Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, December 25, 1912, Page III, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ill
Srdecne dikuYzdani
V
is
vsem IcrsLjem-CLm a priznivo-Cixn a, zaroven Yam preji
vesele svatky a sfastny Novy Rok
' ' .ISTTOHST NOVAK, oTom.
314
Ceski Jednota Svobodomyslnych
NEDEJTE SE OKLAMATI I '
Jnko do Rima vedou vscchny ccsty,
tak i klerikiilism' nevybira. si v pro
.stredcich ku dosazcni cilii svych. A
nestiti so ani hrubcho podvodu. Ve
stare vlasti lipenlivc void Ustfedni Ma
tice Skolskd o podporu, aby s pomoci
.jeji zachranila to, co narodu nascmu
jest ncjdrazsim: mladez pfed odniirod
nenim !
Na skohich, Ustfedni Matici Skol
skou vydrzovanych, mladez v krajich
obrozenycb cizactvim vychovavii se v
uprimiie, uvSdoinele ceske lidi, ccsky
mysltci a smyslcjici a proto zasluhuje
si Ustfedni Matice Skolskd veskere
podpory kazdeho upfimneho, verneho
Cecha jak ve stare vlasti tak i v zu
mon. Ceskii Aiuerika obutave a po de
.sitileti pfispivti hfivnou svoji k torau
to ui-elu nejvznesenejsimu a neodepfe
zajiste podpory sve i nadale, zvlaste
nyni, kdy stizena byti ina Ustfedni Ma
tice Skolskd zriidnou ranou, vypoete
nou na zmafeni vice jak tficitileto jeji
praco a obetavosti ceskeho naroda.
Klerikalism jest vsudo stejny a klc-rik-alisra
fiinskokatolicky jc ze vseck
nejsmelejsi a nejdrzejsi. Tobo duka
.zem jest zalozena "S v at o v d clav-
led Matice S kols k d" v Praze,
kteraz jak patrno zabajuje jiz z&lud
nou a skudnickou cinnost svoji i v
ceske Americe.
Co ta "Svatovdclavskd Ma
tice Skolskd" je, jak vznikla a
tain sinefuje, vysvetlujo nejlepe caso
pis "Nernda," v Praze vydavany, ze
duo 27. dubna 1912, jenz pod olilave
nim "Svatovaclavsti podvodnici"
nise n&sledujici:
kt. Je tomu letos priive deset ro
ku, co byly objeveny inillionove zpro
nevery ve Svatovaclavske zalozne. Sta
a sta drobnycb vkladatelu pfisla o sve
tezce nastfiidane uspory, sta a sta
dluzniku, clenu ziilozny, zaplatila ztra
tou celeho sveho majetku nesvedomite
r&deni vysoce dustojnelio monsignora
a jebo spolecnosti, vychovane v kato
lickych zasadach. Dva, tfi roky bou
rila se eeska vefejnost teraito udulost
mi, potom boufe zticbla. Dnes vzpo
minaji neblahe Svatovaclavske ziiloz
ny vetsinou uz jen ti, kdo tehdejsi po
"hromou pfimo byli postizeni a jojichz
rany se dosud nezabojily; kdezto pfa
tele a podilmci byvalycb zlodeju a de
fraudantu diivno jiz povylezali ze
rsvych iikrytu a s neuvefitelnou drzosti
vystupuji v togach mravokarcu proti
"smerum ci'rkvi nepfutelskym" a pry
i "mravnost podryvaji'cim." "KatoU
cke Listy," ktere dostiivaly pravidelne
tisicove subvence z penez ve Svato
vaclavske zalozne nakradenycb, zraeni
ly jen sve jmeno a tez lide, ktefi v nich
psavali liymny na svebo dobrodince
msgr. Drozda a kryli Svatovaclavskou
jeste V dobe, kdy malversace byly jiz
objeveny, ted' za redakemmi pulty
"Cccba," jakoby so nic nebylo stalo,
dokazuji, ze jedina spiisa ceskeran na
rodu kyne v jicb tabofo . . .
