Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, July 15, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    LIST I
if lLrjJtoK Li
RoSnik VII.
Wilber, Nebraska, dne 15. 6ervenoe 1908
dislo 7.
t
A. O. TAYLOR & SOIST'S
Polorocni vyklizeci prodej.
Zapofcal v pondili dne 13. cervence a skonftl due 8. srpna 1908.
Prod ten to prodej poradame?
Gflcime nekolik prlfein k tomu. Jsme zde trvale usazeni a chceme se seznmiti se vsemi. Po
tfobujem misto pro nase velke zasoby podzimniho satstva, kterez predsiihnou ve, co kdy ve Wilber
bylo. Chceme vyprodat vsechno zbozi, ktereho nemame vsech veikosti.
Prijdte brzy a budete mfti nejlepf vber.
Copyright 1907
The Hotuc of Kuppeahamct
Muzske
$ 7.50 obleky po. ... T. .... .$ 5.50
$10.00 obkky po 7.50
$12.50 obleky po 0.25
$15.00 "obleky po 11.95
$8.00 obleky po 18.25
Zvitni ceny
na 90 obleku rmizskych i chlapecUych, ktere prodavame nynf od $6
do $18 a do tohoto yyprodeje dame za polovlfrif ceny. Toto lni
rac proto, ie nejsou prayS nejnove'jSf mody, ale zboif jest dobr6.
Spodm prddlo,
26-ccntove koSjlo a apodky. . . . .19c
50-contov6 koihlo a apodky 30c.
Dollarov6 colkovS (Union) o-
bloky ...75c.
Jodon a pfll dolarovi colkovfi
obloky $1.16
Dm a Stvrt dolnrovt? obloky. .$1.75
RM Ladimir Klaeel
6islo 92, Z. 6. B. J.,
I due 19 Cervence v
na farmS patia Fr. Dunka, 12 mil od Wilbr.
Vborni hudba opatrona. .
Jier v pidu nepHzn!v6Iio poifasf bude zabiya od!oiena
ffenedftl pftii
7xx K hojnd navt2v8 zve POftADAjfCf VBOR.
obleky.
$20 obleky po 15.00
$22.50 oblokr no 16.75
Pwiwtujtc, IKdu6 upravovanl iafc-
itm KiMnim, am 51e, .ph toto prouo-
ji.
Name zasobu spodnfno pradla.
ktertz bylo ye ytfkladnfoi okng
vystaveno, a n5kter6 je trochu
vybledlfc slnncem, jinak ale y&
dobre toto, pokud staft, pro
dame za polovicnf cenn.
TAYLOR
North Fork precinkt,
Bostonske podvazky
16c.
P6sky na krk.
26-contov6 paaky po 19c.
60centov6 pfaky po 80c.
20 dolu s ceny
vSech kufru a ta&ek
Destniky
265! dolu.
Pracovni kalhoty
90-conttfvSprfleovnl kalhoty. . . .75c.
75-ccntov6 pracovni kalhoty. . . .05c.
50-contov6 pracovni kalhoty. . . .39c.
Muiske rukavice
do price
25 procent srazky.
Slamene klobouky
50c. na tfollaru.
Dvoudolarov6 slam, klobouky. $1.00
Dolrir a pul slamfno klgbouky. ,75c.
Dolarov6 shuneno klobouky. .. .50c.
70cent. slamenS klobouky po...88c.
SOctmt. alatnSnd klobouky po. . .25c.
25ccnt. slamon6 klobouky po.-..10c.
ISccnt. sdamcnS klobouky po. . 8c.
lOcont. 8lam5n6 klobouky po. . . 5c.
5cent. slain5n6 klobouky po... 3c.
amoftie kalEio
viechny se sr&zkou
25 procent.
fe SYN,
Zaleli-li Yam
na torn, by na VaBf tabuli pflSly
v2dy jen Seratvo potravlny, kte
v 2UtotS oliovdny jsou, tujost
na Via, by jgte obcbodovali s
panom
Frank MareSem,
kter privl otevfel nov obohod
v cukrovlnkach, doutnlkafk6ai
iboll, 2ertv6m ovocl. xmrzllnSa
HJiioho jlnch v?cf "Na ub!"
Nav8tlvtc je jen jednon auvJ
dfte, 2e jsa fadnS oWSlouJen, v
obchodC, kde vie vzornS safze
no, ncbudete podr h6 c dvakrat
rosmyglct, kam mdte jit. 7zl
Douia kaJddho uspokojtti
Frank Marei Wflber, Nebr.
I
Zvlasfm ceny
na vsechny pwicochy.
plsien6
klobouky.
fiOcentovfi klobouky ,39c.
Dolnrovo klobouky .75c.
$1.50 klobouky ...$1.15
Dvoudolnrov6 klobouky $1.50
$2.50 kloboukj- $1.85
$3.00 klobouky ," .$2.25
$4.00 klobouky., $3.00
$5.00 klobouky.' $8,75
Oxford strevice.
$4.26 Oxford stfovfco $3.10
$4.00 Oxford slfovlce $3.00
$3.50 Oxford strovico $2.00
$2.25 Oxford strovico pro ho
chy $1.00
Strevice do
Kuli liychop, abyeto na2o etfevlco
zkusili.
$3.50 fltkvlco do prdco $2.50
$3.25 strovico do prfico .$2.25
$2.75 stfovlcc do praco $2.00
$2.50 stfovfco do praco. ..... .$1.75
vinene a
WILBER, NEB
..Po dobu Vp
Karnivalu Tt
18 liber cukru $1.00
White Russian mydlo, 7kouskfi
za ,25C
Diamond C my'dlo, 8 kousku za.Sjp
VSechpy nale lstnf ldtky na
dimak6 a dStskd fcaty se srdS
kott SOJI
VBeohny vlnSn6 ldtky se srd2
kou ., 33
Cerveny Bratfi,
iky
Kosile.
50-contov6 svrchnl koSilo. 39c.
75-contov4 Bvrclinl koSilc. .58a
$1.00 svrchni koSilo ; ; . . 7t5o.!
$1.50 avrclml koSilo. .$1.15
$8.00 Bvrchnl koSilo ..$1.4i0
$3.00 Bvrchnl kofiile ....$2.00
Dobrg 50centovg
oukenne klobouky
29 centu.
Obleky
$2.00 obleky po ." ,$1.50
$2.50 obloky po $1.85
$3.00 obloky po. . . $25
$4.00 obloky po $3.00
$5.00 obloUy po $3.75
$0.00 obloky po $4.50
$7.00 obloky po $5.25
Vyprodej !
MuSsktS a chlapeck odSvy se
sraJkou , 30
.VSochuy naSe muSsk a chl.i
paokd klobouky se srHkou..50
VScchuy na&e stfevloe, mu2sk6
chlapcekd, damsk6 adCtakiS tie
. srdJkou 25
Proddvitae jon dobrd a spolchUv
2bo2(. Kupujtc u nds a uSctJlte
penfxe. 7x4
Wilber, Nebraska.