Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, March 20, 1912, Page II, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
Jmena naSich jednatelQ a za'stupcQ
Crete Frank Xedela st.
Dorchester - - Vaclav Kucera, R.
It. 3.
Friend Fr. PCchota.
Million Fr. Ilrdv.
Tobias W. J. Kotas.
Wilber Fr. Anyz jr.
Bude blato, bude!
Zaopatfte k dobrou obmi Jest
to prfjciunejsi pfijde to levnoji
nezli nn'ti mokro noli y a konecne
telefonovat pro lekafe. Elaine uplny
vy'bcr cho druhu obuvi, vhodne
pro inokro pocasi. council $1.50
az $3.50.
Tez nejlepSi
gumove boty.
SELZ A HALL HAND
Za kazdy par stfeiefi neb bot se
nam rnci. takzo my tez za no ru
ci'me. 43-1
Racket Store, Wilber
1884-1912
Jan F. Sparle
WILBER, NEB.
28 let v obchodu 31 let notarem.
VSechny price not&rske vyhotovu
ji se levne a spravne. Zasilky penSz
nliafnr4vni en lipynpf-nS fir vSflfl rlflfi
Evropy. Pfeplavni listky proddviin
pro Tgechny 6eln6 spolecnosti. Po
zemky rozdilnych druhu a cen, do
my a loty mam na prodej v hojnosti.
Odbor pozemkovy a pojisCujici f fdf
Dan V. C. Spirk. tf
Maxwell 36konsky $1280
Delame co je v nai moci, abychom
kazd6ho uspokojili, coz jest nekdy
spojeno s velkou namahou, uspoko
jiti cely Wilber s rozsahlym okolim,
ale automobily "Maxwell a Samp
son" json ty ncjlepsi a vzdy uspoko
j kazddho. Automobily "Maxwell"
zvitezily prvnl cenou nad 51 rozlic
nymi druhy automobihl v jizdS z
New Yorku do Jacksonville, Florida.
U nas obdrzite automobil za levnou
cenu a proto, se' pfijtfte podivat.
KOIIOUT & GREER, 35-19
WILBER, NEBRASKA.
Na Marjnct
Polka pro dvS race na piano;
Cena 20c.
RozMzeno pro celoukapelu, 50c.
Fro orchestra 10 statroju a piano
65 cento,
ict pro ipli? orcfaMtr 80 ctfi.
Ke koupl za hotov6 v
Nirodnf TiskArnd,
0-SIIS.l2.St., Omaha, Neb.
Z Wilber, Ntb. a okoK
V utery niinuleho tydne odo
jeli do Lincoln pan Fred Stejskal
a pan James Tachovsky za rozmani
tynii zalezitostmi.
Dr. Josef Simccek, ktery byl
niinulou stfcdu a ctvrtek v Lincoln
za zalezitostmi, tykiijieiini se vazne,
ale ne nebezpeciie operacc pi. Ed.
Korbelove, vratil se do Wilber ve
ctvrtek vecer a zdrzel so az do so
hoty, jolikoz se do sveho doinova ne-
niohl dostati niisledkem snehove
bou fe.. Pobavil se mezi svynti pfa
tely v nasein niesio pfijcinne.
Naslcdkeni vclke snehove bou
fo, kten'i velnii fadila niinuleho tydne-
ve ctvrtek a eesty strasno za
vala, rozhodli se nasi wilbersti ob
chodiu'ci v patek prodolati cestu na
zapad vedouci az ke Turkey Creeku.
Vsichni obrnili se lopatami, coz by
lo velnii zaji'mavo je videti proha
zovat vclke snehove zaveje. Kdyby
nasi farmefi spojili so -a podob
nym uceleni, pak by to dlouho ne
trsalo. ze by se mohli zase dostat
do nicstii a pak venkovsti rozvazeci
)o mohli by jini pohodlne a
sprawie dodavati )ostu.
Iladik pan Win. Borecky, kte-
rv navStevoval az do teto doby ob
cliodni Skolu v Des Monies, la., pfi
jel niinulou stredu vecer, by navsti
vil zde sve rod ice a liinoho pfatel a
zaroen nam sdelil. ze dokoncil jiz
suj obcliodiu kurs a ze stravi neja
kv cas niezi svymi )rately, nezli o
dejde ku svenm zamcstnani.
K raj an pan' J. J. Mik z Oma
hy nam em dobre znainy, navsti
il na?e )rospivajici mesiccko mezi
lakv v nedcli tyden a jiobavil se
zdo s innoho )fateli prijemnc'.
Y obchodc. ktery vykoupili
manzelc 15. J. A'asakovi od pana L.
B. Ilokufa, zamcatnany jsou co pro
da vacky sleciiy Karolina Bartosova
a Frantiska Kotyzova, tak ze obslu
ha jest na dale ceska.
