Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, April 03, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WILBERSKE L1STY.
Rocmk X.
WILBER, NEBR., ve stredu, dne 3. dubna 1912
6lslo 46
Velka tanecnf zabava v Opernl sini pp. Richtarfka a Paska ve Wilber, Neb.,
fia Velikonoctii svatky v pond&li due 8. dubna 1912.
Pfijd'tc vsiehni oslavit pomlasku a my vam pfipravime peknou z&bavu. 0 dobrou lmdbu a vzorny ponidek bude postarano.
Vstupne pro pany 50 centu, damy 25 centu. Za&atek jako obycejnd. K hojne ndvstevd zvou RichtdHk a Pasek
Z WILBER A OKOLI.
A A Ja hf a JP Tj JSi ra fcTi a?aaf!i Mi Infr ittf liM w MUMTImIIMI !
T T T V T T 4 1 W W vv w W W IV V W V 'V T V V i V T V i V V T t T '1' w M Wl
ziilezitostmi, pfi cemz navStfvili zde
svo pribuzno a colou fadu znamych.
Piinovo Email Jarolimek a
Pan a pain Jos. Aksamitovi
a pani Jos. Bichtarikovii odejoli v
litery minuleho tydne do Lincoln
na mivstevu pratel a znnmych.
V utery tyden zavital do Wil
ber krajan a mis dobry zmimy pan
J. B. Sasek s manzelkou od Swan
ton, by navstivili zde mnoho svych
pratel a zmimych a zdrzeli se zde do
druheho dne. Byli jsme uprimne
potescni jelio lnivstevou, mohouce
s niin nekolik minut si polio vofiti o
rfiznych ziilezitostech.
Neclite si usiti oblek podlo mi
ry. Za spokojenost ruulnie. Ceny
$14.00 a vvse.' PACKET STORE.
44-2
Pfenosy majetku v krajan
skych kruzich v posledni dobe byli
misledu jici : Marie Zajic a manzel
Karlu Kratochvilovi 80 akru. v sek
ci 14, v North Pork prct za $1;
Frank Pejsek a ostat. temuz za
$5,750, tyz majetek; Chas. Dedic
lot 20 az 23, block 90 v Crete za
$900; Jennie Korbel Marii Dobro
volne lot 5, block 3, "Wilbers 3rd ad.
to Wilber za $G00; Albina Bulin
Josef Bulinovi, svemu manzeli 80
akru. v sekci G, v Atlanta prct. za
$1; Mario Kohel a ostat. Jan Zvo
ne&kovi lot 52-3-b, Mann's ad. za
$1,200.
DR. HENRY HBIN, LE
KAR A RANHOJIO, WIL
BER, NEB.
V pondeli tydno zavitali do
naseho mestecka pan a pani Josef
Pisarovi od Pleasant Hill v Ziijmu
obchodnim a za jinymi dulezitymi
Novejarm
st re vice
1
wnd.
&m4
mm&m
'.2lutu zapinaci $3.00 az $3.50
ICerne zapinaci $3.00 az $3.50
'Bil6 zapinaci $1.50 az $2.50
44-2
'Racket Store, ve Wilber
Ant. Vanek od Dorchester, ktefi by
li v utery minuleho tydne v Beatrice
za obchodem, staveli se na sve z'pa
tccni ceste k doniovu v nasem Wil
ber a zdrzeli se do stfedy a mezi
svymi znamymi so znamenite poba
vili. Webster's nova semena, 2 velke
pakliky za Sc. Raclect Store. 43-3
V pondeli minuleho tydne s
lolcdnl'in vlakem odjizdeli do Lin
coln pan Jan Broz st. so svym sy
nem Ivarlem v pruvodn lekafe dra.
Jos. Oerneho, a ink se doslvchi'ime,
byl lam mlady pan Karel Broz na
eknrsku prohlidcc a dr. Cerny a je
10 otec jej doprovazeli. Jakou ne-
moci pan Karel Broz trpi', neni nam
zmimo, neb neco podobneho neni na
num videt.
