Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, July 25, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    $31
WILBERSKE
LISTY
Ro6nik Y.
Wilber, Nebraska, dne 25. Servence 1906.
6lslo 8,
r
Z WILBER A GKOLI.
J 'J J J J Jf 'i J- "J $ S S $ f $ J 4 $
V Milligan pHSel k xabiti dne
17. t. in. krajan pan Josef Bernfl
8ek. Aai v 1 hodhiu qdpoledne pfi
jtikfcl k meatu, kd.Ti tu nlhle konS
uleknuvSe se hromady hnoje, obrdfci
li ae a pana Bern Alkali jeko man
ielku x vozu vyhodili. Pani Ber
iidSkove ae vyjma nSkolika pohmo
l&l nin neetalo nifelio. Povolan dr.
Hrorha mohl konatfttovati tmrt pii
na BeniAika. Pohfeb seanuldho od
bval se z farmy jeho syna pana
Cyrila Bernaika do katoliekflio ko
atela a odtud na katolickf hfbitov.
Pan Bertidfck byl 75 rokfi atdr a za
ncehavd manXelku, synn a dcoru. V
okoii Milligan bydlel mnoho rokfi.
DoMvuky z "Old Homestead" salo
nu ve Wilb$r.
I. .
NdS salonok maliJSky jest
zboii rSeho hpjnoat,
iak aby ai mohl vybrat
u nfia kaSdiSk host.
II.
Kofalifiku dobrou mime;
jenom na rtech aladno
', kdo ji budo u na plti,
ton ka2d omlddno.
m.
Vino sladkd, vino hofk6,
takt&i vino kysold.
Pfiid'te so k nam pJosvSdSiti,
a ?ijtt blaze, voecle!
Naproti 30 Zoman kovfiF,
za n(m koldf MaSck,
kdo tohle psal, ton nenl lhdF, ,
jest to Btar VaSek. 5x4
I Pan Prank Slezak z Milligan
pHSol k boloatnomu porfln&nl miiju
le eoboty. ICdyi prejiSdil s Yozonipri
rychli jlzdS- moatek, vyvldkla ae voj
jeho vozn a znryla so do aemS. Pan
Slezak ndraaem hoaen byl oblicojom
proli pFadku vowvfi bedny a hroz?
nV'in zpftaobom roxbita inu noaovd
kont.
I Mimtld pondftll dne 33. t. m- od
bval HA Tabor, JS. 74, Z. 0. B. J. v
Pleasant Hill velice pSknou alavnost
dostoupeni jednoho sta fllenft fadu.
Vetfer ahromdidil ae vclty poet bra
trfl a jich rodin do alnc Hdov, kdo
k nim promluvil pfihodne stdtnl po
kladnlk br. P. J. Sadllek Pod5i
rozpfedla so vieobeend zabavn k ob
veseleiti rlecli pHloinnych.
w E. J. Spirk jcet jednatalom
pro PitkJnovy bnrvy z Ohioagttj aa
m6en6 a nojlopli v trhu. 37-tf
I Trfnl zprdvyr Ptenic nord .UBe,
9 tarn Ode, 2ito 50c, kukuMcA 43c,
niaalo 12c, voice 10c, kufata 15c,
tepiee 7c, krfltj 10c, huty 4c, kacli
ivy De, hov. dobytek $8.004.00,
vcpF. dobytok $0.Q5.
J Pan P"rank. Trnik s inan?lkon
a pan Ondfej Ilei' od Crete navStl-.
rili minulou nedSli dne 82. t. m. ro-
dinu p. Joaefa Bmjora v De Witt,
Neb.
I Pan Josef ftezdfi po dvoumSsfS
nfnt pobytu vo svdm starcm domovfi
r SL Marys, JCans., pfijel zp6fc do
Be Witt k panu Adolfu Brajoroyi.
" 2ddnd potrava nob ndpoj ne
vyrovnd m y 2iatotS dobrdmu amo
rickdmu pivu. Wilberakd goudkovd
pivo je nejloplf. Zlautc aklonku.
6-tf
I Pan Edward Svoboda je Sfast
nfm tatinkem bnclatdho kluciny od
nilnwldho pdtkn, Gratulujome.
