Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, May 20, 1908, Page I, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    RoSnik VI.
Wilber, Nebraska, dns 20. kvStna 1908"
6lslo
61.
w I v v I v !
OZtfAMENt.
fidd Svojan; 6Wo 80, CSPS., ve
Wilber, iddd av6 deny k doataveni
ae do spolkovd sin! v nedJH dne 7.
cervn 1908, uriitfc v 0 liodin rdno,
m pficlnon aflcastneni se prftvodu a
nkvnonti vSncenf brobft na ceakdm
hrbitorfc. 80-3
F. J. Cbaloupka, P. J. Sadflek,
pfodseda. tMjemn(k.
I PK hFo v mifi t nedeli 17. kv5t
m rami "Herman BratH" a cetou
z Wilber nasi opfit xrlMbsili 5 proti 1.
ar VIochny pFezuvky a gumovd
zboll bude proddvdno s velkou srdi
kou u Cervenf BratH ve Wilber a
Biwitt. 37-tf.
j Panl BFezinovd a syndcek pFi
jeli t pondeli na ndvStevu rodi5n
a pMtel re Wilber a v palek e o
1 vraceli do avdho domova do
Lincoln.
'American Gentleman Shoes'
jeoti nejlepii atFevIce k doatani za
$8, $3.50, $4 a $-1.50. MoSno je
koupitt u Oervenych Bratrft ve Wil
ber a Dowitt. 87-tv
! Xdmitka, podepaand pflti obcany
v Pleasant Hill proc. proti vyddnl
povolenf pro lioetinakou zivnoet p.
Joe. P. Brabcovi byla poddna a okr.
komieaFi uatanovili nit den 21. mdjo
vygleeh
I Bftvol, loa a jind zvfiE, darovand
pro Antokfpc Park v Lincoln na
nem Gilbattcm 55 Dyne $arm. ode-
uue posiana
nioi do Lincoln.
I Dohotovenfm oemeniovdho cliod
nlku pFed obohodem bratFi Ocrvc
nfch lent nynf bud' ccmentovf nob
cflieln elKKlnfk nopFetrzlte- od Court
llotiae k nadraii na jii. atran8. Na
nvertii atraile tilice jii za nedlouho
lei tak bude, neb zbyvgl jen na dvou
neb ifi inistech dFevenf chodnik a
v sobotu zacalo ae pracovati na chod
nlku pFed finnou Koliout, Tachov-
fk(- a Spol.
Jaka Skoda,
neradte-li pohodlf, jak5 vdm
skytajl
Petersovy
stfevfee.
Muifkd do prdce stfevlce,
jemnd a trvanliv$ 2.50.
Muzake jemn fltfv(ct 2.50
4.00.
Mu2sk4 polo)otky, jSx.25
3.50.
Zenskd polobotky, $1.25
2.50.
encktf itrrrfc, $1.50 3.00.
Nil vklnd oblakfi. kloboukft a
pravadho zboif tilt ae vXeobeon
pochvals. Pakll jt jStt ncltoiipl
1!, pWjtfte ae k nam podfvat a bude
te udpokojral latkatal, atflhem a
oaou. Petrbvy tf evfoe obdrlely
prvnt prcmll na v8tovi ystavg v
Pflvexte nira vaSe vrobky, pla
tfme neJvyJftl cenv hotovfi neb ve
zboXf. tf
RACKET STORE
I Pan Bmnn Knapp t, koupil
staveni v polcdni Cflsti meita a ho
(114 se v nejbliai dohd odeteiiovati
do Wilber na zanlouien odpofiinek.
flr Pan Ivalkue, pHrufil dra. Dra
kfiio, budo vSdy v pondSli, v filer
a ve atfedu k nalezenl v BrlovS 16
kamS, kde ocbotnfi poriouii v oboru
xvirolekartkim. SOxtf
I V nedfcli odpoledne" pHjely z
Oech dv6 lestFonico pan! Marie Ho
Bpodk6, po odpolednlm vlnku z Wy
mote, neb byly plevexeny al do Kan
saa CHy. PFAtel6 zde je toufebiifi 0-
'CekAvali po kolik dni n nemohli si
. . ,
vynveuui, proc noieuou.
