Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, August 14, 1912, Page II, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jmna naSich jednatelQ a zstupcO
Crete Frank Ncdfila st.
Dorchester Vaclav Kucera, R
Friend Fr. Pechola.
Milligan Fr. Hrdy.
Tobias W. J. Kolas.
Wilber - Fr. Anyz jr.
NEJNOVfiJgf JIZDNI &AD
B. & M. DRAHY.
Vldkij jedouci na sever:
8:53 rano,
12 :12 odpoledne,
3 :02 odpoledne.
11 :35 dopoledne,
Na jih :
1 :53 odpoledne,
6:48 vecor.
V nedeli :
Jedcn na jih:
11 :58 dopoledne. ,
Na sever:
3 :10 odpoledne.
-Xakladnf jede na sever v 8. vecer.
18841912
J'eurx IF"1. Spirk
vefejnj? tiotaf
WILBER, NOB.
28 let v obchodu 31 let notafem.
VSechny prace notdfskd vyhotovu
ji se levne a spravne. Zasilky penSz
obstaravaji se bezpecne do vsech dilu
Evropy. Preplavni listky proddvdin
pro YtSechny eelne spoleinosti. Po
reraky rozdflnych druhu a cen, do
my a loty mam na prodej r hojnosti.
Odbor pozemkovy a pojisfujici Hdf
Dan V. C. Spirk. tf
Dr. A. CAPEK
cesky I6kar
a operator
V CRETE, NEBRASKA
U&ADOVNA
V BUDOV& CITY NATIONAL BANK
Boll 45 Indop. 94.
Nemofcno li se mne dovolati,
telefonujte laskavS na p. Franka
j iiuncia, oDcnodnika. itt
mfki
nAkodn!
DOAlACf KUCHARKA
CESKO-AMERICKA ICL-Ki
I
i
r - b-l iri
IT
Until niun,
CCNA $ia
Cena se zasilkou $1.10.
" 0 hospodarcni ve vSech Castech
Ameriky doctete so v ncjroziren6j
ifm 5esk6m Sasopise "IIospoddF," nt
ktery obnaSI pfedplatn6 jen $1 na
ina. dorjisete-Ii na adresu : Hosnodar.
Z Wilber, Neb. a okoli
Pan Jak. Bolderson s manzclkou
7. Chiensa navstivili svo rodice a pra
tele wilbersku pros karnevnl.
milady pan Sydney Nickles z Des
Moines, lowu, meskal zdo v posled
inch dnecli imvstcvou v rodinu i)ana
Jos. Aksamita.
. Pan Albert Plecity a nianzelka,
nyiri usnzem v Beatrice, navstivili mi-
nulv tvden o knrnevnlu Wilber a sve
pfatele.
Pan Josef Kolaf, jenz pracuie
v dfovafskcm zavodu p. Henry Hin
pern, zapfcbl si tnsku mezi prsly na
prave nice a am si nepatrnc tcto ra
ny ncpovsiml. Za nekolik dm pocala
ruka otekat a rana se zapnlovala, talc
zc nmsel )un Kolaf vyhlcdati lekuf-
ske pomoci drive, nezli bude pozde
Ruku osetfil niu dr. Josef ('ovuy.
iSasc basel)allova ceta lirala o
karnevalu kazdelio dne jednu bru
o 10. bodine dopoledne s nasledu.jici-
mi cctaini: Ve stredu s cetou z Cla
tonia, ve ctvrtek z Western, v patck
Crete a v sobotu z Dc Witt, ale
ziidna z nich zde nevylirala a poclio
dili vsiclini tak. jako sedlaci n Chluin
re. Xaso ceta vyhrala vsechny bry.
V pondcK v poledne tento tyden
odejel do Crete pan Frant. Vopeltanz,
by vybledal tarn lckafskc pomoci, ne
bot' trpi velmi boleinin blavy a ocf.
Vybledal tarn ocnilio lckafe dr M. P.
Byrneso.
Stav liana Josefa Veselcbo, jenz
prisel v jiosledin dobc k vazin'mu iira
zu pfi nilaccni, takze lckafi byli nu
ceni kns noby inn odejmouli, se znac-
ne zlepsil. Doufame, ze budeme moci
)Hnahcti lepsi zpravy o stavu jebo a
prejemo mu brzkeho nzdraveni.
