Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, July 24, 1912, Page IV, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IV
Dr. F. J. Stejskal
6esky tekar
a ranhojik
CRETE, NEBRASKA.
tifadovna nalea ntd
StildloTOU Ukarnou.
TELErONYl tf
Office: Black 17S. Indep. El.
Residence: 174. Indp. 81.
Doktor
Hamilton
FRIEND, NEB.
Telephones:
Indp't. Black 153
Bell 361
Jest pohotov k
eluZbam na zavo
lanl ve dne 1 v
llocl. 52tf
DR, C. G. DUFFY,
zubnf tekar
oad fir. Dr. falltta.
CRETE.
3tf
v Knihy r nif enych cenftch mi
knihkupectrf Narodnl Tiflk&rny,
109-511 So. 12th Str., Omaha, Neb.
Pakli chcete pfiknou, poutavou a pK
torn levnou &tbu pro cedSlni odpo
ledne nebo prazdniny, piSte n o w
rnam. irterf obdrftte zdarm.
naseho drahiho manzela, otce
jenz odebral se na vecnost po krdtk6 14dennf nemoci dne 19. cervence a po
hrben na Riverside hrbitove v Crete, Neb., dne 21. cervence 1912.
S vdednostf prejeme si podekovati vsem ptelm a znSmym, zvlisti,
kterf z daleka prijeli neboztfka vyprovoditi a tern, kterf ucast' brali na pruvodu,
jenz byl vskutku ohromnym. Zvldste Peveck6mu Sboru za dojemn6 pfsne, panu
F. Sadflkovi, J. J. Eliisovi a Ottovi Kubfckovi za slova titechy, jak .v dome smut
ku, tak i na hrbitove. Dile vsem drcflm kvetin.
Jeste jednou dfky vsem. Jminem truchlfcfch pozustalych:
Marie, Anezka, Frank, ditky. JOSEFINA KUNCL, manzelka.
Jan, Josef, Matej, Adolf, bratfi. Anna, Katerina, sestry. Marie Kunclova, matka.
Vaclav Vesely a Fred Vosika, zet'ove a jedna vnucka.
Crete, Neb., 21. cervence 1912.
I Zpfdvy z Crite. !
Dr. Tobiska, zubni lekar, ma
svou uradovnu u Cerveneho nad
operni sini. ICtf
Fr. J. Kuncla neni vice. Milo
srdna smrt ucinila litrapam jeho ko
noc dne 19. cervence o 4. hod. ranni.
Ackoliv bylo zni'nno, ze trpi cliorobou
nevyleeitolnou, piece zprava o jeho
skonu pfckvapila kde koho n zarmut
kem naplnila ncscetne jeho "pfately.
S Fr. J. Kunclein odcliazi nam muz
ryzi povnhy, Ccch uprimny a dobry
spoluobcan. S jeho jinencm ncrozluc
ne spojen jest vyvin spolecenskebo
zivota ceskebo v Crete a v celem Si
rom ceskem okolf, obzvlaste Jcdnota
Sokolska v Crete ztraci v nera jedno
ho z prvych svych obetavych clenu.
Zesnuly rovnez patril k Z. C B. J.,
JL W. A. a K. of P. Odesel F. J.
Kuncl a smutno a teskno bude tern,
jiz v neni ztratili dobreho druha n
pntcle a jmencm jich projevujeme
nelicenou soustrast truchlicfm pozu
stalym a volume za milym zesnulym:
Budiz Ti zachovana vdecna. pamet.
J. Fr. Kuncl narodil se v Katovicieh,
kraj Pisecky, v Ceclmch r. 1SC9. Na
vstevoval skolu mest'anskou ve Stra
konici'cb. Potom vyueil se obchodu ve
Yimperku a s takto nabytymi zkuse
nostmi odebral se ve veku 20 let do
Ameriky, pn'ino do Crete, Neb. Zahy
vykoupil grocerni obchod od Jana
Svobody, a vedl jej s velky lispechcm
az do sve smrti. Odchodu jeho zeli
manzelka a tfi zaopatfene ditky. Ob
chod dale povede v slepejich otcovych
syn zesnulelio, F. J. Kuncl, ml.