ICuftc Poapttilovy doutniky
"Cracker Jaclc" a poohutnato si na
nich. 51-tf
m Potor na Week. ' NnSe gnl
vanizovane Itromoavody jou nplnd
ochrana proti bleekn. Zaaaaujeme
bc. jko kazdy, za jnirnou eenu a
mf:fnie Vdm, ie uSetHte pentze,
kdvi nam nechato vviioftftat mnolio
li by va to slalo. NaSe dlouholeta
zkwlhost v torn obom ruPI Vam za
Roolehlivou nrAci. '51-tf
a
Slnmonek & bon,
Wilber, Nebr.
I Ve fitvrtek odbyvala se gchflze
Damskfiho klubu Cialo 1. v dome pi
Anny Svobodovft, za hojnebo u5a-
stonatvi denkyii. Po vy2erpfini pro
gramu a nfikolika hudebnich fifsol
pozvnla hoititolka ilonkynfe do 3 Kiel
BY . " kfl' EfiS2iLUlffi&Viv'u se tak-
tak oohotne obsluhofshy UCdnimr
pnni Svobodovo, nobylo dim, 2c so
am od stolu ncchtelo a radilo eo pn
ni Svobodove, by mia tak nokazila,
pFipravonim tolika rozmaniWcli ji
del, sice by byla pFISto pokntovana
PriStI schftzo odb'vd ie v dome1 no-
v clenkyno panl BlnSony PoaplSi
lov6.
ObdrSeli jime novou zasobu
latek na damak6 8aty. Nejnov5j8
Utky, mohairovo, panamak6, caalx
merovo a hedvabne na jarhl oble-
ky. Pnjate ie pFeavediSit, budow
jit8 apokojeny. Corvony BratFi,
Wilbor a Dowitt. 37-tf.
I Prof. Aug. Molzor pFijel v sobo
tu strftvit nodSll u sveh ,rodi2ft vc
Wilbor.
I Ve atrodu minuloho fcdno joly
do Lincoln pani Mario Voeikova a
pnni Kriitina TobiSkovd, nnvStfviti
av6 dcery, ktcrfi jsou zamestnnny v
Btdtrjlm iiatavu pro clioromysln6 co
oletFovatolkj'.
"r Nojsou lopii strevico nro da
my ne2 "American Lady Shoos" po
$2.50, $3.00 a $8.50, Jctaro lzo kou
piti u C'orvonch Bratru ve V11ber
a Dewitt. 37-tf.
I Pan Prank JIavol z Omahy byl
zde na pohrbu otco sviho a zdrzel se
jen nikolik dni u pFatel.
I PHitl tobotu, dne 83., bude
bor Pavla Cechova, 5ilo 118, J.
C. D. odbvati icltnzi, po kterfi bu
de naaledovati hoatina na poftest 110
vycli dvou elenkyn, kter6 budou ten
den do boru uvedeny. PFIpravy ku
alATOoetnfmu odlialeni deeky Pavly
Cecil ov6 na Narodnlm lIFbitovf v
Chieaeu jeou Ji v rukou Velko-Vf-
1oru SUtu Illinois JCD., a ocekiva
ee, ie slavnoet ta bude velkolepA a
dfiatojna. Den uenf j$M6 urCen,
bude ale uatanoven na nSkter den
v druh6 polovici fcen'ence.
J Minurou itFedu jely pani Ber
tl Jelinkovd Dowitt a sleina 15m
ma Iloltzova do Cedar Ilapide, la.,
as na tdenni nivitfivu u alefiny An
ny Zvoneckove, aby byly pFltomny
uidebnimn programu, pFi kterein al.
Zvonef kova md t6z zpivati.
