Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, April 01, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ro6nik VI.
Wilber, Nebraska, dno 1. dubna 1908.
6islo 44.
r
j
Na Velikonocm nedeli dne
bude pFednaSefi ve Wilber v dolm'm Opera House pp. PaSka a Pladka
p. K. PelantLO narodni ceske myslenee.
PrednfiSku porAdd
TP TA7TT DtJFt
I V Tobias moli mnlou sonsnci.
V sohou veSer 21. hFczna byla svo
TAna vScobecnd schAzc do sine FA-
ilu KFivokldt v Tobias za pFISinou
zflloiEonl "Ligy osobni svobody," ktc
ri slala se1 doeti bouFlivou. Do
tchftxe pFiiel tk6 jakysi prohibifni
krenk a kazatel, ktery tolio tine o
kaaoval K)liyI)liv6 obraxy v tainnhn
kostele it ktery e, zafctil vychloulwt
tim, Jo nepijc iddnych opojnych na
pojA a anad to infnil i do opravdy,
jonom Jo ale ten den nopil, noboC
don pFcd tint byl okazoval obrazy
v MilHgan v sini p. Josefa Jiehy,
kde si koupil biliev piva. NAhodou
o lom nokdo zvedCl a usvodfil joj z
toho, omu so on vzpfral a nfikolik
jomu rovnyeh n jiny kazatol zvlASC
m&li to za,.volkou uruzku iro tak
vznatnnou osobnost a nobyli s. tim
spokojoni uz jim to pan Jicha dal
piscmnS CornG na bilAm, pFed notA
Fem, 2c si tain vcCor po pfedstaveni
hozky zabavCil a koupil lAhcv piva.
ZapomnSl ehudAk, ze Tobias noni
daloko od Milligan.
PrAvfi jBine obdrzeli zAsilku
corstvych polnich somen vScch dru
hA. Hlasto so ihnod u 40-8
Zwonechok a Aksamit.
MlnulAho tdne pochovAn byl
ve Swanton dSdoSok Christian
. Young, stary osadnik okrosu Saline.
I'fod tFicett roky jnlval rostauraci
v Wilber. Byl 84 roky alar, ro
dom Nfimoc Wirttanbergu Byl
dSdcfikoin p. W. li. Daviso ve Wil
ber. Cir Kufto PosplSilovy doutnlky
"Ornokor Jack" a pochutn&tc si na
nich. 51-t
I'H navrhovdni SokancA do
m5etak6 rady ve Swanton bylo usne
Bono ponecbat voliSAm, zda si pFo-
jou hostinec nebo sucho.
" Na prodej p6kn6 JiHbS U m6
sfeft start. BliiSi u rwl. 1. 1. 44x1
st lit
t pHchodem jeho dovolujomc si
oMiAiniti, ; ie pribyly nim nejritli
xMouy vMch potrw) pro
rnue, M) a deti,
jtWMl kdy byly pod jodnou
LTecliou ve mSetd. MAme aklad
xboii. kter6 joit nade vl( kritiku
povfieno. ProhleVlli jme kaid
odbor a tliledAvAine, le lotoc mime
nejvMK ft nejlepK skUd za nil po
byt ve Wilber. PoxvAni nalSe, aby
ita i pNlli- zofS prohlAdnoutl, nt
omnk, le inusite koupit. S o
chotou vkt provedemo a ukMeine,
rC koupfte neb no. Za vale yyrob
Icy vidy platitne nejvyHl cony.
Racket Store
MISKELL & JAKUBEC.
Mi Svojan, tfslo 29, t. S. P.
X TCTrT 1
Pan Josef St'astny s man?.ol
kou a syncin pfijoli straviti nedt-li
u pfatel ve Wilber.
Dr. M. R. Byrnes, flpecialiBta
chorob o5i, u8i, nosu a hrdla, bude
pro pH5t5 k nalozcni ko5d6 pondeli
lekarne p. Borockyho. Zftro-
voii upravuje oSni akla. 28-tf
j Pan .Jo. Melccr jel v ncd&h
o Omaby, by byl pHtomen koncer-
tu, ktery proi. Aug. .Moizcr pom
dal v Lyric Theatre v pondSU ve-
5cr za spoluufinkovani ani Shary-
ov6 z Omahy.