Pohfeb byl koniin na Riverside hfbi
tov v nedeli odpoledne. Jake oblibe
zesnuly F. J. Kuncl se tesil, bylo zrej
mo z obrovskebo ucastenstvi na jeho
pohfbu. Pohfebni pruvod sestaval
asi ze 100 povozu a automobilu. U
hrobu promluvil F. J. Sadilek z Wil
ber, za Z. C B. J. pan Elias a za K.
of P. anglicky pan Kubicek. Na hrob
zesnulelio polozeno mnozstvi vencu.
Vsem milovnikum divadla naskv
tuje se vzacna pfilezitost ph'jemne se
Oznameni
Hlubokym zalem sklfdeni, oznamujeme vsem ptelflm a znSmym dmrtf
Frantiska J.
)obaviti na divadelnfm predstavcni.jez
bude davano v Opera IIousu. v den so
kolskych zdvodfi dne 3. srpna vecer.
South-omazsti Sokolovc sehraji ope
rettu "Z, ceskych mlynu."
Pan F. Fiser, bydlici devet mil
na pfiluoc od Crete, se roznemohl na
oteklinu v krku, takze musela byt na
nem jirovedena operace, a jak jsme
doslechli, dobfe so to povedlo.
Pani Brunerova, byvala pani
Adi'unkova, dlouboletii osadnice cret-
ska, zcmrela v Schicklcy, Neb., a byla
pfevezcna do Crete. Telesne j)ozu
statky jifevzal z n'adrazi pan Jos.
Kuncl a dopravil je na misto posled
nflio odpocinku k pohfbeni vedlo prv
nilio jojilio manzcla na hfbitov River
side, za hojne licasti j)fatel. Zcsnuhi
zanechiiva manzela a dceru provdanou
za jana Chloupka a nel'olik vnuku.
Budiz ji zenie lelikii. Pozilstalym pla
ti nase soustrast.
Pfes Crete letCli capi a necbali u
llokufu holcicku. Pntel Hokuf jiz
na pocatku mil v Crete iispech.
Ve ctvrtek bylo v Crete veselo.
Bj'la zde banda kocujicich hudebniku
a vyhriivali. Vetsinou bylo slyseti ce
ske melodic, dukaz to, ze Cecliove jsou
narodem muzikantu.
Pan Smejdi'f koupil od pana Her
sbela farmu o 114 akrech za $13,000.
Pan Vaclav Franta z Omahy pfi
jel navstivit sve rodice a pfatele a
take sve zname, kterych mil zde hoj
nost. "Pohfbu F. J. Kuncla siicastnilo se
vice bratfi fadu tabor Z. C. B. J. od
Pleasant Hill. Pan Alexa od Crafton
rovnez byl pfitomen.
Z Willoer.
Manzele pan a pani St. Shesta
kovi navstivili sve pfatele v Crete mi
nulelfo tydne
Panove Vaclav Kuncl z Omahy
a Mike a Adolf Kuncl z Crete na
vstivili nase mesto a sve ilberske
pfatele a zname v pondeli tento t
den. Dnes ve stfedu rano o pul'sedme
hodine ranni vyjelo mnoho automobi
lu kolem okresu na oznamovaci cestu
naseho pnstiho karnevalu, ktery jest
umrti a
a bratra
konalu sestrojen, lodnbyle zhotovon nebo ze Spatneho materiftlu jest
horsl neZ Zftdny. Kupnf cena Jeho Jest tCmCf ta sama Jako stroje
dobrCho, vSak dalSl sprftvky a pM torn ztr&ta easu stojl mnohem vice.
