Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, January 08, 1908, Page III, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zpravy z Omaliy.
V dilnacli drahy Union Pa
clffe hyfa e . cfcvrtek po vanofinich
prazdninaeh oplt xahdjona prdec.
Minulou Mbotn odbyval Td
bor Nebraska Llpa, 5. 188, DFevaFft
SvStorydi pic r Sokolovnfi a ktery
i (Iobrodine6?k ditol jim pHprariti
trodiu nentasi. Telefonoval pry a
to nejeduoti, ale hnod dvakrdte na
policejni stall iei, 2e ae v SokolovnS
ienknje bet license, aby horyjap
rajdoway qnirk tain poalali vo&kero
polirejni muMvo a Ukove pFeatu
povani zakonu zamczili. Jeat-li to
bade mit nejakd nepHjemn6 naaled
Jcy, dovime se snad teprvd poadoji,
ale krajanake lanky v torn to Spiclor
cketri udava&itvi dojiata mnoho ne
byio. Plea nam pFivdbil do sine no
aico pHHS ohiomny poet ndvatevni
Irft, avfcak tim pFatelitejH a upFim
Dijif byl to adifizka DForaFft a jioh
pFfttel, kteH y pMjemno a naproato
shiiue zdbavc proSfli nekolik pek
tiych hodinek pFi liudbS p. B. Fibin-
grove. Tabor NebraskA Lipa niAfce
byti a vysledkem svdho wbolnfh.)
podniku v kaiddm ohledu apokojen.
- Za rok 3907 vyddno bylo v
Ornate 1,815 povokni k Bnatku pro
H 1,703 pFed rokom. Naproii tomu
v5ak i poSet rozvodfi stoupal. Za
lob rotvodnfch bylo -poddno 529
proti 469 pFetl rokom.
Pan! Jowrfina McKonzie, bj'-
tem v Male 804 Hickory nl., byla v
titery ratio inimtUho tydno poatiSe-
na kfe&Mtti tak silnymi, Se jich na
dcdkfim podlehla dHvo, noS so mold
rychlc povolanf I6knf dostaviti. Zo
nula pani byla Coakdho pnvodu, ne
bof oteem jojim byl byvaly dlouho
My jsdojfif ob&nn pan Josef Bousok,
ktery jo nyni usazcn vc Fremont
Pozfisialym plaH nnic upFimndtou
ftrast. Y wiseddni inftetakc rady v v.
iory mimildho tj'dno pFijata byla
feeoluco, klorou byl m5stsky zomu
mefie ofadin,' aby "odloSiP do 1.
dubna 5 zviiitS jmonovanydi zFI-
sencft svdho iUfadu. 0 nabidkdch na
dodavku iotFeb tiskafskycli a ji
n'cli pro m5Uk6 1'iFady nomohlo
"byti rorfwdovaiio, nelwC proti toiuu
1yla u odc Snttona vymoiena
prozatimni rAjwvW a roxhoduuti
oflloieno do H. ledna.
Dlonho m tahnouci sporo
trarovani'VfianA t okreanim "clilM
ku" mhl a naaioupenim nov61to Bori
fa byti roxhodnut v ton amyal, aby
nov6mu Sen fit bylo ivSFeno straro
vAni vfizftft. Ale na zdklodS dobro
dani okromiibo navladnilto od toho
inusolo hfti upnltSno, ponCvadZ za
davin podobnyolf etnlnv zvolonyth
fiFcdnfkntn jtt nozfikonitfi. Naslcd
Ibem tobo byla amloura na1 atravovi
Jiif vfizfiu zadinu S. Wrighlovi, jonZ
w nvolil ciniti tftk za 10 ccntft za o
aobu a za den.