Narod snadno a rycble zapomina.
Alo ani my byebom nevzpominali
dnes smutnebo tdioto jubilea, kdyby
so nravo v teclito dnech nebyly aostnly
nh vefejnost zpravy o novem "svato
vaclavskera" podniku, ktery svym jme
nem pfipomina Svatovaclavskou za
loznu, ve skutecnosti jo vsak mnohem
lmrSf .1 nnboznecneisi'. Podnikem tim
jo Svatovdclavskd Matice Skolsku, je-
iiz stanovv byly pred vehkonocerai
scbvaleny a ve vytalm byly uvefejneny
V "Cecbu" a v "Obnove." Historie
Svatovaclavske Jfatice Skolske jo ve
strucnosti tato:
Roku 1892 byl v Praze zalozen spo
lek "Pfatel katdlickycb 2eskycb skol
" Bratrskycb." Roku 1898 uvedl do
Cccb klerikalni "Kongregaci Bratfi
skol kfest'anskycb" a zalozil zaroven
skolu, nazvanou "Svatoviiclavsky pen
sionat" v Bubcnci, v niz mrzaceno kle
rikalni vycbovou nckolik desitek cblap
ci Skola bylav pnsticb letecb roz
sifovana a r. 1909 pfibyl k ni prvni
"Katolicky listav ku vzdelain ucitelu"
klerikalni pedagogium. Tyto a jine
podniky "Pfatel," ve skutecnosti ne
pMtel zdrave a rozumne vycbovy ces
kebo dorostu, zadovaly ovsem znac
nycb nakladu. Spolek penez mnobo
nemel a o bobatycb cfrkevnfcb bodno
stiincb je zm'uno, ze zavlraji kapsy i
pro podniky ryze lderikalnf. Zcbravti
provoliini v "Cecbu" a jinycb listecb
klerikalnfcb doclnizela slucbu vetsinou
jen v fadacb knezskycb a pnspevku
sclu'izelo so miilo, daleko no tolik, kolik
"PMtele" potfebovali, aby sve podniky
mobli udrzet.
Jak se dostat do kapes neknezi? To
byl problem, jejz fesiti nebylo snadno,
ponevadz cesky lid, i katolicky, nerad
plati na podniky ryze klerikalni, v
temnem, ale docela S)ravnem tuseni,
zo katolicka cirkev v Cecbach je dost
bobata, aby si sama platila podniky,
ktere jen jejim zajmfim slouzi. Avsak
klerikalni "Pfatele" pfipadli pfece na
feseni toboto problemu; ale na feseni
tak lianebne a mrzk ze jen v srdci
mravne nadobro zvrblem a v mozku
narodnibo odrodilce onohla vzniknouti
takovti myslenka; myslenka zmocnit se
sbirek na "Matici" podvodnym, ale
podle litery idkona pfece legulnim
zpfisobem a vyuzit obetavosti ceskeho
lidu, kterd se v pfispevcich na Matici
jevi tak krdsnym zptisobem, pro ucely
klerikalni a protindrodni. K prove-
deni teto banebnosti bylo potfeba jen
dvou veci : ztneny jmena a zmeny sta-
nov. Spolek dal si jmeno "Svatovac
lavskii Afatice Skolska" a v nejednom
zpusobu pfizpusobil i sve stanovy
stanovam stare Ustfedni Matice Skol-
ske budo na pfiklad zakliidat mist-
ni odbory, umist'ovat pokladnicky, po-
fiidat sbirky, zabavy vsebo drubu atd.
"Vynatek z tecbto stanov uvadime na
jinem miste. V provolani, jez bylo u
vefejneno v "Cecbu" 17. dubna, nesty-
di se svatovaclavsti "Pfatele" podvod-
ne pfedstfrat, ze spolek dice pracovati
"za call celonarodnimi, na obranu ce
lebo naroda s celym narodem."
