Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, May 29, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WILBERSKE listy.
Rocnik XI.
WILBER, NEBR., ve stredu, dne 2$. kvetna 1912
Cislo 1
it.JlJ3$J.J.I$H.JlJ..J..J.$4
Z WILBER A OKOLI. 1
V poslcdni dobe, v cisle ze dnc
24. minuleho inesice, stain se velmi
nemilii ehyba v iinirti a dikfivzdiini
sad i so mlady pan Alois Fisher vo
Schuyler, Nob., kdc liodlii provozo
vati praksi co cesky zubni lckaf, k
Vaelava Hronika. Nedopatfenim a cemuz mu pfejeme mnoho zdaru.
bezpoehyby bez udani, ktere bylo xsr Letosnt jarni sucho jest pravy
jak rodine, tak i nam velmi Jiemile, vaj pro bramborove brouky. TJpo-
vynechany "neivi-ele,isi diky clarcum tfebtc parizsko zelenS co nejdfivc
kvotm a veiicu." Spravedlivy kn- Velky sklad v lekarnu u SIMEPKY.,
tik zajiste uzna, ze od zaune strany
nebylo toto ziimyslne ucineiio, neb
rodina velice viizila si projevu. sou
strasti a krasnych darn kvetinovych,
jakoz i pocty kazdeho, jenz pfiSel
neboztika k poslcdniinu odpocinku
1-lgr
Minulou soboiu pfijel z Oma
hy pan Jifi Kohout se svym malym
syncm a s nimi tez niladik Jaroslav
St'astny, na nekolikadenni mivstevu
svych pfatel do naseho mesta a cele
doprovoditi. Tedy opravujeme dnes, , roz3uleho okollj neb pan Kohollt
jicb jsme nebyh drive o torn livedo- . d d t gI b t 2ijici na
IIUL-HL MeiWU UiUUl KVUUU u ,., .,,, rln. ,1 Wilhnv
Nas dlouholety listovni a vii
zony krajan pan F. J. Sadilek od
jede tento tyden do Clarkson, Neb.,
kamz byl pozviin, by 30. kvetna fee
nil pfi slavnosti zdobeni hrobii, jez
budo jmenovanelio dne odbyvsina.
Ditky, mlady Karel a jeho se
stra slcuna Clara Janouchovi z Lin
coln, syn a dcera manzelu. pana a
pain Fr. Janouchovych, nyni ziji-
cich v Lincoln, travili zde pfes ne
deli nsivstevou u svych pfatel.
V poslcdni dobe postavila mi
bytkova a pohrobnickii firma ffipa
a Sasek krasny pomnik zemrelemu
Frantisku Tfiskovi na Cesko-Slo-
vanskem hfbitove. Jak nam firma
mem
vencfi, ktcfi veiiovali a darovali
knisne kvotiny na rakev zesnuleho
Vsiclava Hronika, pfijinou nejsrdec
nejsi di'ky od truchliclch pozusta
iych. szr V rjadu nohfbu, svateb neb
slavnosti, obrat'te se na nas; mame
kvetiny vsech druhu, umelych aneb
rostlych. 1-1
PlPA a SASEK.
Xekolik krajanu, jako panove
Karel Broz, Eduard Vostfez a P. M.
Bednaf, odejcli do Lincoln v sobotu
minuleho tydne za ruznymi zalezi
tostmi. Do Lincoln na kratkou navste
vu odejela pani Shabatova, manzel
ka pana J. W. Shabaty, ktery odejel
spolecno se svoji choti do Crete, kdc
nicl dfilezita fizeni.
V sobotu oddal soudce J. V.
Shestak stareho pana Jan Vichu,
v 3ansas az do nynejsi doby zijici
ho, s pani Jennie Ivorbelovou z Wil
ber. ienich zakoupil na to lined
peknou residenci vo vychodni ciisti
naseho mesta od pana Alberta Ple
citcho a mini so zde se svoji druz
kou trvale usaditi. St'astnym man
zelum pfejeme mnoho zdaru na tc
to novo jich draze zivota, neb pan
Vich jiz se najezdil do AVilber do
st i za touto zalezitosti, a pfece jed
nou so mu plan jeho splnil.
DR. HENRY HEIN, LE
KAR A RANHOJIC. WIL
BER, NEB.
