Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, August 07, 1912, Page IV, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rv
- IV
'jIZDNl MD B. & M. DRAHY.
platn od 1. ledna 1911.
. Vchodni rlaky :
Cialo 6 (neetavi) . . ..4:25 rano
' " 92 9:20 dopoledne
" 18 9:43 dopoledne
' " 2. . . . j,. :55 odpoledne
" I2.j v odpoledne
y" , 86 12 :4fl odpoledne
: " 90 3:40 odpoledne
" 10 (nestavf)..8:48 vecer
Zapadni vlaky:
Sielo 9 (nestavi). .2:07 rano
1 (nestavi) . .7:46 rano
" 5 11:46 dopoledne
' 3 (nestavi).. 6:32 vecer
" 19 (lokdlka do Sut
ton) 6:50 ve&r
Jiznl vlaky:
f lslo 89 10:55 dopoledne
" 83 (pouze v ned5-
li) 11:30 dopoledne
u 85 12:52 odpoledne
'" 91.., 6:20 vecer
DennS mimo ned51i.
Dr. F. J. Stejskal
6esky lekar
a ranhojid.
CRETE, NEBRASKA.
tifadovna. unlexA a nad
Sttldlovou 16karnou.
TELHTONVi tf
Office: Black 175. Indep. 61.
Residence: 17. Indep. 61.
Doktor
Hamilton
FRIEND. NEB.
Telephones:
Indp't. Black 153
Bell 361
J jst pohotov k
BluZbam na zavo
lanl ve dne 1 v
llocl. B2tf
DR. C. G. DUFFY,
zubnf iekaf
id ur. Dr. Palleta. CRETE.
3tr
HkfltEaVw fMm - 1 "l4 iel aH
Zpevnik
Ccsko-Amcricky.
Neupltv4Si sbirkn vSccii
znam$ch pisni n&rodnich,
vlaatcn Jckcli, spolcCen
okycli 1 mllostnych a vclinl
mnohycfi pisni nmerlckycli
v znSnt anallckcm 1 pElt
ncm ekcin prckladu. -:-
Drahe romnozene vydanl :
t Rozdelen je na 4 dily a sice:
Df Tj I. obsahujo 01 pfsnf vlasteneck.tf ch
mezi nlmli jou i vlasteneck6 pfsn6
amerlckfi v znfinf puvodnfm 1 pfekla-
' du Ceskdnj. 'f aktd-i Jest vo zpfivnfku
naSo jidrodnf liymna "Kdo Domov
MuJ" v ladn6m prckladu ancllckom
z pra prof . J. V. Sldka a rzn naSo
"HoJ Slovan6" v angllckem pfekladu
A.. H. Wratlslava. I'foklady amcrl
ck'ych pfsnf v tomtooddSlonfobstaral
SesUo-amcrlcky' basnflc Al Janda.
dIl II. obsahujo ,pfsn5 spoleSensko a
slco cftii tychf 60;
D!l III. ohsahnjo pfsnfi mllostr6 a nil',
rodnf; dftii tchl 122 a koncfin6
Dili IV. obsahujo 29 pfsnf r&xnych.
Colkcm tcdy in it zpfivnfk 301 pfsnf a
v t&ch naleznou bo vSochny zii4ni6 pf
snfi naroduf
Cena zp&vnlku ve velml iihlcdnJ
I vaxbe jest pouzo 50c.
ICo kounl u IcJnatcluancb vydavatelfi:
NAEODNl tiskArna,
609-11 So. 12. St., Omaha, Neb
tj ii ii (i tji t J
Zprdry z Crate.
Dr. Tobiska, zubni lekar, ma
i r t J
svou urattovnu u uerveneao nau
operni shri. 16tf
Slot Zapadni Zupy Sokolsku byl
(lostavenickeni Cccbu ncbrnskych. Jiz
natek v nolctlne prijelo k nam rano-
ho hostf, obzvlasl' z Omnbj', a )ak jiz
pfib-vali stale. Pocasi bylo pfekrasne.
V patck odpoletlne vyhravala zdejsi
kapela ))od fizcniin p. St. Jelmka.
