Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, August 02, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WILBERSKE LISTY.
Ro6nik X.
Wilber, Nebraska, dne 2 srpna 1911
Slslo 10
.
Z WILBER A OKOLI.
Pnivnik n stafcni senator F. W. J
Bartos a spolccny poslancc Ant. Sagl
jeli v pondeli minulelio tydno do
Fremont, Neb., by se sucastnili stat
ni demokraticko konvence, kterii tain
byla v litcry dnc 25. m. m. odby
vana. ar Karneval obchodniku 3., 4. a
5. srpna, Wilber Neb. 5t
Velky dest', ktery se sniesl v roz
sahlem nasem okoli prod iydnem,
Tvatropil vol mi mnoho skody na ven
kove. Bylo odneseno mnoho malych
mostu nasledkem velkeho pfivalu vo
dy. Ve Swan Creek vystoupila vo-
da do vyso tak, ze se voda rozlevala
na farmy poblize creekn stojici. Zau-
ny 7, osadniku nepamatuje jiz mno
ho rokil, by na 'zminenem erceku to
da vystoupila do teto vyse jako .roku
tohoto. Na farme pana IT. Cha
loupky blizo Swanton bylo vodou
odneseno pfes 40 kusii vepfovdho do
bytka. Nokolik kusu bylo zachrane
no, ale asi 155 kirsu bylo zniceno. Da
le pak bylo natropeno znaone skody
na 'vyssi'ch pozemcich, s kterych byla
zeme sebrana az do tvrda.
DR. HENRY HEIN, LE-
KAR A RANHOJIC, WIL
BER, NEB.
Ivrajan. pan Jak. Frucha mcs
kal utery a ve stfedu minulelio ty
dne v Lineoln, kde bral koupele proti
rovmatismu, ktery je,j pronasleduje
ji"2 dlouhou dobu.
Pani Jos. TCotyzova odebrala se
minulou nedeli do Lincoln, odkud
obdrzela zvust', ze mladi manzele p.
Yhc. Stranskych byli obdareni he
'ounkym klucinou. Pani Stranska
jest dcerou liianzelfi Jos. Kotyzovych
a proto pi. Kotyzova, ktera jest nyn'i
babickou. odejela tain, by potosila se
svym svym vnukem. Gratulujeme.
Trzni zpravy: Psenicc stani
71) c, psenice nova 77 c., zito 75 c.,
kukufice 55 c, oves 35 c, veprovy
dobytek $5.80 az $6, hovezi dobytek
$3 az $-1, vejee tueet 11 c, inaslo li
bra 15 c.
POZOB !
Ceskii kuchyne, kterou jsem ote
vfel v novo opravene budove v ho
stinei "City Hall" pp. Kotouce a
Tachovske'lio. Vse jest nejlepe upra
veno jak pro puny tak i pro damy.
Postranni vchod na zapadni strane
budovy.
10-1 I'Jdward Novak, niajitel.
Pan Josef Smejdlyr meskal ve
Wilber vc stfedu minulelio tydne v
zajmu rozmanitych zalezitosti, ktc
re mel zde k projednavanl.
KALENDAft Z CrcCII dosta
nete za 15 centu n Narodni Tiskar
ny, 509 So. 12th Str., Omaha, Nebr.
Poslete postovni znamky.
Velkolepy karneval mame jiz
prod dvenni, inebot zapoene zitra,
ve utvrtek dnc 3. srpna. Tyto dny
bude vclmi mnoho zabavy v nasem
muste jak ve dne tak i vecer, takze,
kdo vynechii tyto mejzabavnejsi dny,
bude zajistc litovat. Dopoledne ja
ko po 'vseeka lota pfed tim, bude
so hrat mffi kazdy den, coz bude ne
co pro naSe sporty. Odpolcdne 2a-
poCne )rogram. Nejprve zapoene
koncert hudobni kapely z Beatrice,
ktera bude zde letosniho roku ufiin
kovat )o vsechny tfi dny. Oita 25
muzu. Po koncente budou k videm
rozmamitosti zdarma, ktere malokdy,
neb jednou za nwioho roku jsou zde
k videni. Ivazdy so tesi na tyto dny
a pravj jakti pry to bude peknii ta-
bava ve Wilber. Protoz, huriih !