Aai pFed rokom, nfiinil v 0-
)nazc flpadek jakyti C. XL Walker,
t Jctery ado aaklAdal tofarnn na vro
' bu doSiiilH g aluntfinlkfi a. shanel
nro avfli nodnlk nodllntk? s nenSH-
tymi rklady, za&2 Jim sliboval v zd
Todo stale aameetnani. PozdSji m
IDbjevilo, ie eoly zivod stal na vel-
mi slflbych zakladecli a Walker byl
polinan k .zodpovldanl pro lakAnl
jienfe pod faWnymi pFedfttrkami.
fiizeni proti Walkerovi bylo vlak
minnlio tydne p celoroCnfcli prft
tazich xaaUveiwt, kdyi okreeni na
vladni ?AgYiii elilcdal. ialoby
irtti olivininiinii nemobou bti o
dftodnfiny ink, aby bylo zajieteno
jfbi) (l)itzeni.
PoMovni AFad omalaky ryka-
zal jFi wklonku minulebo rokn v
h odvfitvkh v pfteobnoiti nae-
n.'. Hru8tky. Tak na pFlklad ob
fluHl v jioatovnieli iwnSSnich pon
kakich (money order) a sice jak
rydanych tak i do Omaliy doilycU
olmalel $8,55,383.80, kdrfto pFod
rokem $7,75,S0fi.51. Znamak bylo
v roco 1907 prodano za $785,194.
f8, ltdato pltsd rokom za $08G,
601.08.
- Potfiiitolnou ftkolnoiti pFi vf
inii Omaliy jo vykaz, So v roco pri-
vd minulom bylo im'ino poMra no2
rok pFed tim. Oelkorfi, Ikoda poSar
nl v roco 1907 obnalela $208,184
iroti $-134,852 v roco 1000. Nojvfit-
li akoda poiaml zn nplynttly rok by-
ft pFi poiaru budovy Feetnorovy
due 18. listopadu, joi odhndnuta
yla na $88,978. PFI pofarech mi
nulebo roku bylo poraneno M cob
jodna nboFela. Ilaelcft ve aluzbo
bylo na Novy rok 172, kdelto pFed
rokem, kdy nebyla r platnoeti jell
dvojamennA alnlba, byl 121 baaiS ve
altiibe.
- iTororoiwncn pFiilo m rok
1907 v Omaze na arSt 2,884. kdrfto
tmlf pFod Urn 2,088. Z t5oh bylo
1,208 dilapcft a 1,071 dSvcat. Na
proti tomu udi'ilo so v roco 1907 col
kom 1,304 ttmrU proti 1,239 v rooe
1900. Zp zomfolycli bylo 751 uml
fik6ho n G1S 5ensk6ho poblavl.
- Pant Honry I. Plumbova,
maniclka aprorao cinSovnilto domu
110 iz. la. ui., zasiocnm v novo-
rofini noci jakjsi Sramot na cltodbi
a provazonn svoji matkoti bnnla m
po votrclel. SpatFily lupieo, jonz s
rancom na ziidoch cbystal bc k ut5-
ku. Ob5 zcnv ?o do luptCc pustily
a donutiiy ho, abv s nimi Sol do u
Fadovny, odkudS talofonovaly na po
licii, aby si pFiSla pro pUiCka. V
zatconfim jHWinan byl jakysi IjJtng,
ktory pravC na Sylvoatra vyyizl na
policojnim soudu treetu vSzcuf, jsa
oMalovan pro optlslvi.
Elmor B. Morrow, o n5m2
jBino sv6 doby pFincsli zpravu, 2o
fltFolil no sv6 manZolco o minul6m
poavfconi, proto?.o nopFipravila po
ivicoriik)'' obCd a dosti tc2co ji zra
mi a zmrzaeil, zodpovidal go mmu
16ho tvdno pFod soudcom I'roupom
PFiznal m k vino a byl poiian na o
lot do kaznico.
Ivagdy, kdo dice do sylfi. u2it
v,yl)orn6 zubavy, musi jiz od uynoj
Ska eo pripravovati na pies, kbiry
gobotu uspoFudan budo v Sokolovno
sborom aatisluvti elslo 29, jDDi,
noboC byly tiftinfiny vlomoiu6 pFipra
ry, aby tonto ploe, ktory v lad6
evych pFodcltftdcft budo dvacalym
druhym, poekytl nav8lvniknm pd
liarent r nejeirM miFo. Damy, jim2
evSFeno jo uspoFadani vSech pHpiav
k tomnto ploeu, nozanedbaiy nii
bo, aby navatcvhici skntoene milo n
pobavili, jakoS i obCoratvili. PFi torn
no tak6 ukn?o umSni Soakyeh kucht
Fok v plnom rozsolm, noboC ji?. ny
nf prohHzoji si poFodatolky tu5n
husiCky, ktor6 ooU pFod plosom svu
fcivoty, aby laliodn5'm svym niasifi
kom vodle jinych laliitdok, posilily
o pfllnpgni voeoH zaludky hosti, tak
aby 7ago a plnou silou moltli so da
lo vfinovati zabavS na tomto ploau.