Hostc citili se tu mezi nami jako do
ma. Vsiclmi byli si)okojcni so svym
ubytovnnim. V sobotu odpoledne
nilnvili na nainesti anglicky pravnik
Hastings a ccsky banker Smrlia z
lilligan. Obe feci byly odmeneny po-
tleskeni. Vecer byln zdafile schrana
o)ercta "Z eeskycb mlynfi." V nedeli
sjelo se do Crete mnozslvi lidi. Cesty
licmzily se povozy a aiitomobuy. Od
poledne jink vse brnulo se do pfekras
nelio Vavrova prku. Pocet navstevni-
tfi odliadnje se na 4,000 osob. Odpo-
lednf slavnost zabajena byla feel ma-
yora Dabbnana. Po Jiem niluvil cesky
nan Sadilek z Wilber. IUavin'in bo-
dem slavnosti bylo ovsein cviceni So-
kolii a Sokolek, ,iez vseni se naramne
li'bilo. Po vvcerpfun programu roz-
proudila se vseobeena zabava, jez tr
vala az do pozdm'cb bodin noenicb.
Odnoledni'ni a vcceririm vlnkem
odejela valna east bosti do svyeb do
inovu. liannim vlnkem v pondeli pak
odejel zbytek hostf. Jo po slavnosti
i s nspokoienfm inuzcme nci, ze slet v
kazdem obledu dopadl vyborne. Kdy
by byli )fftomni slet u oni skaroblfdo
ve. kteff ffkaif. ze my Ceebove ame-
riftf jsme uscblon ralolestf na strome
Slovanstva, muscli by pobofeti se svy-
TT 1 1 T i:
nil nazory. v tyjo ony UKazau .isme
Aineriki'uium, ze Ceebove .ison kultnr-
nfm ln'irodem, jenz vlastnf iflf a pfi
eiiuvMifin domobl se v Americe blabo-
bytu a zaslouzf si pfednf misto v fade
iiarodu kulturnfcb. Mesto Crete by
lo bohntu dekorovano v eeskycb a ame-
rickyeb barvacb. Xevfme, ,iak vyboveli
n'sme nasim milym bostflm, ale pficinili
isme so ze vsecb sil, nbyebom jma io-
bvt v nasem krasnem Crete co mozna
neivfee zpffjemnili. Xc.ivetsf zaslubu
o slet zfskali si oVsem zde.isf Sokolove
s J. Eliasem a J. Nesjiorym v celc.
II Dr. A. fiapek dlel minulebo tydne
v Milligan mezi svymi znamymi a zna
menite se mu tarn lfbilo.
Pan Vaclav Justa s rodinon pfi-
jel na navstevu manzelu Jnstovycb, ro-
dicu to pana Vaclava Justy. liyli o
vsem srdceni) pfivftani a samo sebou
se roznmf, ze se i tech zavodu siicast-nili.
Na numestf, iakoz i pfi zilvodecb,
ucinkovala kapela p. Nedely, pod ffze
nfm pana Stepana Jelfnka z Lincoln,
a jelikoz byla kapela osvedcenou tak-
tovkou ffzena, byla take krasnfi liudba,
:ic brany byly dosti tezke skladby.
Sletu bylo pfftonmo tolik krajanu,
ze je temef nemozno jmena jicb nva-deti.
Sokolfci pocnli pfiletbvat lined ve
stfedu, ale ve ctvrtek a v piitck lftali
ve vetsfeb boufecb, lakze kdyz jsme
pfisli na ziivodiSte, sbledali jsme jicb
slusny pocet, ale moblo jicb byti jeste
vice. Omaha n South Omaha byly cetne
zastoupeny.
J Slavnost stfba slavnost, zabava zii
bavu. Jo po sletu a lined ve ctvrtek
budeme tu mfti velky cjrkus Campbell
Bros. Jest -pry t6 podnik solidnf a
vetsf nez byl Cole Bros., jenz byl na
jafo v Crete.
V nedeli zaefna karneval ve Wil
ber, kamz cbysta se ninoho creteskycb
obcanu.
Pan Ant. Bauer s manzelkou, )an
Jos. Bit s manzelkou a mnobo jinych
krajanu z Ravenny, Neb., pfijelo do
Crete se siicastnit sokolskycb zavodu.
Anton jo pofade vetsf, no sico do vy-
ky, ale do sffky; my inu toho ze srdce
pfojeme, ale mil by nam ten pfebytek
dnrovat.
