Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, August 07, 1912, Page II, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
JmSna naSicfi jednatelfl a zastupcO
Crete Frank Nedela st
Dorchester Vaclav Kucera, R.
R. 3.
Friend Fr. Pechota.
Milligan Fr. Ilrdy.
Tobias W. J. Kotas.
Wilber Fr. Anyz jr.
NEJNOVEJSf JIZDNl MD
B. & M. DRAHY.
Vlaky jedouci na sever:
S :53 rano,
12 :12 odpoledne,
3 :02 odpoledne.
11 :35 dopoledne,
Na jih:
, 1 :53 odpoledne,
6:48 vecor.
V nedeli :
Jedcn na jih:
11 :58 dopoledne.
Na sever:
3 :10 odpoledne.
Jfdkladni jede na sever v 8. vo5er.
1884-1912
Jan. IF1. Spi:rk:
vefejttf tiol&r
WILDER, NE1B.
28 let v obchodu 31 let notafem.
Viechny prdce notarsk6 vyhotovu
ji se levne a sprdvnS. Zdsilky pen&i
obstar&vaji se bezpeen do vSech dllfi
Evropy. Preplavni Hatky proddvdm
pro vgechny celne" spolecnosti. Po
semky rozdilnych druhu a cen, do
my a loty mam na prodej t hojnosti.
Odbor pozemkovy a pojisCujfcl Hdl
can V. C. Spirk. tf
Dr. A. CAPEK
cesky I6kar
a operator
V CRETE, NEBRASKA
tiftADOVNA
V BUDOV& CITY NATIONAL BANK
Bell 45 Indep. 94.
Nemozno li se mne dovolati,
telefonujte laskavS na p. Franka
Kuncla, obchodnika. itf
nArodn!
DOMACf KUCHARKA
tfSKnwifRiCKX ICC
12-
Until TUUW,
CENA$li
a
Cena se zasilkou $1.10.
0 hospodareni ve yfiech Castech
Ameriky doCtete se v nejrozSffenSj
ihn eskem Sasopise "HospoddJ," na
ktery obndSi pfedplatn6 jen $1 na
rok. Ofslo na ukdzku obdrzlte zdar
ma, dopISetc-li na adresu : Hospodaf,
fiii ?-in lvrn .rr iimnnn rv prvr.
I
I
" -A '..Tern
Z Wilber, Nab. a okoli
Nils fcditel farmcrskelio eleviito
ru pan Gilniore odejel s rodinou nsi na
tydenni nuv&tfvii do St. Joseph, Mo.,
a jebo mad na tuto dobu pfevzal mis
krajau pan Anton Slihnerda St., ktery
povede obcliod middle, tnkze ncnastane
zadnych pfcktizck v obebode.
' Statni staniee povftrnosti a ii
rody ve zprave za tyden konfici 28.
cervence pravi, ze povetrnost byla pro
vzrnst plodin pfimo idealni, take i pro
zne a mliieeni. ' Temperatura byla
skoro pruniurna, ale deste vsiulc malo,
at- na ninolia misteeli obdrzcli deStiky,
ale tyto byly lehke. V nukterycli fii
stech statu potfebnji deste k vfdi kn
kuficini, pastvinam a Vbcmu rostlin
stvu, ale co so eelcbo statu tyfe, vylilizi
I'iroclsi nspokojivf. Seno jest v dosti
nspokojivcm stavu, a jc bo ninolium
vice nezli bylo oceknvdno. Zne drob
nolio obili pokrafuji ryclile a co nevi
det budou v celeni statu z vetsi'lio di'lu
ukoiiceny. DoSle zpravy udavaji, ze
obili nubycejiu' sype a jnkost zrna jest
ziiainenita. Ziiiini i)&enice sype od 15
do '23 buslu po akru, oves od 20 do
33. Kukufice doposud slibuje iirodu
nspokojivou, iakli povetrnost jen
)onukud pnznivou potrvi'i, nebot' j)ra
ve dues, v pondelf, brzy ratio, jeste
nezli jseni toto naj)sal, obdrzcli jsme
pekny desti'k, ktery zajiste kukufici'm
a v&emu na nejaky cas vehni i)ros)cje.
Zcmaky jsou vscobecne v dobrem stavu
a slibuji iirodu uspokojivou.
