Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, May 29, 1912, Page IV, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    3gr .yjJUW , ,, -
jIZDXf ft Ad b. & M. drAhy. I
platny od 1. ledna 1911.
Vychodni rlaky:
Cislo 6 (nestavi) . . ..4:25 rdno
" 92 9:20 dopoledne
" 18 9:43 dopoledne
" 2 :55 odpoledne
" 12 " odpoledne
" 8G 12 MO odpoledne
" 90 3:40 odpoledne
" 10 (nestavi) . .8:48 vecer
Zapadni vlaky:
9 (nestavi). .2:07 rdno
1 (nestavi) . .7:46 rdno
5 11:46 dopoledne
3 (nestavi) . .6:32 vecer
19 (lokdlka do Sut
ton) 6:50 vecer
Jizni vlaky :
89 10:55 dopoledne
Cislo
( Islo
" 83 (pouze v nedS-
li) 11:30 dopoledne
" 85 12:52 odpolcdnr
" 91 6:20 ve5er
Denne mimo nedC'li.
. cesky lekaf
a ranliojic.
CRETE, NEBRASKA.
tifadovna nnlerfl. se nad
Steldlovou 16karnou.
TELEFONYl
Office: Black 176. Indep. 68.
Residence: 174. Indep. 68.
Doktor
Hamilton
FRIEND. NEB.
Telephones:
indp't. Black 153
Belt 361
Jest pohotov k
8lu2bam na zavo
lant ve dno 1 v
nocl. 52tf
DR. C. 0. DUFFY,
zubnf lekaf
nad fir. Dr. Palleta. CRETE.
3ur
Dr. A. Capek,
cesky lekar a operater
CRETE, NEB.
BELL 'PHONE 45. INDP. 'PHONE 94
TJradovna vedle First National
Bank. Hlavni zretel vSntije oera
cfm istym ( aseptickym) aoperativ
nlmii lt'cni zenskych nemocf.
Provddf vedle toho tez vSeobcc
nou prazi.
Opcruje die prduf bud v Crete,
Lincoln aneb v Omaze. 28t
Desef Ildel za cent
DOBftB a chutuS pfipra
veud jfdla jsou tlm nej
lepSftn pozitkem, jaky
ClovSkna svStS miti muze. Za
jediny" cent miizcte obdrzcti
ndvod ku dokonald pffpravG
desftl pokrmu, kdySsi koupl
te t?et vyddnf
NARODNf
DQMAGI KUCHARKY
6esko-americk,
kterdz stojl pouze 51.00 a v nfz
naldzd se 1012 pfedpisu, takze
pfijde 10 pfedpisu levneji ne2
za cent.
Cena sc zSsilkou $1.10.
Mrodni Tiskdrnu,
800-311 South 12th Street,
OMAHA, NEB.
tr Pllete-ll na tAkladS Bikter oinAmky.
aeopomtAt zmfnltt e. le ietll Jite tut
tomto lUtu. Ttra xavdMIt nam
' znamoratell.
Dr. F. J. Steskal
mM
Zpravy z Crete.
t
!
Piverside lifbitov vyhlizi docela
jinak nez drive pod spn'ivou p. 1 1 a
dena, nyncjsiho pohrobnika. J 'an
I laden nelitoval pracc ani penez na
dobre cesty a pe.siny a co se tyce ci
stoty a starani se o liroby, by byly
v poradku, zasoluzi ). Jladena diky.
vazdy, kdo se sucastnil poslednich
pohrbu, ehvalil naJeho spravce )ana
lladena.
Pan Fr. Xcdcla si., obdrzel do
pis od byvalcho zdejsiho obcann a
prominentniho pnivnika, bydlieilio
nyni v Californii, v ktercm mil bla
hoprejc k jebo TOlctym narozcninam
a pfejc p. Xedelovi, by juste miioho
krato mold narozeniny oslavovat.
Pan Mous byl jedcn z pionerfi zdejSi
krajiny.