J Pan Ant. Simonok po svd dol
U ndv8tSv5 ve Wilbor odejol do
Pawhuska, Okla., kdo pracuje pro
f irmu Baker, Qcm & Co.
cr Bomokratd wilbor. pfeih0'
tu svolavaji-ge ku sehuzi v nobotu
dno 28. ucrvonce J90G ve 3 hodiny
odpolcdne v okroani budov2 k zvole
nf dolegdtft do okreani demokraticltd
konvenco, kterd budc odbvdna ve
Wlbor dno 3. srj)nai a k nominaci
inffitiifoh uTednikfi, jako?, i jinyeh
prwlldlinjlcfcli zdleiitpiW.
- Joof IIon7.fk,
prodseda precinklu.
I Slefina Inna JJorskcIi vrdtiln
ao z navfitfivy pMtel v Omazo.
i Doaud ozndmend nejvySSi uro
da pSenico v tomto okolf jest 47
buSlfl, infra od stroje, na farmfr pana
Joefa Tachovakho.
j Pan V. J. Pritotia 55 Crete dlel
vc Wilber za obchodnfmi zdleZitoat
mi ininul pdtek.
Lidov noodvisl kaukus pro
Wilber precinkt odbyvdn budo v so
botu dne iS. iterance ve 3 hodiny
odpolcdne ku zvolenf dologdta do 0
kresul konvtnoe g. nominaci pre
oinktovdho Hitku.
Ed. Savage,
pfedieda preeinktu.
I Sle5na Marie Waflkovu vrdtila
ae ve afcfedu x ndvltevy pMtel v O
maze. " Oarbolineum Avonariua je ta
k6 znanienitym proitfodkem prof:
hnilob? dfeva. UiWA se 11a kuly,
trdmce, sindcl atd. Zkuste jej. 1-1
E. J. Spirk.
I Minulou atfedu pHjel pro po
t&ionl meniich i vStilch dgti do Wil
ber Haelftv cirkua 0 menaScrio a
vzdor pfodchOKlmu Ipatndmu po5a-
al dolal dobry obchod.
I Asi 25. dam u&inilo ai celoden-
nl vylet do loaa ppT ZvonfCka a Aksa
mita minuty fitvrtok, lle so spoleS-
nost ph pnnOBonych zdkuscich ve
sele bavila.
" Pivo jo cistI ne2 mldko neb
voda. Ono nemfl2e obsahovati zd
rodky nemool. Posiluje slabd. Zkus
te aoudok wilborskd chmelovinyl
4-tf
I Pfi pio-niku n feky 2dkfi luthe
rdnskd nedfilnl Skoly minuly pdtek
inal- Lumlr BorCek zabfedl tuze
daloko do vody a byl by mdlom uto
nul. Soudku Soudku Soud-
hyl Tj, kdo2 majl prdzdnd soudky
vo zaua(, aby 30 co nejdrlve odve-
dh, bychom je zase mohh Daplmtj
by bo "nerozeschly." Za to jim pfe
dem srdeSnS dCkuje 7-tf
Wtlbershj pivovar.
I Pfonosy majotkil za tyden kon
filci dnem 10. cervonce, v nich2 0e5i
jsou intorosovdni : Anna Jj. Cerve
n a man2. Josofu a Ann5 Pomaj
zlovym loty 2. 9, 10 a 11 v bl. 5. 2
v Crete za $8,650.00. Josef P. Da
niel a man?. Johnu Luick-ovi lot 2.
1 v bL 18 v Crote v cen5 $1,725.
Mart. ITerman Fr. W. BartoSovi po
zemek v sekci 23 postoupon za ce
nu $-150.00.
I Pan! llollzova a pi. Janc2kovd
vrdtily se minul tyden z Platts
mouth, kdo prodldvaly na pohibu
svdho Bvnovco.
mmm v Pleasant miu
Josef Brabec z Wilber.
ZNOVOOTBVlBL-
Vtefin domdei Ieidk, fierstv od ledu, v2dy na fiepu. Jem
nd vfna, kofalky a vteend doutnfky v2dy v hojnosti.
