Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, September 11, 1912, Page IV, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V
JlZDNt fiAD B. & M. DBAHY.
platn od 1. ledna 1911.
Vchodnl rlaky:
Clfllo 6 (neetavl) ... .4 :25 rano
" 92 9:20 dopoledne
" 18 9:43 dopoledna
" 2 :55 odpoledne
" 12 v odpoledne
; 86 12 :40 odpoledne'
90 3:40 odpoledne
" 10 (nestavl)..8:48 7e5er
Zapadnl vlalcy:
Clalo 9 (nestavl)..2:07 rano
" 1 (nestavl) . .7:46 rano
" 5 11:46 dopoledne
" 3 (nestaTi)..6:32 YeSer
19 (lokalka do Sut- f
ton) 6:50 yecer
Jiznl flaky :
flelo 89 10:55 dopoledne
w 83 (pou2e v ned6-
li) 11:30 dopoledne
u 85 12:52 odpoledne-
. " 91 6:20 teCer
DennlS mimo nedeli.
Dr. F. J. Stejskal
6esky lekaf
a ranhojid.
CRETE, NEBRASKA.
tiradovna tinleifc so nad
Btaldlorou lakaraou.
TKLKITOTrTl tf
Offlca: Black 171. Indap. (I.
Raildance: 174. Indap. 61.
Doktor -
Hamilton
FRIEND. NEB.
Telephones:
Indp't. Blickl53
Bell 361
J'j&t pohotov k
alu2bam na zavo
Jfi.nl ve dne 1 v
Itocl. B2tf
DR. C. G. DUFFY,
zubni lekaf
ad nr. Dr. Palleta.
CRETE
3 tf
Zpevnik
Cesko - Americky.
NcIupln2Si sbirka vsech
znAmych pisni n&rodnich,
vlastcneckycli, spoleien
skych 1 mllostn5'ch a vclmt
mnohych pisni amcrlckycli
v znSni anflllckcm 1 pSk
nm ceskem prekladu. -:-
Druhe romnozene vydani
Rozdelen je na 4 dily a sice:
Dili I. obsahujo 01 pfsnf vlastcncckych
mezl nlmli Jsou 1 vlabteneckfi pfsnfi
amerlckfi v znGnf pfivodnfm 1 jifekla
du Ceskem. Taktfii Jest vo zp&vnfku
naSo nSrodnf liymna "Kdo Domov
MQJ" v ladnem pfcklada ancllcklm
z pfira prof. J . V. Slddka a rilzntl nafio
"HeJ BIovan6'vanulIckm pfckladu
A. II. Wratlslava. I'feklady &,merl
ckych pfsnf v tomtooddfilenfobstaral
Cesko-amcricktf basnfk Al- Janda.
Dili II. obsahujo pfsn6 spoleccnsko' a
slco UtS. tychiW.
Dili III. obsahujojfsn6 mllostnfi a nd
rodnff Cfta tychi 122 a koiutcno
Dili IV. obsahujo 29 pfsnf rfiznych.
Cclkcm tedy m zpfivnfk 304 pfsnf u
v tfich naleznou so vSechny zn&mb if-
sn6 n&rodnf. ,
Cana spavnlku vove!ml dhlodna
vazba Jaat pouxo 50c.
Ke koupl u Jednatclu aneb vydavatelu:
NAHODNl TISKABNA,
509-11 So. 12. St, Omaha. Neb
4 - --- .9. -, ,y, jf . j. A tf, ji. ,i .
F V tTttTTTTtTtTTTTTTTi T rr
V
Zprivy z Crete.
. Dr. Tobiska, zubni lekaf, ma
svou uradovnu u 6erven6ho nad
operni smi. ICtf
Pan Jos. Znnmenncck ml. so nn
vratil z Dnkoty, kdo pobyl nsi sest
mesfcu, nby mohl svou urodu dostat
domu a ovsem i zpcnuziti a liboval si,
y.c pry tam liodnu prsi a iiroda byla
krasnn.
Obzinkova zabava, kterii byla od
byvana' dne 2. zi'in, so vydafila dosti
pukne. Platicich bylo hezky, takze
vybor jest liplnu spokojen. Zabava
odbyvana byla jak so samo sebou roz
umi v Sokolovne.
Vo stfedu mis oblazovala kapela
kocujicich hudebniku o peti muzfch
a lirala tak pekne, ze jsmo z prvu
mysleli zrovna na vojenskou kapelu,
ale malo se jim dostalo odmeny, pro
toze je mesto prazdncy nebot' vsecbno
je na vystave.