Cestujfci jednatel ). J. Sinkule,
bydlfci v So. Oniaze, jeiiz cestuje pro
Eugene Panzek v Cbicagu, liliovann
to spolecnost, zastavil se na svych ob
cliodin'cb cestacli u ntis ve Wilber, kde
vzdy ncjaky obcliod udela, nebot' raii
zde mnolio znamyeb a piatel, ktere
vzdy sobe ziska svoji i)Hjeninou po-
vahou.
Pan Frant. Fanfrdh'k s rodinou z
Omaliy pfijel niinulou sobotu na nii
vstcvu svych wilberskych prutel a znii
mych a ponejvice prodlel v rodine p.
J. F. Kuncovych, nebot' pain Kuncovix
jest sestrou pana FanfrdHka. Manzele
Fanfrdh'kovi zdrzi se zde pfes kar
neval. V poslednmi case prodal zde ve
nieste i okohu'm farmeruni pan Alois
Slepickn mnolio ocelovych skniu
(safe), zliotovenych finnou "Victor
Safe & Lock Co., Cincinnati, Ohio,"
kterych niozno pouzi'ti k uschovain pe
ncz a dfilezitych listin v padu ohne.
Pan Slenicka jirodal jich 87 v ruznych
velikostech, ale vyse jnienovana finna
dodala jich panu Slepickovi pouze 27,
j)roto?.c nebyly doposud vsechny zho
toveny. Doufame, ze bude kazdy lipl
ne se skflnl spokojen.
Skolin dozorce E. G. Hopkins s
choti a rodinou z Ulysses, Nebr., slra
vili zde nukolik dm na navstcve svych
ninoha priitel wilbei'skych. Pani Hop-
kinsova jest dcerou stare pani K. Ru-
zickove, zijici na odpociuku v nasem
nieste.
Povolein ku sfiatku v i)oslediu
dobe vyzvedli si nasledujici : Karel
Knapp z DeWitt, 30 roku, a Albie
Svobodova z Wilber, 25 roku; Theo
dore Havranek z Crete, 25 roku a
Daisy Yant z Crete, 19 roku.
V sobotu minuluho tydne navstl-
vil Wilber pan Vaclav Blatny s man
zelkou z Bruno, Nebr., kandidat za po
slance 38. distriktu za okres Saline,
Seward a Butler. Pan Blatny jest je
den z tech starych narodovcu, kten
nechybi ani na jednom .sjczdu T. J.
Sokolske a l tentokrato so sucastnil,
afkoliv jest ji. v dosti slusnem stan,
kolom padesatky, ale jest doposud je
i'A' cinnym Sokolcni.
Sestry slecny Katefina a Julie
Shaliatovy odejely na kratkou navsto
vu do Crete minuleho tydne.
,lodina pana Jo?efa Aksamita,
inajitele wilberski'lio mlyna, byla v
poslcdiu dobe potesena navstevou pana
Ed. Polanskclio ze St. Paul, Nebr., a
si. Elsie Andersonove z Abie, Nebr.
Dse 27. cervonce obdafeni byli
ninnzch' jan a pani Henry Vlasakovi,
l)dHci v 1 Blue prct., ncdaleko se
verovychodne od Wilber, liezkyni ho
sikcm pro poteseni. Gratulujeme.
V sobotu tvden nieskal ve Wilber
na kratku navstcve svych rodicu mezi
vlaky nilady pan Max Storkan z Lin
coln. Minulou sobotu rano zahledli
jsmo.na nadrazi nckolik cilych Sokolu
z Brush Creek prct., kten ubirali so
do Crete, aby siicastnili so tarn star
nich aivodfi T. J. Sokolske. Byli to
pauovu: Vojtech Jelinek, Josef Ta
chovsky, Ed. Dvorak, Ed. Sasek a
Karel l)rda. Pfi navratu ozmunili nam
uspech a vitezstvf oniazskych Sokolu.
Do Lincoln odejeli v utery mi
nulcho tydne krajane anove Bedfich
Slepicka a Fr. Kubert.
Stara pani Barbora Fanfrdh'ko
va z Omaliy dlela zde v poslcdiii dobe
na tydeiliu navstcve sve decry pain
Kuncove, nianzelky paseho krajana
jiana J. F. Kunce. Pain FanfrdHko
va vracela se zpet do Omaliy v utery
niinulcho tydne.
