Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, August 23, 1911, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6e3kypravnik
WILBER, NEBRASKA
tJfadovna so nalfiza v jlint Cast I bu-
dovy Narodnlho Banku. Venujo veaito
rou pozornost pftm pfed okresnlmt a
statnlmi soudy. 5tf
NejlepSi automobily
zde!
DSl&me co je, v nasi moci, aby-
cuom khzuuiio usijukuuu, tui icai.
IV 11 V D JU UIJU o TUiniju llulUHIluut uui'u
kojit cely Wilber s rozsahlym oko-
Um, ale automobily "Maxwell a
Overland" jsou ty nejlepsi, a vzdy
uspokoji kazd6ho. U nas obdrzite
automobil za levnou cenu a proto fie
v Trn(itfi nonivat.
Kohout & Greer, Wilber, Neb.
'Skolnd v obchodiri kollcji
lacino
prodame. Jes,t to ve chvalne znamd
obch'odni kollcji Browns Business
College v Lincoln, Neb., a jest plat-
n6 bud" ku studii knihvedeni nebo
etrojopisu a tesnopisu. xtouuiiiu ju
f TT1..1. .. IP
za snizenou cenu. xuasiu u n
NARODNt TISKAKNA,
rr - n - nir ni r 1. m l
18841911
i.Jan 3T. Sioirte
vefejny notdr
TILBER, NEB.
vr g f IU U llllf'llllllll -.11 Ml I1IIIHIH1II
VSechny prace notarske vyhotovu-
ji se levne a spravne. Zdsilky penez
obstaravaji se bezpecne do vSech dilu
I L U L A
nro vsecnnv eeme snoiecnosu. iru-
zemKy rozunnycn urunu u ecu, uu-
nvy a loty mam na prodej v hojnosti.
Odbor pozemkovy a pojiSTujici fidi
ban V. 0. Spirk. tf
a
Zpevnik
Ccsko -Amcricky.
NeJuplnCJSi sbirkn vScch
znumych pisni n&rodnich,
vlnstcncckych, spolcCcn
skych 1 mllostnyclt a vclml
mnohycli pisni mncrlckych
v zneni angllckcm 1 pek
nem JSeskem pfekladu. -:-
i Druhc romnozene. vydani
Rozdclen je na 4 dily a sice:
dl I. obsahujo 91 pfsnf vlastcnocktfch'
tnozl nlmiz jsou 1 vlastenccko pfsnQ
americke vznfmf.puvodnfin 1 pfckla
du ccskem. Taktei jest vo zpovnfku
na5o narodnf hymna "Kdo Domov
Mfij" v ladnem pfckladu anellckem
z pera prof. J. V. Sladka a razna naSo
"HeJ Slovane" v angrflckfim pfekladu
A. II. Wratlslava. Pfeklady amorl
ckch pfsnf v tomtooddSlcnfobstaral
Ccsko-amerlcky' basnfk Al. Janda.
DfL II. obsahujo pfsnC spoleficnskfi a
slco Cfta tchiSO.
DfL III. obsahujo plsnfi mllostrfi a nd
rodHf; Cltii tychi 122 a kone6n6
Dl L IV. obsahujo 29 pfsnl rfiznych.
.Cclkcm tcdy m& zpovnflc 301 plsnf a
v t4ch nalczuou so vSochny znamfi pi-
sn6 narodnf.
Can spdvntku vo velml uhlodn6
vazbe joit pouzo 50c.
Kakoupl it Icdnatcluancbvydavatclu:
NARODNl tiskaena,
509-11 So. 12. St., Omaha, Neb
Z Wilber, Neb. a okoli
tS" Viechny objeduavky poitoa, kdyi
objednnvatel nepflloit 10 ccntfl nn re
Blatracl. Jou znallfiny na xodpovSdnont
bJednTnteIc, a v padu ic se centou
mtratl, nemflieme jlnfml nnlirndlt.
Ku v5trnf
osudu lidskych,
s barqvnmi obrAzky,
s ndpisy v ?e5i Ceskd a tfech
jinych, poslouzf vdm
Vyklddaci karty
32 UstQ.
PoStou vyplacotle 3Sc.
Deslstrovotio 4Bc.
adiizsujte:
MARODNf TISKXRNA
509-11 SO. 12th Sir.,
Offlans, Neb.