V pondeli tyden odpolednim
vlakem odviizeli panove Anton II,
Shimerda a Adolf Bocek kazdy jed-
nu ki'iru veproveho dobytka do trim
do St. Joseph, Mo., kamz majl nyni
zvliistni spojeni tfikriit tydne s osob
mm vlakem, ink isme se minule o
torn zminili.
Videli iste iiz letos sklad na
stennelio papiru v ldknrne u SI-
MEPKY ? Udelato dobfe, kdyz jej
orolilednete, nezli budete kupovati
Na sto rozlienych druhu a jakosti,
vsech odsthm, v cennch od 5 do 50
centu, dvojity balik. 45-1 gr
Pan II. M. Ptncek z Omnhy,
zdrzel se nekolik dni minuleho ty-
due t nasem meste a mini zde za
citi v brzku nejaky novy obchod,
zdnli nalezno pro tento vyhodno mi-sto.
Mlady krajan pnn Adolf Za-
jicek odjizdel vo stfedu minuleho
tydne do Lincoln za dulezitymi za-
ezitostmi, tykajicimi so sveho ob
chodu lekarnickeho.
xs Kdo uhodne nejblizsi mnozstv
fazoli v pinlove sklenici, dostane u-
plnfi zdanna usite aty. iScchte so
zansat v PACKET STOPE. M-2
Pan J. M. Novak, spolumnjitc
naseho kuleciiiku a licitant odeje
liatek minuleho tydne odpolednim
vlakem do Ulysses, Neb., kde me
dulczito rizoni, tykajici se drazby
a jinych zalezitosti.
Kolujo zde povest o velke dra
bote zemnkfi tehoto jam, neb jest
jiz wis pomySleti na to, kde a jako
obdrzito na semono, ale nejen na se
mono, nle take k jidlu, neb uroda ze-
nniku lbnskeho roku byla zde vesmes
slabii. Na obzorii trim naSeho Tyno
ruje so den ode dne nova starost
Jest jich ink mnlo v trim, zo jiz ny
ni se prodavnji buSl za $2 k jidlu
a na senieno za $2.25 a obchodnici
ofekavaji dali stoupnuti cen. Ob
cliodniei naSi pravi, ze zemaky ne
jsou k dostani od nikud na -kary
Tento nedustatck se vysvetluje kru
tou zimou. Lonskn iiroda v jinych
stiitech, kde se zemaky pestuji, byla
dosti liojna, ale mnoho zemaku po
mrzlo v kan'ich na ceste, a doprava
byla zdricena nasledkcm mnoha sne-
hu, a jeste vice jich pomrzlo na po-
nez mohly byti sklizeny do jam
velkych sklepu a mnohe jiz v ja-
nach. Polnici, kteri ie uklizi do
am, obycejne na ne daji vrstvu ze-
me 4 stopy snnou, ale teto ?,imy
promrzla zeme na G stop a hloubeji
a tim annoho zcniiiku bylo zniceno,
ja i ve velkych sklepich velmi mno-
10 zemaku pomrzlo. Nejvetsi sta-
rosti jsou o semeno. Votsina zema-
vfl. sem pfichazejicich k sazeni, jnk
jylo jiz lonskeho podzinm mno-
io zasliino i k iidlu. jo z oblasti
Cervene feky (Ped river) v Minne-
sote, a tam pomrzly tak, ze velmi
malo jich l)iidc odeslano. Podobne
se oznanuije i ze zemakovych oblasti
Iowo a Dakotach, a tak se oee-
viivaji nesmirne vysoke ceny za ze
maky k sazeni. Minuleho tydno ob-
drzel nejakou zasobu, ale ne velkou,
obcliodnik p. P. V. Shabata, ktery
nam oznamuje stejnou povest o vel
ke drahote zemaku.
DR. FISHER, ZUBNI
LEKAR, WILBER, NEB.
Pani Korbelova, manzelka
zminieho krajana pana Ed. Korbela,
kteni podrobila se vazne oieraci prcd
ratkym casern na ziinet slepeho
stfeva v Lincoln, pozdravila so tak
dalcko, ze bylo ji mozno nemocnici
opustiti a ku poteseni svo rodiny a
jinych pratel minulou stfedu v pru-
odu sveho manzela domu se navra-
titi. Jnk se nam oznamuje, pain
Korbelova jest na cestS k uplnemu
uzdraveni, eehoz i my ji od srdce
prejemc.
