Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, November 01, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WILBERSKfi USTY.
Ro6nik X.
Wilber, Nebraska, due 1. listopadu 1911
6lslo 23
m
w1
HiHtftHtHH.4.M4HHjHt.
Z WILBER A OKOLI.
rovoloni k siiatku vyzvedli si:
Kvidon Bouska, Wilber, 24 let, An
na Sebkova, Do Witt, 18 let. Jin
drich Broz, Saline Co:, 23 let, Em
ma Ilomolkova, Salino Co., 20 let.
V xiterj- tyden uvedl vo stav
manzelsky smirai soudce J. V. She
stak zaso jeden cesk parek, pana
Kvidona Bousku se sleenou Annou
Sebkovou; oddanibyli v dome man
zelu a rodiny p. Ant. Fridrichovych
za pfitomnosti pfatel. Po oddavkach
odebrali se novomanzele do domu
rodicu nevesty, kde nalezite svoji
svatbu oslavili za pfitomnosti pfatel
s obou stran. Pfejeme jim mnoho
zdaru.
DR. HENRY HEIN, LI
KAR A RANHOJIC, WIL
BEE, NEB.
Krajan pan Jan Skrdla zajel si
v pondeli minuleho tydne do Crete
na navstevu svych pfatel a rodiny
p. Ant. Kaurovych, pfi cemz W&
navstivil mnoho svych starych znd
mych. Pan Karel Hroch s manzelkou
a pi. F. W. Bartosovd odejeli v pon
deli tyden do Lincoln v zdjmu dule
zitych zalezitosti.
SnBrovaci boty.
zhotovepd z.jemnd tmavoSlute nej
lepSi kfize, ia, 14 az 16 pale vy
sokd, cena
$4.00 az $5.00
Selz zarucend stfevfee pro ko
laky, znotoven z jemne" trvanlivd
kfiie, gngrovad nebo s knoflfcky,
v cenS 512-3
$1.40 az $2 25
Racket Store
WILBER, NEBRASKA
V pondeli minul6ho tydne ode-
jel take' do Iowy pan J. V. Slepicka
v zdlezitosti zakoupeni oiekolika kusu
vepfoveho dobytka pro plemeno.
.tjplny vyber guinovo a filcove
obuvi maji na sklado v RACKET
STOEE. . 22-3
Krajane pan Jan Kohel pan
Eob. Tichy a pan Ed. Houser odjiz
doli v pondeli odpdledne minuly ty
den do Omahy v zajmu obchodnicli.
zalezitosti a zdrzeli se do druheho
dne.
2r Zenske teple stfevice v cislech
3 do 9, u NOVAKA. 23-1
V utery tyden za pekn6ho dne
zajel si do Lincoln" na svem peknem
automobilu pan Jan Vostfez s man
zelkou a s nim tez pan Vaclav Ro
llout s manzelkou, pfi cemz nam
pravi, jak zajimavd projizd'ka tato
byla a jak pfijemno jest dlouhou tu
cestu konati z Wilber do Lincoln.
U&ETHlTE ! TJSETitlTE !
nyni u nds pfi nakupovdni UHLl.
Mam uhli dr'uhu vSelijakeho, jakeho
si pfejete za ceny mime. Nyni jest
nejpfihodneji doba objednat si zd-
sobu uhli pro pfisti zimu. 16-8
Uhelny sklad E. BEES,
Wilber, Neb
Ve stfedu odpolednim vlakem
vracela se zpei; po sv6 nekolikadenni
aiavsteve zde do sveho domova do
Crete pi. Barbora Spirkova, kterd
zde dlela od soboty u svych pfatel.
Jak je nam dobfe znamo, pani Spir
kova jest matka nasich vazenycb
krajanu, p. J. F. Spirka a p. E. J.
Spirka, a v jich rodinach stravila
nfikolik dni a pfijemno se mezi nimi
po dlouhe dobS pobavila.
Zdali pak jste iz videli nasi
novou zasobu zenskych a. detskyoh
kabdtu? Eadeji se pfihlaste drive,
nez bude vase cislo prodano.
22-3 EACKET STOEE
rroc cekat az se ruce rozpu-
kaji od loupani kukuf ice ? Upotf eb
to "Shucker's Lotion" ihned od po
catku. U SIMEEKY v lekarng.
23-lgr
Ve stfedu dne 25. t. m. byli
oddani smircim soudcem J. V. She
stakem pan Jindfich Broz so sleenou
Emmou Homolkovou' v domS svych
pfibuznych, manzelu Karel Brozo
ch. Po oddavkach odebrali se
mladi novomanzele na farmu do do
mu rodicu nevestin3'ch, asi 12 mi
jihozapadne od Wilber, kde jiz oce
kdvalo mlady a t'astny tento parek
mnoho pfatel a zndmych. V5e bylo
jiz pfipraveno, co k svatb5 patfi, talc
iako na nrav6 cesk6 veselce. Po
pfijeti mladeho parku zasedli vich
ni k svatebni tabuli, kde bylo vgeho
hojnost, a pak bavili se vespolek
dlouho do noci. Novomanzel6 jsou
ditkami nam vsem dobfe znamych
a vdzenych rodin, nevesta jest dcerou
manzelu p. Wm. Homolkovych a ze
nich synem man2elu p'. Jan BrozO'
vych. Pfejeme mlademu pdrku mno
ho zdaru na nov6 drdze zivota.
