Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, November 08, 1911, Page IV, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IV
jI'DNt ft Ad b. & M. drAhy.
platny od 1. ledna 1911.
Vychodni. rlaky:
Cislo 6 (nestavi) . . ..4:25 rano
' 92 9:20 dopoledne
" 18 9:43 dopoledne
" 2 :55 odpoledne
" 12 " odpoledne
" 8G
" 90
12 U0 odpoledne
3;40 odnoledne
" 10 (nestavi) . .8:48 vecer
Zapadnl vlaky:
Cfslo 9. (nestavi) . .2:07 rano
" 1 (nestavi).. 7:46 rano
" 5 11:46 dopoledne
3 (nestavi) . .6:32 vecer
19 (Iokfllka do Sut
ton) 6:50 vecer
Jiznl vlaky
flslo 89..' 10:55 dopoledne .
83 (pouze
v nede'
H)
.11:30 dopoledne
85 12:52 odpoledne i
qi ft .on veor
01 fi -90 rnZn
Denne mimo nedeli.
fZHR I
TerSHr I
d. W. BAYER,
umSlecky zavod pomnikovy,
CRETE, NEB.
NaSe prfi.ee v oboru tomto Je v$
toenou, neb ve stat8 tomto nebyla
dosud vydana JeStS 4&dna prfi.ee lep
61, ne2 Jakou Je naSe. I ceny naSe
Jsou levneJSl nei kdekoll jlnde. Pfe
svedCte se, neZ Jlnde kouplte.
V2dy sluibovolny 12tf
J. W. BAYER,
Box 433. CRETE, NEB
Dr, F, J, Stejskal
cesky lekar
a ranhojic.
NEBRASKA.
tJfadovna nnlezfi. se nad
Steldlovou lek&rnou.
TELEiTONYt
Office: Black 175. Indep. 68.
Residence: 174. Indep. B6.
Doktor
Hamilton
FRIEND. NEB.
relephones:
indp't. Black 153
Bell 3 61
jest pohotov k
lfini vq dne i v
nod.
52tf
DR, C. G. DUFFY,
zubm lekaf
nad Cir Dr. Palleta.
CRETE.
3 nr
Odznaky Z. C.B.J
Dall Jsmo zliotovlti u Co
slcelio zlatnlku novy druh
Clcnskych odzrmkQ Zapad
ni Cosko-Uratrskfi Jcdno
ty,. die vyobrazenf. Jest to
knoflllc dolifo zlacony, od-
znak v emailovanych barvach. bile.
tnodr6 a Cervonfi. Uytlna volmi ostrfi.
a Sho odznaku t6 jakosti a vzhicd-
nostl, za nasi cenu nlkdo nedostanete.
Cena 50C. V.US, tl!Cet za $4-.l0.
Connik jinych druha odsinaka zasio-
mo na pozadfini.
Ndrodni Tiskartia.
509-511 So. 12th Street, Omaha, Neb,
;
O S P O D A R $1.00 BOONE
1 1
fr fr4 I- ! ' !
I Zpravy z Crete, f
Mimily tyden v pondeli odcjeli
cretestf ochotnlci do Wilber, kde sc
I i 1 i kus "Spanila Savojanka," za
volkeho licastcnstvl obecenstva. Pfi-
lea V dobre unlade as v ( nodin
rano a libovali si, ze byly dobro po
hosteni. Byli pozvani pfijiti zas.
)Filiodila se vazna nolioda, neb ho
knpl kfiii a pforazil nm ruku.
V noci z 31. fljna na 1. listo
ipndu bylo prave pozdvizen! v Crete.
Neb! Mladcz slavila "Hallowe'en"
a vsechny mens! budovy nalezcny ve
stfcdu rano 'provrzeny. Mnohy fl-
kal : K'lyl'.yeh vCdul, kdo to i
idelal,
ten by plat il ! Ale jen ho nalezt.
'an
.7. H ubel 7. Lawrence,
Xuokols Co-' stnvil se na sve svn-
tcbiri cesto v Crete niinule utery.
Byl lioslem p. F. J. Kuncla.
Dr. Tobiska, zubm lekar,
ma svou ufadovnu u Cervene
ho nad operni sini. 16tf
ll V patck vefor uspofadal sbor
Sokolek sousedskou zabavu. Za
bava byla znamcnita neb bylo pfl
tomno as 125 parku, ktere se pfi
IGkusove lnidbe bavili az do 3 bodin.