Y patck vecer minulcho t.vdnc
bvla vvbozena z kocaru pani Ficd
Ticba, kdyz libirala se k domovu.
Kfin se polekal jirave prijizdejiciho
nakladinlio vlaku. Pani Ticba utr
pela lebkc poraiicni. Pfejeme pani
Tichc brzkebo nzdraveni.
Pan Fr. Morava pfestcboval jiz
svoji bolirnu do sve nove bndovy po
catkem tohoto tydne. Take doutni-
kai-ska spolecnost jMapnuson a Sbes
tiik dobotovila svoji novou budovu,
ktera uvnitf velmi pekne vyblfzi. Tiz
na karnoval byli tarn odstcbovani.
V zadni casti tcto budovy nalcza se
doutnikafsku dilna a v pfedu je kn
lecnik s )cknymi stoly a jinym na
bytkem. Pan Karel Janonch travil zde
pies karncval a vypomabal v lckarne
j)ana Simerky. V pondeli pfijela tcz
jeho sestra slecna Clara na kratkon
niivstcvu. Jsou to syn a decra pana
Fr. Janoucba, nyni v Lincoln bydli-cibo.
Tak je n nas jiz j)o torn dychtive
ocekavancm a slavncm karnevalu. Po
nekolik nicsicu nebylo tolik lidi v na-
sem mcste sbromazdeno, jako minuly
tyden ve dnecli 7., 8., 9. a 10. srpna.
Vescla nalada panovala po eelem me-
stc, mladi i staff odlo.ili na nekolik
(till svoji praci, protoze nebylo jiz
velmi pilno, a radovali se. Rozlicnych
ziibav bylo pfipraveno pro uavstevni-
ky dost, mnoliem vice nezli kdykoliv
jindy pfed ti'm. Lze lake nei, ze se zde
letos objevovalo tolik svindlcfu a vy
dcracfi, eizincu a pobudu, ze jina Icta
pfed tim so nie podobneho nedclo. Ale
bez tccb tczko odbude se podobna slav
nost za nyncjsi doby. Obchodnici nasi
budou asi s vysledkem spokojeni, ne
bot' mcli j)o dobu Into tak )ilno, ze
tczko stacili, nebot' z eelebo okresu a
jinycb dalekycb nn'st sjelo se lidi tolik,
ze se cftalo, ze za tu dobu bylo zde vice
jak 0,000 osob. Mimo v boudacb po
fadanc programy mcli jsmo deniu pro
gram. Ve stredu byl nasledujici: V
0 bodin rano koncert kapely; v 10 hod.
baseball; v 1 hod. odp. koncert kapely,
pak Prevost & Brown, Trick House
(japansku rodina), big automobile act
a to stejne vecer po vsechny ctyry dni.
Ve ctvrtek odj)oledne mezi tim byl
velky automobilovy pruvod, ktery byl
mcstem hudbou vyprovazen a jehoz se
siicastnilo sest automobilu. Nasledujici
obdrzely ceny: "The Mayflower" ob
drzcla jn-vni cenu, kterou jifipravila
j)ani Ed. Jancckova. Drubou cenu ob
drzcla "The Stork Babies," a zhotovila
ji pani J. J. Novakovii. Treti cenu
"Pyramid of Chrysanthemums," a zho
tovila ji pani St. Shestakova a ctvr
tou cenu "Pegasus," drawing a chariot,
obdrzela a zhotovila pani Fr. Kipova.
V piitek odpoledne odbyvan byl zeme
dclsky pruvod, vystava rolnickych v$"-
robku die skobn'ch distriktii, ku kterc
niu byly vcnovaiiy ctyry ceny. Do
jiruvodu dostavily se pouze tfi skolni
distrikty: C. 94, c. GG a c. G7. Vse
chny byly pekne okraslcny. V sobotu
byl stejny program jak jirvniho dne.
Mimo to mezi programem byly prova
deny jiohyblive obrazy v hofeni operni
sini, kterc pfedvcdl obecenstvu pan
Alois Slepicka a pofadana tanecni za
bava kazdcho veccra v sini j)). Hichta
fi'ha a Paska, ktera byla ka.debo ve
ccra hojne navstivena. Obzvlaste v
sobotu dostavila se obrovska navstcva.
fdici marsal Robert White je.ste s
miioba jinymi pomocm'ky udrzoval po
cely cas vzorny pofadek. Take dosta
vila se cluiska, jcz slibuje vscchno
moznc a pak neposkytne navstcvinkum
za jicnize nic pofadncho aui slusncho.