" DR. FISHER, ZUBNl
LEKAR, WILBER, NEB.
Krajan pan Frant. Kasal, kte
ry jiz delSidobu pracoval zdo v ele
vatoru, zvanem "Crete Mills Eleva
tor," rozhodl se vystoupiti z tohoto
zamestnani. Pan Kasal byl zamSst-
ndn v tomto oboru dosti dlouho a
protoz udfild pry misto jindmu a sdm
bude pfifitim meslcem zamestndn u
firmy Prucha & Syn obchodS s ho
spoddfskyin polnlm n&fadim. V Cre-
teskom, elevatoru pfijal naddle za
mestnani E. D. Meisenbach, ktereho
pan Kasal odporucil.
NA PEODE J !
Mum na prodoj asi 50 kohoutu,
tak zv. "Plymouth Eock." Kdo bv
k'oupiti chtol, nC so pfihlasiu
22-3 Anna Novak,
Box 13G, Wilber, Neb.
- NYis mlynaf, pan Jan Zvo-
necek, jel do Lincoln minulou sobo
tu v obchodnim zajmu vilberskeho
mlyna a t6z navstivil tarn mnoho
svych pfatel.
3r 2enske, muzske a detske ka-
mase u NOVAKA. 23-1
- Pi; Fisherova, chot' naseho ces-
keho zubniho lekafe, Dr. F. J. Fi-
shera, byla minuleho tydne navste
vou u sve matky v Crete.
4sr Jsem kandidatem za znovuzvo-
leni do ufadu okresniho klerka, ob-
drzev demokratickou a populistickou
nominaci v primarnich volbach. Oce
nim pfi listopadove volbe podporu
vsech voliiu, ktefi vSfi, Ze zastaval
jsem ufad ten v minulosti spravne.
V ucte, Alois Slepicka.
23-1
Pi. Jos. Plychalova odjizdela v
nedeli do Oketo, Kans., na ndvgtevu
svych synu a zdrzi pry se tarn delsi
dobu.
V- pondSli navrdtila se ze sv6
tydenni navstevy ze Saunders Co.
pi. Jan iv-onoutova. Jbvia tez v
Prague a navstivila fadu svych cet
nych ipfdtel z tamejsiho okoli.
Nejvetsi vyber spodniho prddla,
rozmanitych jakosti, celokusove nebo
dvoukusov6, vlirTne oie'bo bavlnehe:
naleznete v EACKET STOEE. 23-?
Vseobecny znamy krajan pan
Frant. Janouch pfijel do Wilber mi
nuleho patku z Lincoln, by zde na
vstivil sve pfdtele a stare zname wil-
berske, mezi kterymi se pfijemnS po-
bavil. Pan Janouch jest zde dobfe
znam a byl zde mezi nasimi krajariy
obliben a protoz tak6 nikdy asi na
Wilber nezapomene. Zdrzel se zde
do pondelka a s odpolednim vlakem
vracel se zpfit do Lincoln.
s" Nove podzimni vzorky nasten
neho papiru v lekarne u SlMEEKY,
23-lgr
Vazeny krajan a dobry nd pfi-
tel pan F. J. Sadilek odjizdel v ne
dSli do Milligan, kamz byl pozvan,
by promluvil slova utechy pfi po
hfbu zesnuldho Josefa Kunce, Ictery
tarn byl toho dne konfin.
Trzni zprdvy : PSenice 93 c. ;
zito 90 c. ; kukufice stajd G3 c. ; ku
kufice nova 50 c. ; oyes 40 c. ; vopfo
vy dobytek $5.G0 az $5.70 ; hovezi
dobytek $2.50 az $5.50; vejee tucet
18 c; mdslo libra 17 c; drubez 10 c.
'libra ; kachny 10 az 12 c. libra.
i35 Vsechny potfeby . k barveni,
stetce, "Sand paper," ocelovou vlnu,
atd., dostanete v 16kdme u- SIMEE
KY. ' 23-lgr
Jestli pak jste si jiz prohledli
nasi novou zdsobu prdvd
obdrzen6ho nejnovejsfho
nbytku?
Pakh ne, tedy pfijd'te a prohlddnte si
ji a my Vam rddi ukazem.
Mdme velk vber nejnrvejirh zidl a
houpaka, na kterd jsme ucinili zvldstnf
cenu, kterd potrvd az do Novho Roku.