Pan Karel Divis s manzellcou, pan
Frank Kostka s manzelkou z Brain
ard, Nebr., pnjeli na navstevu k pisa
tcli techto fadku a jebo manzelco. Zii-
roven so siicastnili sokolskycb zavodu
cbvalit. Vcffme ovsem, neb tnkovy
krasny koutek je k pohledanf.
Pan Sinkule, cestujfcf jednatel pro
chicngskou firmu b lihovinami, rausel
asi delat dobre obchody neb se usmf
val jako mesfcek v iiplnku.
Po skoncenf sokolskycb zavodu byl
pan Sadflek z Wilber pozadiin od slav
nostnflio vyboru, aby proncsl nekolik
slov k iicastnfkum. Svymi srdecne
l)rocftenymi slovy naznacil ucel to ha
sty naroda ceskebo, Sokolstva, a byl
po skoncene feci odinenen bouff po
tlesku. Pan Vaclav Blatny s panf a pan
Sniidt s panf, oba clenove a vyslanci
Sokola z Bruno, Neb., za'stavili se take
u )isatele, aby potfasli si pravicf. Le
vicf vsak vytabno j). Blatny visitku a
ma na nf napsano: Vaclav Blatny,
kandidat strany republikanske do stat
in legislating- za okresy Saline, Butler
a Seward. Ze srdce mu pfojeme, by
se mu jebo pram 5. listopadu vyplnilo.
V sobotu 3. srpna sehrali so.
omazstf ochotnfci ojieretu "Z ceskycb
mlynu" pfi 'vyprodanem dome, a jak
jsme dosleclili, vsem posluchacfun se
fraskovita opereta zamlouvala a proje
veno bylo pfanf, by zas se v Crete brzy
opakovala. Protoz dfky so.-omazskym
ocbotnfkum.
Prvnf ceny ze zavodiste si odnesli
bratfi Otto Glares 1. cenu v drubem
oddulenf a Stanislav Mares'l. cenu v
tfctfm oddelenf. Oba jsou cleny mfst
nf Jednoty. Dale Frank Kocourek z
Dodge zfskal 1. cenu v prvnfm odde
lenf.
I u neuele na )onueieK vyciatne
sprchlo a Ize doufati, ze to aspon ca
stecne sj)ola uscblou kornu zacbranilo.
Pan Svoboda od Wilber byl zde
navstevou u manzelu Vine. Aksamito
vycb a io iiobaycnf v parku se ubfral
zase k doinovu.
Pan Smejdff od Pleasant Hill
pfijel zase do Crete a jak jsme vyroz-
umeli, cbysta se k mlacenf. Jelikoz je
bodne obilf. podle toho byl tez niikup.
Panf Ifezabkova od Dorchester a
panf Vnouckova od Iilligan, Neb., za
vftaly do Crete a zaroven panf Vnou
ckova ifivezla slccnu dceru do uceni
sitf satu jiro diimy k panf Parkosove.
Rozumf se samo sebou, ze take vzaly
sebou sve manzcly a zdrzely se zde pro-
blfdkou mesta bodne dloubo.
Na okruznf ceste milliganstf
"boosters" zastavili se v Crete so ctr-
nacti automobilj' a zabrali nam na na-
mestf, ien ze toho bylo malo. Za to
fee pan Karla Smrhy, kasfra z Milli-
gan Farmers & Merchants banku, byla
velmi pfiitelska, a skoneila pozvanfm
na karneval, ktery tarn bude odbyvan
dne 15., 1C. a 17. srpna. Pfojeme
mnobo zdaru.
Pisatel techto fadku mel pfflezitost
po dvaceti letech potfast pravicf se
svym kamaradem panem Sbabatou z
Bruno, Neb., s jebo panf a panem
Smidtem a jebo drahou polovici. Jylo
pozorovati, ze meli oblicoje rozvese
lene, a )odle toho soudfm, ze se jim
zde lfbf.
Iiodina pana Ed. Brhcla byla ob-
dafena buclalym klucinou. Matka i
prvorozenee jsou zdravi a Eda pry
iirf radostf, ze mu pnsel maly celeuin.
Gratulujem.