Kapelc p. F. Nedely vypoinahaly
pan Jos. Franta z Lincoln a pan
Anyz z Wilber.
II As rm'rl uiisfrfm nlwlrvolv anr1-
k.V v Crete nabi'dku, ze by ). Soukup,
rlssky poslanec z Pakouska, fecnil,
kdyz by si toho pfaly. I byl zvolen
vylwr, by se o pfednasku postaral.
Vybor obdrzel plakaty pfed 3 tydny,
ale datum nemohl napsat, neb so ne
muze dockati odpovedi od pana
Ptaka, ktery dopisy na spolky roze-
slal
Dr. Tobiska, zubm lekaf,
ma svou uradovnu u Oervene-
ho nad operni sini.
16tf
AHAflAflArt AiiAh Ifti-Ki aw Art ArS Artifcrt
Cedar Rapids, Iowa.
ttf lf lt .y. 1 -V. M9t tC .9- Jf -9- 1 L
C'cskd svaiba. "V obydll manze
lu Josef Simankovych na 1. nlici za
padni, bylo v utery vecer veselo. Pan
Jos. J. iTajek oddal tam krajana Jo
sefa Sunku, G3 roky stareho, z Wal
ford, s pan! Marii Lnresovou, 64
roku starou, ze Cedar Eapids, Ta.
Po oddavkach slaven byl po staroco
sku svatebnl kvas, a zertu bylo take
hojnost. iNovonianzele Tyvolili si
za sve trvale bydlite farinu u Wal
ford. Obenia pfejeme mnoho ste
stl. V plnem proudu. Pan 13. Jan
sa, ktery nedavno teprve navratil se
z tovarny, kdez nauiil se laden!
fiian, nni jiz nynl hojnost zakazek
nn aM a vn& g(J "v tom dbbf(!
prot0) potfebujete-li piano naladiti,
obrat'te se s duverou na nej.
Bhiznive dm pro dSii. Veh'me,
ze niladezi nni byti poskytnuta pfi-
lezitost k zabavu, kterou by so mysli
io.ii osvezily. Kazde dlte se rado
)roskoci. Jsme vsak ipr'oti tdmu,
a by rodice dovolovali detem pobihati
za veceru po ulicleli a tropiti pfi
tom ruzne neplech', ba dokonce
Skody, jako se dalo v niinulych blaz
nivyeli dnech "Hallowe'en." iy
sllni, ze vsichni krajani byli svedky
neplech, jez byly v talc voliko mire
pachany. Povinnosti rodicu jest,
aby nedovolili v takovy den vyjfti
detem na ulici, protoze stykem s ne
otesanymi stari'mi mladlky jen
pustnou. Eylo smutno k poslcchnu
tl, co na pflklad v jistem pfipade
niusel stary soudny clovek preslech
nonti od nozvodonoho vvrostkn. kdvz
se odv'l2il cloiluvitI mu pro nezbe'd-
nosl, jiz vyrostek prilvS paelial. A
tech "krasnych" malcb na oknech
obydll, tak i obchodu ! Krajane
niinl mnoho ku prospechu svych dl-
tek,. kdyz pfistfi pfi "Ilallowe'en"
pHhlMnou k tomu, aby ditky nevy-
chazely ven, nybrz zustaly doma. .
I'o dloulic a trapne nemoci ze-
nifel na plfcnl ncmoc v pondell o 11.
hodine v noci znamy krajan p. J if!
V. Vlach, hostinsky na 1G. ave.'za
padnl'. Nalczel k spolknm Court
Cedar, Foresters of America. Sotva
je tomu 20 meslcu, co pfevzal tento
hostinec. Pfed svou smrtl, vyproclal
joj obcanu Kuflkovi z Prairie. Po
hfeb zesnuleho krajana odbyvan byl
ve Ctvrtek odpoledne za vclike vieasti
pfatel a znamyeh na ceskem Nar.
hfbitove, kdez posmrtni vzpomlnku
pronesl p. J. J. Ilajek. Zancchava
zde krome sve manzclky, tfileteho
synacka, dva bratry, Franka a EmaA
nuela. Dale tfi scstry: pl. F. 3Ieko
tovou a pi. M. ryersovou V Solon,
la., a pi. Fr. Bohacovou zde. Po
zustalym vyslovujeinc nasi upflm
nou soustrast.