" Cesky zubni 16kof Dr. P. J.
Fisher jest usazen nad Mallatovym
Slumonkovm Storem, kdo drivo
byval Dr. Sfastny. PoslouH Vdm
a ncjvCtSt ochotou solidnosti.
28-tf
Pair Josef Aksamit a manzcl
cott pfijeli v nedeli doinA po' ty-
dennfin pobytu u znfimych v Cedar
Bap ids, Jowa.
POZOR !
Ovocnfi stromky vSeho druhu do-
staneto na jafo u Alois SIcpiSka, ja
ko obyfejnS. . 41artf
Pan Langor pHjel zaee jednou
domfl, tcntokrate z Clevolandu a
Detroit, odkud nAin vyglovil innohA
pozdraveni od pfiitel.
Obdreli jBine novou zasobu
Idtok na dAmsk6 fiaty. NojnovSjSt
ldtky, mobairov6, panamsk6, cash
morove a hedvftbn6 na jarni oblo-
:y. PfijtTto se presvCdfiit, budote
jisto- spokojeny. Ucrvon BratH,
Wilbor a Dcwitt. . 37-tf.
, Ochotnlci vill)oi"Sti dostali
pozvAni z Cuba, Kansas, aby na 1.
moje prijeli tain a zahrtlli divadlo.
V ten den budo tain otevfonf novo
fek6' slue. Ochotnici hodlaji so
hrrtti tain "Papagouo r almafo," a
z:ijint6 by uikoho ncaklainali, kdyby
kirn tun lirali.
" Nojsou lepii stfovlco nro da-
my noz "Amancnn J-iauy snoot" po
$2.fi0, $.00 a $8.80, ktorfi ha kou-
piti u Corvonfch Bralrfl ve Wilbor
a Dowitt. 37-tf.
fanielky pp. Jos. a Karlii
Ilynka jely do Lincoln iin navStlvu
pant SaiKove v ueinornici nr. All
bty.
tm" Vlediny pFozuvky a gumov6
loiI bude prodavftno velkou srAi
kon it Oerven BrafcM ve Wilber j
Davitt 37-tf.
Pan Htanulav Kottoryx
( orpuv I'nriiti, rexaa pnjei v pon
deli do Wilber.
" 'American Gentleman Shoes'
jou nejlopli strevlco k doitani za
P, H a ALolno je
koupit! u Cervioli BmtrH ve Wil
ber a Dowitt. 37-tf.
j VzdSlavacI Spolek Komensk
odbyvati bude programovou scliuzi
dne 0. dubna 1008 v aim pana Ja
noueha. Program: StaC z ceekych
idejiii, p. Stan. Bartoi; Deklamace,
19. dubna 1908 ve 2 hodiny odpoledne, I
S., s pozvdnfm vSech cskycli ndrodnfch spolku k sitfastnSnf se.
FrantiSck- Janouch; Vystup, si.
Beckovi a TobiSkova; zp5v, pani
Anna Kuncovfi, a pani Anna Barto
5ovd. Vzpominka na star6 Casy,
pani Anna Svobodovd. Nahodily
pFispCvok, p. P. W. Bartos; Tota
Pfihodovfi, pani Mario Vosikovii;
Budoucnost americk6 ropubliky pi.
Anna Jindrova. Vstup voln. Kaz
dy uctivo zvdn.
" Na 30 dni zkouSky ddmo na
ie Nebraska Hhn5 do vaSoho 'do
mova a neuspokoji-li vds, vozmem je
zp5t. Maine je na 100, 150 a 200 va
jee od $11.00 vySo. Zvldstni olej
do Hhnov6 lampy 5 galonu za
$1.10. Tez je nyni cas na kSirovy
oloj, ktory prodAvAme za 50c. galon
ncjlcp!, jmencm Euroka. Shimo
nek and Son, Wilber, Nebr. 38
Blue Grass Blade" ze dne 8.
