
hovezi dobytek $3.50 az $6.25. Vejce
tucet 18c, maslo libra 20c. Ziva dru-
bez slepice 11c, kachny 10c a busy
9c libra.
3" Dr. John R. C. Carter, Physician
Surgeon and Obstetrician. Ind. Phone
7, Friend, Nebr. Day or night calls,
attended promptly anywhere. Adver
tisement. 15-tf
Dlouholety listovni, krajan pan '
F. J. Sadilek, odjizdel v sobotu do Ce
dar Rapids, Iowa, za velmi dfilezitym
fizenim. Pan Sadilek pn teto prilezi
tosti navstivil tam celou fadu svych
pfatel a znamych a na zpatecni ceste
zastavil se tez v Omaze, aby poctil tam
svoji navstevou cetne sve pfatele.
, Minule sobotv nofadal pravidel-
nou schuzi sbor Pavla Cechova, cislo
113 J. C. D., jez byla cetne navstive-
na. Po uzavfeni schuze uspofadaly
elenkyne v hojnem poctu pekny ban
ket na pocest llletcho trvani sboru.
Ku oslavc vyzdobily ddmy svoji sin a
bylo jiz pfipravend mnoho chutnych
zakusku. Io schuzi zasedly vsechny
damy za vystrojenou tabuli a vespolek
rozmanitymi rozhovory a pfednaskami
bavily so do9pozdnich hodin odpoled
nich, nacez pak se ve vesele nalade ro
zesly ku svym domovfim.
Kikavame, ze divadlo pry je sko-
lou zivota. Ale rddi' bychom vidSli ty
rodice, ktefi by so do nektere takove
skoly odvazili poslati sve nedospele
deti.
Kazdy jest zvan na velky mas
karni pies dne 30. ledna. Za $50 cen
vystaveno u Simerky. Adv. 36-1
I K POVIMNUTf A UPOZOR- t
NfiNf!
T Mdm na sklade svetozndrao t
Tt sici stroje "Singer," ktere by J
I nemSly schdzeti v zddne rodin, I
T nebot' jsou to stroje zaruCene" a T
trvanlive a nejzndmeji na ce-
I lem svete. Stroje tyto dobfe II
t pracuji a dSlaji stdle dobrou T
f prdci. Presvedcte so!
Mozno tez u mne obdrzeti ja- TT
f kekoliv potreby ke kazdemu si
t cimu stroji a zaroveii vyfiznji
lovne i sprdvky.
Ptejto se v ndbytkovem ob
chod5 firmy 36-2
ED. HULETZ & CO.
V4