Ve strcdu niinulclio tydne ode
jela do Lincoln pain Hezna s dcerou
si. Buzenou a synem Bedficliein. Jak
se nam oznainuje, odcjela tarn pani
Rezna s dcerou ku ocni lekafske pro
hKdce. V utery minuleho tydne byl ho
stem v rodinach pana Jana Zvonecka
a pana Josefa Aksamitovych pan W.
J. Cinek ze South Omaliy. Pan Ciuek
jest ve Wilber dobfe znam a vzdy se
mil v nasem mcstc Hbf. Mel zde ob
chodin fi'zein, tykaji'ci se jeho obchodu
s moukou. Pan Cinek zdrzel se zde
do druhulio due a ranin'm vlakem vra
cel se zpet do Omaliy.
Firma Prucha a Bocek rodali
bchem poslednfch dvou tydnu zase
pekny automobil jnienem "Buick"
nilademu krajanu panu Ed. Dusan
kovi, synu manzelu pana Fr. Dusan
kovych, bydh'cfch asi jedenact mil se-
verozapadne od Wilber.
Pan Karel lianas, spoluniajitel
doutuikarske spolecnosti a vyrabitel
doutm'ku "Little Pedro," odejel do
Lincoln ve stfedu minuleho tydne za
obchodin'mi zalezitostmi.
V utery minuleho tydne odjizdcli
do Lincoln nasledujici piinove: Adolf
Bocek, okresni soudce J. J. Grimm,
feditel casoj)isu "The Wilber Republi
can" J. A. Wild, dr. Dodson a T. A.
Clements, by siicastnili se tain repu-
blikanske konvence, jez tarn byla toho
due odbyvana. Byli zvoleni co dele
gati za okres Saline.
Tento tyden poskytne nase miisto'
vsem pntomnym ucastinkum po celou
dobu "karnevalu" pnjemncho poba
vein po cole ctyfi dni. Budou zde tfi
krasne, velke a bezplatne atrakce, kte
re budou provedeny dvakrate denne.
Dale budeme zde nnti jeste jine za
bavy; bude zde na hlavin ulici koncer
tovati tfikrate denne wilberska hudeb
ni kapela, jiak nucova bra kazde od
lioledne a druhy a tfeti den automo
bilovy pruvod. Kazdeho due vecer
pfedvede pan Alois Slepicka vsem pn
tomnym krasne pohylilivu obrtizky v
hofein operin sfni. Bude ukazovati
potopu lodi "Titanic," obrazy "Gene
ral Custer," posledin' boj s Tndiany a
mnolio jinych krasnych obrazu. Pano
vc Richtank a Pasek pfipravi vam
kazdeho vecera krasnou taneeni zaba-
vu, aby mohli jste se pfes ten slavny
karneval dosti pobavit. Bude tara ii
cinkovat dobni-lyulba, pfi ktere si' za
jiste dubfe zatanoujete. Tedy neza
ponunejte na tyto uvedene dni 7., 8.,
9. a JO. iirpna. "Vzlniru do Wilber."
V sobotu ranniin vlakem od,pzdcl
do Crete pan a pain Karel Kusy, aby
bvli pfltomni ziivodum Zupy Zajiadni
T. J. Sokol.
V uterv due 0. srpna meskali zde
okresni koiuisafi za dfilezitymi ufed
nimi zalezitostmi. Mezi jinym povolili
mnolio iietu ku zaplaceni potfeb.
Pani B. J. Vasakova ode.ieln do
Lincoln v pondeli tento tyden za ruz
n.vm fizenim.
Slecna Anezka Fritzova, nej
starsi dcera manzelu pana Jak Fri
tzovyeh, jez jest zamestnana v ne
mocnici sv. Alzbety v Lincoln, pfi
jela nnvstiviti sve rodico a pnitole
minulou sobotu a zdrzela se do pon
delka. V nedeli bylo v nasem meste vel
mi ticho, nebot' kde kdo odejel do
Crete na sokolske ziivody. Mnolio
jich odejelo vlakem, nejvice vsak ode
jelo jich na povozech a automobileeh
a bylo jich tolik, ze nam neni mozno
vechna jim'na zde uvesti, nebot' bylo
nemozno vsechny postfelmouti.