Nac svatovaclavsti podvodnici poci-
taji, je docela jasne. Sberatele pn
spevku na klerikalni Matici nebudou,
rozumi se, oblasovati plnym jmenem
nazev spolku, na nejz budou sbanet
pfispevky; nebudou fikat: "Prosim o
yfispevek na Svatovaclavskou Matici
bkoisKou," nybrz jen: "na JUatici,
nebo "na Matici Skolskou" a pfispi
vatel v domneni, ze davu, svou korunku
na "Matici," jak se vseobecne fikalo a
nkti Ustreuni JMatici bkolske, buuo pla-
tit na Matici klerikalni, jejimz licelem
jo ceskou mladez odnarodnovat a ka
zit. Ze tento iimysl, zmocnit se pfi
sj)evku na Ustfedni Matici, tanul sku-
tecne na mysli svatovaclavskym zakla-
datelutn klerikalin Matice, jo patrno i
z tobo, ze do stanov skulecne za vlasy
pfilabli i ucel niirodnostne obranny
Paragraf 4. : "Matico pracujo k tomu,
aby . . . zakladala zpfisobem svepomoc-
nym vzorne niibozenske skoly, zvlaste
v nnstecb narodnostno obrozenycb. Ma
tedy spolek ucel vsenarodni, nabozen-
sko-kulturni.'
Neni pocbyby: Ustfedni Matice
Skolskii jo vazne olirozena, ponevadz
ji povstal konkurent nepoctivy, pod
vodny a vsebo schopny. VSicbni vime,
cim jo Ustfedni Matice Skolska pro
nus narod a jak dulezitou mil v nem
funkci. Cesky lid to vi; proto i lide
chudi snnseli posledni sviij gro, aby
pfispeli k zachranS ceslcycb deti pfed
odnarodnenim. Vycliova v jazyce ma
tefskem jo nejen nutiiosti niirodni, ny
brz zaroven vseobecne kulturni, protoze
dite jen v matefskem jazyce muzo na
byti tecb vedomosti, jicbz bude v zi
vote potfebovat. Vycliova diteto v ja
zyce cizi'm ncodnarodnuje toliko, ale
mrzaci iiovabu, zkfivujo cely pfisti
vyvoj ditete. Mel by se sice o vychovu
deti v smisenem lizcmi starati stat a
zeine, dokud tobo vsak ncein'i, dotud je
narodni svepomoc nezbytna, dotud je
nezbytna i Ustfedni Matice Skolskii.
Alo Matice je odkazana na dobrovolno
pfispevky; jestlize pfispevky ty sotva
dosud staeily, aby Matico mobla plnit
svou uloliu, jak by bylo tfeba vlast
ne ani ncstacily jak bude, nz se
podvodnymi manipulacemi zmocni cii
sti tech pnspevku Matice klerikalni?
Jc proto tfeba byt na strazi. Pfed pod
vodniky neni nikdo bezpecen, lec ten,
kdo je probledl nuze, ukolem vSech
poctivych ccskych lidi, bcz rozdilu
pfesvedceni a stran politickych jest a
bude, podvodniky odhalovat a femeslo
jim kazit.
Pfed iifady jsou ovsem bezpecni. Za
jistili se stanovami. Padoucba, ktery
bude vybirat na "Matici," nebudete
moci vleci k iifadu a obzalovat pro
podvod, kdyz se ukaze, zo bira ria
"Svatovaclavskou;" nebot' on vybira
na Matici; ii'fady od nebo ncziidaji,
aby dodal, ze na klerikalni nebo na
Svatovaclavskou. I proto je Svato
vaclavskii Matice liorsi nez byla Svato
vaclavskii ziilozna; tarn dopadeni de
fraudanti a zlodeji aspoii formiilne
byli nuceni za sve rejdy odpykat
tu se mobou pacbati podvody docela
"legiilni." ' Ale poucujte lid, jehoz
mravni svedomi je take tribunalem,
ktery dovede odsoudit svatovaclavske
podvodniky; ucte jej ciniti rozdil mezi
Ustfedni a Svatovaclavskou, mezi Ma
tici a "Matici," kdekoliv se ukiize tobo
potfeba. Poueujto i katolicky a vefici
lid, ze katolicka cirkev, chce-li zaklii
dati skoly ryze klerikalni s mnisskou
vycbovou, je sama dost bobata, aby je
zakladala a vydrzovala z vlastnicb pro-stfedkfiv.
