Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, April 10, 1912, Page II, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
Novejarni
strevice
Zlute zapinaci.
Oerne zapinaci.
Bile zapinaci. .
.$3.00 az $3.50
.$3.00 az $3.50
.$1.50 az $2.50
46-1
n n i uimi
llUWllV I WIUI V I U II IIUUI
18841912
Jail. j5 Spurls:
WILBER, NEJB.
28 let v obchodu 31 let notarem.
Vechny prace not&fske vyhotovu-
ii Be levne a spravne. Zaailky penez
obstaravaji ee bezpecnS do vsech dilfi
Evropy. Pfeplavni Hstky prodavam
pro rgechny celne spoleSnosti. Po-
zemkv rozdflnvch druhii a cen. do-
my a loty mam na prodej t hojnosti.
UdDor pozemkovy a pojiatupci rldi
Dan V. C. Spirk. tf
Pro desinfokci vsech
budov, kdo jsou chovana
domaci zvifata. TJdrzi
zdravy vzduch, prosty
vekero nakazy.
U)otfebcn ve vsech
budovach na statin vy
stave. K dostani u
JOSEF A. SlMERKA,
16karnik. 46-1
KSt t&JmtMte. B
GREEN GABLES
.Sanatorium Dr. Benj. F, Baileyho,
LINCOLN, NEB.
NejlepSi a nejlepe vypraveny
iistavtoho druhu ve stfednfm za
padu. Pro leceni vsech nakazli
vych neniocf. V ustavu tomto
pfisobf tci cesky 16kaf. Pitc si
o obrazkovy pamflet a podrob
nosti. coi-tf
Z Wilber, Neb. a okoll
Krnjan pan Josef Moudry od
jizdel v utery minul6ho tydne do
Lincoln a oznainil nam, ze pan Jas.
Soukup v Lincoln bydlici, ktery po
jal sobo za manzelku deem pana
Mondreho,, jest velmi vaznfi nemoeen
a ve stfedu odpoledne byl operovan
v tainnejsi iiemocnici na zanet sle
pelio stfeva. Pan Moudry, jenz so
tam zdrzel do ctvrtka, kdy so zpet
doinu navratil, pravil mini, ze pro-
vedena operace pana Souknpa se
mil mnolio nezamlouva, neb byla pry
velmi vi'izna. Pfejcnio panu Souku-
povi brakeho nzdraveni.
Prave Minnesotske brambory
cerveno Early Ohio, k sazeni, v
PACKET STOPE. 45-2
V sobotu minuleho tydne ran-
nim vlakem navratil se do sveho do
mova pan Jos. W. Prokop, ktery jiz
nekolik m&icu stravil na sve farme
poblize Gridley, Ivans., by vse pfi
pravil, nezli jeho synove se tam pfi-
stehuji. Pan Prokop asi pojede za-
se co nevidet zpet, neb neni tam do
posud se svoji praci hotov a mini
tam pro jednoho sveho syna staveti,
k cemuz jiz nafezal mnolio staveb
niho dfivi. Bylo nam potesenim s
pancm Prokopem si o tamriejsi kra-
jine pohovofiti.
DR. HENRY HEIN, L-
KAt A RANHOJI6, WIL
BER, NZB.
Pan Ben Warta, ktery drive
bydlival nedalCko vychodne od Wil
ber a nyni usazen jest poblize Calla
way v Minnesote, prijel minuleho
utvrtkn, by sucastnil se pohfbu sve-
10 zesnuleho bratra Eranka Wartj',
kteiy liyl pnivo tehoz dne odbyvan,
jak v jine zprave piseme. Pan War
ta 'pruvel, jak tezko so do Wilber
dostal nasledkem velke povodne, ze
vlaky liyly velmi zpozdeny a vlak,
na kterem on prave jel, poprve po
teto povodni pfejizdol most, vedouci
pfes reku Platte, pf i cemz panovala
obava, ze pfes nej nepfejedou.
Cibulka k sazeni, 10c. kvart.
PACKET STOPE. 45-2
Pan Prank Eictum odejel v
iitery minuleho tydne do Dorchester
a Friend za dulezitymi zalezitostmi,
tykajicimi se jeho obchodu.
x3" Na prodej 80 akru pozemku
s pSknym stavenim, mastali, atd. 9
mil zapadne a 3 mile poledne od
Wilber. K doptani u : M. F. Fitz
gerald, Western, Neb. Telefon Bell
673. 40-8
Krajan pan Albert Janecek,
zamozny rolnik, bydlici nedaleko vy
chodne od Wilber, jel minulou stfe
du do Lincoln za ruznymi zalezitostmi.
