Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, October 25, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WILBERSKfi
Rodnik X.
Wilbot, Nsbrwka, dne 25.. rijna 1911
5lslo 22
LI STY
9
Z WILBER A OKOLL
Zdali pak so pfipravujete na tu
slavnou volbu, ktera jiz za dva tydny
pfijde? Doufam, ze kazdy z vds vo-licu-
oiascho okresu bude hledt, by
zvolili jste do ufadu nase celnd ro
daky a krajany. PrectSte si jcjich
ohldiky, ktere se v techto listech na
lezaji, kde vas vsichni, kazdy snazno
zadd o vas hlas. Kdytz prispejete jim
svym hlassem, nebudete toho litovat,
kazdy z techto bude vdm povdecen.
Zapomneli jsme minule, zminiti sn
t6z o celnem kandiddtu, ktery uchazi
se na demokratickem listku o lifad
soudce distriktmiho soudu a to jest
NV N. Marshall. Ctete tez jeho o-
znariiku na prvni strance tohoto listu.
2ddd o veskere -vase prispeni. Tedy
nezapominejte, pro kolio mate voliti.
DR. HENRY HEIN, Lt
KAR A RANHOJId, WIL
BER, NEB.
Pfenosy majetku v krajanskych
kruzich v posledni dobe jsou ndsle
dujici: Jak. Fritz a manzelka Janu
A. Fritzovi 160 akru pozemku v sek
ci 3, v Brush Creek prct., za $2,000 ;
Karel Bof a manzelka J'akubovi a E.
J. Prj&ehovi cdst lotu 205 az 212 ve
Wilber? za $1,000; Bessie, Zajicek
Josefu Zajfckovi'pozemek y sekci 14,
Selz
sn&rovaci boty.
zhotovene z jemnd tmavozlute" nej
lepi ktize, 12, 14 az 16 pale vy
soke, cena
$4.00 it $5.00
Selz zarucene strevfee pro ko
laky, zhotoveni z jemne'.trvanlive'
kuie, gnfcrovaci nebo s knoflicky,
v cenS 22-3
$140 it $2.25
Racket Store
WILBER, NEBRASKA
v Pleasant,Hill prct., za $1; Josef
Zajicek a manzelka Bessii Zajikov6
pozemek v sekci 14, v Pleasant Hill
prct., za $1.
USETfilTEl ' USETitfTE!
nyni u nds pfi nakupovdni TJHLl.
Mam uhli druhu vselijak6ho, jakelio
si pfejete za ceny mime. Nyni jest
nejpfihodnejsi doba objednat si zd
sobu uhli pro prist! zimu. 16-8
"Uhelny sklad E. BEES,
Wilber, Neb.
Jindfich, syn manzelu. p. Jos.
y. Houserovych, odjizdel ve ctvrtek
minuleho tydne do Urete, by navsti-
vil tarn svoji babiSku, pi. Huletzo
vou, ktera tarn zije na odpocinku v
dosti jiz pokrocilem veku.
Pan a pani Wm. Bohdcovi na-
vratili se v nedeli tyden ze sv6 dvou-
;ydenni navstevy v Chicagu, kde na-
vstivili mnoho svych pfatel a znd-
mych, mezi kterymi se prijemne po-
bavili.
- DR. FISHER, ZUBNI
LEKAR, WILBER, NEB.
Okresni soudce a zaroven fedi-
tel a redaktor anglickeho tydenniho
casopisu "Wilber Republican,"' J. A.
Wild, byl deli cas dosti povazlivS
nenocen, ale nyni jiz se tak daleca
pozdravil,,ze mohl luzko sve-opustiti
a ku svemu zamestnani a mezi sve
pfdtele do meeta z donm svdho ?e
odebrati. Afikoliv neni doposud u-
plnS zpravym, muze jiz ve svdm 0-
feoru dfile pracovati.
Na prodejl
Mam na ruce gasolinovy h.v'oo-
stroj "Cusliman." Pfijdte se podl-
vati, nalezd se v budov automobilo-
ve spoleSnosti Kohout a Greer. Stroj
tento jest 'dobry a zaruceny a prodd
se za mirnou cenu. 18-4gr
Dopisovatei.
Pani E. Eoldovd z Linwood,
Neb., zndma co dcera naich vdze
nych panu manzelu Frank J. Sa
dilkovych, prijela do Wilber v pdteK
vefier minuleho tydne, by zde navti-
vila sv.6 rodice a mnoho svych pratel
a zndmych a zaroven pfi t6 pfilezi-
tosti by se sueastmla pohrbu zesnu'
leho naseho wilberskdho nditelo f
redaktora, John Knighta, ktery
Eobotu bvl kondn. Pani Foldova zdr-
'zela se pres nedSh.
