Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, November 08, 1911, Page II, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SkoJne v obcliodm' kolloji
lacino
prodanie. Jest to ve chvalno znam6
obchodni kolloji Browns Business
College v Lincoln, Neb., n jest plat
ne lur ku sttidii knihvedenl ncbo
etrojopisu a tesnopisu. Prodame je
za snlzenou conn. Illaste se u tf
NAKODNf TISKAPNA,
50n-oll So. 12th Str., Omaha, Neb
Nejlepsi automobily
zclel
Delaine co je v nasi moci, aby
chom kazdeho uspokojili, coz jest ne
kdy spojeno s vclkou namahou, uspo
kojit eely Wilber s rozsahlym okd
11m, ale automobily "Maxwell a
Overland" jsou ty nejlepsi, a vzdy
uspokoji kazdeho. U mis obdrzlte
automobil za levnou cenu a proto se
pfijtrte podi'vat. 2-26
Kohout & Greer, Wilber. Neb.
18841911
J" sltx JET1. Spirk
vefejnjr notar
WILUER, NEB
27 let v obchodu 30 let notafeni
Vsechny praee notafske vyhotovu
ji se levno a spr&vne. Zasilky peuez
obstaravaji se bezpecne do vsech dflfi
Evropy. PFepIavnl listky prodavam
pro vsechny celne spolecnosti. Po
zemky rozdilnych druhfi a cen, do
my a loty mam na prodej v hojnosti.
Odbor pozemkovy a pojiit'ujlci rltii
Dan V. C. Spirk. tf
NEMOCE
KONSKE
tiplne' pouen( v rozpoznaVanf a Kcenf
vsech chorob tela konskeko od
Drn. K. H. BREUERA
Nejvetsf zverolekafsky spis,
Jakf kdykoliv a kdckoliv
vySel v 8esk6m jazyku.
Zaujfma 520 stninck velkeho formdtu
a rozvrzen Jest na dtrnact fiastf, v nlchZ
dukladnopojednaya' so o vSech nomo
cech a tozejmona o takovych, jei ka2d?
liospodaf domaclmi prostfedky anebiw
pffpado dlo predplsft udanch lecltl
muzo. Neni to spls pro zverolokare,
nj'bri spls pro rolnfky a hospodarc.
14 US1 JSOU JAK NASLEDUJE:
1. Povsechny popis.
2. Ncmocc vscobeenc.
3. Nemqce systemu zazivaciho.
4. Nemoce systemu mocovcho.
5. Nemoce systemu dychariho.
6. Nemoce systemu pohlavniho.
7. Nemoce systemu nervoveho.
8. Nemoce systemu obehu krev
niho. 9. Nemoce oci.
10. Nemoce systemu pohybosaciho.
11. Nemoc spenacky, kutku a ko
pyta. 12. Nemoce koini.
13. flrazy.
14. Zlozvyky kone.
chybf, zapotfebfjestprohlednoutt pouzo
tu Cast, ktera so vztahujona cast tela
tlCDOSt CPlellO KDlsIl. K(ll-i 7vffii(liifvi
oncmocn5l6ho a snadrin sn. nnmw in.
poziui ixmIIo pHznakfi a poplsu vo splsu
zapotrebf, opatfen byl spls ku lppSfmu
a laKuueccnincDUlovu zjcuna. Kdo
liocnouem a znazornem vyoui
Jlclii Jest vo splsu pfes 250,
V pupfrorjeh tlenknt'h
nc xflMllkuu
V do lire vnxbe plAtenc
nc zAxllkou
$1.15
$2.00
Ko koupl u Jednafclu anob vydavatelu:
NAliODNf TISIvAliNA,
511 So. 12. St., Omaha, Nebr.
I Wilber, Neb, a oJcoK
Pocatkem ininuleho tydne byla
zahiijena stavba ciheliio moderni bu
dovy finny Piuchu a Syn a vse jest
nyni v nojvulsi'm )roudu. J'akli ue
bude v remeslnicko )raci zima )fe
kiizet, bude budova biv.y hotova, neb
stavbu vclmi jiekne pokraeuje.
