Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, July 26, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WILBERSKB listy.
J?
RoSnik X.
Wilber, Nebraska, dne 26. dervence 1911
5lslo 9
Z WILBER A OKOLI.
Okruzni nutomobilovti a ozna
movaci vyjizdka po okrcsu Saline,
ktcni byla uspofadana vc otvrtek dne
20. cervence, inula za licel oznamo
vnti karneval, ktery bude vc Wilber
pofadiin ve dncch 3., 4. a 5. srpna.
Vydafila se skvele, az na nejake male
neliody. Na teto ceste byla pritomna
tez luulolmi kapola 18 niuzich, kte
ra v kazdem meste zahrala nekolik
kusfi. Potom se oznamilo, 'proc vy
prava byla uspofadana. Z Wilber
vyjela vyprava pfed sedniou hoifinou
ranni do DoWitt, Beatrice, Ply
mouth, Swanton, Western, Tobias,
Milligan, Friend, Dorchester. Plea
sant Hill a pfes Crete zpet domu.
Vypravy se siicaslnilo asi 22 auto
mobilu a nikdo z licastniku nezeli te
to cesty. Na ceste bylo mozno pozo
rovati, jak venkov v kazdem ohledu
pokracuje, jaka jest uroda drobneho
obili a jakou lirodu kukufice jest
mozna ocekavati. Zapadne a severne
od Wilber jsou kukufice i pfi tak
znacnein suchu v dosti dobrein stavu
a jsou o mnoho lepsi, nez mamc v
blizkem okoli Wilber. Pakli v brzku
zaprsi, 'bude uroda kukufice dosti u
eluizejici. Kdyz 'vyjr.dela vyprava z
Beatrice, kazdou chvili stibla nekoho
nehoda. Nejvice bylo 'propichanych
obruei, takze se vyprava znacne zpo
zdila a ztraceny cas nedal se vice na
hraditi. Na obed, ktery mel byti
'pfipraven v Milligan ve 12:30, pri
jelo se ve 2 hodiny odpoledne. Pak
bvlo iiz .vse ziiozdeno az do Wilber.
Wr-r "frt v i 1 . i
V imenu oceKavaio vypravu mnono
automobilii z Friend, ktere s vypra
vou pak spolecne do Friend se ubi
raly. Vyprava zastavila se na hlaviri
ulici, kteru byla okraslena a opatfe
na uvitacim napisem "Vitamo Wil
ber." Tludba zahrala nekolik kusfi
a po nialem odpooinku a obede ubi
rali se licastnici zasc dale, jsouce vy
provazeni nekolika automobily.
Friend bylo jedine mSsto, ktere vy
pravu tak nalezite pfivitalo. Dou
fame, ze Wilber o karnevalu bude
zase hojne navstiveno.
- DR. HENRY HEIN, LI
KAR A RANHOJlG, WIL
BER, NEB.
Tento tyden uvefejnujeine do
pis, ktery nam zaslal vnzeny krajan
pan J. F. Spirk z Los Angeles, Cal.
Dopis tento bude jiste mnoho kra
jami zajunati.
Nezaponieiito na kazdodenni
ziibavu o karnevalu, kterou uspofA
daji pp. Bichtiifik a Pasek, kde se
milezito pobavfte.
Karneval obchodnikii 3., 4. a
5. srpna, Wilber Neb. 5tf
Pan J. J. Langer a jcho syn.
.pravnlk Irvin J. Langer, dleli mi
nule litery v Crete za rozmanilymi
zalezitostmi obchodnimi.
NEJNOVEJ8I JlZDNl RAD
B. M DRAHY.
Vlaky jedouci na sever:
8:53 rano,
12:12 odpoledne,
3:05 odpoledne.
Na jih:
11:35 dopoledne,
1:23 odpoledne,
6:48 vecer.
V nedSli:
Jcden na jih :
11 :58 dopoledne.
Na sever:
3:10 odpoledne'.
Ndkladnl jede na sever v 8. vecer.
V patek minuleho tydne me
skal ve Wilber v zajmu obchodnim
pan Josef Pfsaf od Pleasant Hill a
zaroven navstivil sve pfatclo a 7.na
me. V utory za vital do Wilber pm
Frank .lanoncli Lincoln, byvaly
wilbersky obcan, v zajmu rozmani
tych zalezitosti, ktere mel na sve
farme i vc meste k vyfizeni.
DR. FISHER, ZUBNf
LEKAR, WILBER, NEB.
Slecna Frantiska Shcslakova,
ktera zde byla delsi dobu nav.stevou
u svych rodicu a pfatel, odjizdola v
iiteiy minuleho tydne zpet do Lin
coln ku svemu zamestnani.