Pan Joaof ICrdl z Tobias lyl
neiCaatnS kopnut konfim do apdnku
minuly patek, ale. die poalcdnfch
zprtlv daFI ao mu jiz lepe.
" Ceak zubnl 16kaF Dr. P. J.
Piaher jest nyni trvale usasen nad
M.allatov'm a Shimonkovm Sto
rem, kdo vidy a nejvStli ochotou
vAm v oboru evem poslouif.
d8-tf
Pani Spirkova, matka pana Ja-
na P. Spirka, pFijela ve Stvrtek do
Wilber, by byla pHtomna schflzi
Damakoho klubu u pan! Svobodove.
BabiCka byla po kolik let vfirnou
lenkyni klubu a od doby avdho pfp-
aldleni do Crete vynecbala jen md-
o achnzi klubu, kterd se konaji ka-
idd tfi ned61e.
V sobotu hrdla ve Wilber base
ball parku Peta nafii vy88i fikoly a
Cetou vysbi Skoly z Pairbury, Neb.,
8 valedkem vftfizstvi naiich z Wil
ber 12 proti 2.
V rodiue pana Frank. Kdlala
pFibvlo 0 jednoho svPtoobCann v ao
botu 9. mdje. Gratulujeme.
Pan Stfepdn HeFman trdvi n6-
knlikanedPlni prdzdniny u matky avd
pani Marie IteFmanove.
Pan Fr. Barto a rodinou mc-
ftkal n&kolik dni v Omaze minuly
lden.
I Pan Josef P. BartoS jel minu
ly' tyden do S wanton,, kde zabil a
vypaFil prase, ktord vdSilo 700 Hbor.
f V Tobina vyddna byla license
pro hostinec jana Vdc. Kostoryzc.
I Slecna Ilfteona Molicliarnya nFi-
joja na- navgvpnnuot a z
SbGminulj tyuon.
I lani Housorovd po n&jakdm ea
se pobytu u deer sv'ch pani Anny
Boreekd a pani Prokop Jnnouchovd
vrdtila so v sobotu do svdho domo-
va ve Swanton.
I Pani Stdpdnkovd s dcorou Ar
line mefkala ndvltdvou v rodinfi p.
Joaefa Sbabnty minuly tden.
. I Do domu pana Alberta Janecka,
severovchodnfi od meata, uderil
bleak pFi bouFi v nedSli v noei. Sko
da neni ale velkd, jen to leknuti.
I Td2 do domu pana Josofa B0F0
zal6tl 6dp dne 13. mdje a zancchal
tarn klufilka. GratiUujeme.
j PFi ajezdu K. P. v Lincoln mi
nul H'den odbvanfim zastupoval
zdejli cislo Ingomar pan J. V. She-
atdk. Pani Shoatdkovd jcla s nfm a
pouZila nfikolik dni ku ndvStCvd
svoli pFAtel.
I Pan Tomdi PaSek al. mtl ob
chodni Fizeni v Lincoln minuly fitvr
tok. I Pan C. P. Hynok s man?,olkou
te ton den jeli do Lincoln.
I Pp. Matij floSdbak, Jan Ilousor
a Jfc P. Sliary joji v utory odpoledne
do So. Dakoty za obehodom.
I Dr. Josef Oernf a mnnielkou a
dcorulkou, a pani Kipovd s deekem
joli.v dter min. y'dne do Lincoln.
I Gradunnti yj'lli ikoly poFddati
biulou due 27. mdje divadlo "Wien
Kjaiglitliood Waa In Flower", v ai
ni JaiiouchovJ. Vatupnd jeat minid,
reservoYand aedadla 35c, jind 25c,
ditky 20c.
I Dohotovenim cementov6ho cliod
H)Fadin v aini Janoucliov6 v pan
el tyden, velmi ae Mntlouval lmd
bymilovnmu naSomu obecenatvu.