PovsfnniL'te si ozmimck naSie!;
Jomiit'i'ch obohodniluV a zajiste na-'
loznete neco, echo budetp moci po
IFebovat. Nnsledkem prehlednuti
casto nevfle, zc mfizete obdrzet sve
potroby u nasieh obchodniku. Zaji
ste nebudcte nikdy litovat, kd3'z v
ilujele wis ku J)f0eteni oznamek, at'
jest to v oboru jakemkoliv.
jMam na prodej 15 pluokrev
nych kaneikii Chester White, ktere
jirodam za velmi nizkou cenu. Pfi
jd'tc a prohlednute si mofe stiido. Za
spokojenost rueiin. J. V. SlepiSka.
Wilber, Ncbr., 11. F. J) 3. 2 1 tf
milady pan Wm. Korbel, syn
manzelu ). Jos. Korbelovych, od-
jizdel v utery min. tydne do Eose
lnid, S. D., kde obdrzel zaniestnani.
Stary osadm'k a celny kraian
ian Jan Vesely st., byl v posledni
dobC upoutan na luzku nemoci, ale
nyni stav jeho so znaunu zlepsil. Pan
esely zijc so svoji manzelkou na
zaslouzenem odpoeinku v nasem mo
st?. PFejemc mu brzkeho uzdravuni.
Okrcsni koroner dr. Josef Si-
niocek ze Swan ton mcskal ve Wilber
mezi vlaky v utery ininuleho tydne.
Pocasi ininuleho tydne bylo vel-
im liepnjeinne. Vo strcdu a ve
c'tvrtek f'icel studenv sevenik a pri
torn mrzlo jako v -zime. Nekolik no-
ei znaeiie nirzlo, tak ze na stoji'cich
vodacli nalezal so led v mire dosti
slusne, ze ani leden neniuser by se
za to stydet.
x3 Zdali pak jste jiz videli.nasi
novou zasqbu zenskych a detskyc'.i
kabatu? Kadeji se prihlaste drive,
nez bude vase cislo prodiino.
52-3 PACKET STORE
Due 3. t. in. byl jsem pozvan
do Crete k zabave, ktera tarn byla
(ehoz dne odbyvana v sokolske sini,
bych lieinkovnl eo hudebnik s ta
niejsi kapclou. Ziibava se nine za
nilouvala. TJcastnici pri vyteenc
sinyccove hudbe bavili se znainenito.
Bylo nine tez mile, seznamiti se s
tamnujsim lekarem drem. Arnostem
C'apkeni' a shledal jsem, ze jest to
muz inirne povahy, dobreho karak-
teru a vol ice vzdelany. Na to byl
,isem pozvan znaniym krajanem pa
neiU Frant. Justou st., bych si pro
bled! jeho peknou residenci,-kde pan
Justa se svoji inanzelkou hydli jiz
delsi cas na odpouinku. Jest sta
ryiu osadnikein a dobryin ceskym hu
debnikem v Crete, ktery toz i'lcinko
val pri telo zabave. Kdyz navstivil
jsem obydli pana Just', byl jsem
vlidne j)Fivitan a pohostin. Vzdavam
ziiiinenyin manzelum nejvrelejsi di
kv za jejich pnhostem'. A7elm'i nine
poteSilo, )oznati uiiriiiinou a A-use-nou
ceskou nintkiij jakou jest pani
Jii'stovii. Jeste jednou diky za vse.'
" DR. FISHER, ZUBNl
LEKAR, WILBER, NEB.
Pani Brabcovii, manzelka vaze
nt'lio mladeho krajana p. Ed. Brab
ce, dlela v Lincoln miiiuleho tydno
na nuvStcvC.
3riady krajan pan Lumi'r J.
TTokuf, ktery pred nedavnem koupil
zavod cukniFsky zde a pri torn ote
vrel i zavod pekaFsky, velmi viizne
uucen vyhledati lekaFske pomoci.
Nyni naleza se jiz pFes tyden v cre
oupiiiociiel ouiiini neduhein, takze byl
teske ncnioenrci.
IRV1N J. LANGER
ce-ky pravnik
WILBER, NEBRASKA
Cfadovna se naleza v Jlznf Castl bu
dovy Narodntho Banku. VCnuJo vesko
rou pozornost pflm pfed okresntml a
statnlml aoudy. Btf
CiT rilete-ll na iili'i.U nikter oinarakr.
neopomefite imfnlt! letli Jitc tuto y
(onto lUtu.
