Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, September 04, 1912, Page II, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
I
RJmfaa naSich jednatelQ a zastupcQ
te Frank Nedela st.
florchester Vaclav Kucera,
R.
R. 3.
gYiend Fr. PSchota.
KlilUgan Fr. Hrdy.
nas W. J. Kotas.
LWilber - Fr. Anvz jr.
FNEJNOVfiJSf JlZDNf &AD
B. & M. DRAHY..
Vlaky jcdonci na sever:
8:53 rdno,
12 :12 odpoledne,
3 :02 odpoledne. .
11 :35 dopoledne,
Na jih:
1 :53 odpoledne,
G:48 vecer.
Jeden na jih:
11:58 dopoledne.
Na sever:
3:10 odpoledne.
1884-1912
vefejfitf not&r
WILDER, NBB.
:-m iut u nnnnnmi i iut nmurum
VSechny pr&ce not&fske vyhotom-
ii ee levne a spravnS. Zdsilky penea
1 ohRtJirAvini ro hf7npfmA 1n vfiflfh nun
juvrupy. x repiuvui um&y pruuuTiuu
pro TSechny celne spolednosti. Po-
remky rozdflnych druhu a cen, do
my a loty mam na prodej t hojnosti.
can V. C. Spirk. tf
Dr. A. CAPEK
cesky lekar
a operator
V CRETE, NEBRASKA
URADOVNA
V BUDOV& CITY NATIONAL BANK
Bell 45 Indep. 04.
Nemo2no-li se mne dovolati,
telefonujte laskavS na p. Franka
Kuncla, obchodmka. itf
nJLhodn!
DOflUCl KUCHARKA
CCSKO-AMRICM
Ccna se zasilkou $1.10.
0 hospodafenl ye vech Sastech
Ameriky uoCteto se v negrozslrenej
81m Ccskem i-asopiso "Hospoddf," na
ktery obndfil pfedplatnfi jen $1 na
rok. Clslo na ukdzku obdr21te zdar
ma, dopf8ete-li na adresu : Hospoddf,
609 So. 12th Str., Omaha, Nebr.
Z Wilber, Neb. a okoli
Konccm minulebo tydnc navra
tiln so do sveho domova po delSf na
vStfive vo stare vlasti slecna Mario
Vackovii. Velice so jf vso Hbilo a
bavila so znaruenito a vratila so volmi
osvezena a uspokojena.
Nasledkem ohronmeho parna, jez
panuje po dels! dobu, pfisel o pekneho
kone pan Josef Tacliovsky, bydlfcl na
farniL' nekolik mil jihozdpadno od
Wilber. Jak so dovfdame, byl kfin pu
sten v pastvisti a tu byl stizen ,slu
neenfm uzehein, ze panovala vseobec
nii obava, zo jest kuu vztckly. Proto
lined byl povolan konsky lekaf dr.
Gordon a tez i lekaf dr. Jos. Cerny,
ktcn uznali, zo sico vztcklina to nenf,
ale proto piece musol byti kuu za
stfclen, takzo pan Tacliovsky utrpel
znacnou ztratn.
Dr. Arcbibald Warcl a jebo cbot',
tez graduovana lekafka, nyni usazeni
v Crete, byli minulebo tydne ndvste
vou ve Wilber u pan Olgy St'astn6.
Pani Olga St'astna navstevovala spo
lecne universitu nez pani Wardovd
graduovala co lekafka.
Oblibeny krajan a zndmy osad
nlk pan J. J. Jfallat navstfvil v po-
slednicb dnecb svebo bratra v Nuck
olls Co. a v sobotu vratil se zpet.
Jest zde mnolio krajanu ve mc-
ste i v okolf, kten v pameti zajiste
jeste cbovaji dobu pfed nekolika ro-
ky, kdjr byl v Crete usazen lekaf dr.
II. Breuer, nyni usazeny v Rosenberg,
Texas. Tyz ztravil posledni dny ve
Wilber, by navstfvil zdo mnolio tech
starycb znamyeb. Dr. Breuer vyjel
si na cestu do Minnesoty, odkud pfi
jel az do Wilber a byl zde nalezite
pfivftan a pffjcmne so zde pobavil.
Alexander Brandon byl obzalovan
a pfedveden jjfed okresm'lio soudce mi-
nuloti stfedu na obvinenf, ze udefil do
lilavy sveho soudrulia Thomase Reala v
Dorchester dne 21. srpna, ktery pak
sveinu zranenf za nedloubo podlehl.
