Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, January 17, 1912, Page IV, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    jfZDNl MD B. & M. DRAHY.
platny od 1. ledna 1911.
Vychodnl rlaky:
Cislo 6 (nestavi) ... .4 :25 rano
" 92 9:20 dopoledne
" 18 9:43 dopoledne
" 2 :55 odpoledne
" 12 v odpoledne
" 86 12 MO odpoledne
" 90 3:40 odpoledne
" 10 (nestavi) ..8:48 vecer
Zdpadni ylaky:
Cfslo 9 (nestavi) . .2:07 rano
" 1 (nestavi).. 7:46 rano
" 5 11:46 dopoledne
" 3 (nestavi) .. 6 :32 vecer
19 (lokalka do Sut
ton) 6:50 vecer
Jiznl -vlaky :
flslo 89 10:55 dopoledne
" 83 (pouze v nedS-
li) 11:30 dopoledne
" 85 12:52 odpoledne
" 91 6:20 vecer
DennS mimo nedeli.
Dr. F. J. Stejskal
6esky lekar
a ranhojic.
NEBRASKA.
tffadovna nnlezA se nad
Steldlovou leic&rnou.
TELErONYl
Office: Black 176. Indep. 68.
Residence: 174. Indep. 6(.
Doktor
Hamilton
FRIEND. NEB. '
Telephones:
indp't. Black 153
Bell 361
Jest pohotov k
eluZbam na. zavo
lfl.nl ve dne 1 v
nocl. 52tf
DR. C. C. DUFFY,
zubm lekaf
nad fir. Dr. Pallets.
CRETE.
SM
Dr. A. 6apek,
cesky I6kar a operator
CRETE, NEB.
BELL 'PHONE 45. INDP. 'PHONE 94
tJFadona vedle First National
Bank. Hl.ivnl zretel vgnuje o,.era
cfm Cistern ( aseptickym) a operativ
nmu Id enf zeaskych nemoci.
Provadf vedle toho t6z vSeobec
nou praxi.
Operujcdle pfaif bud v Crete,
Lincoln aneb v Omaze. 28tf
Deset jfdel za cent
DOB&E a chutnS pfipra
vena jfdla jsou tlm nej
lepSfin pozitkem, jaky
21ovSk na sv5t5 mftl muZe. Za
jediny" cent mfizete obdrzeti
nivod ku dokonale" prfpravS
desftl pokrmu, kdyz" si koupf
te tretl vydanf 1
NARODNf
DOIKIACl KUCHARKY
6esko-americke
kterdz stojl pouze $1.00 a v n(2
nalza se 1013 predpisu, takze
pHjde 10 predpisu levngji neZ
za cent.
Cena se zasilkou $1.10. ,
Ndrodtif Tiskdrtiu,
0O0-3II South 12th Street,
OMAHA, NEB.
3r Objednejto si velice prakticky
a prospe'sny spisek "KEZNICTVt
NA FARM?!" Cena 2Sc. Narod
nl Tiskarnn, 509 So. 12. St., Omaha,
Nebraska.
' vRHijjjH
' his? v '''S -CM
' fete'?! ''
Zprtvy z Crete,
II Hon na vlky, pofiidany 'V sobotu
skoncil zabitim 2 vlkfi z 13, ktcfi by
li obkllceni.
Dne 9. t. m. odbyvano nastolenl
lifednikfl T. ,7. S. a pale odbyvan
banket, kterehoz si'icastnilo se asi. 50
clonfi. O zakusky (a to vyborne bu
sy, kacbny atd.) bylo postarano bra
trein Eliasem, ktery je v banketovan'
pravym mistrem. IJenni tez nalezf
dik za dekorovanl sine a pflpravu jl
del a rozvrzcnl vol mi pekneho pro
gramu. V minule schuzi fadu Nebraska
c. 3 Z. 0. B. J. znovuzvolonl vsichni
ufednici fadu. Jednani die navodu
stanov bylo bratrske a proto se vsi
omi po schuzi ipo brntrskir pobavili.
II V minitrem clsle W. L. bylo neco
7. Crete, aby si fczni'ci dali pozor na
maso. Pisatel napsal, "proto pozor
na nileko a maslo." Mvslime. ze
feznioi majl jineho dohlizitele.
