Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, November 20, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WILBERSKE listy.
Rocnik XI.
Wilber, Nebr., ve stredu, (November) 20. listopadu 1912
6islo 26.
VELKY FLES
JNai AmeriGke posriqem
(Thanksgiving)
ve Ctvrtek, dne 28. listopadu v Operm sini pp. Richtafika a PaSka ve Wilber, Nebr.
O vzorny poPddek a dobrou hudbu bude ndleit postarSno. Vstupng pro pny 50 centu, dmy 25 centu.
Riclitifik a PaSek, Wilber, Nebr.
25 2
K HOJN& NAVTV UCTIV& ZVOU
Z WILBER A OKOLI.
Pan Ldngin Folda, nyni usazeny
v Crete, navstivil sve pfdtelo a po
nejvice rodiini pana P. J. Sadilka
mezi vlaky minulou nedeli.
or Opet jsme obdrzeli novou zasil
ku novych zenskych a detskych ka
batu. Pfijd'te si je prohlcdnouti nez
koupite jinde. Usetfirne Vani penize.
Racket Store. Advertisement. 25-2
Zubni lekaf dr. Karel Tobiska
z Crete navstivil rodice a pfatele mi
nulou nedeli.
or DR. FISHER, ZUBNI LEKAR,
WILBER, NEB. Advertisement.
Ctete oznamku Chas. W. Smut
nyho tento tyden ve Wilberskycb Li
stech uvedenou, kterd viim usetfi a
pfinese penize.
or Dr. John R. C. Garter, Physician
Surgeon and Obstetrician. Ind. Phono
T, Friend, Nebr. Day or night calls,
attended promptly anywhere. Adver
tisement. . 15-tf
Nezapomente si prohlednouti no-
. J V... 1 " ' 1 ' 1 , - -
i"E,;'r.-jSk.ou" zasouu cesKycn. kusu.,, pro piano,
i. Kiere ouurzeia wnmo z ueen imyz
Music Co. K dostani u Simerky v le
N kurne.
""Golden Rio" kava, libra 25c,
10 lb. $2.25. Racket Store. Adver
tisement. 25-2
Pfi niikupu potfebncho zbozi od
volejte se, ze cetli jste o zbozi v ozniim
ce ve Wilberskycb Listech.
Ptinove Alois Slepicka a Adolf
' Chub zajeli si vo stredu minuleho ty-
dne do Lincoln za dfilezitymi ziilezi
tostmi. or Zkusto nasi "Gold Medal" ka
vu, libra 30c, 10 lb. $2.75. Racket
Store; Wilber. Advertisement. 25-2
Minulou sobotu navstivili nase
niesto v zajinu dbchodmm piinove Jos.
Brabec a M. Placek e Swanton a zii
roven )obavili so zdo mezi svymi pfti-
teli a zinimyini.
or Dr. BYRNES Z CRETE, specia
lista ocnfch, usnfch, nosnich a hrdel
nfcli cborob, bude v Simorkovo lekar
ne kazdo prvni pondeli v mesici od
12. hod. poled"! do 3. h. odpol. Adver
tisement, eoi
V patek niiiiuluho tydne zajela si
do Crete pain Karolina Kubickovti,
aby navstivila tarn celou fadu svych
)nbuznych a znamych. Po vecernfm
vlaku vratila se zase zpet do svt'ho do
mova. SB" Nejvetsi vyber spodniho priidla
naleznete v Racket Store, nustni jed
natelo pro "Mentor." Adv. 25-2
Pan F. O. Kucera z Tobias s
choti zavi'tal do Wilber ininuleho piit
ku, aby zde poctil svoji mivstevou sve
,l)nbuzne a mnolio zntimych, mezi lcte
rymi sc ale dlotiho manicele Kucerovi
nezdrzeli a odpolednlm vlakem ubirali
se nazpet do Tobias. Pro naval priice
nebylo nam mozno, abychom stravili s
manzeli nekolik minut v rozhovoru a
)rotoz doufame, ze pn'Ste si vse vyn li
bra dime.
V )ondeli minuleho tydne odjiz
dela do Lincoln pani B. J. Vasiikova za
velmi dfilezitymi zalezitostmi obchod
nimi. or Detske teple filcovc stfevice
v Racket Store, Wilber. Adv. 25-2
V posledinch dnech odejel zase
do Lincoln pan Fr. Hiiyek, aby navsti
vil lam svoji manzelku, Jctera se naleza
v tamejsi nemocnici, a zaroveii aby
zvedel, jak se ,p dafl o viizne operaci,
kterou v posledni dobu jiodstoupila.
or Na prodej velkii stii,i pro 4 po
tahy, rovnez velke misto pro seno.
Cena $400.00. Josef Flaska Adver
tisement.. 2G-2
Maine jiz uovou ziisobu kalendii
fu na rok 1913, jez diivame predplati
telum co premie. Pfihlaste se, dokud
jest ziisoba uplnii.
or Po 1. listopadu bude moje sici
skola umistena ve Slepickove ppernnn
dome, kdo budu siti a uciti devcata,
jez se chtl naucit siti satii. Frances
Rczabek. Advertisement. 26-1
Na sve ceste k domovu z York,
Neb., zastavil se mezi vlaky ve Wilber
pan Josef Kroc z Odell ve stredu mi
nuleho tydne, aby navstivil zde mnoho
svych pfatel a znamych a ponejvice
rodinu sveho pnbuzneho pana P. M,
Bedmife.
OZNAMENf!
Main na prodej cistokrevne bycky
kratkorohe, ve stafi od G mesicu do
jednoho roku a pul. Kupujfci obdrzl
tez rodokmen. Jak. Tachovsky, Do
Witt, Nebr., R. No. 1. Adv. 24-4
or rplny novy vyber gumove a f il-
cove obuvi na sklade v Racket Store.