brezna pFinafit dclSi elanck o jed-
noin naScin starem osadniku salin
skem John W. Gilbortovi, dobfe
znainom a upHmnem svolmdiiri o
teretn mo?.no Hci, zo patH mezi Fa-
dy on5ch tichych pracovnfkft, kte-
innohdv dobr6 veci vice prospS-
ji nez mnohdy ti, ktoFl se v popFe-
dl one veci stavfiji. VeFojnl pra
covnlct jsou vice znami, jmena je
jich pFijdou vice do veFejnosti, ale
casto vliv tich6ho takovebo praco-
vnfkn daleko vice zma2e. Muzi a
zeny, Ktefl die sw svycli kaztiy
sv'in zpflsobem praeujl o rozSiFoni
Volne fyilcnky, ncmaji lopsfho
a upFfmnfijSlho pritole nad pana J.
W. Gilberta z Elk Park. Friend.
Pan Gilbert narozen byl 31. (iorvon-
Ce r. 1840 a v jeho povaze lzo po-
znati stateCnost a pevnost odviinj'ch
pFodkfi jeho Puritanft, nob jeho
Fvdkov6 pFistCbovali se do Amori
ky v dob5 Collon Mathuove. ASko
liv zdedil bodrou svou povahu od
pFedkft tSehto, )Fcc v otazce nabo-
ZenskS vedl jej jeho rozum na o
yh&nf sniSr a vida dobro v lidstvu,
byl vJSdy hotov ka?.d6mu dopFAti
svobodu ni"Bli a to si t6?. vy2adoval
pro sebe. Jodin6 jeho nAbozenstvi
bylo Cinit dobro a jeho zbraA bvla
lAka a pFfvStivost, ktorouXto si zi
sknl mnoho pFAtel neb s uplnou
pmvdou moSno Hci, le kdo jej znA,
joft jeho pMtolem. DobrosrdeSnost
jeho byla znrtuiu a souscdS a znAmi
jeho fflsto pFiehAzivali k 11611111 pro
radii v aalezitoetcch veFejnfch a
ouki-omyeh, neb vSdSli, Se uikdy
nikoho neodsuzoval. LAaka jeho k
pFfrodfi a zvlFatftm jest znAnia, neb
zaWdil si avojl "Elk Farm," kte
r'Jto mrk stile roaiiFoval, ai dues
iiiA IS akrn ohraieno pletenjm plo
trfm, kdo chovA nvnt pFee 40 jelenfl,
loon a bftvoln, ktere chovA bespecne
pred etrelbou lovcft. V7 okreeu 11a-
lem beFe to veliky xAjem v tomto
purku a xa A&elem navltivenl tolioi
konaji se v lote vylety a vyjfJdky.
3l v roce 18(15 uaadila se rodina
na mist, kde je nyni 151k Park a
kdyz v stAFi 73 let zemFel nm le
Jeho Ktarv otec a v 7fi letech mat
ka, nifbul je pixhovati na (ivojl fur
me. Dvr dny nei otec jeho zemFel
nuptial nAftledujfclch Ar Fadek f
vvslovil k svnovi pFAnl, by tyto by
ly vytesany na kamen nad jeho hro
bcm. Think of oacc of fifty years,
Of lifo devoid of hellish fears.
Died without fear of god or
ghosts,
Or heaven or hell with all its
hosts,
DFlvSjSi 16tn bral pan Gilbert za
jem v politico neb byl z prvnfch 0
midnlkA naieho okresu. Byl Clonom
prvnlho vyboru okresnlch komisa
FA, pak pFedsedou onoho vyboru a
dAle poslanccm do statni legislatu
ry. ManJelka jeho sdllela s nim je
ho svobodomyslne nAzory na svot a
kdyz na podzim v rocc 1907 zcmFo-
a, byla Slcchctnemu tomu srdci za-
sazena rana tak kruta, ze v jeho
staff sotva kdy se z toho zotavi. Dl
tek nemeli Gilbortovi Zadnch svch,
ale pFijmuli co schovanky dvS hol
cieky, sirotky a za lAsku a obSta-
vost ji 111 prokazanou, zbudoyali si
zde tu nojlepSi pamatku. Nyni ty
to dvS jiz v zeny dorostlA sphicoji
staFiCkemu panu Gill)crtovi tiito lA
sku a oalazujf posledni jeho 16ta.