V okresnim dome po kratku ne
nioci, zenifel krajan Jan ITala ve
veku 51 roku. Pohfeb odbyvan byl
v pntek odpoledne na ceskem Nar.
hfbitove, kde nad rakvi zesnul6ho
krajana promluvil rev. J. Illavaty.
Ilasici hili voldni. V Eusselove
tovarne na cukrovinkv v sobotu rano
kolem G. hodiny, a 30 minut, na 1.
.ave. vychodni, pojednou zacalo se
silne koufiti z oken. Kdyz zavolani
byli na mlsto liasici, vysetfili, ze
nestava zadneho nebezpeel a ze vo
lanl jich bylo zbytecne.
Jsou dobre a jiste. Nacelnlk
hasicu p. !MohrbaGher a vrchnl do
hllzitel zdejslch skol 'p. McConnell
zkouseli zachrannii opatfenl na ve
skerych zdejslch skolach. Vse slo v
pofiidku, ani vyslovili se, ze jsou v
padu ohne 'bezpecne.
Dr. Soukup, clen rakouskeho par-
lamentu a zastupce ceskeho delni
ctva, zavltal do naseho mesta v ipon
dell vecer. Vltame jej mezi nas co
nejsrdecneji.
Dr. F. Soukup pfedn'aseti bude
dne 8. listopadu v Iowa City, la.,
pod zastitou Tel. Jednoty Sokol.
Umrli krajana. Ve 12 hodin
poledne zemfel v nasem meste stary
krajan pan Josef Janda v obydll An-
tonma, Jiivy v els. 1311 jiz. 1. ulice
Dopoledne jeste pracoval; pfi obede
ucltil nevolnost zaludechl a za krat
kou chvlli dokonal pozemskou tuto
pout'. Tak jak osobne znali jsme
tohoto krajana, byl od kosti dobra
duse, ale pro vystrahu tCm druhym
ktefl by m51i s kazdym clovekem jed
nati lidsky, so slfeji rozepisovati ne-
budeme, snad toto postacl, aby kazdy
clovek ucil'se zlti pfirozeneji, nebot'
zesnulj' krajan byl na svuj zivot roz-
trpcen jiz dlouha leta a pfece nou
cinil to, co nektefl mladsl ucinl
pine silo zivota ; on rad zil i pfes to,
ze pflroda vseho mu neudelila, a do
ukal se slusneho veku G3 let. Vi
etvrtek ulozeny pozustatky jeho na
Ceskem !NarodnI hfbitove. Znnecha-
va zde ctyfi syny a provdanou dceru
pan! J. Smileyovou, jiinz vsem tlmto
pronasime nasi soustrast.
Byl vijkuzan z kary. Elady kra
jan, pan Araelav felga, jel minuly
tyden k Beaver Parku po poulicnl
kafe. Kondukter dal mu pfesedacl
listok, jqnz so vsak elsovi nezdiv
spravnj'm-a upozornil na to konduk-
tera. Ten mu vsak odvetil, ze listok
jest v pofadku. Po pfe'stoupenl na
jinou karu byl Melsa kondukterenr
uiiozornen, ze ma llstek nespravnj'.
Kdyz se nemel Melsa k )lacenl dru
hych 5 centu, zastavil kondukter ka
ru ,a nakazal k'rajanovi, aby slezl.
Jlelsa zahanben tak ucinil, ale zaro'
ven so mu dostalo od ostatnlch e'estu
jlci'ch rady. aby si stezoval u fiditcl
stva; Kdyz MelSa pfisel k fiditeli,
nabldl mu ten S centu, jez mu po
daval s podotknutlm, ze tlm jest to
spraveno. !Melsa vak penlze odmltl,
fka, ze nepfisel zebrati, nybrz ozna
miti, jake konduktery spoleCnost za
mestnava. S tlm odesel. Na zakla
d5 jeho zkusenosti radlme krajanum,
aby diivali bedlivfi pozor na Hstky,
by na nieh bylo spravne poznamena
no datum a hodina, kdy do kary na
stoupl. Jinak od kondukt6ra llstek
nepfijlmejte.