Z Crete do Wilber pfijel minu
le litery pan 7'. W. Bayer, majitel a
odbornik pomnikoveho zavodu za ob
chodnimi zalezitostmi. Zajel si tez
na mis Cesko-Slovansky hfbitov, kde
mel fizeni, tykajicf se jcho zavodu.
Po vyfizeni svych zalezitosti vracel
se do Crete.
Pan Rob. Safafik z Lincoln
pfijel minulou stfedu vceer, by na
vstivil pve j-.fatele a zname a zaroven
by se s'l'ir-astnil okruzni oznamovaci
cesty lcarnevalove. V patek vracel se
zpet do Lincoln za svym povolanim
V patek zaslal 'pan J osef Hoiv
zik castku $184.63 na 'pomnik Ivarla
ITavlicka do Chicaga. Castka tato
byla zaslana na tajemnika Ceskeho
diwi'ftva v Chicagu za ceske spolky
ve Wilber.
Pan Frank Simccek od Crete
n ivSti'vil sve pnitele a zname ve ctvr
tck minuleho tydne. Pfi te pfilezi
tosti obnovil si pfedplatne na Wil
berske Listy a obstaral jine obchodni
zalezitosti.
V utery minuleho tydne zavital
do Wilber pan .Tan Tejcka z Chicaga
na navstevu sveho bratra a rodiny
pana Ant. Tejcky, bydliciho asi 2
mile 'vychodnu od Wilber. Pan Tej
cka zdrzel se zde do jj'itku a ak ubi-
ral se do Idaho na nekolik dm. Ncz
odjede zpet do Chicaga pfijede jeste
zpet do Wilber.
iMinuiy 'patelc odejeiy pam
Vojt. BoSkova a pani Vacl. Tysero
va do Crete, by tam navsti'vily pfa
tclo a pfibuzne.
Slecny Emma a Silva Saskovv
byly v patek v Lincoln.
Pan Josef JJonzik jel v sobotu
do Crete, by navstivil tam sve pfa
tele a zname.
Stary pioner a vazeny krajan,
pan Josef Frceouf, odejcl v sobotu
do Dorchester, odkud se podival na
fanny svych synu, ktefi bh'ze Dor
Chester bydli.
Do Crete jela na mivstevu
svych pnitel pani F. A7. Shal)atovi.
Pobovii budova, v ktere nalezii
se hostinec Kotouce a Tachovskeho,
dostala pt'lvii' "kalmt" a bude v
brzku dohotovena. Bude nyni jed
nou z nejlejiSich budov naseho mesta,
neb jest dukladne oj)ravena. V bu
dove bude se nalezati tez novy re
staurant, ktery povede krajan pan
Ed. Novak. Rcstauraco bude se na
lezati 'v dolejsim Siisti ziipadni stra
ny. V patek dne 21. t. m. odbyvali
doinokrati i republikani to Wilber
okresnf konvenci. Tllavni praei obou
bylo zvoleni vyboru pro kazdy pre
cinkt pro budouci rok a zvoleni dele
gatu (lo stiitnich konvenci. Jsou to
niisledujici : demohrati: John N.
Bennett, W. S. Collett, F. J. Bade
macher, C. J. Bowlby, F. W. Barto,
Ant. Sagl, IT. A. Greer, II. P.
Schmidt, John Gilbert, J. TL Barger,
J. J. Endicott, James Skiuklc, G. L.
Klain, Alois Slepicka a J. J. Stech.
Itepublifahii byli zvoleni niisledujici:
II. McCargar, G. U. urphy, li. F.
Ireland, Walter Tewart, Miner San
ders, II. Besscy, A. W. Iloyt, J. P.
Chipman, E. Vorce, 11. M. Tyson,
W. S. Frafton, G. F, Sawyer, A.
Thomas, W. II. Doubendick a J. J.
Langcr.
r KALENDAfl Z CROU dosta-
neto za 15 centii u Narodni Tiskar
ny, 509 So. 12th Str., Omaha, Nebr.
Posletc postovni znamky.
Slecna Anna Fridrichovii byla
minuleho tydne v Lincoln na niivste
ve u svych sester a zdrzela sctam
nekolik dni.
Z Lincoln pfijel sem minuleho
tydne pan Ben Melcer na navstevu
sve matky a pfatel.
xs Oput nastiivii doba barveni. Ne
zai)omente, ze SlMEIMvA v lekarne
imi na skladu 'Sh'erwin Williams'
barvy. 9-lgr
Minuleho tydne nam sdelili
sporti z Brush Creek prct., ze sfcroj
"Amerika,'' vymlatil 12,000 buslu
psenice za 9 dni. Firma, ktera tento
stroj vlastni, jest nasledujici : Josef
Tachovsky, Edw. Sasek, Vojt. Jeli
nek, Jak. Fictum a Ant. Richtafik.
Mastalove a venkovni barvy na
staveni dostanete v lektirnu u Sl
MEBKY. Tez rozlicne barvy -var-nisove,
na mibytek, na kocary, atd.