Pani Vaclav Xovakovd a pani
Jos. Snyderova navtivily Lincoln ve
stfedu minuleho tydne.
12r Cesnek k sazeni, 15centu libra.
RACKET STORE. 45-2
SlcCna Anna Zvoneckova byla
v Lincoln minulou stfedu navstevou
pfiitel a znamych.
Pravnik F. -O. Kucera 7. To
bias, Neb., navstivil nase mesto ve
stfedu minuleho tydne, vyfidiv zde
mnoho dulezitych zalezitosti a pri
teto pfilezitosti navstivil zde fadu
svych znamych wilberskych. Byli
jsmo upfimno potSIeni po delSi do
be jeho navgtCvou. Pan Kueera zdr
zel so do ctvrtka.
Semena vsech druhu, 2 pakli
ky 5 centu. RAOKE STORE. 45-2
Okresni komisafi dleli ve Wil
ber v itery a ve stfedu minul6ho ty
dne v znjmu svych xifednicli zalezi
tosti, jez meli k vyfizeni v nasem
okresnfm dome.
Slechy Bozena Stachova a Ru
zena Kaclova navtivily v utery mi
nuleho tydne Lincoln.
w Geo. E. Henton, M.D., ktery
provozoval 16kafskou praksi ve
Friend, Neb., po minulych 10 roku,
pasuje brejle 'a zaruSuje spokoe
nost. 36-12
Dloului a velmi tuha zima, kte-
ra panovala letoSniho roku, zpueo
bila na nasi fece Blue River a vubec
na fckach po celem statu siln6 ledy,
ktcro dlouho 7drzely na svem mi
ste, az najednou io scjiti snehu po
cala voda silne stoupat a ledy zve
dat, takzc ceh'i pole se pocala pohy
bovat a na nekterych mistech feky
ucpavat tak, ze z celeho statu ozna-
muji se velike za)lavy a povodne, ja-.
ke se zde nepamatuji mnoho a mno-
10 let; pobrane mosty, nesmirne sko-
dy na majetku a utrpeni lidu. Na
sledkem velke vody nebylo mozno
jiz dlouhy eas v nasem mlyne mlyti,
ale nyni jiz voda znacne opadava, tak
ze mohlo se jiz ve lnlyne pracovati.
Jak nam oznamili majitele mlyna,
bylo velke vodni kolo velmi zaneseno
sirasnou spoustou pisku a hliny, jez
musily hyti odstraneny. Stejna )o
vest dochiizi nas i od feky Platte,
kteni so znacnfi rozvodnila, ze ude
lala pfekazky i v zeleznicni dopravu.
Jiz po delsi dobu nemohou driihy
uzivati mostfi, vedoucich pfes zmi
nenou reku, coz i my zde dclsi dobu
pozorujeme, neboC vlaky jedouci nu
kolikrate dennu skrze nase mesto
jsou znaene zpozdeny a doprava vel
mi prerusena.
a- Dr. M. R. BYRNES z Crete,
specialista ocnich, uSnich, nosnich a
krSnich nemoci a t pasovdni brejli,
bude t SIMERKOVE lekirne ve
Wilber prvnl pond5H kazddho mesice,
od 11 hod. dopol. do 3 hod. odpo
ledne. 2tfeoi
Y pfiprave na prvniho kvetna
jest pukne divadelni pfedstaveni
"Strasidlo z vodarny," ktere mini 0-
chotnici jmenovanelio dne v dolni
sini sehrati; protoz se mame zase na
nuco pekneho tesiti.
Okresni-pokladnik pan Henry
V. Jelinek s manzelkou odjizdeli ve
ctvrtek minuleho tydne do Lincoln
na navstovu.
DR. FISHER. ZUBMI
LIKAR, WILBER, NIB.
V pondeli tyden zavitali do na-
seho mesta pan Fr. Sefrna a pan
Jan Kumpost, bydlici poblize Dor
chester, za zalezitosti obchodni. Pan
Sefrna nam oznainil, ze se cesty lep
si a ze s lehkym nakladem to jiz
jde dosti dobfe, ale s teickym nakla
dem nebudc se moci ani za tyden,
a zaroveii oznainil, ze fad Mir cis.
J.32 Z.O.B.J. pfipravuje se ku skvulc
zabavfi ke konci tohoto mesice.