J II Pfcdbczny soud s p. Talleyem,
, Iconany v I'lterf' 'dne 9. pfed soudcem
j Gmibenem, vynesl tolik spiny na
svctlo, ze kdyz soudce "case" vyho
dil, nebyl zastupce spokojen a pfe
lozil soud k jinemu soudci. Talley
mu die dosleclm zvysena zamka z
$1,000 na $2,000. Soudy takov6 ko
nany Iby mely byti s vyloucenim obe
' censtva, nob niezi starsi pfipletou
se deti, kteryin by spise sluselo po
sloucliat cteni 1. nebo 2. citanky a
nc polbucbat. advokaty, vyptavajici
se sucastnenych na veci avpos'l'oucha
ti feci, jejicbz otisk by sc )ostou po
olat nesmcl.
Dr. Tobiska, zubni lekaf
ma svou ufadovnu u Clervene
ho nad operni sim. 16tf
II Malcm l).y byla minuly ctvirtek
vyhofela residence ). Jos. Cervene
bo, lec nez pfiSli basici bylo po ohni.
II V patek ukazoval top'lomer 28
st. ipod nulou.
II Pan Eliiis stavi ohnivzdorne sta
voni, kde bude rnt v gaeojlinu a ze
li'lit 5aty. Stavbu fi'di p. E. Cekal.
II Velmi ipekna, ale ticlni svatba
odbyvana byla minule utery, kdyz
bral si p. Alois Trnik slecnu Anezku
Hesovou. Svatba byla konana v
katolickcm Icostele a oddavky vyko-
naval P. Haneik, nacez se svateb-
cane odabrali na farmu pan! TTesove,
kde se ovsem svatba jak na'lezi osla
vil'a. Pfejeme novomanzelum vsc
ddbre na jejich novo zivotnf draze.
II Pan Matiej Kuncl odejel ve stfe
du do Lawrence, vypomoci sveuni
brafcru Ondfcjovi pfi inveutufc.
II First National Uank zvolil nti
sledujioi uredniky dne 9. t. m. :
pfedseda 0. M. Murphy, nustopfed-
jsoda John Tully, kasi'r J. TT. Loh
i man, vypomoeny kasi'r Ed. Aron.
Zpraiva feditelu vykazuje, ze minuly
rok byl vynosny pro banku.
II John Hotbiniller, olichodirik s
ledem, nivplnil svfij "ice house" vel
mi brzy, neb mel novy stroj, ktery
za niinutu vytahl ze feky 40 kusu
ledu. Mimo to y, liothmiller nalo
.zil -II) kar pro vyvoz.
II V.sichni urcdm'ci City National
hanky byl i v utery mimily tyden
znovir.TOleni. Arolba konala se v
baiikovnich nnstnosteeh a Kvoleni
nasledujici' iifednlci : P. .S. 'Fuller
)fedscda, I?. D. 'Brown nustopfed
seda, C. W. Weckbouh kasi'r, Fr. A.
Novak 'vypomoeny kasir.
II F. .1. Kuncl kouipi op cornu a
da za nf dobrou ccnu.
II Pan Matej Kostka odejel minu-
lou nedeli s p. 13. Vosikou do Plea
sant Hill, aby se sucastnili schuze
fadu Tabor cis. 7-1, kde se konala
volha ufedm'ku. Pan Ed. Arosika jo
clenem fi'idu a p. Kostka je pfedsc
dou fadu Nebraska cis. 3. Isdyz pfi
jcli, ozniimili, ize scluVze byla velmi
cctne navKtivena a v pfi'Sti schuzi,
ze budou uvadot 12 novych clenu.
Cratulujein a,nech kazdy fad kaz
dy nicsic 12 cilenu pfijine a budeme
spokojeni. Abychom nezapomncli !
Oba si libovali, ze byli dobfc poho
steni. '
I
Z Milllgan, Neb.
V -patek dne 12. ledna ccer
zemfela n. F. Motisova, stani zdejsi
osadnice, seslosti vekem a v pondC'li
pohflwna na hfbitov ceskych bratfi.
Pokoj budiz jjojieli jojimu.
V nedeli dne 14. ledna v 7 ho
din rano jsme byli rozruscni tele
fonem, ze hofi domek stareho ob-t-ana
zdejsilio ip. J. Lunibergra, a
take toniu tak bylo. Domek shofel
do 'Ziikladu a on byl nalezcn ve sklc
pe asi ctyry stfevice od domku, co
ztuhlii mrtvola. .Tak se to sta'lo, ni
kd'o nevi. Byl zavolan koroner a
otrpoil'edne byl vyslech, ale zadny' ze
svedku nemohl nic iirciteho ffci, jak
se nohoda pfihodila. Stafec cital
asi 75 Toku a ma syna a deem a zil
zde sam. Mrtvola by'hi pitvana dr.
