Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, January 16, 1907, Page IV, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    dfcrf I ti .ti iti ifi if A AAMh .ftifi A AA .tiifnti A A - 1 I
i: Zpravy z Crete. ij
..t..t"t"4"t''t"l"t'H"t"li4'4''IH
Poxoruhodne nabidky ftitf
The Crete Mercantile Co. ve vedlej
H ohlaaee. Jak nkm firma into sde
luje, roa leto vtSi xAsobu sboli nei
jindv touto dobou, pvotoSe ziroa ai
do oveho roku byla ininiA, a jeli
koi nojpn zbo&i onmniOTaiie, nybri
rSethno oatntni zboii prodAvA xa ce
ny sni&'ne, nabfzi tira dojirta rita
UiHt pHlezitott mnohym, aby se zA
sobili. j
Panu Vidavn Jixmtsovi z 0
klahoniy, kterv tm pMbrmne' nateta
tfemi ditkaini na narltivS a J.
Prochaaky a J. Vrbakjbo, se rrarae- ;
molilo jedno x ditek. j
" IWm na prodoj r jihovychod
nl caati Cutter County, Nobr.,
20.000 akrft nosemku. CtNia od $20
do $30 akr. BlilM spravu pod Am
na poiadani. 26-tf
W. S. Chinolfr, Crete. Neb.
gester. vvucujicieii ve adejii katoli-
. ..a. 1 1 . A 1 i 1 . t 1
race BKOio, zomroia a pwKHsiaiAy uyij
odvosony do domova zemrelc k po-
M hfbom.
V stav manlelsky Vstoupil Be-
dfick Jelinok su sleSnou Lillil Pro
ehazkovon. Novomanzolc jsou zna-j
mi jak ve m&t tak i v okoli, neb .
Bedfich napAji iianvo v Old Home
stead salonu a jeho ml ad A pani vyu
. corala ve akole yychodnf od niesta.
Hbvomaniele neehC pKjmou nale
arde&ie prani, aby jejich 2ivot byl
tyMMfoif a vely.
Na poJAfcku pfede4J6ho tydno
prifcl do naieho m&ta. flovfik, kte-
, rf eo jmenuje Doadg a mk zdc iva
kra Hendrickse, u ktereho se uby
toval. Za pdr dnJ ale nan pfiSly
z&chvaty silenetvl a vyhroloval ka5
d6iau zabitim, tak Iv mtwel bfti za--vShut
a. od?ozcn do Wilbur, kde e
j jeho omidu rozkodne.
Dobrou obdtihtt a ccrstvA zbo
II 2a lerae cony dostanete u HavH-i
ka.
Pan I Chag. KulJovii odjela do
Lincoln Sanitarium, kde bude brAti
!Azn5 proti chudokrevbiti.
Slefna Haata DdlanskA z Lin
coln, kterA byla zde na nAYStevt u
rodiny p. Karla Arona, odjela zaae
Iff..'-. domft.
, Nejmladii syn p. Juflty J po-
p&dem, kdy jel k domovu.
Pan Josef Kuncl se rozatonal
a jefft Ji$ dei ('as upotitAn na M-
ko chnpkou.
Jeden z naiicli prominentnlrh
16kaffi eo vTjadfil, 5e tonto rok bu
de jako asi pfed tfemi lety SpatnA
' vlhkA zinis, mnulio noniocl a mnolio
; iunrtl. Bud'to tody opatrni a zao-
patxte sa dobrym ipodnfm prAdlem,
dobrou obuvl a til. a to jo, oo my mi
me na prodej za lew6 cony. Jos
Havlik.
Pan! Fisherovi m row tonal a
jsa rhripku.
. . Ditko p. Jo Nohavoe onemoc
..tafio chHpkou.
Pan Jolin H. KubMek od PI.
ffi&l byl ve m&at& a pri torn si pred-
ptetil na Wilberske Larty.
SynAcek j. Ed. Ctfka, Arthur,
se rozatoaal.
Pani Jos. Pomaizl se rosato
naJa n&aledkem nastuaenf.
SI. Lucy Aksainitova, deer
Ant. Akflamita, zemfela t atari 14
rokfi a byla polirbena dm 15. ledna.
Bodieam vyslovujem lilubokou tou
strasf. Pan Wm. Plachy stal e otcem
doeruiky. Oratulujem.
, CVny: KukuKoe v klasecb
80c; kvkufice bila, droleaA 30c;
kkafice iluta, drokoi 28c. ; pSe
ntoe Me. ; ores 28c. ; ft to 50c. ; pra
Mia $5.80 ; vejee 17c. ; maslo 17c.
mini or
odei zuozi pro domacnost.
mm
Pocinajici ve stfedu 16. ledna a koncici v sobotu 26. ledna
velka sfrizka na veskerem zbozi pro domacnost.