Soud byl vsak odlozen a zaloba podana
k vyssimu distriktnfmu soudu, ktery
zaseda prave tento mesfc a obzalovany
Brandon byl propusteii pod zarukou
$5,000.
V pondelf tyden meskal ve Wil
ber na kratke zastavce znamy krajan a
mistr krejeovsky pan Jan Moravec,
nyni usazeny v umaze.
Okresnf komisan, kterf zasedah
pondelf tyden dne 2G. srpna, ve sve
pravidelne scbuzi, mezi jinym ffzenfm
povolili muobo uctu ku zaplacenf roz-
icnych vecf a zaroven sluzne nasfm
okresnfm I'lfednfkum, kteff jiz po dobu
nekolika mesfeu sluzne neobdrzeli.
Ostatnf dulezite jednanf hyo odlozeno
do pffstf scliuze, ktera bude odbyvana
dne 10. zaff.
C'ekame stale den ze dne, kdy se
jiz objevf zde ta zadost stran vyucovanf
ceske skoly a ono pofad nic a ani nic o
torn neslysfme. Coz se bojfte? Sliite
strach otevffti iista pfi scbuzi, at' jest
to jiz kterakoliv? Takhle kdyby to
byl novinaf a dal uverejniti to, co by
se vain nelibilo, zajiste byste dlouho
necekali a pri prvnfni setkanf byste
mu vycftali tfeba na idici. Mate ne
kteff dosti rozumu a tomuto podniku,
tykajiefmu se vyucovanf ceske skoly,
neebcete rozumCti a pak naffkate, ze
vase dftky neumf cesky mluvit a ze
byste tomu byli velmi radi. ledy u-
cinte take neco pro dobro tobo a ne
berte nam Ceclium zde to pravo, kdyz
jsmo bo dostali do rukou a hled'me,
abychom sli s nfm ku pfedu a ne zpet
Tedy vzburu! Nebojte se a hled'to
tobo docfliti co nevidet
Panf Olga St'astna, jez navstevuje
lckafskou kolu v Omaze, dlela v po
slednf dobe na delsf ndvsteve u svych
rodicu a pratel wilbqi-skych a vracela
so zpet do Omaby na dalsf studio
pondelf lento tyden. Na ceste zastavila
se v Lincoln a v Limvood.
Na statnf -ystavu do Lincoln,
ktera jest tam j)o cely tento tyden od
byvana, odjizdf kazdym dnem mnolio
Wilbercanu a okolnich farmeru.
Krajan a dobry nas pfftel pan F,
J. Sadilek, odjfzdel v pondelf toboto
tydne do Lincoln, aby byl pfftomen pfi
oilhalenf ponnifku Abrabama Lmcolna
Obcliodnfk a krajan pan Kare
W. Smutny s cliotf odjfzdel v pondel
minulebo tydne do Dennison a Vail
Iowa, kdo zdrzeli se po dobu jednoho
tydne navStevou otce pana Smiitneho a
zaroven u rodicu Viebo. manzellcj'
mnoba jinych pfatca a znamych; byli
Sude nalezite pfivftani. a poljostcni.
v
Na kratkou navstevu v pondelf
tyden mezi vlaky pfijel pan Fr. Pro
koj se svyini malymi synacky, aby zde
navstfvil rodinu sveho bratra pana Jos.
W. Prokopa.
Panf Plccita s dftkami, nianzelka
znanielio krajana a byvalebo obcana
wilberskelio )ana Alberta Plecitelio,
nynf usazenelio v Beatrice, i)fijcla se
podfvati v pondelf minulebo tydne na
sve pfatele wilbersku, mezi nimiz se
zdrzela do vecera.
Pravnfk Jos. S. Melcer zajel si
v utery tyden do Crete, kdo mel dulezi
ta ffzenf tykajfef se jebo oboru prav
nickebo. V iitery minulebo tydne mezi vla
ky meskal zde pan Frant. Dredla z
Crete, amejsf cesky bostinsky, za ob
cbodiu'mi ziilezitostmi.
Okresnf skoldozorce pan Alois J.
Boucbal s cliotf zajcli si do Lincoln
v utery1 tyden.
Anyz Music Co. obdrzela v po
sledni dobe velkou zasobu ceskycb nej
novejsi'ch hudebnin pro j)iano aneb or
gan, importovanych rovne z Cecil, ku
prolilednutf na sklade je ma v lekarne
p. Jos. A. Simerka. Pfijd'te a pfi pff
lezitosti si je problednete.