Zprava .0 karne-ftlu jest naalc
dujfci: rHjem ol nasich obebod
niku a 7. rozlicnych stanu obnasel
eclkem $1,530.05. liozlicml vydiini,
hudbu, oznamkj', policic n jin6, cel
kem $1,350.8-1. Zbyva 11a nice $185.
21. Princsli bychom oely seznam
)fijmu a Tydanij ale zaujal by mno
lio mista a'tusime, ze tato zminka po
staci. xsr $3.50 Diimske -zlutc polo
botky $1.90
$2.50 Damsk6 zluty polobot
ky , $1.25
$1.75 2lute polobotky pro
duvcato $1.00
$1.25 Detske cern6 polobotky
Snerovaci 7Cc
IT NOVAKA Wilber, Neb. 13-1
V sobotu mezi vlaky byl v na
sem mestc pan Anton Sh'imerda s
manzclkou z Beatrice. Ubiral se do
Crete, kdo zemfela jebo babicka, pi.
Kostec'kova. '
Viizeny obchodnik pUn Cbas.
W- Smutny jel v pondeli rano tolioto
tydne do Lincoln v zajmu obebod
nim, tykajfeim so jebo oderaibo ob
chodu. " tlplny sklad Jless'ovych Stock
Foods. V 'lekarne u SniBRKY.
13-lgr
Dovidame 'se, ze lnladj' krajan
pan Ed. Duba, bydlici nekolik mil
zapadno od Wilber, odebral se mi
nulou stredu do Lincoln, kde se po
rt robil operaci na zanet slepeho stFe
va. Dafi se ran dosti dobfe. Jest
priun'm nasiiii, by se v brzku zase
vnitil v uplnem zdravi.
V pondeli rano t. t. jeli do Lin
coln krajane pan Jak. Prficha, pan
V. N. Duba a )an P. M. Bednar se
synem, by navwtiviti tarn mladeho
Icrajana p. Ed. Dubu, ktcry se po
drobil pfed tydnenrTi'izno operaci.
r Pfijdte sopodivat na nas pod
zimiu sklad papiru. Manic krasne
vzorky. JOS. A. STrEBKA, lekar
m'k. 13-lgr
linulou sobotu odejola do Lin
coln pani Fr. Ilrdlickova s dvuma
syny, by tarn navstivila sveho bratra
pana Jcv. Kolafe, ktcry byl pfed dvu
ma tydny operovan na zanet slep6ho
stfeva. Jak so dafi nvni panu Ko
lafovi, lieni nam dosud znamo, ale
tusime, zo se jiz v braku zase vrati
v uplnem zdravi. coz inn od srdce pfe
jeme. ss The Bank of Wilber vystavuje
krasny cortifikat, ktery prave obdrze-
la od btatm nanKovni Jfauy, v nemz
se dosvedcuje, ze vklady v teto banco
jsou chranuny Nebraskj'm Zaruko-
vym Fondem Vkladatelii. Budo nas
tesit, otevfote-li u nas u5et a pouzi-
jetc-li teto ochrany. Platime urok
nn ensove vkladv. 13-4
L6karnicky pfiruci pan Albert
Shabata, ktcry jest zamestnan v ce-
ske lekarne p. Jos. A. Simerky, ob'
drzel ze sveho domova Prague. Neb.,
volmi smutnou 'zpravu. Pfed tydnem
meskal tarn pan Shaba La na tydenni
navsteve u svj'ch rodicu a minulou
stredu vratil se zp5t do Wilber. Po
jeho 0dje7.d11 dostavila ee nad Prague
A-eeer boufe a desi, ktere velmi ra
dii'. Na farme rodiSu pana Shaba
ty, G a pul mile jihozdpadne od Pra
gue, udefil blesk do kornove sypky,
kde so tez nalezala sypka na drobn6
obili, kolna na polni ndfadi a oia
hofe sennik. Vie bylo ohnSm do zd
kladu zni&no. N5kter6 stroje byly
sice z kolny vytnhdnj', ale Skoda byla
.zpusobena pfece velmi znaSna.
P0Z0R!
CtCin krajane, jelikoz mam "velkou
ziisbbu cementovrch blocku, kolu, ci
hel a podobn6, tcdy jsem se rozhodl,
ze Bnizi'm cenu na tomto zbozl po ce
ly cas nrodeje, tak ze nikde lacinSji
nekoupite. Protoz VaS zdddm cteni
krajane, kdykoliv budete co potfebo
vat v tomto oboru, vzdy mne nalez
note ochotnS Vas obslouziti. Vd
KAREL KUSt,
13-3 Wilber, Neb.