Smrhou. Ten sezna'l, ze stafecek
mel srdecni vadu, neb polovina srdce
'byla in'azdna. Pohfeb konal se na
Cesko-narodni hfbitov.
DV0JNAS0BNA vrazda a se
BEVRADA. Petr Bor zabil manzelku a ditko sc
1'ijrou a sum sold podrezal
hrh bfiivou.
Milligan, Nebr.
V utery dne 9. ledna asi mezi 4.
a 5. hodinou odpoledne rozletla se
nasi'm mCsteckein prava, ze Petr
Bof zavrazdil manzelkiu, jedno ditko
a Slim ze si podfezal krk bfitvou''
coz bylo k neuvefeni, ale bohuzel
pravdou.
Pelt d'evcatek Bofovych slo ve 4
hod. 7.g skoly. Sly Tovn5 domu, ale
kdyz otevfely dvefo, naskytla sc ji'm
hroznii podivana otec, maka a
sestficka lczeli na zemi v tratotisti
krve. Deti daly se do place a biicely
zpet do mcstecka, kde vsc oznamily.
Lide sousedi se sbihali, by se pre
svcdcili, co jest na torn pravdy, a
kazdy 'viracel se s hlavou sklopenoii',
neb neco podobneho wle dosu'd nikdo
nevidel. Ono nestesti se stalo asi
mezi . a 3. hodinou, neb dr. Smrha
konstatoval, ze mrtyoly jsou jiz asi
2 hodiny v takove posici. Yrazd'a,
jak znamky ukazovaly, stala se asi
nasledovne : Pi. Bofovii sila na
stroj i a byla napadena 7.c zadu, nic
netusic, Bofem, ktery ji t'al ostfim
sobery do krku, asi 6 ipalcu hluboko,
takze se skiiccla oblicejem na zem,
a pak asi sekoru obnitil a uhodil ji
do b'lavy pfimo na mozek, takze vy
stfikl po satech. Tak bylo asi jedno
dilo bruzy vykonaiio. Pak nepo
cliybne doslo na dcorusku, 3letou
I'epcu, kteni byl'a uhozena stoliei
zrovna do ccla, a 2 ji vhisky ustaly
na jednom ruzku ; skiiccla se tez
oblicejem' na zem a byla ' uhozena
tez do hlavicky, asi tez sekerou. Pak
jak vsc nasvedcovalo doslo ha
ncj. samotneho. Vrah postavil se v
tozo svetnici pfed zrcadlo a po'dfezal
si krk od ucha k aicbu bfitvou, ncbof
bvlo viditelno na zrcadlo, jak krev
stfika'l'a, a poloziv jeste bfitni na
bednicku, chtel jifci do jidelny, ale
nedosol tain, neb zrovna uprostfed
dvcfl sc svalil. ih'lavou k nianzelce a'
di'tkti, na 'znak. Byl' to hroznv
okamzik se na to odivati. Yidel
iscin tarn dosti otuzilych muzu, jak
l'im kanuly slzy policich, kdyz spa
tfili onu malou divenku. Kazdy se
ptal, co asi onp nevinne 'dfivCiitko
udelalo, ndb elm bylo vinno? Byli
zavolani lfomnor, okresni soudce a
serif, ktefi sehnali porotu, kteni A-se
vvsotfila-a vynesla okolnostem odpo
vidaii'ci rozsudek..
Pohfeb konal se ve ctvrtek odpo
ledne dne 11. ledna na Cesko-narodni
hfbitov za velkeho ucastcnstvl
zmimych a pfatel.
Bof (byl s'tavvm zdojsim osadni
kem, bvl zenaf w druhe. a patfil ku
fadu -Pah! Sis. 27 Z. 0. B. J. Jeho
manzelka t6z byla vdana )odruh6 a
CSKK L6KHRNR
Crete,
Leka .ke reoepty se pedliv pripravu-jl,
z p:avyoh, 6erBtvycli a Sistych
leebnin.
Vlechny zndtn a oblfbenl liky patefatov6 na skladi
Knf Frant. Neddla & Syn.