Manzele pan a pani Ed. Proko
povi z Friend, Neb., pfijeli minulou
nedeli, aby vykonali delsi navstevu
mezi svymi pfateli wilbfirskymi. Po
zdr.i se zde pfes karneval v rodine
mnnzolu )ana a )ani Jos. W. Proko
povych. Nas dlouholety listovni pan F.
J. Sadilok odjizdel minulou nedeli do
Crete, kdo byl pritomon slavnosti za-
vodu sokolskyeh jako slavnostni fec
nik. Jak se dovidame, bylo v Crete
ten den mnolio zabavy a velice se
kazdemu vso libilo.
Minulou sobotu byli jsme pote
seni vzacnou navstevou p. Jann Ro
sickeho nil s ehoti a rodinou, ktery
je siioltipracovnikcm Narodni Tiskar
ny v Omaze. Dale pfijel pan Bedfich
Mejstfik s rodinou a pan Anton Kos
t'al, vsichni z Oinahv. Jmenovani pa
nove s rodinami byli hosty manzelu
liana Jos. Kaurovyeh a zdrzeli se zde
do nedcle; Jelikoz siicastnili so so
kolskyeh zavodu v Crete, podivnli se
pfi teto pfilozitosti do naseho Wi'ber,
kde byli nalezite pohosteni a pfivi
tiini. Bylo nam potescnim s v.vse jme
novanynii krajany si iiohovofiti a nc
kolik pfijemnyeh chvil s nimi stra
viti. Pan Uosieky a pan Mejstfik
s rodinami vraceli se zpet do Omahy
v nedeli odpoledne a pan Kofal zdrzi
se zde pfes karneval.
Ve stfedu due 31. cervence za
letl cap do domu pana Frant. Kasala,
bydlieiho v liorni fasti naseho mesta,
a zanecbal tam pro poteseni hezkeho
hosika. M'ntka a synafek jsou uplne
zdravi. Gratulujeme.
Y posledni dobe zavital do na
seho mesta pan J. J. John, zastupce
Midwest Lyceum Bureau z David
City, Neb., feske to spolecnosti, ktera
hodhi uspofiidati pro podzimni sezo
nu jio vseeh ceskych osadach pfijem
nf vefery feSkych umelcu a vynika
jicich narodnich )racovniku. Panove
Richtiuik a Pasek, majitele dolni
operni sine, podepsali kontrakty teto
feske spolecnosti pro pfisti podzim,
tak.e budeme ve Wilber miti dvn
koncerty a dvfi pfednasky. Jeden
koncertni vefer uspoMdaji bratfi
Hrnb.vch z Clevclandu, kten zde pfed
fasem ji. koncertovali s uspechem.
Druhy vefer bude zde koncertovati
znamenity houslista prof. Aug. Mol
zer z Lincoln, jeho? koncertni fisla
budou se stfidati se zpevy, ktere
pfednese slecna Zdenka Sinkulova ze
South Omaliy. Tfeti vecor uspofada
peknou pfednasku jirof. Bohumil i
mek z university v Towf a ftvrty ve
fer slecna Sarka Hrbkova, profesorka
stolice feskeho jazyka na universite
v Lincoln uspofada zabavny vecii'ek
s peknou pfednaskou, ktera bude do
)rovazena krasnymi svetelnymi obra
zy, promitanymi na pbitne. Muzeme
se smfle tesiti na po.itky tfchto pfi
jemnyeh veferu, ktere nasemu kra
janstvu uspofiidaji majitele dolni
ojiorni sine, zap e. jim pfinale.i srdef
ny dik.
VYHODNE PRO KAZDEHO
ROLNIKA!
Pohodlna pluhova poduska jest pro
kone i)fi onini tak notfebna. iako no-
hodlne stfevice pro floveka, ktery za
konem kraci. Pohodlnou Dodusku ob-
drzite za $1 u ZIEGLERA & HAVLA,
ve Wilber, Nebr. 11-2
Spisy hrab. Lu tzowa
niAmc un HlclatlC ncjlciiSf z niiKllckch
mpIhA NlnviiClio IioHtii Ameriky:
"History of Bohemia"
DBJiny nirodu Ceskfiho v fefil angll
ck6, oil neJstarStch dob do Casfl nyn8J
Slch. S chronologlckym souplsern pa
novnfkfl Ceskych a dplnym abecednlm
rojstftkom Jmen. 350 stran, ve vkusnfi
platSn6 vazb5.