Casne rana na ctvrtck vznikl
oheu v zadni mistnosti kulecnikov6
sine' pana Antonfna Hoffmann v cis.
142-1 jiz. 13. ul. PfiCina ohne jest
neznania. Ohen byl prozrazen dv
mem, ktery se dral do bytu nahore
se nalczajfcUio a donnici lido ohen
uhasili drive, nez se dostavili hnsiei.
PFes to je vsak Skoda dosti znaena
Nedavno skonala ve veku 7G
let pani Anna Wilsonova, darkyni
budovy na dolejsi Douglas ulici, ?.
niz bude v dobe co nojblizsi zFizenr.
mestska neinocnice. Skon Wilsono-
vc byl zpusoben navalem mrtvics.
Wilsonova byla jiz asi pFcd rokem
postizena mrtvici, od kterezto doby
stale churavela. Druhy naval skon
Cil jeji zivot. Wilsonova byvala ma
jitelkou vykFieencho domu, ktery.
jako nine
ATbcrtova
mnoho jinych, v dusledcieli
a zakona musel bvti
pvazdnen. Tidouc. ze blizl se ko-
nec jejiho zivota, venovaln. budovn
mestu s tim ustanovenim, aby z nl
byla zFIzena nemocnice. Proti pri -jeii
tohoto daru zvedly se z nekteryel:
mravokarnych mist namitky, ale dar.
jehoz cena obnasi aspon $80,000,
byl pFece jen se zretelem k ucelu so
be urcenemu mestem pFijat. Byl
ovsem porizen z vynosu neFestne ziv
nosti, jez v nem byla tak dlouho pro
vozovana, a? majitelce vynesl jmenl,
pFestupujicI jiste $200,000, ale snad
iicel, k nemuz byl venovan, bude s
to, by zahladil cast viny dar'kyne.
Wilsonova si pri daru vyminila me-
sicni duchod $125 pouinajic od pFi
Jtiho ledna, ale milosrdna'smrt skon
Cilo jeji zivot. PohFeb jeji byl od
byvan v nedeli odpoledne na Pro
spect Hill hFbitov.
Nova principalka omazske vys
si skoly kapla na to, ze pry poslu
chaci jsou ve svycli studilch do vel
ke miry zdrzovani vedlejim zamestr
naaini. Xa vyssl skolo jest totiz
mnoho stuflontu, na STOji vlastni pest
odkazanych, kterl si vydelavajl zivo
bytl ruznym zpflsobern. ButT pFe
vzali prodej a dodavku casopisfl, ne
bo vypomahajl mimo skolnl hodiny
v obcliodech, aSkterl take vyporm'i
haji pri mytl nadobi v restauran
tech a pod. Sleena rcHughova,
principalka vyssi skoly, shledava v
techto mimoFiklnych vydelclch pFI
einu, proe tak mnozi studujlcl vy
knzujl nedostatecny prospech ve stu
diu a hodld i u Skolnl rady pokusiti
se o vydani zakazu mimoradne pracex
leda by student mel tak vyborny pro
spech, ze by mu zamSstnnnl pri stu
dilch nevadilo. Jalco kazdii novotu,
tak i tato razem utvoFila dvo strany.
.Tedna se za ni pFimlouva, uznavajlc
vyvody principally za sp'ravne, kdez
to druha se proti tomu stavl. TJ-vadi
na ospravedlnenl odporu proti iimy
slu sleeny McIIughovc to, ze neni
prazadne pFIeiny, jiroc by mladioi.
za vydelkem jdouci, meli byti zba-
vovani prilezitosti k vyssimu vzde
lani. Kdo pri torn padne, jest pry
to jeho veel, ale zalezitost prv Re ne-
da pra.vidlovati zadnymi pFedpisy.