Pan Josef Pasek z Bristown,
Xobr., sucastnil se iiohfbu sveho
otee, zesnuleho Josefa M. Paskn,
ininulcho tydne a zdrzel se nckolik
dni.
Jest nine vol ice lito, ze iojme-
noval jsem Crete mestecko, jak pise
dopisovatel Wilberskych Listu z
Crete v poslednim cisle, neb nepo
myslel jsem Crete timto uraziti, a
niz by nine byla myslenka na ncco
)odob'neho vedla. Vim dobre, ze
Crete cita ninohem vice obyvatelu
nez mestecko Wilber, die posledniho
scitani melo Crete 2404 obyvatelu a
Wilber 1219. Mam za to, zc neni
tak velky rozdil mezi lnestem a nie
steckem die poctu obyvatelu, ale me
zi tiiu, jak pokracuje a jake rekla
my niezinarodni se mil dostanc. Ze
nas Wilber jest vice mezi Ccehy
znam, nezli Crete, je hlavni pHCi
na, ze jest to mestecko skoro ryze
ceske a zc dfivcjsi doby bylo zde
usazeno a jest dosud mnolio ein
nych nasich krajanu, ktefi pilne so
starali a staraji o )okrok, narodni.
Crete vyznamemiva so svymi zvhist
nostjni a Wilber take, a proto ne
niusinie jedni druhym v.avideti.
Kdyby nebylo mestecko Wilber tak
vseobecne znamo, jak v Americe, tak
v Oeehach, zajiste by zadny nepsal:
Yeleeteny atd., v, Crete, Nebr., blize
Wilber, a ze so tak stava, za to my
nemuzeme byt zodpovedni, a take
jsme neminili nai poznamkou koho
urazeti. Cretesky pan dopisovatel
by se nuisel pofadn5 zapotit, kdyby
ehtSl nasich 1219 obyvatelu vtcsnat
do creteskveh mlynu, ani nesmi za
liomenout, ze Wilber tez ma velikj'
mlvn, vlastnem' Ceehy, a ze wilber
ska mouka z tohoto mlyua prodava
se po cele Americe. Maine zde tez
vhliiMny pivovar, ktery vlastni tez
C ' a vyrobek z tohoto rozesilan
tea ) ruznveh koncm nasi republi
ky, ai.i Crete nevyjimaje. Tcdy
i)ozor !
Y utery dno 12. bfezna kolem
dvanaeto hodiny v poledne zemfel ve
svd'm domove nedaloko jizne" od na-
seho nicstecka, pan Josef M. Pasek,
jeden zc starych a tez )rvncjsieh o
sadniku nafeho okresu. Churavel
jiz po delsi dobu, aniz pfi sve ne
moci ulehl, ale ku konci ininulcho
nicsicc a pocatkeni brczna byl jiz
nuceii ulehnouti a take jiz vice luz
ko neopustil a neinoci jiodlehl. Le
kafi nebylo niozno v te posledni
chvili a pfi pokrociloniu staff jej
pfi zivotc zachranili. Pan Josef M.
Pasek narozen byl v Pfesticich v
Cechach, kraj )lzcnsky, due 2 uno
ra roku lS4(i, takze v den sveho i'i
mrti cital pfes fi( roku. Do Aine-
riky pfijel co niladik v rocc 1 S(IG
do St. Louis, Mo,, kde pobyl ncko
lik roku a v rocc 187J1 odebral se da
le na zapad a to do Nebrasky, do
okresu Saline, kde zakoupil sobc far
niu asi S mil sevcrozapadnc od Wil
ber, na ktere se usadil. Za nekolik
roku pak, asi v rocc 18815, jiz ze
nat, odstehovnl se se svoji rodinou
do .liziii Dakoty, kde zabral sobe
(loiuovinu a pilne )racoval. Vydobyl
sobo knisny majetek a zil tain vel
nii dlouha lota, ale pfes to ncbyl
siokojen a rozhodl se, ze pojede zpet
do Xebrasky, eoz take za ncdlouho
ucinil a v roce 1904 pfijel nazpet a
usadil se na male farmO nedaleko
jizne od AVilber, kde zil takfka na
odpocinku az do sve sinrti. Pohfeb
jeho niel hyti konan vc ctvrtek od
poledno 14. bfezna, ale nasledkem
tolio due )anujici hrozne vanice
musil hyti pohfeb odlozen na sobo
tu due 1G. bfezna. Vzdor tomu, ze
tak spatne eesty byly, kdyz ve ctvr
tek napadlo lolik snehu, ze eesty by
ly tak hrozne zavafy spoustou snehu.