Kupte sobe spolehlivy I H C hybostroj a uSctflte si nokoneCne
mnoZstvI starostl, ztraty easu, penfiz a mrzutostl.
ii
I H C gasolinove hybostroje
w
Hi
ii
Jsou jcdnoduche, spolehllve, trvanllvfi. Jlch karburator CHI gasolinovy
mlsie jest ze vSech znamych nejjednoduSSlm a nejuCInejSIm. KaZdy
dokonale mOZe jej upravltl. Zanlcenl plynu Jest Jlste. Na prvy po
liled porozumlto tomuto zaZehovacImu zaflzenl. Cyllndr a plsty z
jemnozrnne, Sed6 lltlny vZdy dokonale k sob6 padnou. Vysoustruho
vane obruCl pistil zajist'uje nejvCtSI mnoZstvI slly pfi kaZdem zanlcenl.
VSechny pohybllve castl jsou dokonale zbalancovany. LOZka Jsou
neobyCejnC" velka a v mlsta sva pevnC pfllGhaJI. KaZda east jest
dostateCnC sllna, vSak prl torn Zadnfi. neni tak teZkou, aby ZftdoucI
vykonostl pfekaZela. V kaZdem ohledu I H G jest dobrym hybostro
jem strojem, na nejZ po leta mOZeto so spolehnoutl, Ze bude F&dn5
pracovatl kdykollv jej potFebovatl budcte.
I II C hybostroje vyrftbl se vSech druhfl stojate a vodorovne,
pfenosnS nebo stale, vzduchem nebo vodou ochlazujlcl; ve velkostech
od 1 do 50 koflskych sll a ku hnanf jlch mo5no pouZIvatl plynu, gaso
llnu, nafty, destil&tu, petroleje nebo llhu. GasollnovC- a petrolejovG
traktory o 12 aZ 45 kofiskych stlflch. tjplna zaflzenl ku SrotovanI,
Fezftnl dFIvI, Cerpanl vody, postFIkovanl atd.
Mlstnl obchodnlk I H C ukdZe vam vSechny dobrfi pFednostl I H C
hybostroje. PoZadejte jej o katalog nebo plSte'sl o n5j na
INTERNATIONAL HARVESTER
(Incorporated)
Chlcngo
I II C Service Ilurcnu.
treelem teto (iFadovny Jest dodavati zdarma kaZdmu
nojlepSI lnformace tykajlcl se lepSIho spOsobu farmaFenl.
Mate-11 Jakou vaZnou otazku tykajlcl so pOdy, ruznych
plodtn, odvodflov&nl pozemkfl, zavodftovanl, hnojlv atd.,
poplSte ji podrobne a zaSlete pFlmo na: I H C Service
Bureau, Harvester Building1, Chicago, U. S. A. -1
jiz takfka za dvefmi. Odejelo mnoho
Wilbercanu a s nimi i hudebni kapela,
ktera zahraje v kazdem meste za
tfmto iicelem nekolik skladeb. Pfiste
pfineseme dalsi podrobnosti o zminene1
teto ceste.
Opusteny ostrov.
Na ostrove KildS, ktery lezi zd
padne od nejsevernjsiho pobfezi
dikuvzdani
Kuncla
I H C
gasolinovy hybostroj
nejlepe se vam vyplati
PAKLI pfl koupl easollnovfiho
hybostroje chceto za sv6 pe
nlzo to nejlepf, tcdy kupte si
I II C s dOstatkom pohonovG
ally pro vaSl pr&cl.
PlvnnV livhnstrni. -lnn$ nnnf jln-
COMPANY OF AMERICA
USA
Anglie, zazilo 50 chudiSkych ostro
vanu za poslednich boufl na mofi
opravdu nekolik strasnych tydmi.
Na ostrove dosly ndhle vSechny zk
soby a nebylo co jist. Parnlk, ktery
pfivazi pravidelne potraviny, nemohl
byti vypraven a tak museli obyvatel
spokojit se vejci mofskych ptdku.
KoneCnS dojel parnik Achilles
k ostrovu a bylo po nouzi.
C M