Panove F. 0. Kucera z Tobias a
Jan a Rudolf Slepickove od.ifzdeh v
iitery polednfm vlakem do Swift okre-
su do Minnesoty na problfdku pozem-
!cu, nebot' majf v iimysln zakoupiti tam
nejaky pozemek, naleznou-li tam kra
jinu a pudu, ktera by se jim zamlou-
vala. Jak v poslcdnfirf case bylo zde
slyseno, majf tam velmi peknou iirodu
jak drobnebo obilf tak l kukunce. Pro
toz nei)ocbybujeme, ze by se tam vyse
jmenovanym krajainun nelibilo, kdyz
pfijedou tam priive v cas, kdyz jest vse
v torn nejlepsfm.
Pokrocily rolnfk usazeny asi deset
mil severozapadne od Wilber, pan Jos.
Mezcra s mnnzelkou, zajeli sobe do
Crete v iitery minulebo tydne na na
vstevu. Na porote, jez byla jmenovana
pro pffstf zasedanf distriktnfbo soudu
pocatkem mesfce zaff, nalezame tez
nasledujicf jmena nasich krjanu: Jos.
Formiinek, J. W. Beck, Jan Zajfcek,
Max Storlfan, Frank Tenopfr, Vaclav
Kubfcek a Adolf Gerner.
- V poslednfch clnech meskal zde
mivstevou skoliu dozorce E. Hopkins s
rodinou z Ulysses, Neb., u svych mnoba
pratel wilberskycb, jakoz i u matky
panf Hopkinsove, panf K. Rfizickove,
kde ponejvfce casu sve navstevy stra
vili. V sobotu tyden vraceli se zase
opet do svelio domova.
V minule dobe meskal ve Wilber
pan ivarel uartiK z Jieatnce, mantel
ceskebo zavodu doutnfkafskebo. Mel
zde velmi mnolio obchodnfbo ffzenf a
iak pozormem, tesi se pan iiartik z
dobrebo obebodu, nebot' jest dobrym
spolecnfkem a ma zde mnolio pratel pro
svoji pffjemnou povabu.
V poslednf dobe bylo pfivezeno
do nasebo mesta velke mnozstvf vod-
nfch melounu, ale snad nezustal za
cratkou dobu ani jeden v trim. Vsi
cbni nasi obebodnfei, kteff byli jimi
zasobeni, rozprodali az do poslednfbo.
- Slecna Mayme Mikultisova jela
do Lincoln ve stfedu minulebo tydne,
kde zdrzela se az do vecera.
Ve stfedu k veceru kolem 0. bo-
t
diny bylo obyvatelstvo nasebo mesta
vyruseno poplasnym znamenfm ku obni
kazdy brnul se podfvati kdo boff
Konecne bylo oznameno, ze v zeleznem
obebode Fictuma a Dundera vznal se
oben ve. sklepe, kdyz pan Fictum na
leval gasolin do nadrzky. Ma se za to,
ze gasohn chytn ou Iionci lucerny, ,pz
pan Fictum ve sklepe uzfval a postavil
ji snad neb povcsil blfze sebe, aby mold
gasolin pobodlne nalevati. Jelikoz ale
byl vzduch velmi liorky nasledkem par-
nych dnii, jez poslednf dobu panovaly
a k tomu jesto bfiila nedaleko lioffcf
lucerna, vzduch byl gasolinem naplncn
a gasolin i kolem 'rozlit, vznal se pla
men, jenz ale dlouho nepotrval, nebot'
ncdostal se do gasohnove nadrzky
Nezli hasici se dostavili, byl oben uha-r
5en; an Fictum oben sam udusil, pfi
torn ale utrpel vazneho popalenf na ru
kou a byl nucen povolati lekafo dra
Cerneho, ktery ' jej osetfil. Ma obe
nice znaCno popaleny. Jinak nebyla
zadna Skoda ohnem zpusobena.