3r Dr. M. R. BYRNES z Crete,
specialista oSnich, usnich, nosnich a
krfinich nemoci a v pasovdni breili,
bude v SlMERKOVE lekdrnS ve
Wilber prvni pond51i kazdeho mSsice,
od 11 hod. .dopol. do 3 hod. odpo
ledne. 2tfeoi
Pan Frant. Chaloupka st., pre
stShoval se minuldho tydne z vychod
ni casti mesta z residence, kterou
pred Casern prodal sv6mu synu pana
Frant, Chaloupkovi ml , do sve re
sidence, kterou pred Casein koupil v
hofeni neb zdpadni Casti naleh'o me
sta. . Do residence, z kter6 se yystC-
hoval pan Chaloupka, pfestShoval se
pan Josef Chaloupka.'
s" "Shucker"s Lotion" udrzi va5c
ruco mCkke, coz jest zapotfebi pfi
loupdni kukufice. V lekdrne
SIMERKY. 22
V ponclfili tyden pfijel do Wil
ber pan Josef Brajer z De Witt se
svymi dvema vnuCkami. Pan Bra
jer pfijel, by podival se na p5kn6
Cesko divadlo, kter6 mClo byti prdvS
toho dne odbyvdno, ale pro nepf izm
v6 poCaei nebylo ddvdno. Proto ubl
ral se- dCdeCek so svfmi vnuCkami
vecernim vlakem zpet k domovu, aC
koli pfes nepfizniv6 pocasi byla ta
necni zabava, dosti slusne navstive
na, ale-dedecek pravil, ze to pro neho
jiz neni, ze pfistfi podiva se na di
vadlo a zdbavu ze ponecha mladsim.
Znamy krajan a obchodnik, pan
Jak. Prucha, byl minuleho tydne v
patek a v sobotu v Lincoln v zajmu
d'ulezitdho f izeni.
Nejvetsi vyber spodniho prddla,
rozmanity'ch jakosti, celokusovd nebo
dvoulvUBOv6, vlnene nebo bavlnene,
naleznete v RACKET STORE. 22-3
Ve stfedu minuleho tydne od-
jizdel do Omahy pan Frant. Sasek
s manzelkou a pi. Ad. Bockovd, jicli
dcera. Po jich odjezdu oznamila se
nam nemild zvest, ze pani Saskovd
ubira se v pruvodu sv6ho manzela
a sv6 dcery do Omahy, kde podrobila
se vdzn6 operaci. Bylo nam zndmo,
ze pani Saskovd jest churavou, ale
meli jsme za to, ze neni to tak zl6.
Druli6ho dne, ve Ctvrtek rdno, pod-
stoupila pani Saskovd vaznou opera
ci, kterou provedl dr. Jones. Manzel
pan Frank Sasek zustal u-sv6 man
zelky, by zvedel, jak se ji po operaci
dafi. Jak se ndm oznamuje, po ope
raci dafi se pacientce dobfe, tak, ze
jest nadeje na jeji brzk6 uzdraveni,
Cehoz i my ji a cele rodinC od srdce
pfejeme.
3r Chcete-li uchrdniti ruce od roz-
pukani pfi loupdni kukufice, nati-
rejte je "Shucker's Lotion" u
SIMERKY Y lekdrnS. 22-1
Pan Josef Chrastil ml., mesTcal
v Lincoln v litery minuleho tydne v
zajmu obchodnim a za jinymi dule2i
tymi "zaleSitostmi.
SleCny 'Bessie a Abbie Stacho-
vy odejely ve stfedu minuldho tydne
do Lincoln ndvStevou.
Mam na prodej 15 plnokrev-
nyoh kanCiku Chester White, ktere
proddm za velmi nizkou cenu. Pfi-
icFto a prohlednSte si moje stado. Za
spokojenost ruCim. J. V. SlepiCka,
Wilber, Nebr., R. F. D. 3. 21tf
Mlady krajan pan Albert Sha-
bata, z Prague, Neb., ktery pfed me-
dd"nem zanechal prdci v lekdrne p.