PHzniva zprdva. Profesor pan
CesKK L6KKRNH
Crete,
Leka ke recepty se peclive pripravuti,
z pravyoh, 6erstvych a cistych
lecebnin.
Vtootjny zn4m a. oblfbon lky paten to v6 na skladS
Krtt Frant. Ned 61 a & Syn.
Jednatelatvi Susopiau: Hoipodifc Wllbeaskch Liatfi.
Jos. Grcif sdelujo panu B, 0. Jaii-
dcrovi, ze se rozhodl se svojl manzel
kou na pfestehovanl d6 nascho me
sta. Ucini fak nepochybne v pristich
14 dnech. IsTa jejich pflchod so nas
pevecky spolek "Hlahol" jiz upflmn
tesi.
Mnoho pfihldsck. Ke spolecne
ceste na prist! vsesokolsky slot v f.-
ticce Praze jest ji velke mnozstv!
pfihlasek. Nikdo nebudo litoyati sve
ucasti. Sokolskii vyprava pflstiho
roku bude poctem nejvets! ze vsech
dosavadnlch a zajiste se j! dostane 1
nejskelejsi'ho pfivltanl. Vyprava
jest nzena osvedcenou firmou Brod-
sky a Sovak. Z naseho mesta jest
dosud sice malo pfihlasek, 'ale dou
fame, ze se pocet jejich co nojdfive
rozhojn!. U mistnlho zastupce vy
pravy pana Franty Filipa v Security
Banku pfihlasilo se dosud 15 licast
n!ku. Kdo mmlte se vypravy sii
castniti, uciiite tak co nejdflve, aby
ste pozdeji nemuseli litovati, kdyby
so na vas dostalo podffeeneho mlsta
na lodi. Ve ctvrtek dlel v nasem me
ste prosluly kornetista pan Bohumlr
Kryl, jenz vyjednaval s drem P. Ji
clnskym, Fr. Filipem a J. Ulcem ze
Solona ohledne kapely, jez by pro
vazela sokolskou vypravu do Oech
Ujednan! bude zashino hlavnimu vy
pravnlmu vyboru v New Yorku. Jest
nadeje, ze pruvod kapely bude umoz
nen, o cemz neopomeneme se v cas
zmlniti.
Tvrdd nalice. Vzdy, kdvkoliv
oznt'imena byla nejaka .zmena v u
bom zdejs! policie, znmy zde straz
eft bezpecnosti J ohn Myers mel vzdy
nejake namitky a za zadnou cenu ne-
chtel se sebe svleci to, co mu sluselo,
a tak nyn! jiz po tret! rozzlobil so
skutecne na nove cepice (tvaf pru
sky) a vzdal so mlsta. Byl jednlm
z vytefinych a mluvil nekolika jn
zyky. Vetsi poplatck. Nasledkem stou
pani con ruznych produktu usnesli
se pronajlmatele staj!, na mlste 10
centu za pronajatou staj pocltati ny
nl 15 centu. Z jednoho paru musf
zaplatiti kazdy rolnlk aneb kdokoliv
jiny 25 centu.
Shizcnc poplatky. V celem na
sem statu snlzeny byly poplatky ox
prcsn! spolecnosti za dodavku die
vahy.- Drive platilo se od jednoho
sta liber az $1.75. Nynl bude se pla
titi o 25 centu mene, jen $1.50. To
plat! pouze pro lowu. Na vzdalenost
50 mil, kdyz zaslete ballk 121il)ern.I
bude stati pouze-20 centu. Bude-li
z Cedar Papids, odesl'ana 1 libra do
nektereho mSsta v Iowe, ku pflkladu
z Fairfax do Norway, zaplatl so pou
ze 32 centu, kdezto spolecnosti ex
presn! drive zboz! si dodavaly jedna
druhe za 20 centu, coz cinilo 40 Cen
tu. Celkove tudi'z o mnoho so ceny
nezmenily.
Vide v iom puntik. Krajan p
A7ilem Zach koupil majetek od El
wood Land Co., a kdyz ukazal svoji
smlouvu p. Chadimovi, ten nasol v
tom hiicek, ze smlouva nen! spravn-i
a ze by se to spravilo a dalo do po
fadku za $65. Krajan Zach ihned
slozil $15, ale vec se mu ponSkud
rozlezela v hiave, an sol a zaloval u
sudiho Sloana, ze to byla asi nun
pfipravena lecka.