Velmi vazne poranenf na tele
utrpela vo stfedu minulebo tydne brzy
z riina panf Slopickova, kdyz jela so
svym synem do mesta do trim a byla
z kocaru vyhozena. Panf Selpickova
manzclka zamozncho rolnfka pana J
II. Slepicky, bydlfcfho zdpadno blfze
Wilber, ubi'rala se se svym malym sy
nem do mesta, majfc jednoho kone za
pfazenclio v kocaru. Kuu byl nejak
polckan prave kdyz i)fijfzdeli do me
sta, nasledkem tobo dal so na iitek a
bezel mestcin tak si'leiie, ze maly synck
nebyl s to, aby jej mold udrzeti a ko
lem dfvajfcf se lido netroufali si kono
v desnem torn behu cbytati, nebot' bylo
to velmi nebezpecne. RozbChly kun u
tfkal po hlavnf ulici, zadncmu se nevy
liybaje, zachytil blfze dolennfho bauku
za vuz kterehosi rozvazece, kocar pfe
vrhl, vrclmf east kocaru byla az pod
sedadlo urazena a panf Slepickova z
nelio nekolik stop vyhozena a znacne
zranena. Syn vsak, jenz kone pofado
jeste drzel, byl z kocaru konem vytrzen
aniz by byl jakeho zranenf utrpel. Mat
ka vsak byla zranena tak tezce, ze
nusela byti lined automobilem dopra-
vona zpet doinii a lekaf lined povolany
musel tezce zranenou osetfiti, nebot'
panf Slepickova utrpela vazne zrane
nf na nice a na nohou. S tfmto konem
bylo jezdeno v kocafe jiz po mnolio
roku a nikdy se nic podobneho nopfi-
lodilo, takze mkdo nemel obav ani
tentokrate. Panf Slepickova hetesila
se' jeste iiplnemu zdravf, nebot' pfed
casern churavela a nynf bylo zpusobeno
opet toto nestestf. S mnoha jich pfa-
teli pfejeme i my panf Slepickove brz
kebo uzdravenf.
Znamy krajan pan Vaclav Bldha
Omaby, jenz zastupuje Wolfovu
Awning Co., meskal zde vo stfedu mi
nuleho tydnc a prodal zde nekolik pla
chtovych prfstrcsi (awfiingu), zvhiste
do kramu feznicke finny Kunc a Sny
der a na novou budovu p. Fr. Moravy,
kde bude se v brzku nalezati novy smf
seny obchod Bof a Tacliovsky. Pan
Bliilia jest povahy pffjcmne a dobrym
spolecnfkem a proto pro svoji milou a
spolecenskou povabu zfska si vsude
mnolio pratel. Veeernfm vlakem se
ubfral na dalsf obchodnf cestu.
- Ve stfedu minulebo tydne navra-
til se do sveho domova pan Ed. J. Pru
cha s manzelkou po delsf navsteve sve
ho svagra p. Wm. C'erveneho a jebo
rodiny v Blancko, Colo. Jak nam pan
Prucba oznamuje, zazih tam pffjemne
zabavj'.
Pan Jan Zvonecek, jenz v posled
nf dobe byl na obehodnfeh cestach v
okresech zapadnf easti sttitu, zvlaste v
Sidney, Neb., zajel si tez do Omaby. Z
obehodnfeh cest navratil se pan Zvo
necek v iitery tyden a die jebo vyja
dfenf ucinil dobiy obchod na vyhlase
nou a dobrou wilberskou mouku na
vsech mfstech, coz i nas tesf.
- Felix, syn pana J. F. Spirka, ode-
jel do Omaby v pondelf minulebo tydne
za dfilezitou zalezitostf.
Koncem minulebo tydne travil zde
na podfvanf pan Albert Plecity, ne
davno pfestehovany z Wilber do Bea
trice, kde vlastnf nynf pekafsky zavod.
Die vyjadfenf jebo daff se mu tam vel
mi dobfe i jebo celo rodine a obchod
jebo jest uspokojivy a cfm dale lepsf,
coz mu od srdce pfejeme. Pan Plecity
zdrzel se zde do nedele.
Minulou sobotu oznamil nam
rolnfk pan Jak. Fictum, bydlfcf nekolik
mil jihozapadne od Wilber, ze sklidil v
poslednf dobe sve zemaky a zo iiroda
jest uspokojiva. Nechal jytel zemaku
na poli do rana, ale rano kdyz chtel
zemaky uloziti, byly ty tam, aniz by si
byl pomyslil, ze dobrodinec, ktery se
je vypiijcil, uzme mu i pytel. Pravf,
ze o zemaky ani mnolio nestojf, ze jich
imi dosti, spfse o ten pytel, a kdo by
mu pytel navratil, ze obdrzf odnienu
tfeba jeste jeden pytel zemaku. To
je znamenite, ne?
Novinka, kterou sdelujeme, zaji
ste bude vsechny nase ctoniife a ctenaf
ley zaiimati. V neueli une lo. zan
bude na C'esko-Nai'odnfiii hfbitove
Omazo odhalen pomnfk nasebo pficin
liveho a zaslouzilelio Jana Rosickelio.