V dome manzelu pana Jos. 1
Eartosovych, zijicich v severozapad
nl ' casti naseho mcsta, odby vala se
vo stfedu dnc 22. t. m. svatba jich
dcery, slecny Karoliny Bartosove, s
panem J. B. ITomolkou, synem sta
reho a vazeneho o'sadnika naseho o
kresu, pana Josef a Homolky, bydli
ciho lilizo mestef-ka Western. Sva
tebni obfady vykonal soudce J. V.
Shestak za pfitomnosti mnoha pfa
tel s obou stran a mnoha znamych.
Po odbyti svatebnich obfadu zasedli
novomanzele a mnoho svatebcanu ku
svatebni tabuli, ktera byla vystroje
na jenom dobrymi jidly a pak ccla
spolcenost bavila se vesele az do
pozdnich hodin ranm'ch. XechC jest
cely zivot novomanzclu tak vesely,
jak byl tento den jejich siiatku.
'Zubni lekaf dr. St'. Jolfnek s
choti, z Brainard, Xeb., pfijeli mi
nuleho tydne na navStevu svych ro
dieu a mnoha pfatel a zdrzeli se zde
do pondelka.
Jilnrthn Washington pohodlne
polobotky $1.50 az $2.50 v
PACKET STOPiE.
Pan Alois J. Pisher z Wahoo,
Xcb., bratr naseho zubnilio lekafe
dra. P. J. Pishera, ktery ukonC-il
svuj Skolni bi'li na Creighton Den
tal kolloji v Omaze, dli zde navt5
vou u sveho bratra a jinych pfatel
Avilbcrskych. Jak se dovidame, u-
oznamuje, ma jednatelstvi finny
Spidell Son & Co., z Lincoln
.tar pro unavene nohy zkuste
cyer Martha Washington polo
botkv. PACKET STOPE. mistni
indnatele. 52-2
i "
Okresni pokladnik p. Henry
V. Jelinek odejel minulou stfedu
ndnolednim vlakem do Crete na
kratkou navstevu svych rodicu
mnoha pfatel.
ViiZeny karjan a stary osadnik
pan Vaclav Kohout s manzelkou,
bydlici blize Dorchester, mcskali
nascm nieste v litery minuleho ty
dne za ruznymi obclodnimi zalezi-
tostmi a pfi teto pfilezitosti navsti
vili zde celou fadu svych pfatel.
Pani Tom. Oufadova z Oma
y, byvala sleena Marie Valentoya,
pfijela v pondeli tyden, by sueast
nila so pohfbu sveho Svagra, zesnu
'leho Karla Kxatochvila, jenz byl te-
hoz dne odbyvi'in
Zamozny rolnik. krajan p. Jan
Kubovcc st., s dcerou pani Tom. Je
linkovou, odjizdeli spolecne ve stfe
du minuleho tydne do Lincoln, by
navstivili tarn nemocneho sveho sy
na a bratra pani Jelinkovc, mladebo
p. Fr. Kubovcc.
Kdo ak jsi mil niila
tak brzy chodila,
vzdyt' jcSte skfivanek nezpival?
.la jsem si pfivstala,
stfevieky vybrala,
nez budo v PACKET STOPE lidu
naval. 52-2
, Pan Ed. A. Dvorak, vypomoc
ny odhadei na venku ve wilberskem
precinktu, jenz v poslcdni dobo u
koieil odliadovani, odjizdel vc etvr
tok minuleho tydne do Friend, by
odcvzdal tarn svu knihy okresnimu
odhadSimu (assessoru).
. Do Lincoln v utery minuleho
tydne na navstevu odjela sleo. Marie
Vackova.
Pani Mario Yrbova, manzelka
pana Dominika Vrby, jenz nyni by
dli v Coloradu, pfijela v pondSH mi
nuleho tydno polednim vlakem nn
pohfeb sv6ho zesnuld'ho liratra Karla
Kratochvila.
Cestujici jednatel pan L. J.
Kutak, jenz ecstuje pro spolcenost
Korbel Britfi z Chicaga, zavltal na
svych cestach do Wilber v litery mi
nuleho tydne a zdrzel se do' druheho
due. Jak so pan Kutak vyslovil, ob
chod jeho vo Wilber jest vzdy vice
nez uspokojivj'.
Maine zde dvoje, jedny skoro
zanovni varhany (organs), ktcro
jsme vyhandlovali za piana, proda
mo jo velmi lacino. Pfijd'te si je
prohlednouti, nez bude pozde. 1-1
Wilbersl-d Ndbit. a Pohrob. Spol.