!vez jest oho zivot vzorcm a po-
vzbuzonfm mnoh5'm jinm.
I Pan Frank Vokolck chlubi se,
?.e lo jeho domu priletel na Josefa
dne 19. bFczna cap a zanechal jim
; brusu noveho chlapocka. Gratu
njomc. I Pan Frank C'orvony jel v ute-
ry ininuieho tydne do Ada, Ivans.,
na mivStevu rodiSu.
I Pani Anna SafrAnkovA pFijcla
po nekolikadenni navSteve synu
?vych llolwrta v Lincoln, Karla ve
Schuyler a notcFo jiani Josofiny
Za pFfCinou vystoupeni z'obchodu hostinsk6ho zAdAm touto cestou
sv6 pFfznivce, kteFi mne jakoukoliv castku dluhuji, by se se innou vy
rovnali. FRANK MARES,
l lxtf WILBER, NEB.
1 1E(4H SPPinfelKS
1 B-302 '3B !y . tfmi iB jB IS 3hi
Farmtiri, pi'ipravto so na jaro ! Poti'obiijer
to-li nov(5 strojo, (Mine Vam nejlopSf zbozf
za nojm5n6 ponez! .m.
Mate-li sprYky nezapomeiite na nas !
Nyni jost Cas, vie ddti do najlopSfho porddku ne bude na
poli pilno, pak bude pozdg. Proddvdme vSe s uplnou zd
rukou a jsme jisti, 2e Vds ve vSem uspokojfme. PFijd'te
se p?evfiditl 4 1 tf
Pritcha, Syn & Ryohtaf ik9
obchodtiici hospod6fskyml strol ve Wilber, Nebraska.
Upozomni.
ZddAmo timto vSochny naSo pFiznivco, ktoFi nAm jsou nSSim povin
ni, by so laskavfi dostavili a u5ty vyrovnali.
ZArovofi pFojomo si vysloviti diky vSom a slibujomo, Zo i na ddle
so vynasna2imo yAs v2dy uspokojiti. 40-tf
S tictou, TVRZ a POSPlSlL.
Vstupnfc 25 centu.
44x3
Fiedlerov6 v David City, v iitery
min. tydne opet domu.
I Pani Marie SaSkovA iirijola v
utery vecer min. t'dne donifl z Lin
coln, kde dlela nekolik dnfi nAvfite
vou u sostFenice. Po dobu jej (ho po
bytu tain denne navStSvovala pani
Annu SaSkovou, kterA v ncmocnici
sv. AlzbSty se po operaci zvolna
pozdravujo. Pani IlynkovA, matka
pani SaSkovA, strAvila tarn nekolik
dni, coZ zajist6 nemocnou velini po
tSsilo. I Pan Jan Tropka koupil od p.
Franka Skopce 5 akrii pozomku ve
vychodnim Wilber za $1900 a bo
dlii toto jaro so na ono misto od-
stuhovati. Pan Skopoc byl minuty
tyden na prohlidce pozemku v"Mi
chiganu a hodlA se usaditi v Tra
verse City, Mich.
I DoslychAme, ze si. Otilii Ma-
re5ov6 z Crete svSFcno inisto princi
pAlky ve vychodni &kolo v Crete.
SlcSna jiz vyu&ujo nokolik , lot v
Crete a ajist6-shpovy5o1ii'i''tSho' 6
plrio zaslouzf.
"DAU" ZNAMKA.
Kdva SO. stoleti.
Vczmete si ji s sebou domu bali
60k a milezitSji vyzkousejtc. Neni
li takoyA, za jakou ji prohlaSuje
me, totiz "nejlopi kAya za tu co
nu," pak vam obchodnik vrAti va
c penlze.
'Autt'i balicek.
JOE HAVLlK,
44x13 Crete, Nob.
F. V. SHABATA,
Wilber, Nob.
i
ItMM .jjjf -f itfftt 111 r(wfi'irliniert)l'i-
1i AT'ii''iftfeii i
T .