Maji svedciti. V marionskern
vezenl, ve stfedu nalezali se tfi v5z
nov6, pro ktere dojeli si zdejI serif
a marSal Spoj. Statu, a odvezeni byli
t
Nebr.
do Lac City, kde maj! podati svo
dectvl pro dvojnasobnou vrazdu, kte
rou die domnen! snad spiichal mlady
Wilson. Tento tvrd!, zo vrazdu spii
chal snad jiny a sice jisty Merlens.
Muzove, ktefi v tomto bodu podati
maj! svedectv!, sluj!': Bert De
Forest, Charles F. Stevens a Eay
Dowell.
Co ncjvice kazi mlddez. Zjedna
ny fecnlk reverend Smith z Chicaga,.
ktery zde jiz nekolik dni kaze v ruz
nych kostelich, poukazujp mezi ji
nym take na to, ze co nejvlce kazi
mladez jest lira na kulecnlku, a vy
pocitava to nasledovne: Do salonu
jich chod! 10 procent, avsak tam se
mladez nekaz! tolik jako jinde, a.
take nejsem proti salonnicke zivno
sti z toho duvodu, protoze tato
zivnost je provozovana ve dne. Mla
deze, ktera chod! do divadla, jest
jiz m6ne a sice 13 procent. Do po-
hyblivych divadelek chod! pomerne
vice mladeze, 15 procent. Do ku
lecnikovych mlstnosti-ohodl mladeze
24 procent, a to jsou pry ty nejne
zadoucnejsl mlsta, kam nase mladez
by choditi nernela, proto p zde pry
se nejvlce zkazl. (Pozn. pofadatele:
P. Smith zaipomel vak, ze jest jest&
jedno mlsto, kde dti a vlastne mld
dez nejvice se kazi, a to jest ulice.
Kdyby rodice dbali trochu a hned oA
zacdtku v jarych letech deti poufiova
li, drzeli pfi praci jim uzitecne a za
roveri postarali se tSmto o zabavu
doma, a co hlavn! v5ci jest, nenecha
vali tyto behati po ulici, nebylo by
nynl'u dorostu tolik zkazenosti.)
DRfBE2NICTVf NOVfi
DOBY.
Velice prospesny a mysllme ze i
potfebny spis vysel prav nakladem
Narodn! Tiskdrny, 509-511 So. 12.
Str., Omaha, Ndbr. Jest to spis
"Drubeznictv! nove doby," sepsany '
odbornlkem panem F. X. Bastou ,
pojednavajlc! o chovn drubeze domd
cl, totiz slepic, husl, kachen, kr.oca
nu, pe'rlicek i holubil, o jich pesto
vanl, vj'krmij pro trh, ncmoclch atd.
Vodle liplneho popisu o zaflzenl a
pokynecli ohledne chovu a pestovanf
drubeze, naleza se ve spisu t6z vel
mi znjimavd pojednanl, jak poznd
riie dobre nosii-ky. Dale pak obsirne
a zevrubnd poucenl o lihnlch a vy
hfevnach, jak lihne voliti a jak s
nimi zachazeti, aby se docllilo do-
brych vf-sledku. Tez obsahuje spis
poucen! o kapounovaii! a kapou-
inech a o noniocech a pfi'zivnlcleh
drubeze a holubu. Jest to slovcm
nepostradatelny spis pro kazdeho,
kdo se chovem drubeze aneb holubu
zanasl. Jest bojne illustrovan, nebot
obsahuje 120 vyobrazenl. . Cena
brozli-ovaneho jest pouze 40 centu,
vazaneho G5 centu.
nApodnI tiskApna,
509-511 So. 12. St., Omaha, Neb
GREENGABLES
Sanatorium Dr. Benj, F, Baileyho,
LINCOLN, NEB.
Nejlepsl a nejlepe vypraveny
ustav toho druhu ve stfednlm za
padu. Pro lecen! vsech nakazli
vych nemoci. V istavu tomto
pusobl tez cesky ldkaf. Pite si
o obrazkovj' pamflet a podrob
nosti. eoi-tf