Advertisement. 25-2
Z
VEME Vas k navsteve nasi
vystavy siciho stroje FREE.
Budeme zde miti zastupce
z tovarny ve dnech 5., 6. a 7.
prosince, by ukazal vselike dru
hy pekne prace provadene na
FREE sicim stroji. Ffejeme si,
aby vsechny nase pfiz'nivkyne
nas behem vystavy navstiyily a
praci tuto videly. Pekny darek
dan bude s kazdyni strojem ten
to tyden prodanym. Pamatiijte
na datum, ve ctvrtek, v patek a
4
v sobotu, 5., 6. a 7. prosince.
SHIMONEK & SYN
4
obchod zelezarsky
Wilber - - - - Nebraska
ae-3
Zima je za dvermi.
Jste pfipraveni na ten severak, nz bude hvizdat kolem Vaseho
domova a chtej neehtej musite nui vyjit vstfic? My jsme pfipra
veni ukiizat Viim nejvetsi a nejrozmanitejsi ziisobu ziraniho zbozi.
Maine vzdy neco novelio k ukaziinf a. ten
nejvetsi vyber.
Vsechny nase zenske a detske kabaty
nabizime se snizkou 20 procent.
Arsechny nae chlapecke a muzske cepice
so snizkou 20 pi"ocent.
Vsechny nase 12V-c outing-flannels, po 10
centech yard.
Arsechny nase zenske a detske saly a ce
pico se srazkou 20 procent.
i Filcove teple polobotky GOc, 75c ai $1.00.
Aensko lilcove strevico $J.o(J, .UU az
i
$2.1
Golden Rio kiiva, lb 25c
10 lb. za.. $2.25
Gold Medal kava, lb 30e
10 liber za $2.75
Novo kroupy, lb 5c
Susene houby, lb 90c
Muzske filcove stfovico $2.50 az $3.00.
Spodni priidlo Mentor, velky vyber vsech
cisel a jakosti, jak dvoukusove tak spojene,
pro colon Vasi rodinu.
U)lny vyber muzskych, zenskych a det
skycli pfezuvek, ceny nejnnrnejsf a jakost
nejlepsi. 2G-2
GROOERIE
Beatrice sladkti korna, krabico za
7c, 4 za 25c
Ovesna mouka, velky paklik. ,20c
Maly paklik 7c
17 lb. cukru $1.00
100 lb. cukru $5.75
Soudek zcli $2.50
I RACKET STORE
I WILBER.
4-
AUTOMOBIL "MAXWELL" JE VZDY TEN NEJDOKONALEjSf
A NEJSPOLEHLIVEJf !
Timto oznamuji vscm krajanum a znamym, 2c vykoupil jsem !
polovicni dil od meho spolecnika p. Greera a nyni odhodlal jsem so '
na dale tento obchod vesti ku spokojenosti kazdeho. Chcete-li kou
piti si pekny a spolehliv automobil, navstivte mne.
S uctou VACLAV KOHOUT,
23-25 WILBER, NEBR.
K .
STREVfCE, JEZ VYDRZf VfOE NEZ JINE.
Stfevice tyto jsou urceny k sluzbS. Kazdy palec a unco v nich
znamena trvanlivost.
Pouhy vzhled nas neuspokoji, tfeba ze ovsem pozadujome, by
nase' obuv mela pekny vzhled.
Dobra kuze svedomito spracovtini dobfe padnou vse, co
kupce uplne uspokojuje, musi bj'ti zdo zahrnuto.
Jsme lizkostlivi ohledne toho, jake stfevice prodaviimo nektefi
vyrabitele nam fikaji pfeuzkostliveli. Nase povest, zo poskytujeme
dobrou hodnotu, jest mnohem vetsi ceny pro nas nezli vydelek. Proto
jste jisti, zo u nds usetfite.
Nemuzete byti st'astni, pakli viis boli nohy.
Dr. Reeda poduskove stfevice jsou'nojlehcimi na svete.
Vyleci kufi okna, otlaceniny, mozoly, potici se a palici nohy.
Pfedejdo nachlazeni, neuralgii, revmatismu, dne atd.
Jest radost chodit v poduskovych stfevicich Dr. Reeda. Cena
$5.00 a $5.50. . 26-1
TAOHOVSKY & BOR, WILBER, NEBR.
1
Vefejna draba
odbyvati so bude
ve stredu, dne 27. listopadu 1912, v 10 hodin. dopoledne
na fanne p. Fr. Hoffmana,
' jednu. a pul mile vychodno od Wilber.
Prodavati se bude: 3 kone, 16 kusu hoveziho dobytka, 8 kusu
St vepfovcho dobytka, slepice, kachny a vsechno hospodafske ndfadi,
b jakeho je na farmo tfeba. ' 26-1
I JAN DIVOKY, majitel. ONDREJ NAUR, licitant.
I JOSEF BARTOS, klerk.
Ctenym spolkflm a krajanflm!
Frank Anyz, jr.,
obstard vdm dobrou hudbu pro kazdou pfilezitost jako ku pie
sum, avatbdm, slavnostera pbhfbura a pod. NejlepSI vbSr 6e
Xetych i americlcych kusu tech nejnov5jfch. Hudba plechovd i
& jakoukoliv hudbu, obrafte ee na Fr. Anze ml., ve Wilber, Neb.,
itery' vam dobiou hudbu obstard. 44tfgr
Doporudujte sousedflm "Hospodf." Pfedplatnfi $l"oarok.
11
11
-1