Dr. Capek byl volan na farmu
pana Edj' Andelta k radostne uddlosti
a kdyz pfijel zpatky, pravil, zo pry
tarn dostali novelio svetoobcana ho
clia. Letos je zvlast' iirodny rok na
hocliy.
Dr. Steyskal, F. Dedic a Jos.
Sedlaeek, pozemkovy jednatelj se na
vratili z Hollt County, kde byli na
prohlidee pozemku. Dr. Steyskal tam
nm "nekolik" lotfi v rozsabu sesti set
a ctyficeti akrfl a P. Dedic sto a se
desat nkru, a mj'slime, 2e jeste by
radi neco pfikoupili.
Sleena Annie Vesela z Crete a
pan Jos. Pfibyl z Odell, Neb., byli
spojeni poutem manzelskym dne 2.
ziifi soudcem Shestakem vo Wilber,
Neb. Novomanzelum plati nase vrele
pram, by se jim dobfe vedlo na jejich
zivotm draze.
Velmi bolcstna ztrata postihla p.
Rbina ximrtim jeho manzelky po
porodu. Neboliii pani zemfela v mla
dem veku 18 roku a zanecbava za
rmoucenemu manzelu sirotecka tyden
staruho. Vyslovujemo pozustalemu
manzelu nasi upnmnou soustrast.
Zas mame u mis novinku. Ze
ctvrtka na patek nam naprselo a byl
to hezky deStik, nebot' pfi nem spadlo
asi jeden palec vody, a jedna rana
pfi torn bfimani vybodila dopisova
tele z postele dolu, alo nic se takto
ncstalo.
Po dlouliem case navstfvila mesto
Crete pani F. Novtikova a sleena Var-
tovti od "Wilber. Bylo nam potesenrm
obe dtimy pfivitat. Obo damy mely
k vyfizovani nejake obchody a navsti-
vit zname, kterycb maji zde bezkou
bromiidku. Po vynzeni obchodu a mi
vstev se ubiraly zaso k domovu. Ze
byly vsudo vfelo vitany, neni zapo-
tfcbi ani povidat.
Pan Stych od Pleasant Hill, Neb.,
sem pfijel a byl tu dobf'o uvitan, neb
on se sem miilokdy podiva. Pfi te
mivsteve si zdo koupil vetrnfk,' aby
mohl dostat nejakou vodu, ze pry je
to tezke pumpovat rukama.
Pan a pani Jos. Baurovi s dvcma
ditkami navstivili po dlouliem case
sveljo otce, tchana a dedecka, pana
Baura a pfatelo, kterych maji zdo
mnoho a po pobaveni jell do Wilber
navtivit manzelo Dundrovy, rodico
pain Baurove. Pfejemo mnoho zdba
vy. Pepik koukii pnivS jako pfed 15
roky, kdyz se odsud odstehoval.
Pani btepan Jelinkova z Lincoln
byla navstevou u manzelu Frank Je
Hnkovych a u manzelu F. Drdlovych
a po vynzeni svycb zalezitosti a po
baveni jela zpet k domovu.
Velmi nebezpecna nemoc so vy-
skytla v okoli Friend a v okoh Dowit
Neb., u koin. Dr. Drasky, ktery by
povolan jak do Friend tak i do Dowit
rozpoznal v torn strnuti celisti. Proto
farmefi, pozor. Jak ntim vypriivel
doktor, md nejakou medicinu,.ovem
no uz pro nakazene kon5, alo u konf,
ktefi nojsou nakazeni, melo by so to
mu pfedojiti pouzitim tolio prostfed
ku, by tato nebezpecna nemoc byla
kontroloviina a diilo so nerozsirovala
xsr Fr. J. Kuncl obslouzi vas nej
lepsim zbozim. Pfijd'to a budeto za
jisto uspokojeni.
ar Zdarma Clslo na uk&zku kter&
hokoli z tdennlku zavodem rydd
vanrch obdrHte, po2ddate-li ofi po
Storaim lfBtkem, na adrtau: N&rod-
nl Tiakarna, 509 So. 13th Street,
Omaha, Nebr.
