Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, April 17, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WILBERSKfi LISTY.
Rocnik X.
WILBER, NEBR., ve stredu, dne 17. dubna 1912
&slo 47
'k
'7M
Fraska se zpevy o fctyfeoh jed
ndnfch od Jaroslava Puldy.
Velke divadelm predstaveni "Strasidlo z vodarny"
sehraji WilberStf Ochotmci ve stfedu na den 1. maje 1912 v Operni sfni pp. Richtanka a Paska ye Wilber.
Za6atek pfesne v 8 hodin vecer. Vstupne: P3ni 50c, ddmy 25c, dftky 15c
Po divadle tanecni zabava pfi vzornem porddku a dobre hudbd. Kazdy, kdo se chce pobavit, necht' se dostavf.
I 47-2 K hojne navstdve zvou RICHTARIK & PASEK, ve Wilber, Nebraska.
a x x x i "i" 'X 'ft t 'I ft t x $ i4$M$MfriM
Yt tti .ti A it. A A it t A AAA A ti Jti
Z WILBER A OKOLI.
Slecna Lucilo Skrdovii navsti
Tila v utery minuleho tydne svoji
sestru a pfatele v Crete.
Okresni skoldozorce pan L. J.
Bouchal s manzelkou odejeli do Lin
coln ve stfedu minuleho tydne na
navstevu ,a pani Bouchalova. zdrzela
se do ctvrtku, kdezto pan Bouch'al
vratil se jesto tehoz dne.
s3 Pain "Frank Javorskii st. uhad
la nejblizsi pocet fazoli v pintove
sklenici v Backet Store. Jeji pocet
jest 1286 a pravy pocet byl 13?
47-1
Pani Eichtankovu, manzelka
naseho hostinskeho pana Jan Bich
tafika a s ni slecna Anna Eichta
fikova navstivili Lincoln minulou
stfedu.
Mlady krajan pan Karel Sadi-.
lek s rodinou, jenz byl posledni do
bou nasim wilberskym obcanem a
pro svoji pfijemnou povahu vzdy
e rodinou vazen, odstehoval se z Wil
ber minulou stfedu do Portland,
Ore., kdo mini se trvale s rodinou
usaditi. Pan Karel Sadilek byl za-,-nestnan
posledni rok v iifadu sveho
otce pana F. J. Sadilka, naseho
dlouholeteho listovniho a vzdy vaze
neho krajana. Pani Sadilkova, ma
th pana Karla Sadilka, vyprovaze
la sveho syna s rodinou do Crete,
odkud pak se vracela vecernim vla-
kem zpet.
- DR. HENRY HUN, LE
KAR A RANH0JI6, WIL
BER, NEB.
Pan F. A. Stech s choti z Da
vid City, tamnejsi skoldozorce okre
su Butler, zavital do naSeho Wilber
v utery minuleho tydne na kratkou
mivStovu svych pfatel a starych zna
mvch. Pan Stech pouzil chvilky
k navsteve nas. Bylo nam prijenmo
s nim se seznamiti a pravici s nim
si stisknouti.
NiSS cesky zubni lekaf dr. F
J. Fisher s manzelkou byli pfes Teli-
konoce navstovou ve Wahoo, Neb.,
u rodiiu a mnoho jinych pfatel.
Geo. E. Henton, M.D., ktery
provozoval lekafskou praksi ve
Friend, Neb., po minulych 10 roku,
pasujo brejle a zarucuje spokoje
nost. 36-12
Pocatkem mesico dubna pro
dal pan Frank Korbel svoji farmu
o 1G0 akrech v sekci 27 v Lancaster
County, blizko mesteika Hallam,
panu Jan Vogeltanzovi za $16,000
Jest velmi zajimavo sledovati, jak
pozemky v nynejsi nov6 dob znacne
etoupaji. AC proda kde 80 akru
neb 160 akru pozemku, v2e Sitd. se
nyni na tisice; to jest videti ten
znaCny pokrok za poslednich n5ko
lik rokfi.
tar Na prodej 80 akru pozemku
a pSknym stavenfm, matalf, atd. 9
mil zapadn5 a 34 polednS od
Wilber. K doptani -u : M. F. Fitz
gerald, Western, Neb. Telefon Bell
673. 40-8
Krajan pan Otto Kubicek s
manzelkou, nynejsi nas obcan wil-
bersky a pfiruci naseho okresniho
pokladnika, navstivil Lincoln v u
tery minuleho tydne.
