Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, January 06, 1909, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,rP
Bocnik VII.
Wilber, Nebraska, dne 6. ledna 1909
6islo32.
LISTY
f
m
X.
VYPRODANI
CHODU!
Snazili jsme se udrzeti ve Wilber dobre zarizeny od&vni bbchod, ale nebylo to mozne, a pri&la doba,
kdy ve Yelkem Vyprodeii choeme uzavfiti zde obchod.
ela zasoba zbozi musi byti v nekoiika dnech vyprodina
Obohod na& po Novem Roce uplne uzavren az do 6. ledna, by ziskali jsme cas pro Spripraveni se na
tento Velky Vyprodej a V 9 hodin 6. ledna opt otevfen pro odbyrani nejv&tslho prodeje kdy ve
Wilber
Zasoba zbozi v cene $18,000 bude vy-
prodana za mene nez kupni cenu.
Za pricmou mlrne zimy nebyla na&e zasoba zimnich oblekfi. a satstva ani z polovice prodana a nyiii
Vain, nastala dobra prilezitost zasobiti se na prichazeiici zimni cas, ktery nas drive neb pozd&ii nemine.
Nedbajic nasi ztraty, musime v kratkem 6ase vyprodati vse. TJzivejte dobry rozum, kterym Yas pri
roda obdarila a prrjd'te se presvdclti.
Prohl6dn&te si nSktere nase ceny.
Ani za dolar zbozi nebude odvezeno, v&e musi byti prodatLo!
V ceng $10.00, nynl ...:.;....,.-$ 3.95
" 12.00, " .....V 4.95
' 16.50, " 7.45
" 20.00, " 9.95
" 35.00 " 16.75
Ghlapecki obleky,
fafcrka zadirme.
Obleky dofcr6 v cen6 $4.00, nynf $1.89
CelovlnSne obleky pro chlapce
vccne" $8.00, nynl $3.45
Muzski svrchniky.
Vln6n6, v cenfc $10. nynl . . . . $4.95
" $15, " 6.95
NejlcpSl svrchnlk, jaktf mo2no
koupiti za $15.00. nynl za ....... .$10,65
IVIuzske kalhofy.
VcenS $1.50, nynl.
vcene" 3.00, nynl
V cenS 5.00, nynl
..89c
$1.89
2.89
Muzskkiobouk
Zndm6 STETSON klofoouky v cene
$4.50 pfi torato prodeji $2.89
VSechny klobouky, kter6 mame v ceng
$2.50 do $3.00, nynl $1.49
Vcen6$2.00 do $2.25 r98c
Strevice.
Muzske dobre strevlce v cen6 $3.00,
nynl za $1.98
V cenS $2.50, nynl za $1.48
Velka zasoba zvantfcn "Walk Overshoes"
v cene" od $4.00 do$5.00, nynf. .$2.89
Welkf vprodej.
Ponoiky (fusekle) v cene 10c, za. 4c
Bite &itky v cen6 10c, nyn( .3c
Cern6 ponoiky v cen5 15c, nynl 7c
iepl " " 25c, nynl 11c
VMnfc " " 25c, nynl 14c
KSandy " " 35c, nynl ...19c
KSandy " " 50c, nynl 29c:
Vfh&v nation pknycb hedbav-nycftffli-
pro pany v cen 60
az 75 cent-u, nyni za
38c.
Salky hedbavn v cen6 35 centn,
nyni za
19 centti.
25 tuctu pknycb. kosil v cen
$1.60, nyni za
89c.
Koslle do prace, v cone" 75 centu,
nyni za
39 cenM.
t
Vecnny rukavice, klobouky a 6b
pice, prodame za men nez
knpni cenu.
Spodnf prdlo, zisobte se i m pfiSti zimu, neb za tyto ceny se
to vyplati ! IMi dfive v cenfi 75c, nyni 37c, y cenfi $1,00, nynf
49c, a y cen $1.50, nynf 89c
Pamatujt si, ze jen nkolik dni Yam mozno ugetriti od 40 do 60 procent na kazdem dolaru zde.
Typrodej poSne presne v 9 hodin ve stfedu dne 6. ledna 1909.
A. O. TAYLOR & SYN,
WILBER NEB R AS K A
Prejeme si ziednati asi deset klerku (panu) a asi patnaot (zenskyoh) na vypomoc pH tomto prodeji.
Prihlaste se oo nejdrive !