9-lgr
Na vyletni oznamovaci ceste,
ktere jscm byl tez iicasten, bylo me
mile, pohovofiti si cestou s mnohymi
krajany. Kcly" prijeli'jsmeTdo'Crete,
potesilo inne pohovofiti si se zna.-
mym krajanem a starym osadnikem.
panem Fr. Justou, ktery mne sdelil
velmi smutnou zpravu. Stihlo jej
nestcsti, 'ze syn jcho, p. Josef Justa,
ktery bydlel na sve farme nedaleko
Dorchester, utrpel hrozne zraneni pfi
mhiceni obili, byv .zachycen velkym
femenem. TJtrpel znacne i)oraneni,
jedna ruka mu byla na dvou mistech
zliimana, zebra pferazena a rovnez i
celist. Mimo to utrpel velke pora
neni na hlavfi, tak ze byl asi dve ho
diny v bezvedomi. 'K poranenemu
byli povohini lekafi z Dorchester a z
Crete a pfivedli nest'astnika k vedo
mi a dopravili jej do nemocnice v
Lincoln. Lekafi pochybovali o jcho
zachraneni ale na stesti se dafi pa
cientu lepe, takze se ma za to, 2e vse
j)fedrzi. Pfejeine mu brzke uzdra
veni. Novy parostroj, ktery koupil
pan Josef Tvnapp, byl dodiin minu
leho tydne a jest jiz v proudu s nihi
cenim obili. Tento -parostroj byl
)iodiin prostrednictvim firmy Pru
cha, Son & Co.
r KALENDAli Z CEC1I dosta
nete za 15 centu u Narodni Tiskdr
ny, 509 So. 12th Str., Omaha, Nebr.
Poslete potovni zndmky.
Mlady krajan pan Wm. Bo
reck', ktery navstevuje obchodni ko
lu v Des Moines, la.,, pfijel minulou
sobotu, by striivil pr.izdniny u svych
rodieu.
Stary osadnik pan J. M. Pagek,
ktery bydli na sve farme vedle mesta
na jizni strane, jest nemocen, tak ze
jest v oSetfovani lekafo dra. Jos.
Cornell, ktery jej peclivS ogetfuje.
Pfejemo panu Paskovi brzke uzdra
'voni, aby zase brzy mezi mis se mohl
dostaviti.
NA PBODEJ !
I'ekny kun na prodoj, barvy gro
sovate, viihy 1500 lb., sestiloty. K
doptani u jednatelc Wilberskych Li
stft. 9-2
Dejte pozor na toto misto
a nezapomente,
zc ol)rovsky cervencovy vyklizujici 'prodej, ktci-y zapocal dnein 14.
cervence, ukonci v sobotu dne 29. cervence, kdy totiz je den po
sledni v tomto vyprodeji.
V obuvnim oddeleni, latky na saty a obleky, praci hitky, spod
ni pn'idlo a puncochj', stfizni zbozi, jako sotyse, perkaly, bavlnene
.latky, museliny, flanely a kalika, vse s velkou srazkou bude pro
diino. V grocernim oddeleni najdete velke lace v tomto prodeji.
Nyni jest cas nakoupiti si takove zbozi, pnive kdy jej potfe
bujete. Lepsi vyber zbozi a tak nizke ceny nenaleznete nikde v
okrcsu, nez u mis. Vas dolar v tomto prodeji koupi za dva.
Za farmerske vyrobky phi time nejvyssi ceny. Protoz pama
tujte, ze tento prodej skonci pfisti sobotu dne 29. cervence. 9-1
aEEVENY BHATEI, Wiloer.
Josef J.
Langer
kandiddt republikdnsk
nominace za
zeleznifinfho
komisafe.
Primarni volby 15. srpna.
Wilber, Neb. g-i
Navstevnici karmvau
neopomeflte navStiviti mflj
obuvni : obchod
kdez jscm pniye obdrzol velkou zasobu muzskych, zenskych a ,det
skych stfevicu. Jscm nyni pfipraven poslouzit vsem a zvlaste torn
kdoz nemohli dosud ve Wilber si vybrat stfevice. "ifam muzske
stfevico vseeh cisel a az EEE siroke a zenske taktez.
Tdrz navstivite karneval, budiz inuj obchod vasim domovoin,
kdez nuim dosti mista, byste se posadili a odpocinuli.
ICazdc elite, jenz navstivi muj dbchod v case karnevalu, ob
drzi liplne zdanna "Mocking Bird," aC koupi co aneb ne. 9-1
Anton Novak
vyhradni obuvni obchod.
Pouze jedna cena pro kazdeho.
WILBER, NEB.
Pfeilplafte se na Wilberske Listy.
Predplatn6 obhd( pouze $1.50 na rok.