Koncime. Je tezko psat s cbladnou
krvi o talcoveble mrzkosli, kterou by
ebom do nedavna nebyli pokliidali ani
za moznou. Patrno vsak ani neni ba
nebnosti, ktere by klerikalism nebyf
scbopen. Jen jedne veci zdralmme se
jeste i dnes vefit : ze by se mezi samym
knezstvem nenalezlo dost jednotlivcu
tak cestnycb a tolik aspon narodne ci-
ticich, aby se aspon teto posledni mrz-
kosti, tomuto utoku na instituci, ktera
celemu narodu dosud byla a jo posviit-
nd, nepropujcovali za nastroj."
K tomu netfeba mnobo nasich po-
znamek. Po pfecteni Slanku tobo kaz
dy upfimny a verny Cecil bude vedeti,
jak zacbovati so ma, jak narodni a
vlastenecka povinnost jebo mu kaze.
Nepocbvbne, ze vyskytiou se zdo od
bory 'Katolicke Matice kolsk6' nebo
"Ceske Matice Skolske" a pod. a ty
budou miimiti penizo z lidu naseho za
pfedstirkou: "Dejte ncco na tu Ma
ticku !" Him nestiti se podvodu, svatii
cirkev s pravdou u jednobo stolu ne
seda napsal jiz Machar pfed lety.
Proto nedejte se oklamatil Kdo jsi
upfimny a verny Cecil, muzes-li, pfi
spSj tim centikem na "Ustfedni Matici
Skolskou," ale jjiko Havlicek never a
ncdavej niceho Jtimu, byt l k tobe pn
sel s iismevem nejiilisnejsim.
Jako Bismarckovi vojsko bylo "po-
travou pro dela," tak fimskemu kleri
kalismu jest potravou dusevnc zmrza
cena, oblupena a v povery spjata mla
dez. Takovou mil mu vycbovavati
"Svatovdclavskd Matice
$ kolslc d."
Himsky klerikalism jo beznarodni
Ctemo zaso v "Nerudovi" zo dno 9. ll
stojiadu t. r. :
"0 eucbaristickem kongresu Vo Vid
ni pfindsi listopadovy 'Sv. VojtSch'
dloujiou chvalorec, kterou konci vola
nim: "Utvofte svetovy katolicky spo
mm 4frt,m5n.wTrwiT mm
1 11 mil fCRcsuem puKisrioi (JmV
Inn IB aALiM wj
Svestkove kolace
jnou iicjlcpMl, kdyi pouXljctc k nlm
L.G.HoPOVIDEL
Vzpoinentc hI nn drtln- icNkj- krnj, kdc
Jmoii viifena flHtn, prnvA iiovidln.
Ii. G. II. POVlDliA jsou vafena ze su-,
clinch Svostek, nejlepsllio cukru a ko-
font, zaruCenS Clsta a dobra. Jedlnfl.
libra POVIDEL L. G. H. vydd tolik, co
dvC llbry Svestok.
ICiipuJic povldln L. G. II. n iifictHtc
licnCx.
K dostanl jsou vSudo. Budete-11 Je
zadatl, m02e vam jo zaopatFltl ka2d
kupoc. ProdavajJ se na llbry. NepFl
jfmejto zadnych jlnych. 28-52.
Lamon-Gohl Co., vyrabitele
00I-G00 AV. Rniidolph St., ClilcnKO, III.
SEMINOLE
LIMITED
Rycbly, veskrzny, elektricky osvetleny vlak draby
Illinois Central
z Chicaga a St. Louisu do Jacksonville,
FLORIDA.