Ta byla na lijmu kazdemu a hufe bylo
jeste, kdyz cluiska ta se po mcste roz-
h'vala, coz bylo pn'cinou, ze se clovck
samotcn tcnicf obaval v iodvcccr nc
kam vyjit. Nuvstevniku hostil tcnto
kratc Willier vclike mnozstvi z blizkc
bo i dalckcho okoli. Lituji, ze nam
neni mozno uvesti vseclma jmcna.
Pan Anton Lax z Narka, Ivans.,
prijel navstiviti sve pfatele wilbei-skc
a zdiv.el se )fcs karneval.
ssr Piste si o seznam premii, po-
skytovanych zdarma i za nialy dopla
tek. Adresu jte: Nflrodni Tiskama
509 So. 12th Stroet. Omaha. Nebr
Pokojny zivot.
Jisty anglicky slecbtic a vysokv
liodnostaf obdrzel dopis mladeho mu-
ze, jonz nemohl se honositi jinou zii
slubou, nez ze dosud zustal poctivym
clovekem. Mlady muz doporucoval
svo sluzby a koncil svou zadost slovy:
Doulam tedy, ze udehte mi neiake
pokojnc klidne misto, aby ma pocti
vost dosla zaslouzene odmcny."
Mintslr vyrulil tuto zadost nasle-
dujicim dopisem: "Mlady muzi, nhce-te-li
ziti pokojnc, pak nemobu Vam
svefiti zadny ufad, nebot' v nasich
uradech pfi cilcm ruchu vsudo pa-
nuje ncklid. Ale radim Vam, abyste
novenoval se pravmctvi ani ucitelstvi,
nobol' tu bysto take nemohl ziti po-
kojiie! Nevydavojte zadnych novin,
nobot' redaktor nema pokoje ani v no
ci! Nebud'to ani knezem, ani leka
fom, nebot,' o tech plati totez. Take
bych Vam noradil, abyste se venoval
polnhnu hospodafstvi nebo obchodu,
nobot' tu byste mel prave tak malo
klidu, jako kdybysto se stal namofni
kora nebo vojakem. Chcete-li miti
pokojny, klidny zivot, nestudujte, ne
pracujto a nojradeji ani nemyslete,
nobot' to vse vyvoliivii ncpokoj ! 6
muj poctivy, mlady pfiteli! Patrne
posud novito, ze zijeto v praspatnem
svete, kde jest jedine pokojnc, klidne
misto a tim jest brob !
Z trestnice.
Zalafnik vstoupi do cely ntpolepsi
telnclio zlodeje a ihned za scbou zavfe
dvefe.
Zlodej: "Pane zalafnik, s tim za
viranim nemusite podruhe tak )opi
chat ! Jestli si snad myslite, zc lime
skodi pruvan, jste na omylu. Jii i.e
jsem tak choulostiva osoba!"
VYHODNE PRO KAZDEHO
ROLNIKA!
Pohodlna pluhova poduska jest pro
kone pfi orani tak notfebna, inko po
hodlne stfevice pro cloveka, ktery za
Icon em kraci. Pohodlnaa podusku ob
drzito za $1 u ZIEGLTGRA & HAVLA,
vo Wilber, Nebr. 11-2
GREEN GABLES
Sanatorium Dr. Ben. F, Bailed,
LINCOLN, NEB.
Nejlepsi a nejlepe vypraveny
istav toho druhu ve stfednim za
padu. Pro leceni vsech nakazli
vych nemoci. V ustavu tomto
pusobi tez cesky 16kaf. Pite si
o obrazkovy paniflet a podrob
nosti. eoi-tf
I H C
gasolinovy hybostroj
nejlepe se vam vyplati
AKLI pfi koupl gasollnovfiho
hybostroje chcoto za sv6 pe
nlzo to noJlopSI, tedy kupto st
I II G s dOstatkem nohonovfi
slly pro vaSI praci.
Plvnovtf hvllnatrnl. Inn nnnf rln-
konale sestrojon, ledabyle zhotoven nebo zo SpatnClio materlalu Jest
rnj hprSJ ne2 zadny. Kupnt cena Jeho Jest temuf ta sama Jako stroje
dobreho, vSak dalSt spravky a pfi torn ztrata Casu stojl mnohom vice.