jak vskutku nialo kdo pamatuje, io
hfeb byl velky. V patek, den pred
odliyviinini pohflm niuscli pfatcle a
ziiami eesty )rohazovati, neb by st
byl tezko kdo na hfbitov dostal. Po
hfeb odbyval se v sobotu kolem de
sate hodiny z doniu sinutku za hoj
neho licastenstvi pfatel, znaniych a
soused fi na Cesko-Slovansky hfbi
tov ve Wilber, kde odpocivaji tez je
ho rodicove. Pfi jiohfbu v dome
sinutku a na hfbitove nad rakvi ze
snuleho promluvil )an F. J. Sadi
lek a pohfeb vypravila finna h'ipa
a SaJek. Pro neschudne eesty ne
niolilo hyti ani pouzito pohfebniho
vozu, neb byla obava o pfevrzeni, te
dy bylo' ouzito sani. Zesnuly Jo
sef M. Pasek zanechava truchlici
nianzelku, nckolik deti jiz odrost
lych, v dosti dobrych pomercch a
jednoho bratra a mnoho jinych pfa
tel. Pozustali nechf jifijmou jiasi
5oustrast.
Y nedcli zavital do na.ieho Wil
ber )im Wm. PI achy s rodinou a
navstivili zde innoho s'vych pfatel a
znaniych.
Y sobotu 10. bfezna dopoledne
ohdrzel truchlivou zvest ze South
Oniahy krajan an Fr. J. Kaal a
jeho rodina a sice oznaniilo se mu,
ze jeho otee Fr. Kasal v So. Oniaze
bydlici brzy rano zemfel. Stary pan
Kasal byl zde dobre znam, bydlel
zde dlouha leta a po mnoho roku
Aistaval misto hrobafe na nasein Ce-
nko-Slovanskein hfbitove. Z pocYitku,
kdyz byl C'esko-Slbvansky hfbitov
zalozen, prvnini hrobafem byl
ustanoven davno jiz zesnuly p. And.
Wezabka, otee nasich krajanu, douo
sud zde zijieich, Jana, Josefa a La
dislava Rezabka, ktery ale za krat
kou dobu se toho vzdal a misto neho
byl zvolen nyni zesnuly' ). Fr. Ka
sal, ktery byl druhym a dlouholetym
hrobafem na tointo hfbitove. Zesnu
ly Fr. Kasal narodil se v Krucein
burgu v Cecliach, v kraji caslavskem
a do Ameriky so )fistehoval se svoji
nianz.elkou a rodinou pfed 34 roky
a usadil so v Big Blue pret. jioblize
Shestaku. Jo tomu asi 5 roku, co
se pfestohoval z Wilber so svoji co
lon rodinou do So. Oniahy, kde zil
az do sve smrti. Pozustatky zesnu
leho Fr. Kasala byly pfivezony do
Wilber v pondeli tento tyden s do
provodem jeho manzelky a n5kolika
ditek a pohfeb konan z domu jeho
syna Franka Kasala ml. v utery na
Oznamem ilinrti a dikuvzdam.
Y hlubokcin zarinutku pohfizeni oznaniujemo timto vsem
nasiin jjfatelum a znaniyni sinutnou zpravu, ze nas drazc milo
vany otee a dedecek
Josef Mare&
zemfel io kratke neinoci v stafl G7 roku v sobotu due 9 bfez
na a pochovan k poslcdnimu odjiocinku na Oesko-Slov. Hfbitov
vo Wilber, za hojneho ucastenstvi pfatel a znaniych v pondeli
due 11. bfezna 1912. Touto cestou pfejeme sobe co nejsrdec
nejt podekovati panu Tom. Vosobovi, jianu Vacl. Jlorakovi a
)anu Josefu Jarolimkovi za niilou obsluhu po dobu jeho ne
inoci a panu Vacl. Kasti'mkovi za .jeho laskavosfc a pnitclskou
vypomoc )rokazanou v den pohfbu a vSem tern, kdoz jakymkoli
z)usobem zal litis zniirniti se snazili. Dale necht' pfijinou nase
vfelo diky Ed. Iluletz a Havel za jich vzornc vypraveni polirlm
a vsichni ti. kdoz pfisli naseho draze niilovaneho olee k poslcd
niniu od)Ocinku vyprovoditi.
Jestc jednou dik Yam vsem !
Za truchlici pozustale: Front, a Josef Marcs., synove.
A una JAorc.v, dcera.
Are Wilber, due 12. bfezna 1932.
ZIMA JE ZA DVERMI
Nastala doba, kdy skoro kazdy prohlizi sv6 kolny a vidi je
prazdn6. My mame vsak nasc pine" vseho druhu uhli a proto pfi
lilaste so co nejdf ive ! Budete ochotne obslouzeni ! tf
HENRY BINGER, WILBER, NEB.
ADOLF BECK, predseda.
JOSEF BARTOS, kasfr.
, JOSEF HONZIK, infatopfedseda
CHAS. B. HROCH, pf(r. kasfr.