Nase nabytkova a pohrobnicka ! .
firma fiipn a Sasek maji na k!adeX
velkou fuolai umelych kytcli a veil- x
cu. V padu pohrbu aneb zdobeni I
hrobu navstivto je. 45-1
Spolumajitel wilberskeho mly-
na, pan Jan Zvonccek, odejel v pon
deli tyden do Omahj', kdo mel du
lczito fizeni obchodni, tykajici se
vyteene wilborske mouky.
Pani Ema Pychtafikova, Jos.
W. Shabatova a Anna Andrdlovii
byly v Lincoln vo etvrtek minuleho
tydno.
aa" Nas letosni vyber nastenneho
liapiru predei loiisky a ten, jnk kaz
dy vi, byl vclky. Zvlastm pozor
nost jsme vCnovali vyberu papiru
s iizkym okolkem. STMEPKA, v
lekarne. 45-1 gr
Pani Witovi'i, dcera pani Wag
nerove, byla zde nekolik dni nt'ivstS
vou u sve nemocne matky a v patek
odjizdela do sv6ho domova v Thayer
county. Pani Wagnerovii se rychlo
pozdravuje a doufiimo, zo co nevidC-t
l)ido opet zdniva.
NOVlr PIANOVt OBCTTOD.
liudemo drzeti sklad nejlepSich
pian vo statu za nase ceny. T6z pi-
anovo sedadln, stolice a skfine na
hudebninv. 45-1
ED. WYCKOFP.
Velikonoini nedele
jest ten zvliistni den, kdy vychazi
kazdy v tom nejlepsim. Mate svuj
velkonocni iistroj hotovy? NeskocT
to sami sobe, pfelilednutim nasich
knisnych oblcku, nebot' dojista chce
te novy oblek a cely iistroj na voli
konoco. Jsme pohotove vam poslouziti k
teto 'pfilezitosti a povsimnete si, ze
jen to ncjlepsi zbozi pficlnizi od nas.
45-1
Chas. W. Smutney
Wilber, Nebraska.
Svatky mame zde!
Vynasnazil jsem se, abych udelal tuto mou druhou sezonu
jednu z nejlepsich a proto hlcdel jsem, by nic neschiizelo ve vy
beru, co so tyka jakosti a novych mod.
Zensko polobotky (Colonial) s prezkou, sametove, 5-ptiskove
Suede aneb glazirky, 3-paskovo Gun-metal aneb Suede, a 2-pasko-ve
Suede, Gun-metal aneb sametove, Gun-metal s 5 knoflicky;
bild Nu-buck stfevico, taktez pro devcata s- 2 piisky aneb jed
nim paskem, polobotky Gun-metal aneb glazirky, zlute aneb cer
ne (Colonial) s prezkou aneb bile Nu-buck. Muzske polobotky
vsech novych mod a jakosti, zknitka vse novo v obuvnim oboru
naleznete u mne.
Geny zenskych polobotek od SI. 50 do $3,50
Ceny muzskych polobotek od $2,50 do $5.00
Geny polobotek pro devcata od 95c, do $2,00
Koupiti nomusite, prijd'te se jen podivati.
A. NOVAK, pouze obuv,
Wilber, Nebraska.
ZE SIOUX CITY, IA., DO WILBER, NEB.
Na rozloticenou !
i
k
i
it
O
o
it
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Nasim znumfjm a priznivcum!
Jelikoz mini nebylo mozno pro- ncdostatek fnsu s naimi
znamymi a pfiznivci se osobne rozlouCiti, Ciniine tak touto
cestou a zaroveii ziidame za prominuti. Priitele, vefte, ze nam
dlouho zustanete v pamCti. Nazdnr!' 45-1
'JOSEF ZEMAN A PODINA.
Sioux City, la., dne 28. bfezna 1912.
0-1 t
4-
y
r-i "iWjitrir-itini"i i m rinwuniwaiwnwfflirriiiifmrjiBriBin
is ...