PJ PA a SASEK.
Krajan a pnivnik Jos. S. Mel
cer odjizdel v litery minuleho tydne
veeernini vlakem do Beatrice a ji
nych mist, kdc niel dfilezita fizeni
tykajici se jeho oboru pravnickeho.
- Manzele pan a pani Jan Cht'i-
bovi ou jjorcnestcr uicn v nasum
Wilber v ziiimu obchodu ve stredu
minuleho tydne a zi'iroveii navstivili
zde svoji dceru a celou rodinu p.
James Tachovskeho. Byli jsme tez
poteseni straviti pfed odjezdem ma-
ou chvilku s panem Chabem, pn
eemz jsme shledali, zo dafi se nyni
panu Clnibovi dosti dobfe, coz nas
elice potesilo a z celeho srdce pre-
jeme mu liplneho zdravi.
Vc ctvrtek minuleho tydne
byli jsme poteseni navstevou pana
F. 'O. Kueery z Tobias, jenz mel zde
ruzne zalezitosti k vyfizeni a pfi to
pfilezitosti navstivil i nas, coz nas
velice potesilo. Pan Kueera sueast-
nil se tez slavnosti nasi vyssi, skoly,
ktoni byla jmenovanelio dne veceVj
konana a velice se mu -vso libilo.
Zdrzel se zde do nedele.
t2r Xastava doba. kdv zacinaji se
lihnouti mouchy. Nas zahanee much j
se loiiskeho roku osvdcil, proeez
jsmo letos koupili velkou zasobu. (
Nenechte zvifata trapiti, kdyz za par
centu'muzete jim zjednati ulovu. K
dostani v lekarne u SIMEPKY.
l-3gr
v Pan Fred Jelinek z Crete,
'bratr naseho okresniho pokladnika,
meskal v nascm meste vc stfedu mi
nuleho tydne na navsteve.
Krajan pan Lad. B. Ilokuf
byl ve stfedu minuleho tydne v
Odel, Nebr., na podivanou a za roz
nianityiiy zalezitostmi.
Pfed tydnem obdrzeli z Onia
hy velmi ncmilou zvest manzele Fr.
Chaloupkovi st., z6 velmi vazne roz
nemohl se tain jich syn dr. Hugo
Chaloupka, a' naleza so upoutan na
luzku v tamejsi nenioenici. V pon
deli rannini vlakem odebrali se pan
a pani Fr. Chaloupkovi' do Oniahy,
by tarn sveho syna navstivili a zve
deli jak se mu dafi. Pfejeme mla
denni krajanu, by se ze sve tfizke ne
moci co nejdfive iiozdravil.
Cesky hostinsky pan Frank
Vokolek odjizdel v litery minuleho
tydne do Perry, Okla., by podival se
tain na majetek, jenz tarn vlastni,
lfi cemz so tain zdrzel n'ekolik dni.
Mladik pan Win. Borecky, kte
ry vyponiiihal v )osledni kratke dobe
v x'lfade naseho listovniho pana F.
.7. Sadilka, odjizdel do Omahy, kdc
obdrzel zamestnaiu pfi zoleznicni
spoleenosti U. P. P. P.
i3 Ty, ktefi hodlaji' koupiti po
mnik, zadamo, by nas navstivili.
Jsme jednateli pro jednu z tech nej-'
lopsich spolediosti vo statu Spidell
Son & Co., v Lincoln. Usetfime
vain penize. S iictou 1-1
friPA a SASEK.
Oznamem iinirti a dikuvzdam.
lllubokym zalem stizeni, oznamujeme vsem nasim pfate
lum, znainym a sousedum, ze nas vroucnu niilovany manzel,
olec a dedecek,
Bartolomj Musil
zcmfel v nedeli dio 21. dubna 3912 a ulozen k veenemu od
poeinku v litery dne 23. dubna 1912 za hojno neasti pfatel,
znamych a souscdii na Plainview hfbitov ve Western, "Neb.
Nas drahy zemfely narozen byl due 14.- srpna roku 1839,
v obci Drahove, kraji Taborskem v Cechach, a do Ameriky
pfijel do Saline okresu, v roce 1884, kdo zil az do sve smrti.