Valupno' za pdna a damn obnnSl fiO
(ontft a za dalSi ddmu 25c. Tanca-t-btiTym
k roji budt ltousti -ybornu
kapela pana St. B. Iitovik61io.
Diatrlktni eoudcc Kcdick vy
noel tohoto pondfiU rozltodnuti, ktia
rym byl prohlalon za noualarni zd
kon o zFizonl ftFadu okreaniho kon
trolora, v nam by zarovoft byly spo
jcny povinnoati tiFadu rnisUkdho
kolifcrolora. Ndaledkem tobo nagtava
volmi podivny atav pro Emmeia So
lomons, doaud okreeniho komiaaFe,
jenJ byl zvolenxa okreanfho kontro
lora a komiaaFetTi se mezi tim
rsda). Nyaf nevi, zda ma w driVU
okreanfho komieaFitvf, 5i kontro
lorstvi. Solomonori pravnici oxni
mili. ie podaji z rozhodnuti tohoto
odvolani k rrchnimn statnlmu mu
dii. Okreeni aoudce Ieelie aloiil
do okroeni pokladny k tuwhovanl
obnoa 1,950, ktor vybral na po
platcioh za uzavfrant manSolskych
HvazkA za dobu svelto ufadovani, mi
vefiel v platnoet zdkon, jlmZ jo stn
twveno, ie poplatky takove nle?.i o-
!tru. Jak zndmo, vodo okroe Doug-
aa s byvalym soudcom Vineonhalo-
rom soud o navraconi podobnycli
foplntkft v obnoait aai $8,000, jo2 si
aoudce tento zadrlol s tvrzonim, 2e
dlo zakoua patFI jomu. Die vyalod-
ku Boudu toho pak bud' doatane o-
kree poplatky, pmve soudcom Los-
iom t uachovdni sloSend, anobo
goudco Am.
Voddronakd. apole8noat poda-
a minuldho tdue obvyklou Salobu
proti ni5etn na zaplacenl obnoau
$17,640, jako ndjomndho z hydran-
tn za poalodni pftllotl roku 1907.
Pozadarok plynaronak6 anolecnoati
iroti meatu od po&dtku nynejiioh
amatkft obnaai okrouhlo $300,000.
- Okreani IdkaF Swoboda oznd-
mil minul6 aoboty, io mezi osobami,
ro ktord so jo dovoldrdno jcho po-
mod jako okresniho ldkare, jo jioh
)rflm5rom 80 proconfc, oddanych po-
JivAni kokainu, morfinu a podob
nycli omamnych prostFedkfi. Mozi
olctFovancl okreeni nomocnico mo2
no ai v dvacoti procantoch stopova-
ti pftvod onomocncni na takovdto
pFiCiny. Swoboda tvrdi, 2o ai pFo
kvapujo, jak so stdlo rozmdhd pod
loudnictvl s tomito zhoubnymi "16-
Civy,""jo5. pFi notnirnfim poZivdnl
jBou pravoti klctbou oddanych m
osob a domahd bo toho, aby iroti to
mu ufiinona byla rdznd obrannd o-
pntFoni.
Minuld ncdSlo nobyla vice tak
fimolkovS modrou jako nokolik po
slednich a policio konala ion svoji
pravidolnou slu?.bu. Dejo so tak z td
pFifiiny, So dokud nobudou rozhod
nuty pripady, v nichZ so provddi od-
voldni, ncchce mestnky i-alobco ci
niti dalSi kroky, jez by v nopFizni
vdm pripadu byly vosmos marnymi.