H Kupte sob6 spolehllvy I II C hybostroj a u3etHte si nekone8nrt
gfa mnozstvi starostl, ztraty Casu, pen5z a mrzutostl.
I H C gasolinove hybostroje
si
pji Jsou jednoduchd, spolehllvd, trvanlt-e. Jleh karburator eili easolinovy
g mlsla jest zo vSech znamych noJJednodusSIm a noJucln5J!m. KaZdy
fS dokonale maze jej upravlti. SCanlcenI plynu Jest jlste. Na prvy po-
ffijji hied porozumlte tomuto zagehovaclmu zaflzenl. Cyllndr a plsty z
jemnozrnne. scue miny vzuy uoiconaio K sous padnou. Vysoustruho
vanC obruCI plstu zaJISt'ujo nejvStSI mnozstvf slly pM kazdem zanlcenl.
VSochny pohybltve Castl jsou dokonale zbalancovfiny. LOZka Jsou
neobyCejud volkfl. a v mlsta sva pevnO pfllehajl. KaZdfl. Cast jest
dostatofinC sllna, vSak pM torn Zfidnfi neni tak tSZkou, aby Zadouel
vykonosti pfok&Zela. ,V kaZdim ohledu I II C Jest dobrym hybostro
jem strojom, na n5JZ po leta muzeto so spolehnoutl, Zo bude FadnG
pracovatl kdykoliv jej potrebovatl budete.
I II C hybostroje vyr&bl se vSech druhO stojatC a vodorovne,
pfenosnfi nebo staIC, vzduchem nebo vodou ochlazujlcl; ve velkostech
od 1 do 60 kofiskych sll a ku hnant jlch moZno pouZfvatl plynu, gaso
llnu, natty, destllatu, potroleje nebo Hhu. Gasollnov6 a potrolejovG
traktory o 12 az 45 kofiskych sllftch. tjplna zaflzenl ku Srotovfl.nl,
fezant dflvf, CerplinI vody, postflkovfl.nl atd.
Mfstnl obchodnlk I H C ukflZo vftm vSechny dobrfi prednostl I H C
hybostroje. PoZfldejto jej o katalog nebo plSto si o nCj na
INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY OF AMERICA
m
CliicnKO
(Incorporated)
USA
I II C Service Iliircnu.
troelcm t6to dfadovny jest dodflvatl zdarma kaZdemu
nejlepSI Informaco tykajfel se lepsllio spusobu farmafenl.
Jtflte-11 Jakou vflznou otflzku tykajlcl so pudy, ruznych
plodln, odvodfiovfl.nl pozemkO, zavodfiovflnf, hnojlv atd.,
poplste jf podrobnS a zaSlete pflmo na: I H C Service
Bureau, Harvester Building Chicago, U. S. A. -1
i wwm jii mm wm& -!H w wxim ties ibis Eiar m
a.Jh.
JEDTE PO BRAZE
Illinois Central
DO VSECH M(ST VfCHODNE A MM
Okruznf listky na prodej
denne do
vsech hlavmch mist vychodne
za snizene ceny.
S. NORTH, Distr. Pass. Agt. W. S. CLEWELL, C. P. & T. JI.
Prodej Hstku v ufadovne 409 So. 16th St., Omaha.
i
i Knihy zabavne
S ....JAKOg I....
t Vsechny divadclnf spisy,
f Spisy vdeckesi
ebdrzite ke koupl v ho jnern vyberu za liotovS v zdvodu:
Narodnf Tiskarna,
i
r
if
NeJstarSf!
Nejv6t!
Nejlep!
99
Jedln odboro? hospodifjk Strnictldennlk pro praktlokou potfebu Ceikotlovonskbo
rolnlctva v America. Kaid Islo "Hoipodile" pllniSI yeVtt mnolitvt dopUft od krajantl z
razuj'ob Cdstl Ameriky, v niebZ vyplsujl se zkaSenostl JeJIoh a popliull pomfiry n nloh pannjU
cl, pfileZltPit k nabytl ptidy atd. 37" Clsla na nkazku ve Spojtnj'ob Stateoh zdarma.
( Pro SpoJotuS Stdty $1.00 a rok.
PFedplatn: do Konody - 51.20
( Do zdmori - $1.78 "
"HOSPODAft," 509-511 So. 12th St., OMAHA, NEBR.