Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, January 12, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    LIST1
.0
nik VIII.
Wilber, Nebraska, due 12. ledna 1910
6islo 33.
I :
f
mm
vykiizuiici
RATH
C
RVENYCH
Valky leditovy vyklizujlGi a vyrocni prodej se srikou. "Vykiizujfci" jest oo siovo
a to take mimttie. V budoucich dvou tdnech musime prodati za p6t tisic
dollaru ve zbozi pro i6kolik pK6itf, jedna z nick jsouc, ie siase nove jami
zbozi jest na cest a musime mit misto! Rflusime mft misto!
Nebude v&nov&na z&dnd pozornost vd61ku a poskytiieme lidem a ua&iin
odkupmktatti nejvtM lce, jak byly kdy v Saline County.
Obuvm
oet
eleni
vYse v obuvnim oddeleni, vy
jlmajic gumovou obuv, bude pro
dano s SOprocentni srazkou z
obycejne ceny. Kupte pro ce
lou rodinu ted'.
tky
Oblekove
3Tejvtsi sklad vlnSnych oble
kovych latek a hedvabi v okre
su, s 25 proc. clli jednu Stvrti
nou srazkou, Kupte sv6 dobre
zenS. doeri neb sestre na &aty.
Toto jest drahocenne nabidnuti.
Oddeieni
satstva a oblelcu
Mame jednu nromadu krat
kych kabatu, kter vyklidime
se srazkou jedn6 poloviny clli
50 procent z nyn&j&ich cen.
Ysechno ostatni zbozi vyproda
me s 33 a pulprocentni srazkou.
V tomto zbozi neni nic. co by
nebylo zbozi zcela letosni mody.
Zbytl
Prave isme obdrzeli z tovarny za $1000 zbytku. Jsou to kratke kousky, v&ak zcela dobre zbozi,
delky 2 az 10 yardu, kalika, perkalu a bavlnSnycti latek ktere vyklidime za velkoobchodni ceny.
IPrrjd'te casng, ohcete-li nejlepsi vyb&r. Poskytneme v tomto vyprodeji 20 procent clli jednu petinu z
obycejnych cen na spodriim pra'dle, ppnozkach, drobnustkach, koze&inach, stolnich ubrusech muiielinu,
kaliku, perkalech, bavin enych latk&ch, slovem 20 procent na vem co mame v oddeleni se striznim
zbLOim, vyjma niti.
Oukr, 18 liber za $1 00
,8 kusu Diamond UQ" m&Jia
8 kusu Lenox mydla, 25c.
Kazdy kus p3echoveho zbozi
za 80 -a 856.
Nagim pfater&m a priznivcum' Ohceme rozkodn snizit nd sklad nejmn o $5pffQa, dame v
tomto prpdeli nejvyl ceny za rolnicke vyrpbky. K sluzbam ochotni .32x3
Brati-l Cei-vetiych
WILBER,
NEBRASKA
Prodej zapotne v sobotu, dne 8. ledna -:- SkonCf v sobotu, dne 22. ledna
i