Sopranistka alena Smithovd uapo
kojila kaiddho. Jii tomu 26 let, co
alepec ten prvnd vo Wilbor koncor
tovai a tvrdi ae, ie vidy vice ae li
bi lira jalio, kdykoli ae vrdti zpfit,
I Trinl xprdvy ve Wilber dne 18.
mdje 10Q8; VepFovy dobytok $4.76,
liovfet dobytok $2 ai $1, vojco 12o,
maalo 16 ai 20c, picnic 80c, knku-jl
Oznameni umrti a dikiivzdini.
PostfZcnl ezm?ruin bolcm nad ztrdtou mllovandho raanXcla
a otcc,
JOSEFA HAVLA,
ktcr zcmfcl ve Wilber dne 14. kvStna 1908 v stdff 71 let, cftlme se
povlnnl vzddtl dik vSem pFdtclfim a za&mfm, ktcH po dobu jaho oc
mocl a po sinrtl jcho jakoukoliv BluSbu nini prokAzall.
Joicf Havel narozen byl v roku 1837 v kraji JiSfnskdm v Ce
chach. v roce 60tdra pfijcl do Amcrlky a usndil se ve Wisconslnu, a
v lets 1878 tt7e(dll se do Nebrasky, kde aJ do nedav'na fsrmafil v
Saline Co., ne21i pfljel na odpoSInek do Wilber.
ZvlaStn dfky na5e necht' pHjme Pfcveck? Sbor, pan Tobilka, pt.
SaSkovd, Shcstdkovd a Moorovd, kapela p. Vdc. PospfSUa za dojem
nou lutdbti, hrobntk pan Frank Kalal a firma Huletz & Havel za
svSdoinltd vypravenf pohTbu a dlk tiS5 at' pHjir.ou tdZ feCnfoi: pp.
J. A. Hospodsk a Vdc Vilda za slova titCchy v dom5 a na hfbitovS.
JcStS jednou dfk Vdm vSem!
ANNA HAVEL) truchltcl manMka.
FRANK, JOSEF a AUGUST, synovi. MARIE, dcera.
IVM. POSPISIL, zet BOZENA a ANNA, snachy.
Blahopram ku sfiatku
pana Jana Veseleiio se slefinou Dtilil Beckovou,
odbvan6mu ve Wilber, Neb., duo 12. kvettia 1908.
Svatebai obfady soiidce J. V. SUcstdkfl.
Dnes pfepevnm svazkcm rucc VaSe spjaty,
a osud stran v jednu drdhu sveden,
v domdenosti VaSl at vlddne mfr svat,
a vZdy druli chtj, co si p?eje jeden,
at' bohatc StSstt stale na vds pr5f,
a osv62uje Vds v?dy jaUo kvltl luk,
a do roka pak necht' Vdm do zdtiSf,
zaneSen jest Cdpcm kfikloun kluk.
To Vdm pleje
c ' RODINA VARCOVA.
1 fiesj
it
Nejv6t&f a nejlpe zaffzend 16k2rna v Saline County:
Brtova lekarna.
Hlavnl
sklad
chvalnS
zndmch
Sherwln
&
Williams
fcarsv a
laku.
VLASTNf vyrota m&mch a osv&l
Senych M "BrtovVch," cbrdnS
nVcb znamkou Uso 6130 zaKtna
oftsty'cli lcfcii a potravinach. . ..
Dloubolctd zkuSenost' a praxe moje
pFiSla ji2 mnohm krajanflm vhod. T
gim se nad&ji, 2e v pddu potFeby obrd
ilta se v2dy na Vaeho
JO O 4r n So9k6ho 16kdrn(ka
O DriO) WILBER, WEB.
Ldkafl
a Cerny
Dodson
ordlnuji
v IdkdrnS
tdto,
jakoil "
zySrold
kari
Drasky a
Ojers.
TAYLORtJY
r
Mimoradny vyprode
fento tden.
na viech kalhofisha
Jaou v torn zahrnuty vSechny razne" druhy kalhot, jak
pro mu2e tak pro mladfky i bochy
Od 26. kvdtna do 30. kv&tna.
A. O. TAYLOR & SYN,
WILBER, NEBRASKA.
I