Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, June 19, 1907, Page IV, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ?' fflWWm il"ff"!w3!MWBTOW
IV
t
t
Zpravy z Crete.
Synovo p. Thorn. Dnnicla vy
kopali Jia sve farme hnizdo vlku.
V titery minuleho tydne na
chiizel so v nasem moste p. Anto
novic z'Omahy, ktcryz jest jednim
zc spolumajUclu vclkoobcliodu v li
kercch v Xew Yorku.
Pan Anion Novak prodal svuj
dum p. .Jolmn Urehanovi, kteryz se
hodlii odstohovati do mesta a farma
feni zanechsi. Majetek byl prodi'm za
$1,400.
s3r Dr. F. .T. Fisher, ccsky zubni
lekaf, uziva. nejnovejsi zpusob ve
vyplnovs'mi, plombovani a trhani
zubfi. Pri'tce zarucena. tjfadovna
nad Chas. Ilavliekem. U-t
Yelkou srazku na letnich lat
kach aid. u Havllka.
" Symicek p. Sekavce, ktery byl
v Oinaze, kdez navslevoval skolu,
pfijcl donni na prazdniny.
Pann Sheblovi a jelio bando
se stala minuly tvden nehoda, kdyz
lmili na tanecni zabave v Dorche
ster. Kdyz bylo po tanecni zabave,
pani muzikanti slozili mistroje a
hajdy do niastalc, kde meli sve ko
ne. zapfiihli a jeli, kdyz ale so
dostali asi tfi mile z mesta, prijel
za mini s vclkym spechem masta
li'uy ktery jim ozmunil, ze se ziny
lili, nebot' jim byly diiny kone, kte
re patfily nejakemu mladiku z
Gilford, ivone ovscm byly rychle
vymeneni a jelo se resole dale.
Xezapomente, ze letos bude u
nas nejslavnojsi "dzulaj", jaky kdy
jsme zdo meli a vsichni se do
stavte. Jeden z nasich mladych ob
chodniku se vsadil n obeda s jed
nim Amerikanem, ze on (Ameri-
ki'm), noma dost znnizilosti, aby sol
a spustil parni pist'alu, ktera se
naleza, v tovarne pj). McGrew &
Boggic. Tovarna byla pravo zamue
na, ponovadz to bylo v poledno a
lido tarn zaniestnani byli u obeda.
Zmineny Amcrikan se tarn dostal a
pisfalu spustil a nasledky toho byly
by se malem odehraly pfed soud
cem. Minulou ncdeli pofadal spolek
Knights .of. Pythias zdobeni hrobfi
zemfelych .spolubratru.
vSadny by si ncmel ncchat u
jit pfilezitost videti divadlo "Corny
kHz v lose," ktere se na vJeobec
nou zadost Ccskeho obecenstva jiz po
tfeti budo opakovat.
Pani Thorn. Danielova so se
strou pi. John Daniolovou byly mi
mily tyddn v Clarkson, kam jely
na pohrelj' svt'ho otcc.
Xezapomente, ze u nas bndetc
vzdy dobre obslouzeni. Zbozi Cerst
ve a dobre jakosti a ceny mirne.
Josef Havlik.
Xa?e 13. zapadni ulice budo
zase okraslcna novou budovou, po-
stavenou z comentovych kvadru. Bu
de to nova kovafska dilna, ktcrou
stavi pan Ignac Yonka.
Bila koma 41c, zluta 10c, mi-
chana 3l)c, psenice 74c, zito Goc, o
ves 31c, prasata $5.G0, vojco 11c,
maslo 15 lGc.
Pani Jos. Kasparov a a pi. J
Kubickovavcul Jl. Hill l.yly zdo v
nedClr. nly fie sueffbtnily schuzc.
il..4..'.. -V .
Tobias, znamenity liouslista, prijel
na farinu pann Karla Kratiny u
Swanton. Pan Vesely bude zde vy
ucovati nekolik soused fl na houslo.