Z WILBER
Koluje zde povest, ktera se tyka
naselio rolnictva, proto by nieli rolm'ci
vcnovati tomu pozornost. Jak dosly
zpnivy z bh'zkeho okoli, poslo zde za
posledni dobu mnoho koni niislcdkem
nejake nezniime ncmoci. Kone zacbva-
ceiii jsou jako sileni a za nedlouho na
to pak pojdou. Tak.jiz mnozi rolnfci
wtrpeh ztnitu peknycb konf, kterych
nyni velmi potfebuji. Nemoc, jak se
Oznamuje, jest zavineiia sucliym poca
sim, ktere zde letosniho roku panuje,
takze jest nedostatek pastvin a kpne
pozivaji jakousi neznamou bylinu, z
kterc jiak nemoc pfichazi. Protoz jest
zapotfebi dobytek a kone nidne pfikr-
movati alfalfou, nezli pastviny se zase
ukiizi, a tim pry se nemoci zabninf.
Tedy bud'te pametlivi.
Povoleni ku snatku zvedli si v
posledni dobe pan Jos. H. Pfibyl z
Odell, Nebr., 29 roku, a sleena Marie
Vesely z Crete, 21 roku.
Nova obchodni spolecnost Ta
chovsky a Bof, jez co nevidet otevfe
smi'seny obchod v nove budove p. Fr.
Moravy, konii k tomu velkc pfipravy,
nebot' novo zbozi, ktere doclnizi kaz
deho dne, jest pmii tn'dy, ktere pfi
otevfeni usj)okoji kaZdeho. Doufame,
ze nova firm a zaslouzi sobe to nejvetsi
podporj' krajanul. Jakmile dojdou fir
me objednane novo sklenenc skfine,
bude obchod otevfen.
Bude-li zde vynzena dulezitii za
Iezitost, o ktcrou se nam Cechum nej
vice jedna, to jest, bude-li se zde vy
ucovati ceskii skola, neyrovna se nase
mu Wilber daleko siroko zadn6 jine
mesto v celem state, nebot' jest to me
stecko rj'ze ceske. Ti, kdoz do Wilber
dojizdi, vzdy zde naleznou pnjemne
ziibavy mezi svymi narodovci.
Minuleho tydne zavital do Wilber
pan Josef Pesek, bydlici severne blize
mestecka Swanton, za ruznymi zalezi
tostmi obchodm'mi. Pan Pesek nam
ozniimil, ze befe velky zajem v pestp-
am peknelio dobytka i drubeze, ktere
pry ma na sve iarme liojny pocet.
Pravf, ze minule zimy choval tfi pekrie
busy jmenem "holandky," cerne, ktere
mu nanesly 90 vajec, z kterych se vy
Hhlo 7G housat, coz jest zajiste hezky
pocet. Z nich pak zustalo na zivu GO
a 10 jich poslo. Zbylych G6 husi jsou
esmes pekne, coz zajiste bude pochut-
nt'un na pnsti podzim.
V utery minuleho tydne naTatila
se z nekolikatyuenni navstevv sve
dcery v Chicagu pani Jan Zvoneckovii.
- Krajan pan Jak. Prflcha a jeho
syn Eduard odejeli po automobilu do
Seward minuly ctvrtek, aby pfivezli
sveho syna a bratra Franka, ktery byl
velmi vazne poranen. Jak se dovidii-
me, dan se mlademu krajanu lepe a
pozvolna se ze sveho poraneni pozdra
vuje, coz jest i nam potesem'm.
Stav nemocne pani J. H. Slepic
kove, kteni byla pfed knitkym casern
dosti povazlive zranena pfi jizde do
mesta, znacnu se zlepsuje, takze s rado
sti oznamujeme vsem pratelum a zna-
mym, ze pani Slepickovii jest na ceste
k uplnemu uzdraveni, cehoz i my jf
od srdce pfejeme.
Vite, co einiti, kdyz jsou dlouhfi
vecery? Pfedplatit si na Wilberske
Listy a Ilospodtif, ktere vam pfinasi
uzitek, mi'stni zpnivy z vaseho obchod-
nilio mesta a okoli a ziiroven i jine po
ucne cteni. Pfichiizi jiz dlouhe vecerj',
kdy zajiste nidi sobu pfectete neco za
jimaveho.
Y nekolika poslednicb dnech kou
pil pan Ed. Wyckoff asi 4 loty od
pana Ant) Noviika v Pospisilove pii
davku za .$400. Jak se dovi'diime, hodhi
tam pan Wyckoff staveti peknou resi
denci v dobe nejblizsi.