Ddle nejnovjsi a nejkrdsnSjs.f nabytek
vseho druhu. Ramujeme
ni pozornost vSnujeme pohrobnict
Tedy neopomente a pfijd'te si prohled-
nouti nas sklad a tu novou zasobu toho
nejkrasnjsfho nabytku.
S uctou Vds zve
ED. HULETZ A SPOLECNOST
WILBER, NEBRASKA
obrazy a zvlat- , mmmM M
vf. tom&gmmmsmnj
NEJNOVEJS1 JlZDNl RAD
B. & M. DRAHY.
Vlaky jedouct na sever:
8:53 rdno,
12:12 odpoledne,
3:05 odpoledne.
Na jih:
11:35 dopoledne, .
1:23 odpoledne,
6:48 vecer.
V ned51i:
Jeden na jih:
11 :58 dopoledne.
Na sever:
3:10 odpoledne.
Nakladnl jede na aever t 8. reCer.
JE ZA DVERMI
Nastala doba, kdy skoro kazdy1 prohlizi Bve kolny a Yidi je
prdzdn6. My mame vsak nase pine vseho druhu uhli a proto pfi
hlaste se co nejdf ive ! Budete ochotne obslouzeni ! tf
HENRY BINGER, WILBER, NEB.
Volictim okresu Saline, Neb.
V iitcry, dne 7. listopadu 1911, naskj'tne se Vam pfilezitost ode
vzdati hlasy pro muze, ktefi maji pro pfisti llnitu zastdvati rozdilne u
fady okresni k Vai spokojenosti, a proto meli byste zvoliti sobe muze b
takovou pozornosti, jako jest to, abyste znali .financni spolehlivost ban-
nost a karakter lidi, kteri e ridi a kontroluji;
2. O. Kucera z Tobias, Nebr., jest cekancem pro ufad pisafe di
striktniho soudu (Clerk of Dist. Court) v Saline County, Nebr. Na
rodil se ve statu Illinois, odkud pfistehovali se jeho rodiCe do nejzdpad
nejsi casti naseho okresu, kdyz on byl nouze 1 rok star. V tomto 0
kresu byl vychovan, a kdyz vysel ze skoly, bylo mu 17 Toku, nacez ode
bral se do Omahhy, kde graduoval obchodni skolu Omaha Commercial
College, kterouzto Skolu navstevoval po tfi zimy, neb za jarnich a let
nich mesicu musel vypomahati rodicum pfi praci na farme. Pozdeji
studoval prava u pravnika p. C. II. Sloana, nynejsiho naseho kongresni
ka, a aG nabyl znalosti prav n pramicke prakce, nezamlouvalo se mu toto
povolani a venuje se pfitomnfi prodeji pozemku, pojisfovdni majetku a
riotaf8tvi. Po nokolik rokxi zastaval iifad smirciho soudce. Pan Kucera
zije jiz v Saline Co. 28 roku a jest to poprve, co'uchazi se o okresni
iifad. Jest skromnym a spolecenskym muzem a mysli, ze "nova krev
pfinasi novou cinnost" a ze zmena v okresnioh ufednicich naseho okresu
jest vCasnou. On vefi.v pravomocnost obyCejneho lidu a v rovnoprdv
nost a maje znalost v oboru pravnickem, jest zvlasto schopnym k za
stdvani tohoto lifadu a bude-li zvolen, slibuje vynasnaziti se, aby co nej
lepe uspokojil kazdeho, kdo sluzby jeho bude potfebovat spravne a po
ctive 'bez pfedsudku a bcz rozdilu.
Za klerka distriktniho soudu
HLASUJTE PRO
F.O.Kuceru
Nebude zadati o tfeti lhutu. 23-1
N. N. Marshall
ze Superior, Nebraska. -
KnndldSt za loudce dlstrlktntho Boudn t Sallue, Fillmore, Nuckolli, Thayer a Clay okre
sloh. el tvoH 7. suudnl dUtrlkt Nebrasky.
Tolliftra Sedmeho Dlitrlktut Uyl Jsem navrlen za dfitrlktmho soudoe Da dmokratlokm
a lldovt m neodvlslim liatku a HHiva zdvoMle za Vaii podporu doe 7. listopadu.
Bvl jsem pf lpuitin k provozovinl prakse privnlckd rooo 1888 a nam za to, 2 Jiem soho
pen zastavatl dfad o nS12 se uobiilm. Protlatmu protlvnlku, Uon. Leille O. tlurdo?l necl
nlm (adnf politick f boj, lellkoi mam pro nfj vytoke oceninl Jako toodce. ale jellkot dfad dl
trlktntbo soudce zastaval po dve lbbty, Jill osm rok 6 astojl si vjbotne fluancnfi a jellkol mil
Jli tu Cest Hdltl tento d(ad, mil by ttm btl spokojen.
Nerayillm, le by mil bftl df ad soudce povaiorin za lilad politick a tudtl neapeluU na
o polltlokym stranlctvlm, kteremu douttm podroben oebudu. W-4
yolljo
Zid.m vib o vasi poci-'
poru a, priapexii.