Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, August 03, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WIL
LISTY.
Ro&iik IX.
Wilber, Nebraska, dne 3. srpna 1910
5lslo 10
r
it'")
Pozvdml I VSom naSfm za
koznlkftm a jlnym ! Zveme
VSi bysto si v naSem storu
uddlali pohodU pfes Ksrne
val. Pfijdt! loi
RACKET STORE
I
Do Saline a Gage Co,, Nebr.
Za spohdndho poslancc SS. dislrikiu.
Oznamuji titnto volicum okroeu
Saline a Gage, Nob., 2o jsom uchd-
zecem jmenovdni za spolefineho po
slanco z tolioto distriktu na republi
kdnskd stranS a podrobhn so pfdni
voliCii, vyjddfenemu pH primdr
nlch volbach dne 16. srpna 1910.
Budu-li jmonovdn a zvolen do sne-
movny, ujiSEuji vds, 2o bude pH vy-
kondvdni mch povinnosti ram nej-
pfcdnSjSim cllom, aby byly pHjaty
takove zdkony, ktorymi by byla po-
skytnuta stojnd prdva v&em a Sddnd
mimofddnd prdva nikomu.
PRANK 0 KUOERA,
7x5 Tobias, Nebr.
Kurd! K Vokolkovi a RichtSrikovi
U jest zdet Staroznamd a dobre pivo, tak zvantS
"Quincy." Cbcete-li se napfti dobrdho piva, tedy
prijcTte a ocbutnejte bo a zajistd vdm bude chutnat.
Vidy icrstve na epu. 7tf
Tdi prod&vdme Quincy pivo soudek za $2.00.
if
Stavaji rozdfly
pravfi tak ve dHvf, jako v jinch druzfch zboif. Sblcddte, 2e
nase skladiStfe jest naplnEno nejlcpSfmi druhy dHvf, ktcre" lze
dostati a uaSe ceny jsou tak nfzke, Ze vyhovuji sprdvndmu
zpnsobu obcbodovanf.
My mime vidy hJavnf skladiStS uhlf, hodfcibo se pro. mld
tfel stroje, majfce nejlepSl zdsoby vbomeho ubll pro vyvozo
vdnJ pdry. PoskytnSte ndm pffleSitost. 4gt
G. W. VOSS LUMBER CO.,
E. R. Wolridge, f iditel. DORCHESTER, NEB.
Zasobujte se v cas!
Naatala doba, kdy slcoro kaZdjF prohMZt avc" kolny a yld( je
prazdn61
MY mine ySak nae plod, viieho druhu uhl( a proto pfihlaate se co
nejdf Ivcl Budete ochctnS obslouZenll
KCEismir exist cj-epl
MAME PftfLlS MNOHO
tfy& yozfl, pluhfi a Imjcl $Jf 66
fs& skiade a prolo jsme z&VStfti
utifnoMdni ceny
na vlem zbozf pro pHStfcb 30 dnf- VSc co mime na skladS,
'pnjdf do prodeje. Budeme pot&Seni, kdyi prijdete a prohltSd
nefe fci naSe zasoby. 9-2
Pmha, Son & (To., Wflfaer, Neb.
ireen
natorinra Dr. Benj. V. Balley
ho, Lincoln, Nebraska.
NejviWI a nejlSpo vypravsny 6
Hav toho druhu ve etfednfm zfipadu.
lro 16&an( vech nnkailiroh nomo
. Y ftlUfu tomto pfleobl t42 coek
Akaf. Piite b 0 oVtekovy- ptfraflet
a podrobwwti 80ow
NEJNOVfi JS! JfZDNl &AD
B. & M, DRAHY.
Vlaky jadoUol na lever:
8:58 dopolftdne
12:08 odpolailne
8:10 odpolodne
Na.iih:
11:23 Hff0b)M
1:18 odnoledn'o
b:8Yr
V ndlji: jftdannajOi:
11:68 dopobklne
Naer:
"8:10 odpfllJiane
DO SALINE CO., NEBR.