Xezapomeiite zajit k F. J. Kun
clovi )ro eokoliv nalezjiciho do ob
eliodu sinifceneho.
Tan Ant. AYivra, ktery za hezky
peniz konpil 2 opieky (no opice) do
sveho iarku pro obveseleni obecen
stva, inul s mini ncjvutsi svandu v
den. kdy je obdrzel, totiz mimilou
strefln. Anton myslcl, zo budou po
sloucliat na slovo a proto chteje je
videt volne, pustil je z klece; )rvni
co uvidel, liylo, zo byly lined na
stromcch a ne a ne jit zpet. Ale i
opieka si imisi na Tondu privstat;
udflal na nu pasC a po delsiin cekani
je obu cliytil.
Dr. Tobiska, zubni lekaf
ma svou uradovnu u Cervene
ho nad operni sini. 16tf
Mileta na prodcj u V. J.
Kuncla.
linuly patck byl F. tl. Ivuncl
castovan na potkani kazdym zna
lnyni, neb se dnvedeli, ze je dide
fkem. Zet'ovi jclio, p. Vcsclynm v
Odel, narodila se totiz lioleieka. De
decek ovsein by byl videl rndeji ma
lcho klerka, ale je spokojen i s kler
kyni a jclikoz je vfe zdnivo, proto
Vaclave, ratulnjeine !
Okresni komisafi zasednou due
11. ccrvna za pHcinou rozvrhu da
ni. Kazdy, kdo ma nejake namitky
iroti odliadu, ma )filezitost nalezt
napravu.
II l'ani ftamlova st., a mladsi
(rozenu Xristuvkova) z Ord, Xeb.,
dlely v Crete na pobfbu pani Svan
carove. Kadcti, ktcfi dleli v nnscm mu
st? po 5 dnf, odjeli mimilou sobotu
a die vselio .bylo by lepe, kdyby ljy
li ncprisli, neb disei)lina u nich je
takova, ze koniandant pozi'ulal o re
signaci jednolio kapitana a 2 neb
3 ponicikfi a jeste nekolika jinyeb,
protozo nemolili udrzet kadety v po
li'idku. I! l'an Frank Vybnalek lionpil si
novy autoniobil "Overland." Tisa
tel lntl pfilezitost se svezt s p. Vy
linalkcm asi 100 mil a imisi fici, ze
). Vybnalek slroji rozuini.
'an V. Xenul od Pleasant Hill,
ktery dlel asi po 10 dni pod peei dr.
t'apka, odebral se domu vyleeeny z
tezke cboroby.
Prambory $1.(50 bul u F. J.
vunela.
Email Kostlan, jeden ze sta
ryeb osadniku, zenuel po kratke ne
moei mimilou stredu. Pocbovan byl
v patek na Piverside brbitov za vel
kelio ueastenstvi pratel a znamycb.
'nn Ivostlan prijel do Amcriky v r.
1S03 a pobyv na vycbode asi 6 let,
odsteboval so do Xebrasky, kdo ne
pfetrzitu bydlel. Asi pred 2 roky
odsteboval se z fanny 4 mile pul
noc'ne od Crete na odpoeinek, ktere
bo ale mnobo netizil. Star liyl 72
let a zanccbava zde manzolku a dva
syny. Bjd jednim z tech staroeechu,
u kteryeh bylo slovo jako tisic a kaz
dy, kdo bo znal, si bo vazil. Slova
iiteohy pronesl ). J. J. EliaS a po
hfeb vypravila firma Crete rercan
tile Co. Piuliz inn zeme lebka a po
ustali neebt' iirijtnou na5i vfelou
ii.u.-trAst.