Jsou ovsem take lide, lrteFI se pro
zakaz pFimlouvajl z te pFIeiny, ze by
jeho provadenjm se zmensil poeet
zactva teto skoly. , Beztoho pry ji
navstevuje tak velko mnozstvl stu
dentu, ze vydrzovanl jeji jest pomer
ne velkym bFemenem pro skolnl
fond. Dale pry studenti, za vydfl
kem jdouci, ubirajl pFIlezitost li vy
dSlkum lidem, kterl by radi pra'ei
dostali, ale levnou soutezl, nebo i
mladickou JibitostI, kterou pri pra
cieh tech poskytuj! studenti, jsou
od pramene vyzivy odFIznuty.
jNalada hdu jest nevyzpytatel
h. C'asopis se snazl, aby podal C-te-
na
narum zpravy o vsem, co se deje.
Nekdy xMz se za zivy svet nemuze
niCeho dov5d5ti, i kdyz po torn tisi
lovne so pfdl. A tu prijdou lide, kte
rl so dajl strhnouti k tomu, ze s vy
hruzkami se pustl na verojnem ml
stS do novinaFe, proe to, ci ono ne
bylo uvdFejneno. riuvlme z trpke
vlastni zkuSenosti. Jde o stdvkii v
zelezniC-nlch dilnach. Od staykuji.
Oznamenf flmrtf a dikfivzdam.
V nezmurnCm bolu a zalu skllCeni, oJ!nnmlljome, vSem pFatclum
a znlYmym smutnou zprflvu, za nnSo vroucnC mllovanfi. matka
a bablOkn
MARIE CfHALOVA,
zomfcla po trnpn dlouhC- nemoci v utor voCcr dne 24. Ftjna t. r
vo stfif-I 50 rokfi. ZckiiuITi narozend byla dno 8. zfl.fl roku'1851, v obel
Plnvsko v C'eeliadi, a iilozcna byla lc posledntmu odpoClnku v p.ltek
lno 27. FIJna 1011 na Oesko-Slovansky HFbitov vo AVllber.
rfejemo si co libjvfoloji podekovatl za kaZdJ' projev soustrasti
v nascm zftrniutku, jakoz 1 vSem torn, kdoz pf-1311 naal drazo nillova
nou matku u bablcku k poslednlmu sp.lnku doprovodltl. D.'ilo nochf
pFljmou naSo ncjvFel'ejSf .dfky pan F. 3. Sadtlck za pobFobnt obFady
a slova iltf'cliy v dome smutku a na hFbitov tt, vSlcbnl d.lrcl kvCtln
a pp. Huletz a Havel za vzornS vypravenl pobFbu. Drazl pFfltcle, anl
nevlto jak vftZlme si va3ofio pFatolstvl a dobre vftle, ktorou jsto nam
jakj'inkollv zprtsobom projevlll.coz potrvfl na vZdy v naSI pamGtl.
Tody iFIjmeto Jo5tG jednouty nejsrdcenC'jSt dlky od zalem posti?.en$cli.
Za veSkeru trucbHcf pFfitele:
.Ian Sttkolfk, Knuit. Sokollk a AroJfch Clluil, synovo.
IlflZriui Korbel, Allifnu ViiHlkn, Afarlo A'uNlkn a lleKsle
IllclUAflk, dvery.
JuNcf 1. Korltel, Adolf VoHlkn, Otto Voslkn a .Inn Hli lilAUk,
zet'ov6. s '
Vo Wllbor, Neb., dne C. listopadu 1911.
Vzdavam tlmto srdecne diky Fadu Nebraska cis. 3, Z.0.B.J ,
za spravne a brzke vyplaceni umrtnl pojistky po mem zesnulem
manzeli, Josefu Kaleikovi. A'sem krajanum, kterl sve rodiny chti
po sve smrti zabezpeciti proti stradanl, odporueuji; aby pojistili se
u Zapadnl Cesko-Bratrske Jednoty.
Marie Kalcikovft,, manzelka.
Omaha, Nebr., 2G. rljnd 1911.
The Home Savings Bank
Wilber, Nebraska.
Splaceny kapital :.. $12,500 .
Tato banka jest vlastnSna podilntky The National Hank of Wilber a jest pod touted tpravou
jako National linnkn. Obchodujeme pod ftfitnlral baokovnlml z&kony anaSlvkladatele
jsouchrincni Zitukovyro Fondem Vkladatelu v St&tu Nebraska.
i
PlatSme nrok naCasovi vklady a poslouilme ochotn6 t!m nejbez'ccnSJSIm a konsertratlvuim
bankovnlctvlnr. OftADNfoi lfltf
Henry Gund, pfeilseda. J. I. Moore, kasir.