Ye stfcdu vecer prckvnj)il cct-
ny poi'et sousedu p. Skfivanka
v den jcho jmenin. Pan hknvanok
byl na to doliro )fipraven, a spo-let-nost
bavila se dlouho do noci.
Due !). cervna, z ncdclo na
jwiidulek. spadlo zde tolik vody, zc
)obrala v okoli nekolik mensich
mostkfi. Do)isovatcl.
Yerejna drazba.
Zpravy ze Svanton
Pan JW. IfofouC so o tho
val do Strang, !Nrebr., kdo biv mi-
ti novo" zafizeny liostinec.
Pan Yaclav Tich' b i nzel-
kou od Wilher dleli naygtSuu ve
Swanton minule pondCli.
Pan Josef TySer stavi na sve
farme novd- obydelne staveni.
Stary znamy pan Yescly od
Parma o l(i() akrecli a jina o 80
akrech. znania co farma Kfenkova,
Vi mil jiliovychodnu od Crete, Xeb..
asi o mil od Kramer, Xebr., a asi 3
mile sovcrozapadnu od llallam, Xeb.
budo prodana ve vcfejne drazbe to
mu, kdo ncjvi'cc ioda u vychodnich
dveri Court llousu v Lincoln, Lan
caster Co.. Xebr., v utory dnc 25.
cervna 1907 o 2. hodine odpol.
Prodej trvati bude hodii.-- a kupu
jici muze koupiti bud' obu fanny
nebo kteroukoli z nich zvlastc. Obe
fanny jsou peknc zafizeny a kazda
ma sve vlastni vystavnosti. Pftda je
urodmi a bohata. Arlaslnicke listiny
jsou v uplnem pohidku. Kupujici
slozi $100 za kazdou kouni hotove
v den irodeje, zbytck az bude pro
dej soudem potvrzen a listiny doda
ny. Oncch $100 je pouzo co zaruka.
Pozcmck jc ziipsiin v okrcsm'ch de
skiich co: Xorth West Quarter of
Sec. IS, Town 7 Pango (i a East
Half of the South West Quarter of
Sec. 7, Town 7, Eange 0, vsc v
bincastcr Co., Xebraska. Ikr
Xicholas Pees, Jeferce.
Xclio so ptojte u Hastings iS: Ire
land. Crete. Xebr., nebo
E. J. Clements. Lincoln, Xebr.,
F. & M. Bldg.
! ZI OMMHY.
Proti byvaleinu okrenimu
soudci D. AT. Yinconhalorovi poda-
na byla prod casern zaloba na vra-
coni skolektovanych" poplatku za
vykonane oddavky, jalcoz i hrazeni
oudnich poplatku, jez za jeho ii-
fadovani nebyly vybrany. S pro-
jednavanim zaloby teto zapocato b'-
lo ve stredu pfed soudeem Searscni.
Celkem die zalobni zadosti by mel
A7insonhaler vratiti okresu na $13,-
000.
Politovani hodnym zpfisobem
sctol se svuta desitilety Karel Fia-
la, z cisla 1212 jizni 13. ul. Ye
ctvrtek odesel z domn k fecc, kdo v
poblizi Gibson lovil udici ryby. Xe-
vysvetleno je dosud, jakym zpfiso
bem se stalo, zc spadl do vody a u-
tonul. Xa blizku nobyl nikdo a te
prvo pozdeji 51 o kolom nekolik hq
ehu, kten spatrili z feky trcici ry
bafsky prut a zatahnuvto za nej, po
vytahli ponekud telo utonulcho ho
cha. Pfi dalsich pokuscc o jeho vy
tazeni so prut pfolonil a utonuly
hoch zmizol ve vode. Vzdor brzy na
to zahajenem patrani dosud nebyl
nalozon. !Matka jeho je znania kra
janka, nyni provdana za p. ftaSku.
Tczco zkousone matcc vyslovujema
svoji hluboco citenou soustrast.