J'roes6r 1). 15. Perry, ktery byl
pfi-s -10 let pfodsedou -Doane College
v Ciete, ziiame po eolem zapade, ze
niFel v ilicbigan, v Pattle Creek.
lThezen byl do Crete ku pohrbcni
a xc velkehn ueastenstvi pratel a
znainyeli )oeliovan v. Congregational
kostela na lifbitov Pivcrside. Prof,
l'erry byl jednim z prvnich anglieky
niluviei'eb lidi v Crete. Xarozen byl
ve Worchester, !Mass., r. 1S3!) a io
vystudovani university Yale odebral
se na cesty po Evrope. Po navratu
pak odebral se na zapad, kdo po za
lozeni kolejc Doane v Crete, zvolen
byl predscdou, kterezto mi'sto zasla
val a do sve smrti. Iudiz mu zeme
lebka !
Pan Sbultz, zaslnpce p. Buri
anka a Syna z 31gin, Iowa, dlel mi
nuly tyden za obebodem v Crete.
Pyla to jebo panenska cesla, ale ob
cbodu udelal ku sve s)okojenosti.
Potom ze je zle ! V poslednim
kratkem case iirodano bylo vice au
tomobilfi, nez kdykoliv pred tim za
stcjny cas. Xova "auta" koupili pp.
J. Tfiska, Cbas. Kucera a F. Vy
bnalek, o kterem je zininka jiz na ji
nem miste. Vsicbni koupili die do
slecbu "Overland."
Z Willoer.
Pan a pani lvarel Blezkovi z
Denver, Colo., dleli zde na nekolika
denni navstevu miinilebo tydno u
svych milycb pratel a znamych wil
berskyeb. Pani Blezkova, jak ku
zdemu bude dobfe znamo, jest ro
zena sleciia Prudence Zajiekova.
dcera vazenycb rodicu manzelu p.
Jan Zajickovyeb, bydlicich poblize
severne od nabcbo mesta.
Jlinulebo ctyrtku pfijol z
Lincoln pan Fred Herman, by uci
nil zdo malou navstevu u svych
ninoha pratel wilberskych, mezi kte
rymi se pfijemne )obavil.
I'ani Saskova, manzelka zna
niebo krajana a obchodnika wilber
skeho puna Fr. SaSka, odjcla se svoji
dcerou pani Ad. Boekovou do Lin
coln v utery minulebo tydne. S
nimi spolecne odjizdela pi. Lusova.
V posledni dobe behem asi
dvou tydnu bylo prazdno v nasem
mesle vyjma soboty. Polnici pra
enji pilne v )oli, neb pocasi jest
vol mi krasne. Zpravy, ktere nas do
chazeji ze vsech cas.ti nasebo statu,
oznanniji, ze nikdy jeste nebyla i)se
nice v lepsim slavu jako jest leto
Miiho roku; pakli neprijde nujaka
zki'iza, mame peknou yvhlidku na
lotosni urodu psenice.
Mnoho iiratel, znamych a sou
sed u seslo so v nedeli tyden odiio
ledne na farme )ana Karla ITynka,
bydlieilio pet mil sevcrovychodni'
od Wilbor, zanioznebo to rolnika a
usporadali tarn peknou zabavn, ku
ktere si pozvali nekolik budebniku z
YVilbcr iro obveseleni, mezi kteryini
neschazel iisatol tecbto radku, aby
vypomabal s pritomnymi hudebni
ky. V.ecer kolem osnio bodiny pfi
pravila ani Ifynkovii . znaneniiton
vecefi s cbiitnymi zaknsky, na kte
ryeh si kazdy pochutnaval. Ivdyz
se tato spoleenost rozcbazela, pro
hlasil kazdy )ani Uynkovou za vy
tecnou kneliafku.
Velmi nemilou zpavu oznainu
jeinc vsem pratelum a znamym ro
diny liana Jan Kubovcovych, ze jich
nejmladsi syn Frank odejel v pru
vodu sve matky v utery minulebo
tydne do Lincoln ku lekafskenui
oSctrcin a nyni nalezii so tain upou
tan na luzku v tamejsi nemocniei.
Domnivame se, ze nemoc neni ne
bezpefna a ze niladik p. Fr. Ivubo
vee bude se tesiti v brzk6m case zase
uplneimi zdravi, coz'i my mu pfe-jeme.