Jos. A. Simerky a odejel pak do sve
ho domova do Prague a byl zamSst
ndn po nejaky Cas na farmC svych
rodiCu. nedaleko Prague, byl povolan
panem Simerkou pfed tydnem, by
pfijel nazpCt do Wilber a vypomohl
mu zde v jeho obchodC lekarnick6m.
neb pan Simerka odejel do Omahy k
nakoupeni vdnoSniho zbozi.
Jsem kandiddtem za znovuzvo-
leni do ufadu okresniho serif a, ob-
drzev demokratickou a populistickou
nominaci v primarnich volbdch. Oce
riim pfi listopadov6 volbC podporu
vsech voliCu, ktefi vCfi, ze zastdval
jsem lifad ten v minulosti sprdvne.
V xictC, . Henry A. Greer.
22-2
J8 NAsledkem nepHzniveho pofiasi v pondC.lf dne 16.
rijna, jest Velkd divadelnf pfedstaveaf odloeno na
poiideli dne 30. rijna 1911
kterfi sehraji
Cretetf Ochotnici
v Operni Sini pp. Richtdh'ka a Paka ve Wilber, Nebraska
Spanila Savojanka
Cinohra ve 3 oddClenfch s pfedehrou.
Hra se dSje na Sav'ojsku v udoli Chamourskdm.
Ystupne: Pn 50c, ddmy 25c. t dltky 15 centfi.
Zafidtek pfesnC v 8:30.
Po divadle tanecni zabava.
2 1 -a K hojne ndvStCvS uctivS zvou
Richtaflk a PaSek ve Wilber, Neb.
! Vzhiirtt do Pleasant Hill i
Velkrf VSeobecndl
Vefejna Zabava
se bude odbvati
r Pleasant Hill dne 26. rijna 1911.
Kaidv ie zvdn, staff a mladf. Zaiatek ve 2 hodiny od- X
1 poledne, konec ve 2 hodiny rdno. X
Z O chutne zakusky a obcerstvenf a vytecnou budbu jest X
X postarano. V uct kazddho zve 21-2
Hi. O. Henderson- i
NEJNOVE JSf JlZDNl fiAD
' B. ft M. DEAHY.
Vldky jedouci na sever:
8:53 rdno,
12:12 odpoledne,
3 :05 odpoledne.
Na jih:
11:35 dopoledne,
1 :23 odpoledne,
6:48 ve&r.
V nedeli:
Jcden na jih:
11 :58 dopoledne.
Na sever:
3:10 odpoledne.
Ndkiadni jede na aever y 8. yecer.
ZIMA JE ZA DVERMI
Nastala doba, kdy skoro kazdy prohlizi sv6 kolny a vidi je
prdzdnd. My mdme vak naSe pine vseho druhu uhli a proto pfi
hlaste se co nejdf ive ! Budete ochotne obslouzeni 1 tf
HENRY BINGER, WILBER, NEB.
Zajfeek & Blezek Drag Co.
.JSOU PftlPRAVENI.
22-1
zahoiiti vase ruce rozbolavele od loupam kor-
ny. Tez vam pomohou od nastuzeni a rymy
N. N. Marshall
, ze Superior, Nebraska.
KandldSt za toudco dlitriktntho Boudu v Saline, Fillmore, Nuckolls, Thayer a Clay okre
sloh. Jei tvoH 7. soudnl dtitrlkt Nebrasky.
Yollibra Sedmibo Dlitrlktul liyl Hera navrian za dlBtrlktmbo soudce na demokratlcke'm
a Hdovim neodvislira listku a 2datn zdvoHlo za VaSi podporu dse 7. llstopadu.
Bvl Jsem pMpuitSo k provozovanl prakse pr&vnlcke' t rooe 1888 a roam za to, It jsem soho
pen eastivatl tifad o nSli se ucbazlm. Protlsvmu protlvniku, Hon. Leslie O. Hurdovl neil
nlm li&nf politick boj, jellkol mam pro nSJvysoke ocenCnl lako loudce. ale jellkoj ufad dl
striktnlho soudce zastival po dv8 lhbty, 111 osm rokft astojl si vbornS flnanJnC a JellkoJ mel
12 tu Cost tldltl tento ufad, mil by tlm bytl spokojen:
Nemysllm, It by mil bytl iSfad soudce povazovan'za ufad politick a tudil neipelull na
volljo polltickym atranictvlm, ktertmu doufira podroben nebudu. (H
Zdam vs o vasi poci
. poru si prispexxi.
P15ete-li na zdklad5 n6kter6 ozndmky, neopomente smlnki se, ie
ootli jste tuto y tomto listu. Tim zavdKite se ndm i OEnamovatefc.