KlobouCnik Briggs z eisla
1308 Faniam ul., md vc svdvn zdvo
du volmi udatndho pFirugiho. Sku
tdSnoat tato byla prokdzdna v sobo-
tu inSnuldho tydno, kdy do zdvodu
toho bo dostavil jakysi kupec, fttor
mozi vyliirdnim strCil jodon klohouk
pod Jabdt a chtCl so vzddliti. Brigga
ziwzoroval pocindni kupcovo a pro-
to zastoupil mu costu, byl alo td
strCen daloko silncjSim kupcem ;
ladndho kraje, jcnS so pak vyFtH
na ulici. Kloboiifinlkfiv pFirufii Carl
Kaas nelcnil a chytil konov a hna'i
pc za prchajicim cizincom. Jednou
jej konvi pFetdhl, alo v zapSti byl
ohyeen jianom Pfitiprst a povalen
k zeini. AC teloen5 slabli, dr.ul
Kaaa svdho protivnika na zemi tak
dlouho, aS pFiSla policto. Oba byli
novdloni a nomazdni, alo Kaasovi
bvlo ldiCeji, kdvS vudfii, Se zndij
nil svemu sluSboddrci majotok n
pFispSl k dopadoni rosCdka, ktory u;
ddvd avo jmono jako .Tolm Long
hurst z Dubuque, Iowa.
Pan JosoX Slik, sprdveo zdej
Si atanico btirlingtonskd, mfil v so
botu odpoloduo optti5 pFilozltost,
prokdzati svoji dobrosrdecnost.
Burlinglonskm vlakom pFijoh
Califomio etard Armdnka pani
Saidy, prdvg v okamXiku, kdy z TJ-
nion nadraJf -jiSdSl vlak drdhy
Milwaukoe ktory ataFonu m8l do
praviti do Ohicaga, kam spSch.ila
k, loSi svd umirajici dcory. Pan Mik
seznar pravy stav vuci, nomoikal
dlouho a v5da, So v nekolika oka
mSicich pojede do Council Bluifs
ndkladnl vlak drdhy burlingtonakd,
pocadil ataFenu do jeho kabuzy
dal ji dopraviti heeplatnB do Cotm-
eil Bluff, kde to ji podaFilo za-
stilmouti idii oeobnl vlak drahy
milwauckd, ktery tarn md MU zd
ieni, pKjimaje peltu na vyehod.-
StaFena byla dobrodinim p. MIkom
ji prokaaauym tak pohnuta, So jej
chtela mermomoei Hbat, cemui se
v4ak pan Mik z vrosendho mu :'om
nocifcu obratn5 vyhnull
Poklodnifinl 2eky, jei aa no-
ddvnd pcnolni tisnfi nahraSowi 'J
Omazc jako jinde, hotovd penizo,
vvmizely v nnfeom mSste jii upln5 z
obehu, byvo banknmi staSony zp?t.
Pokud jeltiS v obohu zbvvaji, jo ft?
na vonkovfi, hlavniS vo Wyomingu a
potrvd to dolil dobu, no2 budou la
ke ty stazony. Ndrodnl baiky 3-
niaiekd podaly minuldho tydno vy
kaz ceku, pokud 31m dosud nobyly
vrdcony k vymotiu. Dlo toho jioh
maji: First National (Kounlzovi)
banka za $450; United States m
$1,500; Packers National za $2
124; Merchants National za $6,
000 ; Nebraska National za $8,000 j
Union Stock Yards National za
?10,000; South Omaha National za
$11,000; Omaha National za $12.
450. V kornoviSti aai pdl mile se
verno od kouoo trai poulioni d ra
lly do East Omaliy byla v nodeli od
pplodno nalezona mrtvola Ilola Qiu
soppo Fiorenzy, jomuS byl roztFi-
8t5n obliSoj stFolnou ranou z rufini-
co. ZastFolonf bydlol v 8islo 711
Pierce ul. PFipad tonto jo zahalcu
dosud tajemnou rouSkou, a5 si po-
icie slibujo, 2o jej rozluiti. Zatkla
spolubydlicilto zavraZdundho, 11 nfi-
10S nalezona cdnohlavnovd rucm
co tezo rdSo, jakd byla vypdlona pa
rona, nalezona u mrtvoly. Zatfeny
dokazuje svoje alibi.