Pfi odhalenf tohoto )omnfku bude pff
tomen tez niis pfftel a dlouholety ,li-
slovnf an F. J. Sadflek, nebot' byl po
zadtin, aby jmenovaneho due pfi od
halenf byl ceskym feenfkem. Tusfme,
ze den tento bude velmi slavny a kazdy
z pfftoinnych bude zajiste vzpomfnati
pamatky zesnuleho.
Pozorujemc, ze znacny jiocet na
sich mladycli studentu hodla so odebrati
tohoto podzimu do Lincoln n Omaby,
aby tam pro pffstf Skolnf beb venovali
so niohli vyssfmu studiu. Jen vfco!
FARMA NA PRODEJ
o 320 akrech u sameho mesta Swan
ton, botna tifslo prvnf. Dobro stavby,
vso co jest na farme tfeba, iiroda ji
sta. Kdo by koupiti chtel, at' se pfi
hlasf u: Karel Kusy, majitel, Wilber,
Nobr. . 13-3
THE BALDWIN LUMBER CO.,
Crete, Neb.
Zvome ctcnafe Wilberskych Listu
k navstevc nasebo skladu, kdyz po
tfobujf uhlf nebo stavebnf dffvf jake
hokoli druhu.
Pan Josef Belka, zkusony dfevaf
sky odbornfk, po mnoho roku zamcst
nany u Mr. Z. Watcrmana, jest nynf
s nami a bude mu potesenfm obslou
ziti sve stare pfatele i mnohc novo.
Maine na sklnde material nojlepsf
jakosti ve vsech oborecb. Nechte nam
pocftati na svem dfevafskem rozpoctu.
BALDWIN LUMBER CO. 7-3
NEM0CE
KOfiSKE
Br
tJplni pouenl v rozpoznSvinl a littni
viech chorob tila kouskdho od
Dra. K. H. BREXJERA
Nejvetsi zvSrolkarsky spis,
jak kdykoliv 'a kdekoliv
vySel v 5eskm jazyku.
Zaujfmil 520 stranck volkho formdtu
a rozvr2en Jest na Ctrnllct CSstf, vnlchz
dfikladnG pojedndvii so o vgech netno
cech a to zejm6na o takovch, izi Vil&f
hospoddf domacfml prostf edky aneb po
pffpaU6 die pfedplsu udanfch 16Cltl
mule. Nenl to spls pro zv6rol6karo,
itfbri spis pro rolnfky a hospodSfe.
14 CASTf JSOU JAK NSSLEDUJE:
1. Povscchny popis.
2. Nemoce vseobecne.
3. Nemoce systemn zazivadho.
4. Nemoce systemn mocoveko.
5. Nemoce systemn dychaciho.
6. Nemoce systemn pohlavniao.
7. Nemoce systemn nervoveho.
8. Nemoce systemn obehn krev
niko. 9. Nemoce oci.
10. Nemoce systemn pohybosaciho.
11. Nemoc spenacky, kntkn a ko
pyta. 12. Nemoce kozm.
13. Crazy.
14. Zlozvyky kone.
Z toho rozvrienf snadno sezn&ti prak
tlcnost cel6ho splsu, Kdyi zvffotl n6co
chybf, zapotf ebl jestprohlfidnoutl pouze
tu Cast, ktora so vztahujo na Cast tdla
onemocn616ho a snadno so nemoc roz
poznd podlo pHznaku apoplsu vo splsu
a tak6 1 l(jienInob 31ovu zjednd. Kdo
zapotrobf, opatren byl spls ku lepStmu
pochopenf a znazornenf vyobrazentmi,
jlchi jest vo splsu pros 250.
V paplrovf ch drkch
e BlaUkou
V dobre vabi plntn6
e sAnllkou
$1.15
$2.00
Ko koupl u jednatelu aneb vydavatelu :
nArodnI tiskArna,
511 So. 12. St., Omaha, Nebr.
Kniha
Pfipitk&
Sbirka fclahopfiSni a
prlpltkA ku rozllc
y ra Blavuostem.
Gena 20 ctu,
v cemi zahrauta zastlka.
Na prodej u
Ndrcdnf Tiskirny
B09-SU So. 12th St.,
OMAUA, NBB..
Jko4 1 u vecU iodni.
ma iouoio iiitn.
I
mmm jmmmmmmtmmmmm