Pan Anton Shiinerda, zamoz-
ny rolnik z Brush Creek precmktu,
zajel sobe v litery tyden do Lincoln
a ve ctvrtek do Dorchester za dule
zitym fizenim.
J2r Oznamuji timto, ze jsem de
mokratickym a lidovym neodvislym
kandidatem za nominaci za okresni
ho odhadciho (assessora) v primar
nich volbiich, konanych 19. dubna,
1912. Bydlcl jsem v tomto okresu
dvacct sedm roku a jsem poplatni
kem dani. Po sedm roku byl jsem
volen co precinktovy odhadci a po
dva roky co ustanov.eny pfiruci od
hadci. Byl jsem fiditelem a nyni
jsem tajemnikem Farmers Elevator
Co. z Wilber, jsa volen kazdorocne
ve vyrocni volbe podilniku od roku
1904 a jsem ipluo zpusobilym pro
ii fad, o ktery so uchazim.
47-1 Anton IV. Shimerda.
Slecna Anna Zvoneckova na
vstivila sve cetne pfatelo v Lincoln
minuleho tydne.
Pfenosy majetku v krajan
skych kruzich v posledni dobe byly
nasledujici : Jalaxb Dorman a man
zelka Albertovi Beckovi jihozapadni
ctvrt -v sekci 7, v De Witt prct., za
$15,200; Josef Eichtafik a manzel
ka Fred H. Eichtafikovi, jihovy
chodni ctvrt v sekci 35, v Big Blue
prct. za $1 ; Josef Simkovsky a man
iclka Antonu Simkovskemu, sever
nich 80 akru ze severozapadni ctvr
te v sekci 80, v Atlanta prct. za $1 ;
Fillip Hoffman a manzelka Antonu
Ifoffmanovi, vychodni 80 akru ze
severozapadni civrto v sekci 24, ve
Wilber prct. za $10,000.
x3 Muzske stfevice do prace, ne
futrovane, jelenice, 21uW; zelene a
hnede, $2.00. EACKET STOEE.
47-2
Pan Anton Lax z Narka, Kan.,
dlel zde na delsi navsteve svych pfa
tel a znamych a ponejvice travil
svoji navstevu'u manzeh'i pan a pi.
Fr. Eichtafikovych. Pan Lix tez
pfi teto pfilezitosti navstivil i nas
a obnovil sv6 pfedplatn6 na Wilbcr
ske List', jez se mu velice zamlou
vaji. tsr pfijjne se pficnilivy dSlnik na
farmu. Musi dobfe zachazeti s do
bytkem. Stiihi pnice. Adresujto:
Wilberske Listy, Wilber, Neb. 47-3
V pfedposledni schfizi skolniho
vyboru, odbyvano v pondSli vecer
minuleho tydne, bylo jednano o zno
vuzvoleni nSitelek pro pfigti rok.
VSechny uSitelky byly znovuzvole
ny pro pfi&ti rok, vyjma jednu a
jednoho ucitelo a sice: sleSny Flor
ence Daveyov6 a pricipala Davise,
ktefi vzdali se liplnS vyuCovani, je
likoz nepfeji si nadale vyucovati.
Na misto odstoup!6 sle2ny Davey-
Prohlednete si!
Kocovnou rolnickou vystavu.