Tlmto oznamuji vSem volififtm 0-
kresu Saline, Nebr., ze jsom ucbdzc-
2cm jmcnovdni za poslnnce do sn5-
anovny za okres Saline a podrobim
se pfani voiicu, vyjaurenemu pn
primdrnich volbdch dno 1G. srpna
1910. Budu-h menovdn a zvolen,
ujiSCuji vds, 2c bude pH vykondvdni
m'cli povinnosti myin nejpfednfij-
m cilem, aby byly pfijaty takove"
zdkony, kterjuni by byla poskytnuta
stcjnd prdva v5em a zddnd miinofdd
nd prdva nikomu. Jeem rozbodue
proti probibici. 9x2
J. J. LANGER,
Wilber, Neb.
18841910
vefejuf tiolaf
WHyDER, NEB.
26 let v obchodu 30 lot notafem.
VScchnv prdcc notdfskd vyhotovu-
il so levnS a sprdvnS. Zuailky pon5z
obstardvaji so bezpeinfi do vech dilu
Evropy. Pfeplavnl nstky proddvdm
pro vsechny celne flpolecnosti. Po
zemky rozdilnych druhfi a cen, do
my a loty mdm na prodej v hojnosti
9HBI
Telephones;
Indp't. Black 153
Bel 361
Jest pohotov k sluJbdm na zavoln
ve dne i v noci. 52tf
set jfdel za cen
DODKB a chutnS p?lpra
vena jfdla Jnott tim nej
lcpllm poSltkem, jak
ClovCk na svSte miti male. Za
jedin cent mflZete obdr2etl
nivod ku dokonalS pffpravS
desftl pokrma, kdySsl koupf
te tret! vydiul
DOMAGf KUCHARKY
Cesko-americke!,
ktcriJ stoj(pouze$1.00avn(2
nalds se 101S pFedpUfi, takJe
plijde 10 pfedplaft fevnSjl nel
z& cent.
Zaadejte objedaivky na
Nrodtif Tiskdnm,
S09-9II South lath 8trat,
OMAHA, NEB.
Dejfe pozor na tofo misto!
Yzpomeflte si, po celou
dobu KARNEVALU bude
me miti velky vprodej !
Budeme prodvati zensk6 hil& zivoty s vel
kou srdzkou, jiti6 a jine zbozi.
NezapomeQte a prijcTte si prohlddnouti nel koupite jin'de.
Vfte dobfe, 2e proddvdme jen dobre a spolehlive zboif. Ku
pujte u nds a uSetHte penfze. Tedy se u nas zastavte a v2dy
vim rddi poslouXf 10-1
CERVENV bratri
WILBER, NEBRASKA
Njv5fi a nejlipe zaHzend lkarna v Saline County:
a(Ekova a Blezkova I6karna.
Hlavnl sklad chvalnfi zndmch Devue & Raynolds barev a laka.
LdkaH: Cerny, Dadson a Hem ordinujf v tdto lekdrnS. JakoX i
5-13 zvSroldkaH Drask, Ayers a Gordon.
vzdy vdm k shiihdm Zajfdek a Blezek. Wilber, Nebraska.
Iloidroben tkrob obtotiuje prach a tmetky prodejalch pnlta irroc
rltta a potom pfl Jeho ulltl vaio or&dlo eledne nebo cHoutnc
Arro Je dnkonnl tkrob -pro vfeehno poutiti pfl prddle. JU pro ikro
brnl Itorki tnk I x studrna.
Obstarejte si 6isty balf&ek Argo 5c
SB
I
r y
l Ws. v f'V k. arv a MAmA n nvnil.l 4-t
lr V JLt J J nejjcdnodul a nejievn&jsl
AUTOMOBILY
tak zvand "Maxwell." Ne2 koupfte jinde, prijcTte a podfvejte
se k nam, aneb kdyZ n2kam chcite jeti, pJijcTte aneb zavolejte
Telephone No. 69. 1-26
KGH0UT & GREER, Wilber, Nebraska.
JCr
ffl
mi
9.1 m
m
1
"4
1
w
I
4
DoporuSte gouied&m Hoipoai