Dvakrate 4t roka-v lednu a Servenci poradame velky prodej zbo&i za snlzen
ceny. Tento rdk jsme ice nez kdy jindy zasobeni a poskytuieme velk6 mnozstvi
vyhodnych -uspBsmyGh koupi noveho zboi pro domacnost z nasi pravidelne zasoby
ve vech oboreoh.
Mims ce!y ieleznicni nk!ad noveho zbozi po 5 a 10 cenfecii.
My jsme piivodci 5o a IQg prodeju v Crete a nae prekvapuiici nabldky y tomto
oboru bndi podiveni veskereho obecenstva.
Velkjjf vykaz zbozi pro jednodennf prodeje.
Vestfedu 16. ledna Ve ctvrtek 17. ledna. v ptek 18. ledna.
2lfni vN Majestic Betiatske
Tec Wm zhoU a prosvitave
..... . IHWV 23 centu.
. Nabfzfme 96 Smyrna rugs, gKmWIITJir y fUUl 1in vtfuX-.
4xa St., vgech barev, o SSBB&mWr VbSr 8"J?V- bIle Pol6va' vyucr.
10. hodinS rannf, v oddSlenf nch berlfnakch hrnco, vol- Elegantnf zAsoba krAsnoh barev-
ndbytko-dm. Pouze 1 jedno- Mp kch umvadel, a hlubokch nych sklen2nch vds, velkch, kofliku,
mn kupci a ne vice neli dva tmSWr PudJngvch mfs. V prodc- nddob na salat, atd., barvy amethysto
jednd rodinfi. ddnd z nich MgflmW? i od x. hodiny odpoledne v v6, rfiXovd, modrd, zclcnd, perloveatd.
nebudou uloXeny stranou paBy oddlaoi lEolezdrskm. Pouzc NeobmczonA zdsoba. t Na prodoj
pred zapoSetfm prodeje. afiSS jeden kus kazddmu kupci. prvnf vgei hncd z rdna.
V sobotu 19. ledna V pondelf 21. ledna V utery 22. ledna. Vestfedu 23. ledna
Kapesnfky M CTTK"I? Kvtovan
ocetii. WKijM perkalv
NejcennSjfif ze v8ech jez aFm' nn ft. 11 aa
jate kdy za tu conu vidfili. &im$& TI I'd, $1.00. Sn ,mBJ
32 tuotn majfefoh cenu 10c, fSsS 0v Vttl Q
xac, 15c., ioc, a5c.f 35c Tnr,ck, rnxnfkv 7- 9ec Ccrstvy granulovany cukr
a 50 centfl. I UTeCKe rUCniKy Z za ZbC. pa prodej po ce den v gf0 Krdsny- vbSr perkdlft cony
Prodoj zapocne o 10. ho- Maji dojista cenu 25c. kus. cernfm oddSlonf. Zidnf so 8 contfl yard.
dinS rdno v oddSlenf obuv- Mdme 12 tuctu na prodej, po- nedovdii samotn a ne vice Naobrnozend mnozstvi po
nim. Pouze dvandct jedno- kud zdsoba stafcf. V oddfiloni nezli jeden paklik jednomu 6 ct. yard. Coly1 den. V od-
mu kupci. strizniho zbozi. kupci. dSlenl stfiznim.
Vb iitvrtek dne 24. ledna. V patek 25. ledna V sobotu due 26. ledna.
za 50 cento. Pouzs jsdna Dva paklfiky pouze jedno-
kaXddmu knpei, pokud ieet rau kupci. Na prodoj od 1. UOVtOV& t&tT& 18C.
tucto vystadi. Na prodoj od hodiny odpoledne. V oddfi-
10. hod. rdno v oddSlonf 2e lenf lAcf, 5- a 10- centoviho Poloporceldnovd zbozf, ozdoben zlatemd a barvami. Po
lezndhb zbozi. zbozf. cely den. Jeden pouze kaXddmu kupci, pokud 6 tuctft potrvd.
2elezni6ni doprava ze vech stran na 15 mil vzdalenosti se nahradi, kdyz ku
pujici koupi za $15.00. Bezplatny ob6d a litulek pro potah, jest-li pfijedete ze vzda
lenosti p6t mil neb vice a konpite za $15. Vizte velke plakaty ohledne' podrobnosti
THE CRETE MERCANTIL
CRETE, NEBRASKA.