Posledni dobou zabyvii so mnoho
podvodnikii padehinim osobnich i)oukii
zek (ceku) na rozdilne hanky. Pfe
tydnem jisty J. M. Butler zaslal
Omaliy prostfednictvim Am. Express
Co. ku kolekci na Niirodni Bank wil
bersky poukazku na $282.50 znejicl na
Barton Abstract Co. (bezpochyby jme
no vymyslene) a od pfedsedy teto fir
my poukiizka pfipsana na jmeno J
M. Butler a padehina podpisem p. E
W. Miskella z Lincoln, ktery vlastni
zdo obchod spoleene s panem Jakub
cein. Pan Novak, ph'ruei na banku
mel j)odezfeni, zo check mohl by by
mihodou padeliin, a proto vyplata to
lioto zdrzena, az by pan Miskell siim
liodpis potvrdil. Kdyz so pak p. Mis
jkell dostavil, oznfimil na banku, zo jest
'check patlelany. Pan Butler bezpo
konalo sestrojon, ledabylo zhotoven nebo zo Spatnfiho materialu Jest
,1 Lne le2iidn- Kupnf cena Jeho Jest tGmCf ta sama Jako strojo
dobrCho, vSak dalSf spravky a pfi torn ztrata Casu stojf mnohem vice.
Kupte sob5 spolehllvy I H C hybostroj a uSetflto si nekonecne
mnoastvl starostf, ztraty 5asu, penfiz a mrzutostl.
I H C gasolinove hybostroje
Jsou Jednoduchfi, spolehllvfi, trvanlivfi. Jlch karburator CHI gasolinovy
mfslc Jest zo vSech znfi.mych neJJednoduSSfm a nejoeinSJSlm. Kazdy
dokonale mfize JeJ upravltl. Zanfcenl plynu Jest Jlst6. Na prvy po
hled porozumfte tomuto zaSehovaclmu zaflzenl. Cylindr a plsty z
Jemnozrnn, Sed6 lltlny v2dy dokonale k sobg padnou. Vysoustruho
van6 obrufif plsta zaJIStuJe neJvStSf mno2stvf ally pfi ka2d6m zanlcenl.
VSechny pohybllvft Castl Jsou dokonale zbalancovany. LQJka Jsou
neobyfiojne volki a v mlsta sv& pevnS pfllehajl. Ka2da C&st Jest
dostatecnS slln&, vSak pfi torn 2adna nenf tak t62kou, aby 24doucI
vykonosti pfek&2ela. V ka2d6m ohledu I H C Jest dobrym hybostro
Jem strojem, na n5J2 po leta mo2ete se spolehnoutl, 2e bude fidnS
pracovatl kdykollv JeJ potfebovatl budete.
I H C hybostroje vyr&bl se vSech druhu stojate a vodorovnft,
pfenosn6 nebo stfi.16, vzduchem nebo vodou ochlazujfcl; ve velkostech
od 1 do 50 kofiskych sll a ku hnanl Jlch mo2no pou21vatl plynu, gaso
Hnu, nafty, destll&tu, petroleje nebo llhu. Gasollnovfi a petrolejove
traktory o 12 aZ 45 kofiskych sllach. tTplna zaflzenl ku Srotovanl,
fez&nl dflvl, Serpanl vody, postflkovfl.nl atd.
Mfstnl obchodnlk I H C ukftZe v&m vSochny dobr6 pfednosti I H C
hybostroje. Po2&deJte JeJ o katalos nebo piste si o n6j na
INTERNATIONAL HARVESTER
(Incorporated)
Chicago USA
I II C Service Dureau.
tJCelem t6to ufadovny Jest doddvatl zdarma kaZddmu
nejlopSl lnformaco tykajlcl se' lepSlho spfisobu farmafenf.
M.lte-11 Jakou v&2nou ot&zku tykajlcl se pfldy, rflznych
plodln, odvodfiovanl pozemkO, zavodfiovftnl, hnojlv atd.,
popISte Jf podrobnS a zaSlete pffmo na: I H C Service
Bureau, Harvester Building-, Chicago, U. S. A. -1
CesKK L6KARNH
Lka.ik6 recepty se pedlive pHpravutl,
z pravyoh, 6erstvycli a distyoh
leebnin.
Viachuy xnkmi a obliba I4kj patutev na. akU4S
Frant. Ned 61 a 4l Syn.
