Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, May 02, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WILBE
11 gil
Ro6nik XV,
Wilber, Nebraska, dne a. nvStna 1906.
St
Cislo
ft;
'm
if
Z WILBER A OKOLf. I
. I llinuloti nedSli odpoledno nn
rltlrili Mill pfdtele ' naleho alddka
Jna Josef a Ilypht&Hkn a joho man?
Jelkii v jich novdm bydliiti blflfo pi
yovaru, kde mile etraveno odpoledno
vccer ppi vytecnem wilberakem
noku a chntnyh xAktucfch.
"Stary 'Kornkrib," hostinska
iwdovd ua hlavni ldici, vlaatnfod
gpolefine p. Vaelavem Potpililem a
Storxovyni pivovfcrem, byla naeTed
ifin roxaudku foudniho, urcujiciho
jozdilenl inajotku. miaulou sobotn
frodfinn. Budovtk koupili majitelu
lorzovdho plvovnru za $3,lfc0.0Q
f Tr?.ni ssprdvy v pondcli due 30.
$tibnal90G:
Pianiep , . 70 c.
Kukufico 88 a 30 c.
' Qm . . , 27 c.
I. fto 56 c.
f VOjCO . . 13 C.
I'lmo ... 12 a
v mm c.
v- KflWfny '8 c.
' Slopico 9 c.
L Voph dobytok . . . i . . . $5.00
Itov. dobytok . . . $2.00 2 5.00
rw Bile Ifitky pro &my n divky.
It. & P.-SnSrovaSky, jarni i lotnl
aboil u R. F. DiMila, 40-tf
Mimilou nedli meli jsnw vo
Wilber naramne ticuo a zaroveu su-
Do Wilber a okoli!
r
Zdsobil jsem svoji ko
itiskou dOtm v&im po
trebuytu dravsiii a budu
d&lat ydechtiy kolafskg
prico o 20 az 25 proc.
levu&ji hotov6, tiez
kdokoliv v okresii. Dil
tia siaproti Opernf sin!
Paska a Placka, kdc hit
du vzdy k ualezeiii.
Josef Rube,
34x26 kolAr.
qho a Jill jazykovfl i pr si
podobn6mu atavu riSci Imdoine tod"
musot sjvyknt.
Pan! Mario SCaatna z Havolock
bvln jifv nodSji navltivou sv6ho sy
na ve Wilber. Takt pan Jo. ItUr
bei ml. TTavelock pfijel pfea iio
d61i poloiili w a rodinoti.
Pan Vincenc Spirk naritivil
Crete ininul dlrrlck:
J Okroant . komienFi mfili sczoni
ntinule pondSH.
Pan F. It. MSca od Crete pr
dlftval ve Wlbormimtl pfitok.
Pan M. Kotouff navStivU
Swanton mUuilou slfcdt aby vSu
zarfdil k otcvfoni liostinco na 1.
Icvfttna.
I Pan Joief Bulfn od Milltean
prodl4val za obcliodnimi zalezitoat-
mi vo Wilber min. Ztvrtok.
Jcn troohu barvy a dobreho olojo
a vaa dflm a mastnl prolil6dne ycscIo
barvy i olojo tarn troba dost,
cbcote-li mit z domova radost
K dostilnl u E. J. Spirka, 37-tf
I Pan Prank Pfcchota s man2ol
kou a slo&ia H&jkova od Dorclieater
navltfvili Wilber minuly iyden.
Pan! Franclovfi obdrSela dopla
od Bvdho syna p. Josefa Prancla ze
an Francisco, vft kter&n Bdfiluje, 2c
ph zcmetfeseni vj'vazl uplne zdrav.
Ostatnf, ktoH dflvo v tomto okoli
bvdlcli a nyni na pobfczi vysti'hova-
ni json, poknd dosud znfimo nopHgli
k Hdhfimu tifazit, vlfik vKclini-sho
dnji so v torn, 2c to byla trapnd
zkuScnost.