"Hudebni kapela, jmenem Wil
ber Military Band, jest pozVdna na
ddn 29. srpna do Western, kde bude
ueinkovat pfi velk6 slavnosti, ktera
tarn bude tehoz dne odbyvana na po
cest etarych osadniku. Kapela so
pilnu cviei k tomuto uceli.
V pdtek minuleho tydne pfc
kvapili nasc mestecko "Milligan
Boosters," ktefi byli na oznamovaci
ceste karnevalu, ktery so bude v Mil
ligan odbyvati tcnto tyden vo dncch
24., 25. a 2G. t. m.' Pfijeli v 18 au
tomobilcch s hudbou a oznamili ucel
svo cesty. Toho due bylo v nasem
mesto velmi veselo. Obchodnici z
Milligan na teto okruzni ceste vyko
nali tolfo dne dlouhou cestu, asi 115
mil. Bano vyjeli z Milligan v 7 ho
din. Navstivili mesta Ohiowa. To
bias, Western, Swanton a Wilber, kde
se zdrzeli pfes obud. Pak se ubirali
dale do Crete, Dorchester, Friend,
Exeter, Geneva a zpet do Milligan.
Bylo nam velmi mile straviti neko
lik chvil s tamnlmi krajany. . Velice
mne pfi t6 pfilezitosti tesilo seznd
meni se s pancm Fr. TTrdym, ktery
1)3'1 na teto oznamovaci ceste tez pfi
tomen. Po delsi dobu jiz zase trvajicim
vedru a skorem jiz suchu nam hojne
napnselo minulou nedeli. K veceru
vystoupily ma celem zapade tezke cer
ne mraky, z kterych za nedlouho po
calo hfmiti a silne blesky se mihati.
Ivolem 8. hodiny vecer pocalo prseti
a silny vitr buracel, coz potrvalo sko
rem. az do rana. Naprselo znaCne,
ale velky vitr zpusobil v nasem okoli
znacne skody. Oest' vsak velmi pro
spul v?omu rostlinstvu.
2r "Ply Chaser" jest vytecny za
liancu much. Zarucenj' lekdrnikem
Jos. A. Simerkou. 13-lgr
N Oil 0 ' C El
tjplnd poudcnl v rozpoznavanf a Uen(
vSech chorob tela konskho od
Dro. hi.. H. BREUERA
Nejvetsi zverolekarsky spis,
jaky kdykoliv a kdckoliv
vysel v ceskem jazyku.
Zaujfm;t 520 stranek vclkho formutu
a rozvrzen jest na ctrnilct Cilstf, v nlchsS
dukladno iKjcdnavii so o vScch ncnio
ccch a tozojm6iiao takovych, iciknidf
liospodaf domacfml prostfedky anob po
pffpadO dlo pfcdplsu udanych lcchl
miie. Ncnl to spis pro zv6rol6kafc,
nybr2 spis pro rolnlky a liosixdaf o.
14 (ASTf JSOU JAK NSLEDUJE:
1. Povscchny popis.
2. Nemoce vscobecne.
3. Nemoce systemu zazivaciho.
4. Nemoce systemu mocoveho.
5. Nemoce systemu dychaciho.
6. Nemoce systemu pohlavn'iho.
7. Nemoce systemu nervovcho.
8. Nemoce systemu obehu krev
niho. 9. Nemoce oil.
10. Nemoce systemu pohybovaciho.
11. Nemoc spenacky, kutku a ko
pyta. 12. Nemoce kozm.
13. (frazy.
14. ZIozvyky kone.
7, toho rozvrienf snadno scznatl prak
tlcnost eclfiho siilsu. Kdyi zvff etl n6co
chybf, zapotfebi jestprohlcdnoutl iwuzo
tu cast, lctertf so vztahujo na Castt61a
oncmocn616ho a snadno so ncmoc roz
lwzna ik)(11o pHznaku apoplsu vosplsu
a taU6 1 locenl neb dlevu zjodni. Kdo
zapotfebi. opatf en byl spis ku lepsfmu
pochopenl a znazorninf vyobrazenlml,
jlchz Jest vo splsu pics 250.
r l'Arfnovicu
UESKACII.