J4aatelaYf Saaopiau: Hoapodafe a Wllberakf ah Lriitt.
twit
chyby seznal mezi tim, ze bude lepe,
kdyz se u spolecnosti o pemze hlasit
nebude a take se nedostavil. Kdyby
pan Novak byl poukazku vyplatil, pod
vodnik Butler byl by zmizel z Omahy
a zil nekdo chvi'li jako baron za tak
slusnou castku lehce nabytou.
Znamy osadnik a obchodnik
zdejsi pan Jak. Prucha obdrzel v ne-
deli tyden velmi smutnou zvest, ze
syn jeho Frank, vytecny hrac base
ballu, jenz minule leto zaujal misto
v Seward, Neb., pfisel v sobotu k ve-
ceru k viiznemu poraneni. Pri lire
baseballu, v ktere syn jeho Frank
ucinkoval, nest'astnou nahodou srazil
so s jinym hnicem tak nest'astne, ze
utrpeli oba tezke poraneni a zustali
na nuste lezeti nekolik hodin bez v5-
domi. Mlady pan Prucha byl dopra
von lined na to do nemocnice v Sew
ard, kde byl osetfen a nabyl vedonu
az druheho dne. Mlady Frank nalezii
so nyni v dome sveho otce, a jak so
dovidiime, dan so mu lepe; pfejeme
mu pozdravem v dobe nojblizsi.
Dosti ziimoZny farmer pan Jan
Kueera z Wakita, Okla., ktery zdo
pfed delSiin casern bydlol, meskal mi
nuleho tydne vo Wilber po nekolik
dm niivstevou mezi svymi znamymi.
V dobo sveho pobytu zajfcl take
podivati do Lincoln na statni rystn
vu a vso so mu volico Hbilo, obzvlasto
v nasem meste, jak znaene pok?:ocilo
a so zvelobilo od doby, kdy se pan
Kucora pfesfdlil do Oklahomy. Pan
Kucora obnovil si u nils pfedplatn6
na Wilberske Listy, nebot' jest jich
dobrym pHtolem jiz po mnoho roku
a vzdy so mu volico Hbf. Bylo nam
pnjemno s mm si pohovofiti.
Panovo Josof F. Kunc, spolu
majitel foznickelio kramu a Josef Cor
ny', wilbersky mayor, odjcli spolecno
do Omahy v utery minuleho tydne
v zajmu dfiloziteho obchodnilio fizeni,
I H C
gasolinovy hybostrtf
4 '
nejlepe se vam vyplat.
p
iAKLI pfi koupl gasolInovGho
'hybostroje chceto za sv6 pe
nlzo to ncjlcpSf, .tedy kupte si
I H C 8 dflstatkem pohonov6
slly pro vaSI pracl.
COMPANY OF AMERICA
I
I
t
:
i
;
t
o
aTfaT,aT'aiiaiiM,a1iaTiaT aWiM Mlt
WWW WV-WMV!
DlKtTVZDANl.
ohldsenl umrti, pfani ku jmenindm,
narozenindm, siiatkum, stfibrnyra
neb zlatym svatbdm, narozenl "prin
ce" neb "princezny," a jakymkolir
jinym rodinnfm neb podobnym slav
nostem, uvefejiiujeme za $1.00 4 pal
ce v jednom sloupci, aneb $2.00 za
4 pake ve 2 sloucich sifky. Obtujtt
dollar neb dva a blahopfejte svym
pratelum, jimz to dojista bude velice
milym. Dejte objedn&vku na ta
koveto ohlaSky mistnlmu fiditeli a
neb z jinych mist zalete s pfiloze
nym obnosem na ohldsku die pfani
na vydavatele :
NAllODNf TISKAJINA,
500-511 So. 12th Street, Omaha, Nek.
Deset jfdel za cent
DOBfiE a chutnS pfipra
vena jfdla jsou tim nej-,
lepSfm po2itkcm, jak
21ov5kna,svSte mfti mu2e. Zo.
jedin cent muzefca obdr2eti
navod ku dokonalti p?fpravS
desftl pokrmu, kdySsl koupf
te tf ctl vydani
NARODNf
D0MAC1 KUCHARKY
5esko-americk,
kterd2 stojf pouze $1.00 a v nf2
naleza se 1013 pfedpisu, takze
pFijde 10 predpisfi levnSji ne2
za cent.
Cena se zisilkou $1.10.
Ndrodtil Tiskdriiti,
S09-5H South 12th Streat,
OMAHA, NEB.