CSK L6KARNH (
Crete,
Leka ke reoepty se peclive pripravuti,
z pravyoh, cerstvych a cistych
lecebnin.
VEeohny zndm a oblfbend ldky patentovd na skladS ,'
Krtr Frant. NedSa & Syn.
S JcdnutelBdLvf Casopiaii: Hospoddrc a Wlberskcb List&. 6
Nespalf topinky,
pakli bude poniivat
K opekam nebo rosteni,
K varenf nebo smaieni,
K pedenf.
KaZd obchodnlk je mi. SkvostnS nlklem spracovana, kablnetovj'
svrSek, padacl police, ruCnlkovft dr2adla, atd. Dlouhfi komtny, tyrky
sov5 modfe polfivanC. Hotoveny s 1, 2 a 3 horaky. Kucharskfi. knlZka
zdarma s ka2djml kamny. T62 kaZdfimu, kdo zaSle 5 centfl ku krytl po
Stovn6ho. STANDARD OIL COMPANY
NElJltASICA
5 Omnlin
Usetrsme yam penize!
1883 HENRY BINGER 1912
Xejvetsi obchod a nejlepsi vj'ber stavebniho dfivi vSeho druhu
)ro vnilrni i venkovni potfebu. Stavebni material vseho druhu. Plo
tovo kflly, okna a dvere. Xecbte si vase potfeby vypocitati u nine
a ja Vam uspofim penize.
ijte a nechte zit, zni me prislovi ! tf
UIILt! VAPNO! CEMEXT! CTIILY!
NeJstarSi!
Nejv6t!
Jedln? odborn hospoJifsk JtrnSotldennlk pro praktlckou polTebn Ceskoslovanskho
rolnlctva v America. Kaid5 lslo "nospoddre" pflaill velk mnoZatvi doplsa od krajaul
raznob Jfistl Atnerlky, v nleb2 vyplsujt bo zknSsnostl Jojloh a popliujl poioSry u nloh panuJU
ci, ptlle2itpit k nabytl p&dy atd. XST Olsla na nkizku ve SpoJaJcb Stfitech zdartna.
Pro SpoJoti5 Stdty $1.00 tta rok.
PFedplatn: do Kauofiy - $1.20
Do zomori - $1.78 "
AL"H0SP0DAft," 509-511 So. 12th St., OMAHA, NEBR.
V
The
New
Perfection
opekac
Kazdy,
i malk
dSvce
inuze
Ufilati
topinky
na
New PerAction
Ill I I I Ml I I
Oil Cook-stove
ani si nespali prsty,
New Perfection opekafi.
nenl jlnch kamen tak rychlch
a pohodlnS'ch jako New Perfec
tion olejovfi. kuchyiiskfl. kamna
pflhodnfi, kamna ko vSem potfo
bam, po celj- rok.
Chceme Vam pripomenouti, ze
nuime velkou zasobu linolea, ruznych
vzorku, lctere jsme prave obdrzeli, a
koberei! ruznych velkosti, od 30x20
pal. az do 12x15 stop. Zaclony obe
lio druhu. Tez jsme obdrzeli velkou
zasobu krasneho ndbytku primo z to
viirny, rozlieneho druhu. Prijd'te a
prohlednete si nasi zasobu, nez kou
pite jinde, nebot' nase cena vas za
jiste uspokoji. Chceme nadale byti
v obchode a proto viis chceme poctive
obslouziti. Prave nyni jsme obdrze
li zasobu tech nejlepsich "hamocku,"
a ccny jsou nizke. Pfijdte a pro
hlednete si je. Zvlastni pozornost
venujeme pohrbum. 50-3
S uctou Viis zvou
ED. IIULETZ & SPOL.,
WILBEIi, XEB.
Nejlep(!
99
NT e br.
(f-,fte&6.G-:5f:S-6ft5'
A4jf;'ijriiii I'M 11