Andrew Gallaghor, vyiwmoi
ny klork distriktniho soudu podt.l
nroti omazskemu sonsacnimu wis(-
pisu "Daily News" zalobu na nlv
hradu Skody v obnosu $25,00). Ni
rok svuj zaklddd na znoni jistc rc
dakeni dvahv, uvoFoincnd vo ssminii-
ndm Cagopisc beliom noddvnch vo
leb, v nSm?. vyslovono bylo obvinunf,
So viiolijak manipuloval s porotc.i,
povolanymi k rozhodovdm u dts
triktniho soudu.
- UstFedni DSlnickd Unic v O-
mazc pFijala vo bvc schuzi minuld
ho t'dne rosoluci proti prohibieni
mu hnuti v jakychkohv jcho sme
rcch. Krok tonto byl podniknut na
zdkladfi doSldho obSZniku pivovar
skMi uniovych dolniku, kloFi dovo
zuii. So nri mvovarnictvl v Soustd
ti nachitzi obzivy na 42,000 delni
kfi, ktor-2to pocet s dSlnictvem, pra-
cujfcim v prftmyslovych odvetvich
na pivovarstvi zdvislch, stoupd na
200,000. Zdrovcn usnoseno, aby del
nickd ustrcdni telosa s So. Omazo a
Council Bluffs byla poSdddiia 0 pfi
jcti podobnycli tisnosoni.
Spolofinost poulifinidi drah
zavddi na karddi zdokonnlcni v ton
zpflsob, So na pFedni plofiinS utn
sCnjo maid zrcadla, uhlopFISnfi na-
klonCna z popFcdi vozfl, tak aby mo
tordk nahlodnuiim do nicli mold zji
stiti, zda osoby zadnim vchodom jiz
bozpecnS vstoupily nobo vystoupily,
aniz by so pFi torn musol za sobc 0
hliSoti. Od zrcadol tuchto si spolec
nost slibujo zmon?on po5tu nchod
pFi vystupovani i sostupovdni, pon3'
vadS zarovon budc motorakum naFI
zono, aby nouvcdli vflz dFIvo do po
liybu, dokud so noprosvuxiei, zo je
vfo v poFddku.
Volkou radost zpfisobila po-
rodni bitbieka pani Jos. Slogrovd
manSolum Fr. a Anno Plourovym
1417 Pierce ul., kdy2 jim pFinosla
tonzobno ocekdvanou dcorusku.
I'ani wiogrovu so rovnez vonco za
vdScila miinSolflm Dobromyslnyni
214 Conter ul., kde zanochala sta
toendho klucinu. Porodni babiS
ka pani Aloisie SvobodovA byla za
so pflvodkyni radosti v pFibytku
manSoln Jana .a Antonio Stepdnko
vych, 8130 jiSni 0. ul kamS done
sla 12 lil)or tc2kelio hoiika, A ko
oeittfi ani znAmd babicka pani Pach
lovd noaahdlda a pFinoala v sobotu
manJelftm Dymdkorym, 1701 jiSni
1. ul., prvni hol616ku. K tfkovym
novorocnim nadllkam blahopiejome,
Dvandctilotd Frances Stodol
nk ubirala se pFod dolSim Casern po
Jelojsrticni trail u Martha a 2G. ul
kdy5 pojednou Fada uvolnSnch nd.
kladnich voza sjizdola proti nl s do
sti ndhldlio svahu. DIvka nomohla
so jiS zachrdniti a byla vozy zachy
cona, pFi fcmS ji byla ujota pravd
ruka i pravd noka. Nyni podala
Svymi zdstupcem zalobu proti drdze
Union Pacific na ndliradu $75,000.
Sylvosfcrovskd zdbava, uspoFd-
dand Tel. Jod. Sokol 0 Sylvestra v
Sokolovn$ vydaFila so jak ndloZi.