Bude mou spahou obslouXiti hosty a pHpraviti jim v mdm
hostinci pfljemndho pobavenf v kaidou dobu. 4tf
S nctou TOSEF BRABEC.
Ob
zinkovoi)
ku pocte vSech Aiitiea a Aimiek,
. . ..tApofddajf ...
Paek a PlaCek ve Wilber, Neb., ve sye opernl sM
-ve dtvrtek, due 26. 6eryeuce 1906.
Vstupn6: Pdni 50 centu.
to&my vstup YolnV.
Pakoya yytend kapela bude uftnkovat.
Vzorny poMdek, Veho druhu obfierstvenf.
7x2
VSechny uctivS zvou
DesetKTdt tohk nebezpecl zdra
vl je v kdv5 nebo v 2aji, ne2 v-pivu
vafendm pivovarem wilberskym.
5-tf
I Pdnovd J. B. JeniSta a J. L.
Boreck odejeli minuld dter do re
Bervace Shoshone vo Wyomingu, aby
so poohlddli tam po obchodnlch pH
lezitostech. I Pan! E. J. Spirkovd s dceru
Skou Bortou a sle2na F. Battova
navStlvily pfdteld v Lincoln minuld
pondoll. .
I SI. Emma Kaurova a Albina
Jourova odejoly "na ndvSlSvu do
JTavolock, Neb., minuld dtor.
I Monroe Precinkt, Saline Co.,
19. forvence 190G. Srdefnd diky
pp. Vojt. BoSkovi a Vdc. Zdloskdmit
za darovanl vSncii za fdd Mir, Islo
132, Z. C. B. J. na rakev mdho sy
na, jakoz i vem bratflm a sestrdin
fddu. Odpusfte, zo jsme tak prof
zdrmutok v dikuvzddni opomenuli
ueiniti. lkr. gr.
Vdclav Kohout s rodinou.
I PfeStSte si ozndmku Brown
ovy kolleje v Lincoln, Neb.,, v tomto
cfsle. 8-tf.
I Okresnl komisafi vo dnech 10.
az 16. Cervonce prohllzeli knihy o
kroenlho pokladnika Bowlby-ho a
17. t. m. zascdali pro vyflzenl ji
nyeh okroanlch zdlezitostl. Pfliti
sohflzo budo so odbyvati dne 27. t.
m.
Pan! Brdlovd od Dorchester
navtlvila Wilber minul Stvrtek.
Uplfiy
vyprodej
toru
WILBER, NEB.
ELIKO mfnlm vzddti se obchodu, vyproddm veSkerd stfiXnf zboXf avvelkd zdsoby kabdto, suknf, odSvfl, panskoh i ddmskch potfeb, Cepic, klo
boukft, spodnfho prddla, sklenSndho, porculdnovdho a plechovdho nddobf, kufrft atd.
HaU zdsoby musl bti rychle vyproddny za velice nfzke ceny. Zde naskytuje se vdm pHleiitost nakoupiti Si v.eSkerd svd .zdsoby na pilSti
rokr Tonto vyprodej bude vedon tak poctive, jako nas 17-lety pabyi v tomto meste a obchode zaruoujo. Ffejeme si podukovati vsem nasim
pHznivcflm .za jich pHzofl ndm v minulosti v2novanou a zveme Vds, byste neopomenuli tSZiti z tohoto vprodeje pH onSch nlzkch cendch.
Vyprodej zadal v pondeli, dne 16. cervence 1906
a potrva az viecko zbozf vyp.rodano bude.
Nale zdaoby jaou velikd a uplnd, jelikoi jsme koupiti mnoho podzimnlho a zimnlho zboil. USe'tHme vdm mnoho penSz. Na zimnfm zbozl obzvldStS
uiinme velkon ardiku
Podkejte ita nd vyprodej rocerjiiho zbozi.
Proddm obchod a celm zaHzenlm, jest to ntjlepSi pHleitoat pro kohokoli kdo by chtel zacfti podoby obchod.
- - - - WILBER, NEBRASKA.
E. W. MiSKELL, majifel
rCeStl prodavadi vds obslouzi.i
m.
m.
Mi