JTuJlcvnC-JSI ilfjlny v miKlIf lnf, ho zfl
Nllkon pouze -IS cen(fi.
AngllckC lf Jin y in un (u I'rnliy
The Story of Prague.
S lllustracenil Nelly Erlcksonove. '
S planem PraUy JakoZ i obrazem z ro
ku 1000.
Ve .vkusnG vazbe, se zas. f 1.65.
AiiKlIfky pfekliul IConiennkClio
"Lnhyrliilu"
The Labyrinth of the World
mill the
Paradise of the Heart
I'feloill hriilif I.uctr.oir.
S podoblznou Komonskeho.
Ve vkusn6 vazbS, se zasilkou 75c.
Ka sklado cliovd a zaslla: tf
nAuodnI tisicAiina,
500-511 South 12th Street, Oiunhu, Neb.
Nekolik tislc
vytiskfl
vybornych dvou spiaku pro kazdou
hospodTii, prodali jsme za jedin6
lonsk6 leto, a sice
DomaCi zavafovaDl
zeienin,
kteryz spisek dlo vlddniho bulletinu
upravil redaktor Hospodafe a t neniz
pojednAvd se o umeni sterilizace, vy
loucenl Tzduchu, o tak zv. zAchov
nych prdScich, druzich sklenic k za
vafovani, nadoby ku sterilizovdni, o
vyberu a pflpravfi zeienin ku zavafo
vdni, o zavafovani fazolovych lusku,
lilku jedleho, Hpy, okry, letni dyne,
cukrovelio hrasku, chfestu 2ili spar
glu, kvetaku, mrkve a pastinaku,
rajskych jabllcek, kedlubnu, fazoli
ledvinkovych, tykvi a zimnlch dyni,
mfchanine cili succotash, zelaninnf
rotnce, o torn jak udrzeti svSzi la-
rhodu, chut a barvu zeienin, jak s
skleoiice maji otevlrati a nekter6 vy
strahy a upozornSni. Spisek tento
sfcoji 5 centu.
Druhym spisem, jeho2 jsme mu
sili jii uspofadati druh6 vyddnijeat
Nakmddnf a preser
vova'ni ovoce,
ktery die vlddniho bulletinu upravil
J. Jandk. Spisek tento obsahuji
dukladn6 pouceni v ndsledujlcich eta
tlch: Prodej cerstveho a preservova
neho OTOce. Zdklady nakldddni a
preservovani. Nddobi k nakldddnl a
preservovdnl potf ebn6. VybSr a pfi
prava ovoce. Nakldddnl ovoce: Ja
hody, ryviz, ernice, ryvfz, srstky fiili
angreSt, tfen, hrozny, rebarbora
broskve, hruky, boruvky, kdotilc
pldfiata, slivy, vafend rajskd jabli8
ka, celd raj6ata. Nakldddni ovoce
zavafovdnfm a sice ve vodni ldznij
preservovdni ovoce : Jahod, bileho ry
vizu, tfeSni, tfesni s ryvizovou 5Cd
vou, sKvov6 preservy, kdoull. O
vocn6 pur6e. Marmelady z ruzneV
ho ovoce. Nakldddni a lahvovdni
ovocnch Cdv. Spisek tento ob
sahuje nkolik vyobrazeni a stoji 10
centu.
MM hospodyng
mela by miti oba tyto 6pisy, nebot
i kdyby sebe lepe umela ovoce a ze
leniny zavafeti, do2te se zde novych
a praktickych pokynfl, o nichi dosud
nevedla.
Oba spisy zasleme
za 15 cento.
Adresu jt :
NARODNI TISKARNA,
509-511 So. 12. St., Omaha, Neb
MISTR JAN HUS
pred koncilem kosfnickym
Barevnd reprodukce v8hlasn6
ho obrazu mistra Jana Bro2ika,
miSfi 183,4x2634 palcfch.
Skvostny tento obraz mel by
zdobiti kazdou Seskou domdenost.
Cena 50 ctO.
KH KOUPI V
Narodni Tiskarn,
509-511 So. 12th Street,
Omaha - Nebraska
- r. V-'xfoA,