NA PI ODE J !
Pukny kuii na prodej, liarvy gro
novate, vahy 1500 lb., sestilety. K
doptiini u jednatele Wilberskj'ch Li
stu. 9-2
I'o cely minuly tyden bylo v
nasem meste velmi veselo, neb p
vclkem desti, ktery jsme; 'obdrzeli
ze soboty na nedeli pfedminul)' ty
den, bvl kazdv velmi Dotosen. Jiz
po dlouhy c-as nebylo videti zadneho
farmora, by privezl do trim furu ku
kufice, ale po hojiio vlaziece, ktera
spadla. osvezily se kukufice, ktere ji.
pocaly selinouti, tak, ?.o jest nadejo
na dosti hojnou urodu kukufice.
Proto farmefi po cely minuly tyden
pfi'vezli velmi ninoho kukufice do
trim. Maine zde tfi elevatory, kte
re byly velmi zamestnany. Earmer
sky elevator koupil 17,000 basin ku
kufice, coz cini jiz bezkou lironiad
ku. Druzi liyli tez velmi zamcs'tna
ni. - DR. FISHER, ZUBNl
LEKAR, WILBER, NEB.
Pfod casern jsnie se zim'nili, ice
mis 'inistr krejeovsk', )an fttopan
Nikodem, prodal ifcd kratkym ca
sein svoji luulovu a lot pani Terezii j ka, a ponevadz jieinam pfilezitost vy
nuleho tydno rozprodal eastecne sve
domaci a krcjeovsk6 naoini a v so
botu odejel s celou svoji rodinou na
fannu svyeh pfibuznych p. Jos.
Oizkovych, p. Jos. Formankovych A
p. Fr. Macovych blizo Crete, odkud
odebefe so tento tyden do Chicaga.
Neradi ztracime pana Nikodema i
jeho rod inn z kruhu naseho, neb byl
vzdy povahy mirnu a vesele, dobrym
miatrem krejeovskym a na pozadtini
byl ochoten uciniti vse pro kazdeho. j
Tez byl dobrym ochotnikcm pfi di-
vadelnich pfedstavenich a proto bu
deme joj postradati. Tusimc, 7.e i
pan Nikodem bude na Wilber a sve
pfatele wilberske casto vzponnnati.
Jak jsmo zvedoli osobne 6d pana Ni
kodema, jest ale mozno, ze v brzku
se zase k nam vrati. Pfcjeiho jetmu
i jeho rodine mnoho zdaru v jejich
no vein domove.
KALENDAIl Z CECH dosta
ncte za 15 centu u Narodni Tiskar
ny, 509 So. 12th Str., Omaha, Nebr.
Poslete postovni znamky.
Do Crete nn navstevu minulou
sobotu odejeli : pi. F. A. Dvofakovii,
pi. Jan lhpova, pi. Jos. ffipova, pi.
Jos. Prokopova, )i. F. Dvofakova,
pi. Alb. BoCkov-a, pi. Alb. Chmelifo
va a pi. Fr. Pichtafikova st.
Krajano soudce J. V. Shestak
a nan Josef Honzik jeli minulou
stfedu do Friend v zajmu rozmani
tych znlezitosti.
r pondeli minulelio tydno ubi
ral so z mesta k veceru domu nilady
krajan pan llonry Duba, ktery bydli
nukolik mil zapadnu od Wilber, Stih-
lo jej vazno nestesti,' neboC sjwdl
s voozu nedalcko za mestein, pri
ceinz inn byla rava ruka v lokti
vyrazena a ublizenrt i vnitfne. Byl
dopravon na nejblizsi fannu pana J.
U. Slepicky, kamz byl lined povolan
lokaf dr. Josef Corn', ktery zrane
nenm ruku osetfil. Dr. C'erny pra
vil, zo )oraneni jest velmi vazno, ale
ze bude nepochybno vso znse v po
fadku. Pan Josef Aksamit, spolunia
jitel wilberskeho mlyna, odejel ve
stfedu minulelio tydno do Lincoln,
by Kvedol, jak pokracuje tarn obchod
s wilborskou nioukou a zaroven na
vstiv.il sve pfatele.
Prof. Aug. Molzer navstivil
svoji inatku a pfatele v pondeli mi
nuleho tydno a zdrzel so do iiterka.