Slinulou sobohi vc&r uspoM'
dali pcnejvicc byvali clenove drama'
tiek61to fiboru "Tyl" a jich host za
bavny veirek na potest svfi filonky'
n5 nani Lizzie Jiskrovfi. Kol osm6
hodiny BcSla so epolccnost v pro
atrann6 a vyzdoben6 opcrni sini Ja
kiouchov5, kdc strdven vefer rozpra
you, tanceni a jinou zfibavou. Pfeu
rozlouCcnim podan byl clmtny zdku?
sok. Pani Jiskrova bvla vJdy cm?
non v mistnich damskch apoleich a
vo Bpolku dramatickem a odebodem
v r
Air r i l b r .
move zasoDV e n no zoazi
naleznete v hojndm vbSru u firmy
MALLAT & MALLAT,
VE WILBER, NEB.
Bile" "slippers" pro dftky, dfvky t ddmy.
Lctnf 8nSrova2ky od ac. do ti.oo.
-Bild spodnifiky, Iiv6tky a spodni prddlo rozmanitch
vzorfi.
U nds dostanete nejlepSi 15?. punfiochy pro dftky.
Adpjte "Rawkide" a 'No. ?6ap."
Prlv5 jsme ohdrXeli stdsobu ruinfeh prdci japonskcb,
jako lfmekft, gdteSko a jinc. ' 46x4
NavStivtc nas. S Gctou 'MALLAT & MALLAT.-
PEDRO 31744.
VESTER 48344.
Percherotitl hrebci,
ragistrovandho rodokmenu a dobrfch vlastnostf, bujdou stiti k sluibS
v m vlaatnf nov mastali, edpadnl od farmarsktfho alevatoru. V5
nuji vlechnu pozornost, ale namonu ruciti za naliodile nihody. 47x3
Albert Mre&9 - Wilber, Neb.
jojiin zltati mistnl sbory ochotnou
a horlivou pracovnici. Pfojcmo ji i
jejfmu man?oli v Omaze. kam bo
dlaji Be odslohovati vSclio zdaru.
tlfr E. J. Spirk jest iednatolam
pro PitJdnovy barvy z Onicagu, sa
ni5en6 a ncjlopii v trim. ' 37-tf
Pan Frank Keller od Crete 1
jeho steC p. Trnnsil pfijoli sc podiva-
u na Wilber mimilou atfedu.
I Kdyby slavn vclcduch nda
Karol ITynok Mdolia byval pHtomen
vo Wilber a okoli kol 1. kvltna, byl
:y bval zajiatfi zase znova 8 novou
clmti pel: "Byl prvni maj byl
lasky &8.1' Stromovi jest v plnom
kvitti, trdva'mile so zcleni'i a slunoo
za5in4 jii mile pHbHvati. PFipada
to jako v bajco tern, ktofi prod 35
I6ty do teto krajiny osudem poprvo
byli zahnani a yoru mobou u
prvnfijSi osadnici bti hrdi na pfl
rodnl krAay, ktorfi praci mkou j-
jich vykouzleuy byly.
lfinuly tydan zaCalo so praco-
vati na zaHzeni olektrick6ho svStla'
do naSoho pivovaru a ziirovefi neko
lik obydli kol cesty bude svfitlom'o-
patfono.
Nakupujtc v modcrnim ob-
cbodS, kdc raaji bojn vbSr novfi-
ho a modnibo zbozi. Kde zo to 30?
Inu, v Boston Bargain Storu.
4G4f R. F. Dusil.
I Nasledujici cosk6 pdrky vyzve-
dly si povoleni k snatku: TomaS
BuJok z Filmore Co., 40 lot stdr, b
Augustou Smithovou ze Saline Co.,
29 let starou. Frank Svoboda, 23
lot stdr a Anriou Znaniendclcovou,
18 lot starou; Frank J. Kunc, 32
lot'Star 3 Anriou Sintonovou, 27" lor
starou, vesmBs zo Saline Co.
Domokratickd statni konvence
svoldna jest lotos na don 15. srpna
do Lincoln. Itozvrb uumcn die po
Ztu hlasu vr2oncb pro soudco W.
G. Ilastingse za nejvySSibo soudce y
roco 1905, a die toboto pfipadd na
okres Saline 18 dolcgdtu.
I Minuly pdtck odpoledne navln-
2ona byla puda as 1 'palcovym
pradlrm deStSm, ktereho ji5 bylo
na vyprahly povrcb pfidy zapotfo
bi.
