Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, December 11, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WILBERSKE listy.
Rocnik XI.
Wilber, Nebr., ve stredu, (December) 11. prosince 1912
6islo 29
Velka tanecni zabava prestupneho roku!
PosledxriX (Leap Year Dance) Foslednil
usporadaji ve sve sini pp. Richtarik a Pasek v sobotu, dne 14. prosince 1912, ve Wilber, Neb.
Pfipravte se vsichni a pfijd'te se opetne zase pekne pobavit, nebot'jest to zabava usporadana na ukonceni prestupneho roku a damy maji pfednost. Devcata budou voliti do pul
noci a inladenci od pul noci. Vstupne pan 50c a damy 25c. Zacatck jako obycejne. Pekna, hudba bude ucinkovat a o vzorny pofadck bude postarano.
28-2 K hojne navsteve uctivo zvou RIOHTARIKA PASEK, WILBER, NEB.
Kazdorocni starosti, co koupiti pro hochy a muzske k Vanocum, jsou
jiz opet zde. Jest snadno to rozhodnouti, vite-li, kam mate darky jit kou
piti. Nejen to, ale vime, ze so svyini vanocnimi penuzi koupite vice a lep
Siho zbozi v nasoin obchodu ncz kde jinde, nebot' vse, co u nas koupite, jo
uzitccne a iiplne uspokoji. Mimo to muzete u niis koupit darky od 5c
do .$25.00.
Bude jen k Vascmu prospuchu, pfijdete-li sve diirky vybrati si k niiin
brzy. Uviidime zde jen nekolik skvostnyeh a praktickych veci, jez Vam
nabizime :
Kravaty v ozdobnych viinocnich kra- Podvazky v ozdob. krabicich 25c
biefch, zahrnujic i novo dfevene pa- Iledv. sacky na limce, $1.00 az $1.50
lenim zdobene krabice, cena 25 centu Puncochy, hedvabne a Lisle, v ozdob-
az $1.00 nych krabicich, Lisle, par 25c, hed-
Hedvabnc kapesniky v dfevenych vabne, par 50c
ozdobnych krabicich, vybornu jakosti, Manzetove knofliky, 25c az....$1.00
pul tuctu v krabici "..$1.00 Kravatove Spcndliky, 25c az 75c
Hedviibny kapesnik a kravata v pek- Kravatove spony, 10c az 25c
ne krabici 50c Soubor, spona a spendlik 50c
Ilcdvabml kravata a ozdobny spen- Coot hodinkove fetizky, 50c az. . ,75c
dlik 50c Rukavice, par 10c az ...$1.50
Sle v ozdob. krabicich, od 50c do $1.00 Rukavicky, par 10c az .$1.50
NEJAKE LEPSI DARKY: Oblek, svrchnik, kalhoty, kosile, spodni pra-
dlo, cepice, klobouky, sweater, kufry, oblekove vaky a kozene rucni vaky.
Mnoho jinych za rnfrne ceny.
Zveme Vas vsecky, abysto pfisli si nase darky prohlednout, at' koupite
nebo ne. Budeme vdecni kazdemu za niivstevu.
Pamatujte, jen 11 dm k niikupum prod Viinoci.
Pfijd'te brzy a vezmete si vice casu k nakupovanf.
29-1
Chas. W. Smutney
odevnik.
AUTOMOBIL
'MAXWELL" JE VZDY TEN NEJDOKONALEJSI
A NEJSPOLEHLIVEJSI!
Ti'mto oznamuji vsem krajanum a znamym, zo vykoupil jsem
polovicm dil od meho spolecnika p. Greera a nyni odhodlal jsem so
'na dale tento obchod vesti ku spokojenosti kazdeko. Chcete-li kou
piti si pekny a spolehlivy automobil, navstivte mne.
S iictou VACLAV KOHOUT,
23-25 WILBER, NEBR.
Velka Tanecni Zabava na Vanocm Svatky
v sini p. RichtSnka a PaSka, ve Wilber, Nebr., ve stredu veSer, 25. prosince, 1912.
Vstupne pan 50c, dama 25c. Zacatek jako obycejne.
Pfijd'te a oslavte tu nejradostnejsi dobu v roce, Vanocm svatky, pfi pekne zabave. O vzorny pofadek
a dobrou hudbu bude postarano. K navSteve zvou RICHTARIK & PASEK.
V priprave na Novy Rok ve stredu dne 1. ledna 1913, jest pekny divadelni kus:
1 i
Streisidlo z vodrny"
Fraska se zpevy ve ctyrech jednanich.
29-2
I
Hallo!
Ano, uz
jsou zde!
Vse nase vanocni zbozi mame jizvylozeno, vse jest nove, uzitecne, prakticke, levne a vyber mnohem vetsi
nezkdy jindy. Zveme Vas si jej prohlednout.
Verejna drazba
odbyvati so bude v iitery dne 10. prosince 1912 na farme Jindficha
Prokopa, 5 a pul mile jizne a 3 a pul mile ziipadne od Crete. 5 mil
na sever a 3 a pul mil? ua zapad od Wilber, 3 mile na vychod a 3 na
sever od PI. Hill.