Skolni rada odbyvala tohoto
pondSli schiizi, pfi niz se zojmdna
jednalo o ustanoveni Skolniku a vy
pracovani plnnu na ruzne oprav' ve
skolach. Mezi trvalo jmenovanymi
Skolniky jsou tez krajani Frank Su-
cl ly pro skolu Castollar a J. J. Ka-
lina pro Skolu Lincoln. Za Skolni-
ka pro skolu Bancroft Annex (Guv
son) ifstanovon byl Jos. YanCk.
Dale jednano bylo o vykazu vydani,
venovanych za min. Skolni rok na
omazsko skolstvi, z nfihoz vychazi na
jevo, 5a vydano bylo $443,592.37
proti $43G,001.13 roku pfedchazeji
ciho. Ye vSeobecnem fondu zbyvalo
due 1. fervna jestfi $33,482.84.
Svobodna Oboe v Omaze od-
tyvala minule nedelo cotne navsti
venou schuzi, pfi niz po vyfizeni
bcznych sjiolkovych zalczitosti byla
(lencm Obcc V. Fukscm pfectena
fee dra. Bnrtoska, kterou tento mel
v Xew Yorku pfi svem pfijezdu do
Amcriky za ucelem icasti na sjez
(lu ATolnych Myslitelu v Chicagu.
Clenove Svobodne Obce byli mile
pfekvapeni novymi obzory, z foci
Bartoskovy se jim naskytajicimi a
slibili si, ze budou kazdy pecovati o
to, aby na blizkou pfednasku dra.
Bartoska v Omaze pod zastitou
Svobodne Oboe uspofadanou pfive
dli pokud mozno nejvico svych pra
te!. Znamy ve spolkovych a kra
janskych kruzich krejei pan Jifi
Pifha, bytcm 1920 pzni S. ulice, u
trpcl minuleho tydne jakesi pora
neni na kotniku nohy, jemuz z prvu
rovenoval valne pozornosti. Jnk
jsmc tcchto dnu zvcdeli. pocimi p.
Pifhovi zrancne misto otokati, tak
zo tyz musel so uchyliti k lekafi o
pomoc proti moznym vaznejsim na
slcdkum. Ziiiiiny omazskv mladistv' ce
sky pianista pan Stanislav Lotov
sky vyda se dne 3. srpna na cestu
do kralovskc maticky Prahy, aby na
tanmi konservatofi se zdokonalil v
klavirnim umeni. Bude soucasno
siiolecnikem pana Leo. Barocha na
ccste do Evropy, tak zo obema asi
na ceste pomofske nebude pfiliS
smutno. Pfejeme obema sfastnou
cestu a pann Ijotovskemu zvlaste
dosazeni nejvyssi dokonalosti v w
slechtilem joho umeni.
Krajan Miko Benak podal
zalobu proti Paxton & Yierling sw-
lecnosti na nahradu skody v olmosu
$15,000 za znicene oko. Pfi praci
v zavodu polc(vnoti vlotela mu do
tka .hava zclezna tfiska. 'alohco
tvrdi, ze uraz ieho se pfihodil ini-
sledkem ncdbalosti jednoho spoilt
diMnika.
Y patek minuleho tydne skon-
ceno bylo na oinazske vyssi -Muilo
vyucovani a odbyvana gradiaciii
flavnost. Pfi torn ucinkovala fada
T;aku, mezi niiniz i znamy jiz kraja-
num nasim Stanislav Lctovsky, jenz
docilil obrovskcho lispcchu svym
pfednesem na pinnc, za ktery sklidil
Loufi pochvaly. Ze zaku, pokud lo
toSniho roku graduovali, jsou naslc
dujici Cesi : Sleciiy Slavic J. TIou
bkova a ramio raskova, dale Will
F. Kavan, Stanislav Lctovsky,
Otto .7. Yancura a Edward Wota-
Nejlepsi TJoozU
za nejlevnejsi ceny a pfi ochotne obsluze
M CRETE, NEBRHSICH.
....Naleznete ve znaitiem
Ceskem Obchode
Josefa Havlika,
na 13. ulici, zapadne od Main.
Za vSechnj' farmarskd prcdukty platf vzdy nejlepSf cctiy
a bcre je na vymenu za veSkerc zbozf..