NdvSteva patrn5 ndslodkom nyiSj-
Sich ponSkud stfsnCnych pomoru ne
byla z nejvetiich, jakd Sokolovnu v
sobS Itostfvd, nle za to pFitomnm
byla poskytnuta moSnost vosel n
pFdtelskd zdbavy, aniS by so muieli
fsniti. K tanci hudla pane ICofisko-
va kapela.
- Sbor Sokolek Tyrf 6islo I. u-
poFddal v litery minuldho tydnO
sylvostrovskou taneeni zdbavu v i.i
ni KaSparovS, ktord se potkala s do-
konalym uspechom. Za slune nd-
vstevy bavili se priomni tancom
tak vosolo, So prikvacila trcti hodi-
na. a nikomu se josto ani domu ne-
chtclo. Alo nic naplat. Nutnost tide
kdzala a tak se ucastitfci ion ncradi
rozchdzoli ke svm krbftm. Ko zv
Soni ndlady zapel krdtce pred pfll
noci p. Stan. Scrpdn za doprovodu
nekolika svych pratel rozmarn ku-
plot, ktery provazen byl uprimnym
smichem pritomnych. IThdbu, kterd
so se vlcch stran od liSastniku do-
stiivalo jjodivaly, vedl pan Bud. Fi-
binger. "
Proti vSem.
Jsme pFcsv5dCeni, 2e historicity
romdn Aloiso Jirdska, "Pohlad'
cetl kazdy nds Ctendr Osv2ty Ame-
rickd (neb jinych nagich mistnich
listu) se zdlibou, nejen pro jeho
vgeobecnou poutavoatj nbr2 i pro
to, zo poskytuje verne liCeni z doby
itisku lidu 2cskeho. A s tout62 zd
libou, ba mdme za to, ze jeSte s v5t
51, bude dojista kazdy Sisti romdq
od tdhoS spisovatelo, ktcryz nyni v
Hst5 poddvdme, pod ndzvem "Proti
vsem." Jet Jirdsok vSeobecne uzna
nym nejlcpim, jestli2e ne jedinm
historickm romanopiscem Ccslrym,
ktery2 pro Idtku ku romdniim svm
sdhd do bohatjrch dSjin ceskch a
v5mo Uci udalosti, tak jako i zvy
ky a obyceje dob, v nichz doj jeho
romdnfi so odehrdvd, V romfinu
fT?roti vSom" HSony jsou poSdtky
vdlok husitekch, konSici slavnou
bitvou u hory Vftkova u Prahy, vo
ktcrdS Husitd porazili od vedenlm
XiSkovym mnohokrdt silnSjsi vy
cvicond a zdatne- vojo cisare Zik
munda, sebrand na vyzvdni papezo
vo proti Ccclmm z celd Evropy. Na
pamdtku tohoto vitCzstvi zove se od
td doby hora Vitkov "2iSkovem'
TchdojSi zdpas Ccchii byl zdpasem
proti cold EvropS a hrdostl dmou
se prsa kazddho v5rn6ho Cecha pH
vzpomince na to, Se cesk ndrod po
mnohd 16ta odoldval usili celd Evro
py, nopodlohnuv, pokud nenastal
ve vlastnich jcho raddch rozbroj a
rozStSponi. Proto so zdlibou kaSdy
2te 0 td dobd 5oskd sldvy, obzvldStS
kdy2 rukou mistrnou HSeny jsou u
dalosti, tak So pFispivd romdn ta
kovy prdvd tak k pouSoni jako leu
zdbavS. Vzndimo 2ddost leu vSom
naSim pFdtolum a prfznivcum, ze
jmdna pak ku na8im jodnatolflni, a
by upozornovali na tonto romdn a
na list nai takovd ze svych kraja
1111 a soueodfl, ktoFi by dosud od
Mratoli nebyli. Takovdto sluSby pFd
telskd volice sob5 cenimo a povzbu
znji nds ku snazo a usiU, abychom
povznosli a udrSoli list nd na nej
vyge moSndm stupni dokonalosti.
PFodplatnd na tdonnik nd5 obnd'
81 jak zndmo pouze $1.50 na rok a
ka2d prodplatitol jest oprdvnSn k
promii die soznamu premijniho.
tf Ndrodnl Tiskdrna,
09-ll So. 12th St., Omaha, Neb,