Seilmdesatipeti-stopovii zeleznicni kara, zvlaste vypravena a ozdo
benii, ku vystaveni plodin velk6ho a urodneho severo-zapadu. Vyprave
na a vysli'ma drahou Northern Pacific k TJKAzAnI VAM co jest pu
stovano prospivajicimi farmafi a wtepafi v bohatych statech : Minnesota,
AVisconsinu, North Dakote, Montane, Idaho, Washingtonu a Oregonu.
ilk Wjlif&jt
V teto kafe uvidite, co byste mohli dociliti, kdybyste byli usazeni
podel scenicke drahy v Zemi Stesteny.
Mohli byste provozovati stfidave hospodiifstvi na zavodiiovanem po
zemku, nebo "suche farmafeni" na nezavodiiovauem pozemku. Mohli by
ste pcstovati ovoce, zeminj', drfibez a mlekafske vyrobky, vydehivajice
penizo a tesi'co se ze zivota prave jako tisice lidi cini v teto bajeSne
krajine.
Tato vystavni ktira, k jejiz prohlednuti jste uctive zvani, bude
ve Wilber v sobotu, 20. dubna 1912.
Prijd'te a prohlednete si jf
VSTUP VOLNY
Povezte svym prate I Am
Pakli nemuzete si karu prohlednouti, piste nam a sdelte, o ktc
iy stat nebo krajinu se zajimate. Zaslcme Vam ochotne zdarma
illustrovane knizky na Vasi adresu.
Northern pacific Dailway
w am M w I hiih wnifcW mm w m w w & w v
skrze
L. J. Bricker, Gen'l Immigration Agent, St. Paul, Minn.
A. M. Cleland, Gen'l Passenger Agent, St. Paul, Minn. 47-1
ove, ktera vyucovala pdtou tfidu, by
la zvolena slefina Artine St5pdnko
vii z Crete pro pfisti rok. V dal
sim jednani bylo zvyseno sluzne
vsem uSitelkam pro pfisti sezonu
Skolniho -vyuCovani.
Nejpohodlnejsi polobotlcy v trhu
jsou Martha Washington, $1.75 az
$2.50. K dostani pouzo v EilCKET
STOEE. 47-2
Krajan pan Josef Kalina, by
dlici mezi Western a Friend, mel
obchodni fizeni v nasem mSste ve
stfedu minuleho tydne. Pfi setkani
se s panem Kalinou, stSzoval si na
velmi patnou cestu, ktera po se
Slem snehu nastala, takze s ndkla
dem jest pry velmi nepfijemn6 jeti.
Pani J. J. Novakova a jeji
matka pani Al. BoTecka a s nimi si.
Emma Novakova, odejely minulou.
sobotu vsechny spole5n5 do Lincoln.
NOVlr PIANOVt OBOHOD.
Budeme drzeti sklad nejlepgich
pian to statu za nae ceny. Tez pia
nova sedadla, stolico a skfinS na hu
debniny. ED. WYOKOFF. 47-1
Krajatie pozor!
Upozormijomo vas, ze mfime vel
kou zasobu linoleum, ruznych vzor
kii, ktere jsme prave obdrzeli, a ko
bercu ruznych velkosti, od 30x20
pal. az do 12x15 stop. Zaclony o
beho druhu. T6z jsmo obdrzeli vel
kou zasobu nabytku pfimo z tovdr
ny, ruzneho druhu. PfijcTte a pro
hlddnute si vse, nez koupite jinde,
nebot nasc cena vas zajistd uspokoji.
Chcemo nadale byti v obchodS a pro
tp vas chcemo poctivS obslouziti.
Zvlatni pozornost vCnujeme po
hfbum. 47-1
S. ictou vas zveme.
ED. HULETZ & SPOL.
Wilber, Nebraska.
PtSete-li na zdkladS n5kter6 ozn&mky, neopomente FTinjfi wa, it.
cetli jste tuto y tomto listu. Tim zavd66ite se n&m i omaamaraWi.