Prodavati se bude 7 dobrych koni, par plnokrevnych hfibat do
vepfovclio dobytka a vsecbno hospodilfsko niifadi, jehoz jo na farme
tfebo. 27-2
JINDKICII PUOKOP, majitel. FRANK NOVAK, klerk.
ONDftEJ SNAUR, licitant.
jt2T riSctc-U uu ilVUladC nC-ktorC ozuftniky, ncopoincfitc iinluKI ue, ie Cctll
Jute tuto v tomto llatu. Tim znvdCCHe hc nam I oznnmoviitcll.
NECO PRO OTOE:
Niikrcniky, zrcadla k holeni, rukavice, kravaty,
sle, "Everwear" ponozky, kosile, trepky, kapesni
ky, manzetove knofliky, kravatove spendliky, dymky,
schninky na sirky, kapesni noze, podvazky v "ozdob
nych krabicich atd.
NECO PRO MATKU:
Rucni sacky, puncodhy, rucniky, lnene kapesni
ky, kravaty, zaclony, kosicky na rucni prace, ume
lecke pfedmety, vysivane veci, nadobi, brousene sklo,
saly na hlavu a na krk, krabice na rukavicky, koze
siny, soubory kozesin, sweaterove kabiity, ozdobne
zadni a postranni hfebeny atd.
UZITECNE DARKY PRO BRATRA:
Povfdkovu knizky, kamaso, sweaterove kabiity,
hry, hracky, noze, Ingersoll hodinky, hrackove ho
dinky, obrazkove knihy, foukqei harmoniky, trum
pety, trombony, kornet, housle, vzduchove pusky,
luncove krabice, spofitelnieky, kalhoty atd.
ZDE NECO PRO SESTRU:
Ozdobne krabice na rucni prace, knihy, kapes
nicky, krajkove limecky, prstynky, panny, voiiavky,
klenotove krabice, krabice na rukavicky, korale,
broze, ozdobne porcelanove nadobi, muslovo krabi
ce, aluminiove nadobi hrackove, papirovo krabice,
hrackove zehlicky, drobnosti ku hrani na vode,
pannove voziky, zidle atd. '
NEZAPOMENTE NA BEJBY.
NeznicitelniS hadrove panny, panny s kovovymi
hlavami, gumova chfestitka, ozdobne gumovemice,
stavebnice, bryndacky, filcove boticky, pfikryvky,
krusnu spendliky, gumove panny, lnene obrazkove
knizky.
OUKROVINKY A OREOHY.
Prohledneto si nas svatecni vyklad cukrovinek
a ofeclm nez nakoupite, nebot' nuime vCtsi vyber za
nizsi ceny.
40 beden cukrovi vseho druhu, lb. . . 15c
Nase nejlepsi smetanove bonbony a ofechove
cokoladou obalene cukrovi, -lb 20c
Nove anglicke vlasske ofechy, lb. . . 17Vfcc
Novo angl. vlasske ofechy, zvl. pekne, lb 20c
Nove vlasske ofechy, nejlepsi, lb 25c
Novo sicilske liskove ofechy, lb 17Vc
Novo Gem pokany, lb 17Vc
Novo brazilske ofechy, lb 17Vo
Nove snnchane ofechy, lb 170
Cerstvo prazeno peanutse, lb . .10c
RACKET STORE.
291
1884-1912
Jeun IT. Spirk
verejny tiotiir
WILBER, NEJB.
28 let v obchodu -31 let notarem.
VSechny prdce notdfskfi vyhotovu
ji se levnS a sprdvnS. Zasilky pen6z
jbstaravaji se bezpeSnS do vech dilfi
Rvropy. Pfeplavni Hstky prodavam
pro rfiechny 2eln6 spolefinosti. Po
lemky rozdllnych druhu a cen, do
my a loty mAm na prodej r hojnosti.
Odbor pozemkovy a pojiSt'ujicf ffdf
Dan V, C. Spirk. .
Ctenym spolkflm a krajanflm!
Frank. JLrry-, jr.,
obstard vam dobrou hudbu pro kazdou pfllezitost jako ku ple
sfim, svatbdm, slavnostera, pohfbum a pod. NejlepSI vybSr 5e
slcych i americkych kusu, t6ch nejnov5jich. Hudba plechovd i
smyCcovd. Iludbu obdrzite od tfech Slenu i vice. Potfebujete-li
f jnkoukoliv liudbu, obrat'te se na Fr. Anyze ml., ve Wilber, Neb.,
ktery vam dobrou hudbu obstard. 44tfgr
w Piete-li na zdkladS nSkter6 ozndmky, neopomento zminfii so, ze
v n? . i j j i i i , nM .iyyfj. - - ; a1!
'Ovii jsre uiio t toniio nsiu. iim zavuecuu sv nqm l oznamovaien. jw
P ' ....ii..,mL . - . -"L