$1.00
ReclatroTaJi 11.10.
V dobr vazbt platn6 za..
RecltirovanS SZ.10.
.$2.00
Ko koupl u Jednatelu anob vydavatelfi :
nArodnI tiskArna,
511 So. 12. St., Omaha, Nebr.
Drutul nezmdnn6 vydnf!
Cena 35 centu,
g 8 Kratochvile pfevclikd (
? I pro kresfanskd duse, r' r
I zversovand od Diblika 3 i
I podle "Buse". S
fe't 1 Jcl tiojlepslcli del zemrcldlio fi(M(l
i .1 ill' cesko-amcrlck6ho inmnllsty 1 1 jthL' ilWj
lUalU' JAIiA VRATISLAVA 6APKA. I T
J27j(ran, s mnoha vyobrazenlml.
Spis tonto obsahuje tollk rouhaviho. ale piece nepokaleniSho humoru, Jafto Zadniijlna price
tohodruhu. Jest to paratr&se letsendy o stejnojraennem "gvBtol," jak na nl maji pohllietl
Bvobodomyslnilldea taci, kdoZ tfeba JeSt6 kolisajl, alo jsou jl2 na skoku svrhnoutl so sebe
clrkevnl jafmo. Objednivky adresujtu:
Hirodni Tiskirna, 509-511 So. 12th St., Omaha, Neb.
NARODNI
v
ZPEVNIK
CESKO-AMERICKY
Cena zpJvnfku
ve Velmi Uhledn
vazbe jest pouze
50c.
Nejuplnejsi sbirka vsech
zndrriych pisni ndrodnich,
vlasteneckych, spoleSen-
skych imilostnych a velmi
mnohych pisni americkyoh
ji v zneni anglicMm ipek-
n6m &eske"m pfekladu
ZpSvufk opatfen
Je ab .'cctfnlm rej
stflkjm lak ze
snadno 7t rtz
ti kazdou piscu.
R0ZDEIEN IE NA 4 DILY A SICE:
DfL I Obsahuje 91 pfsnf vlasteneckych, mezi nimiz jsou i vlaste
, neck pfsnS americkd v znSnl puvodnfm i pfekladu JSeskdm. Tak
tez jest ve zpSvnlku naSe narodnf hymna "Kde Domov Mfij" v
ladnem prekladu anglickdm z peYa prof. J. V. Slddka a razna
naSe "Hej Slovand'' v anglickem pfekladu A. H. Wratlslava.
Pfeklady aiaerickych pfsnl v totnto oddSlenf obstaral esko
, ',mericky basnlk Alois Janda.
Dfly II Obsahuje pfsng spolecenskd a pijdcke" a sice 51td tyohz 86.
Dfly III Obsahuje plane" milostn6 a ndrodni; Cfta tychz 122.
Dfly IV Obsahuje 29 pfsnf ruznych. Celkem tedy mi apSvnfk 328
pfsnf a v tSch naleenou se vSechny zn&xa& pfsng narodnf.
Ke koupl u vsech jednatelu
ake2 1 u vy davatelu
809-411 So. 12th Street. Omaha. Nebraska
Kdyz olioete
ukratltl si pff jemnS Sas a soudobnS pouSitl se o dobich minulych, k to
mu hodf se nejlpe dobra kniha. Za velmi nfzkou cenu koupfte Yelko
lepy romdn Jiraskuv ,
6(
MEZI PROUDY
99
v n?mE doStete se o aporu krdle Viclava arclblakupem Janein K Jo
Itelna, o utopenf vikife jeho Jana Pomuka, o anaze a docflenl tf f
hlaa& na unlveraitS praX.ke', pamitnym dekretem kutnohorskym, jakol
o tebdejifm zivotS na dvofe kralovaklm 1 v rodinich praltkyca, o
bonf fch protllldovskych, atd. Hlstorlcky roman tento Cftd 1166 atruu
CENA, 60c.
K doiUnl a rieoh
nllob jdaWl(U
P NXrodrI Tisift(RNA,i.SS,-11U Omaha, Mei.
t3t Viechuy objeduavky poitou, kdyi objedunvntel nepflloit 10 centft
nn reglatracli jou saallftny nn lodpovidnost objednnvutele, a v padu ie e
ceston mtratl, nemflieme jlnml nnlirndlt.