NejlevnSjSI cony a ncjlcpsi
cony u Dusila. 46-tf
I Pan Lumir Dvofdk pfoatehoval
so do staveni, v ktordm dfive bydlel
p. Jos. Jiskra.
I Pan Jos. PSchota od Milligan
did za obchodom vc Wilbor minuly
ctvrtck.
I Pan Josof ICilSolka pH droleni
ukufice na farme nana Jukuba
ftcZnho byl minnlebo Ctvrtkn ndbo-
dou zachycen strojem a valnd f-dst
niasa na Jovem rameni byla mu
strcna. Jet5 Sttteti, 2e kostom u-
diZeno nebylo. RanSndho oSotfil
doktor Ccrn a nvni nalczd sc na
coat& k uzdravoni
Knfto PoBpiSilovy doutniky
"Cracker Jack" a pochutadte ei na
nich. 51-tf
Pan Josof Plibal s nian5ollcou
a synom Jogefom odejeli vc itvrtok
na pobFob pani Zarybnickfi v Okcto,
Kansas.
Arnold Shary a T. t. Antbony,
wilborSti mladici obdrZeli tonto ty
don jiatent na jich vyndloz atrojltu,
ktery dd ae pHdelati k vfitraiku a
jo scbopnym hndti rozliCnd monJK
strojo jako jndsolnice, praci strojo,
droliie atd.
" V BrtovS HkirnS nalestnete t
nejlepSi maC na spalnuny, opafeni
ny a jin6 boleeti. Ptejte so pp "Wil
Heal" nejlepli m&et, ktaii by aesn6-
Ia cbybcfc v zasobs 26 una rod!
ny. 43tf
Dr. Fraiit. I&ka,
- slovfttn feiSnfk uspofddA
sypbodoiiiysliiott pfedndktt
y sfni j. Paka a Plaiika to Wilbor
ir p Mitels, dne IX: ItYetoaL IDOB
1
Th6nia: h Proliibice a jeji zpatecnictvf.
za6atek y osm hodin ve6er.
PFcdndSky Dra. ISky tSSily sc v2dy zaslouJca6 posornostl na
Scho obCjnstva a jest se nadftl, Ze 1 tato bude 2ctnfi navStfvcna.
Obchod Hospodafskymi Stroji.
Rollout, Tacliovsk & Spol.
Nae novijar
n zsoby jsou
zde.
Kfry, oleje
a cdsti
stroju.
E. J. SPIRK,
obchod
dnvim a sfavivem
U mns dostaneie vo!io druhu dftvf R stavMm,
fez barvy a
Mdje heslo: Dej kaXddmu co mu patff. Ti, kteH se mnou
po ldta obchodujf jsou mojf nejlepSi ozndmkou.
Nezapomefitc na Carbolincum AvcxxarluH, nejlepSf to
ochrance proti hnilobS dfeva a hmyzu, obzvlJiStS v kurnfeich.
E. J. SPIRK.
V I
w
Zmena obchodu.
Vykoupil jsem 2elezdsk a sedldlfsk zdvod p. FRANKA
WARTY, kter na ddle povedu a Xdddm krajany o pHzeri mS
mu pJedcbfldci vnovanou.
Hani na sklndfc vSeito druhu iolozdrsk zboii, kamna,
nddobf aid .. jako. i hojiiy sklad rufinich i tovarnfch po
strojft na kono a voho co do oboru sodldfaktfho a 2olezaf
sWho ndlcXi.
Krajany ndleiitfi obslouif Cesk scdldf pan Karel HanuS a
pan Eduard Wdrta. O hojnou pfizeJi iddd 45tf
JfOSEF SLOBODNt
WIIBEK, NEBRASKA.
.. i
I Slefiny Irona Spirkova a S.
Hermanova byly na ndvtSv8 v Lin
coln mimilou wbotu.
I Pani CiialoupkovA z Havolock
strdvila nedfeli s pfdteli ve Wilber.
I Pan Jan Kotoufi z Pleaaant
Hill Ul ve Wilber za obchodem
minulou atfedu.
I Okrosni komisar pan Vincenc
Aksamit s man2olkou z Crete bylf
naviifivou u pldtel ve Wilber min.
nodSIi.
I Pan Prank Javorsky odejel do
Hubbbol, Neb., minuly pdtek a rtro
wii vex! iM liov&sl dobytek do
pastvy tamtei.