Veskrzne vyhlldkovfi oddeient a spacl vozy, bez
platnfi odpoctvacl 21dle (ocelov6 konstrukce), rov
nez cestovnl spacl vQz ka2d6 1. a 3. titery v m&slcl,
mezi Chlcagem a Jacksonville. Vyhlldkovy spacl
vdz o 12 oddel. a bezplatnfl. kara se 21dlemi ze St.
Louis do Jacksonville. VSechna Jldla v jldelnlch
vozech.
IlllnoU CculrnI, dcnniS
Z Chicaga 8.15 odp.
Ze St Louis.. 11. 20 dop.
Do Blrmlnghamu
4.15 odp.
Ccntrnl of Georgia
Do Columbus. .9. 40 odp.
Do Albany 1.35 dop.
Atlantic Const Iifne '
Do Jacksonville 7.30 dop.
Spojent v Columbus s veskrznym spaclm vozem do
l'zo Savannah; rovnSZ v Jacksonville do vSech mist
ve Plorlde a s vlaky Jedouctml pfimo k prlstavom
do Havany, Kuby. PouCenl o zlmnlch turlstlc
kych jlzdnych a jlzdnych domovlnafQ do Plorldy
prvnl a tfetl titery v m5sfcl; rovn52 poucenl o tu
rlstlckych llstclch a Illinois Central Unit do Now
Orleansu, Vlcksburpu (Nar. vojensky park), Hot
Springs, Ark., Havany, Panamy a stfedoamerlckych
mist pfes New Orleans; do mexlckych a kalilorn
skych mist pres New Orleans; rovn2 nhlednS zajlStCnl lOZelc, llstku
a poplsne llteratury, obdr2etl moZno vo sve mlstnl Kstkove1 QfadovnS,
aneb adresovanlm na:
, S. NORTH,
District Passenger Agent, Illinois Central B. R.
407 So. 16th Str., Omaha, Nebr.
18-t
Mladiku, jdi na jih
lek (cirkev uz k tomu nestaci?) na
obranu oltafu, trunu, vlasti, viry, nd
rodnosti, zdkonfi pofddku, socialni
spravcdlnosti, miru!" . . . Toto voldni
vzal si k srdci lined blavni pofadatel
a iicasfnik kongresu, vidensky purk
mistr Neumeier a sotva skoncil kongres
a tisice Cecbu, ktefi mu delali stafiiz,
se. rozjelo domu, dal zavfit brutdlne
ceskou Skolu ve Vidni , . . Nebot' podle
"Sv. Vojtecba" mocny plamen pruvodu
eucbaristickebo neubasno. Bude hfdti
vsccky ndrody a spojovati je ve jmnim
lasky Spasitelovy a svobody."
Proto jeste jednou: Nedejte se o
klamati !
Za Uslfetlni Vybor Ceske Jednoty
Svobodoinyslnycb :
J. Em. Kroupa, pfedseda.
J. F. Pracbensky, tajemnik.
Jan G. Rosicky, pokladnik.
Omaba, 9. prosinco 1912.
Proc Bulhafi vyhrdvaji?
Goeltz-pasa: "Jsou alo ti Turci
mamuti takovy krasny nemecky
liliin isem jim iioslal a oni nyni takblo
bojuji. Takovou ostudu Sloveku u-
delaji."
Nemcckii zurnalista: "Zadne sta
rosli, excellonci napiseme proste, ze
plan byl cestou zabaven nepfately jako
kontrabant a ze nyni Bulhafi sami die
nebo bojuji."
Goeltz-pasa: "A vidite toble je
mozne! Proto oni ti Bulhafi stale
vybravaji !"
NEJNOVfiJSf JlZDNl ftAD
B. & M. BRAHY.
Vlaky jednuci na sever:
8:53 rdno,
12 :12 odpoledne,
3:02 odpolodne.
11 :35 dopoledne,
Na jih".
1 :5o odpoledne,
6:48 vecer.
V nedeli:
J eden na jih :
11 :58 dopoledne.
Na sever;
3 :10 odpoledne.
Hakladni jede na sever v 8. veer.
.a
i