Panf Eleonora Ivocka z Loyaban-
na, l'a., Ktcru tiicia u naseuo noureno
salonfkaj L. Marka, svebo to bratra,
a zvlaste pfisla so podfvati na svebo
syna, Ebnira Ivocku, ktery ne za
mestnan u svebo slryce, pana Marka,
nazvala nae mesto rajem a pfala by
si, kdyby zdo'mohla bydlet, coz ovsem
veffmo, neb kdo .icdnou se do naseho
mesta podfva, ani se mu odtud necbee.
Zvlastni klub.
V Londyno slavil tyto dny jisty
klub svojo vyroci v uplno tichosti.
"V uplne tichosti" tfoba vzfti do
slovne, nobot' onon klub jo klub hlu
chycb a bluchonemych a ufednc jmo
nujo so "Narodnf klub blucbych."
Jebo cleny jsou vetsinou hluchonemf,
ma 180 clonu a jsou mezi nimi i uni
vorsitnf profesofi, kupci, byvalf ber
ci, joden protestantsky duchovnf a
nekolik fomcslnfku. "ftee jednacf"
tohoto klubu dejo so arcit' jen pomocf
prstfi,,tako so v klubu nezvonf, nybrz
diivu so znamonf pomocf barevnycb
nloktrickvcb zarovek. I slubove klu-
a jelikoz. majf cas vymefen, pan Di-rbovm jsou hlusf a "zvonf" se na ne
vis jest zamestnan na banku a pan
Kostka zaso napijf ty zfznive, museli
so ubfrat k domovu lined v pondelf,
ale pfeco nam na5o m5sto a obzvlate
park pana Viivry ani nemobli vyna-
tako pomocf zarovek. Klub byl zalo
zon asi pf ed sesti loty v odlcble ctvrti
Inndynske, za tu dobu.vsak neobyPej
ne so zmobl a pfesfdlil do lqndynsk6
City vnitfnfbo mesta.
Q6SKH L6KKRNH
Grete,
Nebr.
Leka ke reoepty se -peliv pripravujl,
z privy oh, cerstvych a 6istych
166ebnin.
Veciny znatni a oblfben 6kj patentov tut sklali
nrtt Frant. Ned&la 6l Syn.
Jcdnatelatvf Casopiau: HospodAfc a Wllberskch Liitft.
:: PAMATKY ::
Ceskych Emigrants
v AMERICE
Prispevek k dSjinfim
5esko-americk6hc
vystehovalectvf.
Napsal
tomAS Capbk
DRUHE OPRAVENi
VYDANL
Spis md 18 plknych
illusiract a v pSkn
vazbe siojt pouze
$1.00
Augustin Herman byl prvnf ccsky pf istehovalec, jak dalecc znlmo, z
doby pobelohorskd. Byl majitelem panstvf obsahujfcfho 22,000 akru,
kierd zval " Nova Bohemia." Vc spisc tomto sncseno jest vse 50 o nem a
jeho potomefch zndmo. Tz popsdny tu osudy rodiny Filipu, osad zalo
2enych 2csko-bratrskou cfrkvl, zivotopisy Dignovityho a prot M. K,
Hrpbyho.
Ke koupi u jednatelu jakoz i u vydavatelu:
Narodni Tiskarna
509-511 So. 12th Street Omaha, Nebraska
Driiiie nezmW vydani!
Cena 35 centu,
It mZ. -.dm
111
Ml
j
1 1
L " - r-Tt.-a m W . ,
hwm
Kratocfivilo pfevalikA
pro kfcsfanskd ditse,
zvcrsovand od Diblika
podle "Buse".
Jcdno z oJlcp5lcli del zeiufoltflio
ccsfco-atacr!ck(Slto zurualisty
JANA VRATISLAVA 6APKA.
127 sfran, s mnoha vyobrazenlml.
Spls tcnto obeahuje tolik roubavho, ale piece iiepokalenibo humoru, Jako 2dnallna pr&co
toliodrubu. Jegt to pnrafraso legendy o stelnojraenura "ivStol," Jak na nl majipohlfjetl
Bvoliodomyslni 11J6 ii tuoi, kdoZ tfeba JeStfi kollsajl, ale Jsou J12 na skoku svrhnoutl ee sebe
ciiKBTQi jarrao. uujeunavicy auresujie :
j Hfaodni TiiMrna, 509-518 So. 12th St., Omaha, Neb.
5