JednatclMtvi iasopisfi: Hospodafe a Wllbeaskch ListQ.
lnela 4 dceriiBky po prvnim manzeli.
Patfih Icn radii Babi cis. 27 Z. 0. B.
J. , sboru Yesna cis. 90 J..0. D. a
sboru Lilis cis. 2596 Dfevafek Ame
rickych. Bof aanechava d'va syny a pit
deer, z nichz jsou dve vdane.
w iii '' i,i vm w w i.i v ia w i.i x m hjnwrjr,r
Cedar Rapids, Iowa.
Pfdtolum a milovnihum nasoho
ceskeho. divadla pfipravuje se s vel
kou pill a nakladem vzacny pozitek
na nedeli 28. ledna 1912 v' 0. S. P.
S. ini a sice dosud 'zde novidane di
vadlo "Oarodujka neb laska tulako
va",od Fr. Missla. Jest to velmi
zajlmavy a napinavy dej od zacatlm
az ku Iconci, jest to repertorni hra
dvorni cinohry ve VIdni, lidoveho
divadla "Uranie" v Praze a, Pisttiko
va divadla na Krai. Yinohradech.
Dfij ze zivota nasich slovlnskych
brat'ku v horach, znazoriiujlci po
vurcivost tehflejsiho tak zatemnele
ho lidu. Co bid', utrpeni a muk za-
vinila slopota a pou'era lidem sle
chetnym a obetavym, 'probudilejslm,
vl mnohy. K tomuto divadlu bu
dou zvlasC upraveny scenerie a oble-
ky vypfiijceny od div. spolecnosti
Ludvlkovy tt Chicagu. Ystupne jak
ODyceine. uivauio riui aiiu juiiisuu
Nova draha. Ve stfedu odpo
ledne ucinen byl .pocatek stavby no
ve drahy mezi nasim mestem a Mt.
Vernon. Spolecnost zakouipila o
brovsky stroj v cene $70,000. Toho
to stroje bude poirzito co hnacl sily
i k osvetloviini, kudy povede draha.
Nejblizsi mcstecka Ely a Solon za
jiste pficinl se, aby dnilm ziskala.
Volbi uhdniku Oes. SpoHtelny.
V utery pofada'ly zdejsi spofitel
nl spolky sv6 vyroSnl schuze. V
nasi Ceske Spofitelne stala se take
zmena, neboC nektefi ufednici po
stoupili. Za pfedsedu zTOlen byl V.
O. Ilasek, za mlstopfedsedu I. IS
Ccrveny, za pokladnlka Jos. W.
Lesingcr, vypomocnym pokladnl
kem Frank J. Dvofak, do fiditel
stva: I. T. Cerveny, Jos. W. LeSin
gor, W. Ziilesky, Josef Kozlovsky,
Josef Simon, Ed. E. Ilach, A. F.
Dvofak, Jan Tlusty a V. O. Hasek.
Ceska spofitelna uteSene vzrusti'i.
Kdo sledoval jejl vyvin od zacatku
vidl," ze jest na nojlepsl ceste v
!)rzku stati se nejhledanSjsi bankou
v naScm nieste i ve stAtu. DneSni
vklady' obnasl $718,111.92, ae za
fala s kapitalem $98,118.65.
Z politicl-cho ovzdnsi. Vybor
obchodnlho zdejsiho sdruzenl odjel
ve ctvrtek do Des Moines, aby tarn
pfltomcn byl schuzi repub'likanske
ho statniho vyboru. Ty2 vybor za
slal sem dopeSi, ve ktcr6 oznamuje,
ze ropublikansky sjez'd bude odby
van v nasem meste. Datum urcl vy
bor v Cedar Bapids.
Dramalichij odbor Oeslce Lip;,
pod flzenlm fiditeje p. Josefa So
domky, uspofadii divadlo "Dibllkova
dcerukka," obraz ze zivota venkov
skeho, dne 21. ledna.
SpoVcovB zdleziiosii. fiad Ka
rel 4. cis. 13. Z. C. B. J. zvolil si
pro pflStl rok nasledujici ufedniky:
pfedseda Emil Pazdera, dozorkynS
Anna ftozaC, tajemnik Jan Savel,
iiSetnik Jan Blazejpokladnlk Jo
sef Trojak, pruvodCI Ant. Sulc, vni
tfnl straz W. Bartorsky, venlcOvnl
1ST etr.