Jsem kandidatem na listku re-
publikanskem za okresniho pokladni-
Nove zimni zbozi!
Vidoli jsto jiz nasi novou ci'isobu zimniho zbozi, ktere jsme za
posledni dobu obdrzeli? Pfijd'tc so podivati a vybrati si dfive, nez
bude vse rozebraino.
Elaine jMjknou zasobu novych muzskych, zenskych i detskych
kabatu, vse nejnovojsi mod)'.
Nac odkladati, zima pfijde a nebudete pfipraveni. Tedy ne
opomente a pfijdte si prohlednouti nasi novou zasobu a zajiste
budeto spokojoni, jak s ccnou tak i jakosti.
Dale uctivfi zveme vsechny navstevniky karnevalu, vsechny
matky s ditkami a cele rodiny, liy pfisli a udelali si u nils pohodli.
Naleznete u nas vzdy ve due misto jiro odpooinek po cele tfi dny
karnevalu.
Protoz neoppnieiUe mis' nav.stivit.
Nejvyssi ceny platime zadoinnci vyroliky. 10-1
4
V I V
air
Navsevnc
karnivau
l.ospisilovu a prestoliuje se se svoji
rodinou zaso zpet do Chicaga. Mi-
Pozvani!
Pfijdete na Karneval?
s Pakli ano, tedy phjd'te rovne
k ndm, kde bude vse pfipraveno
pro vae pohodH a odpofiinek,
zvlilSte pro matky s ditkami.
Pfijd'te! io-1
Racket Store.
jit mezi krajany a scznamit se s ni-
mi, neboC muj cas nnisini 'Vonovat
sveinu povolanf, abych si udrzel mi
sto, proto ziidam pany volice, by se
dostavili k primarnini volbain 15.
srpna a podporovali nine, zacez jim
pfedem dekuji. Budu-li zvolen, jsem
vzdy ochoten )oslouzit krajaniini
upfinvne podle sve moznosti. 10-1
Y nets I'Jdward Prokop.
neopomeflte navstfvifi muj
obuvni obchod
kdez jsem pravfi obdrzel velkou zasobu lmrzskych, zenskych a det
skych stfevicu. Jsem nyni pfipraven poslouzit vsem a zvlaste torn
kdoz nemohli dosud vc Wilber si vybrat stfevicc. Mam muzsko
stfevice vsech cisel a az EEE siroke a zenske taktez.
Kdyz navstivite karneval, budiz muj obchod vasun domovem,
kdez mam dosti inista, byste se posadili a odpocinuli.
Kazdo dito, jenz navstivi muj obchod v case karnevalu, ob
drzi uplnfi zdarma "Mocking Bird," aC koupi co aneb ne. 10-1
Anton Novak
vyhradni obuvni obchod.
Pouze jedna cena pro kazdeho. :
WILBER, NEB. '
NEJNOVEJfil JlZDNl RAD
B. & M. DRAHY.
Vlaky jedouci na sever:
8:53 rano, .
12:12 odpoledne,
3:05 odpoledne.
Na jih:
11:35 dopoledne,
1:23 odpoledne,
6:48 vecer.
V nedeli:
Joden na jih:
11 :58 dopoledne.
Na sever:
3 :10 odpoledne.
Ndkladni jede na sever v 8. recer.
Ctettfm volicum v okresu Saline
pft-ji si tfmto oznamiti, 2e jsem kandidatem pro nominaci na
demokraticko-populistickm Ustku za
okresmho pokladuika
pfi primrnfeh volbfich dne 15. srpna 1911.
2addm krajany sv6 o jejich hlas a zarucuji svou tyr!etou
.iniiannct i, fnmtn lifad v ieiich dobro. IO-2
S lictou Va ANTON SHIM0NEK, ml. j
Nastala doba staveb!
U nas naleznete nejlepSi vyber v5ech potfeb ku stavbam i k
spravkdm. U nds naleznete ngjmlrnejsi ceny.
Budete ochotnS obslou2ni. Pfijd'te se pfesvedfiit.
tf
HENRY BINGER, WILBER, NEB
Pf eilolaf te se na Wilberske Listy.
" rjj.
Pfedplatn obnd( pouze $1.50 no rok.