K. AlUkell, iniito pfed sea a. J. J. Novak, pMruJi kasir.
ADOLF BECK, prcdseda.
JOaEP BARTOS kasfr.
THE BANK OF WILBER
Kapitdl $20,000.00
Pf eby tek $ 10,000.00
Vkladatel t6t) banky jsou chrAugnt Zarukovm Fondem Vkladatelu
StAtu Nebraska. Platfme tiroka 5asov6 vklady. 13tf
clch, i kdyz sq jich dotazujeme, ne
muzeme se niceho dovedeti. Pry sa
lrii nic ncvl, stavka probiha tise a
klidne, Z anglickych casopisii, jez
by snad mohly byti lepe pouceny,
nelzo se dovedeti rovnez niceho, le
da ze stavka probiha tise a obe stra
ny vyckavajl. Kdo pry stiivku dele
vydrzi, ten ji vyhraje. To jest
pndstata dosavadnlclf zprav, at' po
chazi z list delnlku, ei z anglickeho
veFejneho tisku. 'My jsme zpravy
takove uveFejnili. Iec die nlililedu
dvou krajaini to nic neni. Pro vse
chny svate, Feknete nam tedy, kde
se neceho o stavce dovlme, abychom
mohli sve etenaFe o torn zpraviti., Za
povesti nemuzeme pFevzIti zodpov5d-
nost jiz z toho duvodu, ze nechceme,
aby se na nas Feklo. ze jsme lhali.
Prosimc proto sti'ivkujlcl, aby nam o
stavce podali blizsich zprav a nidi je
uveFejnlme. Osobnl utoky musi vsak
byti ze zprav vynechany. St'ejncm
bolest mel v patek ztlejsl "World
Herald," jenz psal: "Proc neni v
casopisech zadnych zprav o stavce5
Ci snad nemzadna stavka?" tazou se
lide stavkujlcleh delniku. A tiskovy
vybor stavkujlclcli odpovida, ze jest
spokojen. Stavka jest pry prostu
prlpadem, ve kterdm zvltezi ton, kdo
ji delo vydrzi. V tiskove liFadovnS
zeleznicnl spolecnosti so pravl, ze
nebylo dosud nic slyseno o tak mimo
Fadne stavce. Kazda strana konii sve
n,ejlepSi, aby ve stavce iidrzela vrch,
JOSEF HONZIK, mfstopFedscda
CHAS. B. HROCH, pHr. kastr.
aniz o druhe strane neco nepFI
jemneho flkala." Stavkujlcl po
Fiidali ve ctvrtek vecer v Lyric di-
vadle programnl vcZev, jehoz vynos
byl venovan fondu stavkaFfl. Di
vadlo bylo pFeplneno. B,ylo k ne
mu prodano pFes 2,000 vstupenek.
PFi letosnl registraci dalo se v
Omaze zapsati celkem 22,71G voliefi;
roztridenych nasledovne dlo stran:
Pepublikanu 13,520, demokratii 7,
729, soeialistu G28, bez prlslusen
stvl 830. KFik, jakoby nad obycej
volka registrace republikanii zname
nala jiz i vltezstvi teto strany, neni
opnivneny. Jest znam'o, ze i mezi
ropublikanskymi voliei najde se do
sti rozumnych lidi, kteFI uznAvajl
vyhody, jez skytii llstek demokrati
cky 'a tak6 pak demokraticky vol!.
Tx)iviskeho roku bylo celkem registro
vano 25,236 voliCfl, z nichz 12,G3G
republikanu, 10,GJ4 demokratu, 387
soeialistu a neprohlasilo stranu 1,
559. - '
tsr
0 udalostech ve stare vlasti.
jakoz i v Americe a v cel6m svSte,
mimo mnozstvl pouSnd i zdbavne
latky, doStete se v OsvStS Americke
(neb kter6mkoli mlstnlm vvddnl je
jlm). Predplatlte-li se na rok $1.50,
budete netrpSlivS 5ekat kafdotdnl
ho tohoto hosfa. Cislo na ukdzku
zdarma obdr2Ite, polete-li poStovni
listek na adresu: Narodnl Tisk&r
na, 509 So. 12th St., Omaha, Neb.