Josef PliStil, fadovy lekaf dr. ICrej
sa, zastupce do vyboni' vencenl
hrobu J. Miska, do "0". M. Skolske F.
Blazejovii, vyslanci do sjezdu F. M.
Barta a Frank Seda, nahradnlci J.
Jflza a Emil Pazdera.
Klub Komenshfi zvolil za ufedniky
pro pflstl rok 1912: pfedseda Jos.
V. Sterba, nristopfedseda dr. Vlasta
Drahosova, tajemnlk Fr. Chramosta,
pokladnice Libie Dolezalova.
Md Prokop Veliki) cis. 7. Z. 0.
B. J. bude mlti pro pflstl rok nas'le
dujlcl ufedniky: pfedseda J. V.
Nemec, mlstopfedseda Fr. J. Burres
ml., tajemnlk Josef Urban, ucetnlk
'Ant. Nemec, pokladnik F. H. Kubl
cek, "pruvod'cl Jos. Syrovy, vnitfnl
straz F. Volak, irenkovnl Vacl. Lip
pert, fadovl lekafi dr. Petrovitsky a
dr. A. Jicinsky, vyslanci do sjezdu :
Josef Kubicek, nahrad., Josef Ur-X
ban do U. M. Skolske.
Obet prdce. V patek rano o 3.
hodine spoustel delnik Gus Ohr
ua'cloar padak pro nhli v dllne Rock
Islandske a byl jlm uhozen, takze"
okamzitc nasledovala smrt. Ne
t'astna obet" prace zanechava zde
manzelku, rozenon Antonii Plaiiko
vou v Linn Junction a 6 nieslcu sta
rou dcerusku.
Stidi W. W Lesingcr spojil v li
tery vecer p. Jaroslava Chalupnlka
se slocnou Marii Ehrenbergroyou.
Gratukijeme!
Stesii v nestesli. V utery odpo
ledne pfejlzdSl rozvazeu peciva Mi
lculas Nemcraski na 12. ave. vych.
se 9vym povozem tra a snad nopo
zoroval, ze hlldacem byl9 mu dava
no znamenl. Kdyz vjel na trat', vra
zil do povozu pfijlzdejlcl vlak a
roztflstil povoz. Nemeraski nabran
byl na ziichrannou spici parostroje a
byl vlecen as 200 stop. 'Bancny od
nesen byl do s'levarny Carmodyhof
kde joj dr. Bistine osetfil a nechal
pak odvozti do nemocnice sv. Lu-
1 v
sase.
Bad Zizkuv Dub, iis. 91. ZOBJ.
pofadal v nedeli 14. ledna svoji pra
videlnou vyrocnl schuzi, ve ktere
zvoloni byli novl ufednici pro ro'c
1912. Pfodsedou zvolen byl F. Ila
vllk, doorcem F. Gubhofer, ta
jeninlkcm Vojtcch Cink, vieetnlkcm
J. F. Jadrnlcek, pokladnlkem F.
Soukup, pruvodclm A. Franc, pra
porecnlci : A. Kolda a Jan Zrusr,
striizo: W. Ccjka a A. Kolda. Do
Narodnl Straze F. Gubhofer, do U.
M. Skolske J. J. ITiijek, do svobo
domyslneho druzstva: F. Dytrt, F.
Grubhofcr a Jos. V. Vavfln. D
Druzstva Z.O.B.J. Ant. Jenista.
Stiitnl liCetnl vybor L. J. Kaspar,
do yboru majetku Ant, Zejda ivi
tfi roky. Zastupci do sjezdu Z.C.B.
J. : Frant. Brubhofer a J. J. Ilrbek.
Pfisti schuze Vzdelavaciho Spol-
ku bude so konati v nedeli dne 21.
ledna. Na pofiidku volba ufedniku
a jine dulezite veci. Vsichni Cleno-
vo necht' se urSitfi dostavi a pozvou
i sve pfatelo.
Opravn, V minulem Slsle nas
tiskafsky gotok otiskl re zpravS o
volbS peveckeho sboru "Illahol," t
neoznamil tajemnlka p. B. O. Jan
deru, coz nam ;iai pfatol6 a zvlat(S
p. Jandera laskave prominou.
PiSte si o seznani premil, po-
skytovanych zdarma i za maly dopla-
SOU So. 12th Street. Omaha, iehr