Pfejeme si vzdati nejsrdecnejsi diky rodinam Sawyero
vym a ctenyiri bratrum Klaskovym a vsem tern, ktefi nam
byli jakymkoliv zpusobem napomocni a b'li nam utechou v
nasem zalu a zarmutku. Dale pfejeme si co hejvfeleji pode
kovati vsem diircum kvetin, jenz pokryli krasnym kvitim ra
kev naseho draze milovaneho zesnuleho manzela, otco a de
deeka, panu F. J. Sadilkoovi za proneseni slov utechy v do
me smutku a na hfbitove a pohrobnicke firme Winters a
Gadow vo Western, Neb.
Jeste jednou pfijmetc vsichni ty nejsrdecnejsi diky za
vse, od zalem postizenych.
ROZALIE MUSIL, truchlici manzelka.
Anton a Jan Musil, truchlici synove.
Ruzcna Krai, 'truchlici dcera.
Anion Krcil, zot
Mario Musil, snacha.
A jedonact vnuku.
Ve Wilber, Neb., dne 25. kvetna 1912.
Oznamem umrti a dikuvzdam.
Krutym zarmutketn postizeni, oznamujeme vsem svym
pfatelum, znamym a sousedum, ze mis niilovany manzel, otec,
syn a bratr,
Karel Kratochvil
zemfel po dlouhe a trapne nemoci o pul seste hodine vceer
v sobotu dne 18. kvetna 1912, a ulozen k veenemu odpocinku
v pondeli dne 20. kvetna 1912, na Niirodni hfbitov v North
Fork precinktu, za )hromno xicasti pfatel, znamych a souse-
uu. .Narozen byl v zari roku 1SG7 v Ivardasove Jtecici, v Ce
chach, kraji Taborsk6m a do Ameriky pfijel so svymi rodici
co mladik pfed 33 lety. Z hloubi srdci naSich pfejemo si co
ncjsrdeeneji podekovati panu Vaclavu "falentovi a manzelce,
rodine pana Jana Kratochvila a rodine Jana Duby za vse, co
pro mis jakymkoliv zpusobem vykonalj a bj'li mini liWchou
v nasem bolu a zarmutku. Ziiroven dekujemo srdecne pani
Dominik Vrbove z Colotada, sestfo naeho zesnuleho a pani
Tom. Oufadove z Omahy za jich lieast pfi pohfbu naseho dra
ze milovaneho manzela, otce, syna a bratra. Nejvfelejsi diky
nase plati tez pfedsedovi fiidu Lad. Kliicel cis. 92, Z. (i. B. J.,
za proslovy v dome smutku a na hfbitove a vsem bratrum,
jenz pfisli naseho draheho zesnuleho k poslednimu odpofinku
vyprovoditi. Dale pfejemo si vzdati nejvfeleji diky Fiidu
Vlastenky Zapadu, cis. 117, Z. C. B. J., za jich krasny venec
a vsem diircum kvetin, jez pokryli rakev zesnuleho, vsem
bratrum fiidu Mir, 132J. tez Z. 0. B. J., jez so v tak hoj
n 6m" poctu ku pohfbu naseho draheho manzela, otce, syna a
bratra' siieastnili. ,
Diile nase srdecne diky plati panu F. J. Sadilkoyi za do
jemnii slova litechy, jez pronesl v dome- smutku a na hfbito
ve, kapcle p. Tom. Paska za "dojomnou liudbu a za zpevv, po
hrobnicke firme Dluletzovi a ITavlovi za vzorne vypraveni pohfbu,-
hrobafi panu DTenry Sobotkovi a vsem pfatelum, zna
mym ft sousedum, jenz pfisli naseho draze milovaneho man
zela, ofce, syna a bratra k veenemu odpocinkir doprovoditi.
Drazi pnitcle, slova nam nestaei, byste poznali, jak viizi
mo. si Vaseho pfiitolstvi, lasky a dobr6 vfile, coz zachoviime na
vzdy ye vdeene pam5ti. .Teste jednou pfijmetc vsichni, drazi
pfiitele, ty npjvfclejsi diky od zalem postizenych.
ANNA KPATOCTIVfL, truchlici manzelka.
Franiiscl; KaVcl a Eduard Kratochvil, sj'nove.
Anczka Kratochvil, dcera.
Franii&eji Kratochvil, truchlici stary otec.
Jan a Frantisch Kratochvil, bratfi.
Frantiska Dula a Marie Vrba, sestryv
Josef ina a Anna JCratochvil, 5vagrov6.
Jan Duha a Dominik Vrba, vagrov6.
Vc AVilber, Nob., dne 22. kvetna 1912.
Predplafte se na Hospodr, $UOOrond