THE BANK OF WILBER
Kapital $20,000.00
Pfetjytek $10,000.00
Vkladatel6 titi banky jsou chriniSnt Zdrukovm Fondem Vkladatelu
Statu Nebraska. Platfme drok na Casovd vklady. 13tf
Cesko-Slovansky hfbitov vc Wilber
za hojneho ucastenstvi pfatel a zna
niych. Zesnuly zancchal truchlici
nianzelku a nekolik ditek, kterym
vvslovujeine svoji soustrast.
Z patku na sobotu niinuleho;
tydne zemfela na fanne nedaleko
Swanton pi. Anna Hynousova, jed-
na ze starych a cilych osadnic a ces-
kych matek zdejsieh. Pro neschud
ne a spatne eesty nemohli jsme zv6"
,deti dalsich iiodrobnosti, jen kdy ze
mfela a kdy bude konan pohfeb. Po
hfeb odbyvan' byl v pondeli za hoj
neho ucastenstvi pfatel, znani.ych a
sousedu. Pohfeb vypravila f lrma
Huletz a S)ol. a pfi pohfbu promlu
vil nad rakvi k truchlicini pan F. J.
Sadilek. Zesnula Anna irynousova
zanechava zde nekolik deti, jiz od-
rostlych a vesines zaopatfenych.
Manzel jeji, Fr. Hynoiis, )fedese
svoji nianzelku na vecnost jiz pfed
peti a pul rokem. Truchlieim vyslo
vuicnie svoji soustrast.
VZllfJHlJ FARMEftt!
Wilber, Neb.
Farinafsky elevator vo Wilber jiz
so vzkfisil a stoji si na dobrem za-
klade.
Jest' Arasim pfaiiim, by v tomto
sineru ' se pokracovalo ? . Pnkli ano,
)ficinte se vSemozne Vy, ktefi jste
podilniky a se stanoviska sebepfc
svedceni o dobre te veci, pracujte
neunavne, by kazdy farmer, aC jiz
clen neb He, podporoval prumysl
Aras nejen slovy, .ale tez i skutky.
Pozoruji posledni dobu, ze mnoho
obill jest'odviizeno do elevatoru ci
zich. Proc ,so ma takto dit, nevini,
ale jest to pravdou nevyvratitelnou,
ze kdo tak cini, jest kazdy sam svym
ncpfitelem a )oinaha budovati hraze
proti vegkereinu farmerstvu.
Nebudete-li stati pevne jeden
s druhym, pfijdeto o to co se uspo
filo za posledni ctyfi neho -pSt roku,
vice nezli $125,000.00. Nebudete-li
podporovat Vu8 vlastni podnik, kles
nou ceny vasich vyroblal a nastane
Vam velka ztrata v kratkem case.
43-1 Anton H. Shimerda, iaj.
UP0Z0RNEN1.
Povinnosti okresniho odhadciho je
prohlcdnouti zaznainy v iifadovne li
stovniho a okresniho klerka za uce
1cm zjisteni zdali hypoteky na po
zemkovy majetek a osobni majetek,
minoralni pronajmj', "title notes,"
smlouvy a prodejni smlouvy, jez vy
dany co dluhopisy v tomto okresu,
byly nalezite a spravne zaneseny, a
pfipocte k obnosu odhadnutemu vse
chny pominute hypoteky, mineralni
pronajmy, " title notes," smlouvy a
prodejni smlouvy jez vydany byly co
dluhopisy a milezejici obyvatelum to
hoto okresu a jinym zpusobem ne
odhadnute. Upozornuji vsechny drzitelo hypo
tek, ze pakli jest hypoteka zaplacena
a vymaz jeji neni rekordovan, bude
odhadci nucen odhadnouti tuto lvy
poteku, mineralni pronajem, " title
note," smlouyu a prodejni smlouvu,
jak vyso uvedeno. K teto zalezitosti
must hyti dohlednuto pfed 1. dub
nem, 1912.
V pfipade, ze jste 7n1az hypot6ky
nerekordovali, ucinte tak. Bude nam
to znacnym pfispenim a odhadcimi
to bude nalezite oceneno.
II. P. SCHMIDT,
34-2 okresni odhadci.
NBJNOViJlI JIZDNI HAD
B. fc M. DEAHY.
Vlahy jedouci na sever:
8:53 rano,
12 :12 odpoledne,
3:02 odpoledne.
11 :35 dopoledne,
Na jih:
1 :53 odpoledne,
G:48 veeor.
V nedSli :.
Jeden na jih :
11 :58 dopoledne.
Na sever:
3 :10 odpoledne.
Nakladnl jede na sever v .8. vocer.
V kazde Seske rodinS Slsti by se
m51 Ho8podaF. Pouze $1.00 roine.
?
ii-fiiiiiiiiltirtiif'-'
Si. ,