Jest'i jstc dosud nczkusili u ticho koupiti, uCiflte tak
pri nejblizSf prflezitosti a presvCdJS.'te se.
P. S. Prijhna 161 pfedplatnd na Wilbcrsk Listy a
Hospoddfe a ma na sklade Domdcf Kuchafku panf Rosi
ckd, zpSvniky, jakoz i jin5 knihy vydand Narodnf Ti
skdrnott v Oinaze, Neb.
Nezapomente!
e m'zepsany ma. nejlepsi
a nejvti sklad cerstvdhoBI
zbozi grocerniho, stfizmho,
satstva, bot, stfevicfl
a poslouzi vdm za ceny nejlevnji.
Za maslo, vejee, kufata atd. p , tt J f
zaplati vam ceny nejvy5f. mill Ik Jtirtl
V prfzen ct. krajanu se porouCf Milligan, Neb.
GESKA LEKARNA
Crete,
1ST eb 37.
wa.
Koronerova porota odkazala
icrnocha Will Washingtona k dal
simu vyJetfovani pro vrazdu, kterou
tento pfedminulcho tydne spachal
na krajanu Antoninu Kasparovi.
Mrtvola KaSparova odvezena byla v
utory za I'icelem pohfbu do Cedar
I?apids jeho svakrem a sestrou,
manzeli Karbusickvmi. Dluzno o-
i.raviti take ziiravu, zo Kaspar byl
zonal a mel v Cedar Papids ditko,
oz jirohlaono manzoli Karhusickv-
mi za nespravne.
.Tak so dovidamo, byla v min.
dnech v Sokolovne zafizena vofejna
citarna, do niz opatfciry budou ec
sko casopisy a knihy a i)obyt v ni
za ucelem sebevzdelani bude dojista
kazdemu snazivemu krajanu pfijem
nym. !Mczi casopis', o jichz vy'lozeni
jiz bylo iostarano, jo Osvcta Ame
ricka, Denni Tllasatel a Lidove !N"o
vinT z Brna na lorave. Poslednejsi
dodava do citamy pan J. P. Fiala.
Ladislav Posicky, o jehoz nah-
lem oneinocnCni jsmo minule pfino-
sli zpravu, pozdravil se jiz zase do
to miry, zo v sobotu mold opustiti
loze, iionekud sice jegto scslably, alo
s nejvetsi nadeji, zo opetne so budo
tcsiti byvalcmu zdravi.
Y nedCli zpozorovali policist6,
ze hostinec J. F. Lutze v 6islo 2202
jizni 20. ul., jo otevfon a provadi
so v n&m obchod. Ynikli tam, ale
hostinskj' zmizol. Druhoho dno byl
vsak zatten a dojista joj nomine
mastna pokuta.
Lekarske recepty se peclive pripravui'i,
z pravych, cerstvych a cistych
lecebnin.
Vsechny znatnd a oblJbend 16ky patentovd na skladS
Frant. Nedgla & Syn.
Jednatelstvj Casopisu: Hospoddfe a "Wilberskych Listu.
Krtf
Chmel, ktery pouzivame
s modrou paskou...
, . lahvovem pivu
jest importovan pfimo ze atce v Cechach.
My obdrzfme v2dy nejlepi z tohoto nejvyhldenSjiho
chmele. Na evropsk zdstupce pan J. K. Storz osobnS
ka2doron6 vybdlfe co potfebujeme, pffmo ve
chmelnicfch.
Je to upotfebeni tohoto vytecnho chmele,
jez dava STORZOVU PIVU tu znamenitou
Hznost a posilovaci vlastnosti, kter5 jevy
znamendvajf co nejdokonaleji'. Nestoji
vds nic vice ne2 obycejne pivo. Bud'te
jisti, abyste objednali STORZOVO.
Na prodii u J. A. SaSka. Wilber. Neb.
STORZ BREWING CO.
(7)
OMAHA, NEB.
I
V
ti-iii?fliiiiiitfiV.' i if iriii1fliiij"iiirr'"-
BSC