Maxwell 36konsky $1280
DSlame co je v nasi moci, abychom
kazddho uspokojili, coz jest nekdy
spojeno s velkou namahou, uspoko
jiti cely Wilber s rozsdhlym okolim,
ale automobily "Maxwell a Samp
son" jsou ty nejlepsi a vzdy uspoko
ji kazd6ho. Automobily "Maxwell"
zvitSzily prvni cenou nad 54 rozlifi-
nymi druhy automobilu v jizdS z
New Yorku do Jacksonville, Florida.
U nas obdrzite automobil za levnou
cenu a proto se pfijd'te podivat.
KOHOUT & GREER, 35-19
WILBER, NEBRASKA.
NEJNOVEJtl JlZDNl RAD
B. ft M. DRAHT.
Oznamem umrti a dikuvzdam.
Vlaky jedouci na sever:
8:53 rdno,
12 :12 odpoledne,
3:02 odpoledne.
11:35 dopoledne,
Na jih :
1 :53 odpoledne,
6:48 vecor.
V ned51i :'
J eden na jih :
11:58 dopoledne.
Na sever :
3 :10 odpoledne.
Nakladni jede na sever v 8. vecer.
Postizeni krutym zarmutkcin, oznaniujeme vsem nasim
pfiUelum a znamym, ze nase milovana decruska
Albinka Smithova
stara 4 mesice a 7 dni, odesla od nas mihlc a neocekavane. Ze
mfcla v pondeli dne 18. bfezna a ulozena byla k vecnemu span
ku ve stfedu dne 20, bfezna 1912, na Ccsko-Slovansky Ilfbi
tov ve Wilber. Bol nas nad nczapomcnuteliiou nasi dceruskou
jest vcliky a proto vsech, jenz hledeli mis potesiti, budeme
vdeoiie rpominati.
Nemuzcm opomenouti vysloviti zvlastni' dik ). Ant. IIo
rakovi za doprovod nas liahfbitov a cele jeho rodine co pro nas
vykonali, tez i za venec a kvetin.y, ktere darovali nasi zcsnule
milovano dcerusce.
Dale plati nase vfel6 diky p. Vaclavu Pruchovi za dojem
nou fee a vsem tern, kdoz )Fisli k )oslcdnimu spanku nasi mi
lovanou dcerusku vyprovoditi a vsem, kdoz jakymkoliv zpuso
bem snazili se bol nas zmirniti, a vefte, ze nikdy nezapomencm
toho, co nam bylo prokazano.
Josef J. a Tony Smith, rodice.
Olilka Smith, sestra.
Ve Wilber, Nebr., dne 4. dubna 1912.
Vyslovem soustrasti.
Sbor ITvuzda Zapadueislo 28, J. 0. D. ve Wilber, Nebr.,
projevuje timto nelicenou soustrast mile sestfe
Julii Wartove
nad ztratou jejiho niilovaneho manzela, Frant. Warty, ktery ne
litostnou smrti vyrvan byl liable z naruec jeji 1. dubna 1912.
Jmenem Sboru Ilvezda Zapadu c. 28, J. C. D.,
Josefina Booijhe, nrcds., Anna Ilonzik, iajemnice.
Ve Wilber, Neb., dne 5. dubna 1912.
Vyslovem soustrasti.
Rodine Marii a Antoninu Zumpfovym vyslovujeme nej
hlubsi soustrast nad ztratou jejich milovano dcerusky. Cas
nechaC zarmutek Vas zmirni !
Za fad Kolumbus, cis. 133,
Frank Zajic, taj.
Friend, Neb.
JosVnoucek, pfeds.
Krajane pozor!
Jme'na naSich jednatelQ a zastupcQ
Crete Frank NedSla at.
Dorchester VAclav Ku5era, R.
R. 3.
Friend Fr. PSchota.
Milligan Fr. Hrdy.
Tobias W. J. Kotas. '
Wilber Fr. Any2 jr..
Upozornujeino vas, ze mamo vel
kou zaspbu linoleum, ruznych vzor
ku, kterd jsme prave obdrzeli, a ko
bercu ruznych velkosti, od 30x20
pal. az do 12 x 15 stop. Zaclony 0
beho druhu. T6z jsme obdrzeli vel
kou zasobu nabytku pfimo z tovar
ny, ruzneho druhu. Pfijdte a pro
hlednete si vse, nez koupite jinde,
neboC naSe cena vas zajiste uspokoji.
Chceme naddlo byti v obchodS a pro
to vas chceme poctivS obslouziti.
ZvlaStni pozornost venujeme po
hfbum. 45-2
S uctou vas zveme.
ED. HULETZ & SPOL.
Wilber, Nebraska.
PFedplafte se na Wilberske Listy.
PFedplatn obndf pouze $1.50 na rok.