Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, September 13, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - RodniklV.
Wilber, Nebraska, dne 13. zaH 1905.
6lslo 15.
Z WILBER
Panov6 J. J. SaSck a Jotef Ko-
. u -
jar Yratm e mmnioti train r. po
ledni l)akoty, kdo byli na prohlfdce
poiemkfi. Pan Sftkk jest jodna
telem a uaadil prj1 nikolik 'novych
noTjcli oaadnfku, kterym ae krajina
znaraeniti libi.
Nalo Skolnl rada roahodlo sc
xvjiit ucebni dobu im'il High School
o jeden rok tak, aby ti, co vyjdou z
vyiM Ikoly, nomuteli, pakli dhtojf
jlti na atatni utiiteraitti, poalouchati
iitS tak zvan preparatory course.
Niyni budo Skolni tormfn iJtyry roky,
na mfito dosavndnfch jen til rokfl,
a bude se vyuJfovat 16 lu5bc a nSm
dinS. Jcdna z u6itelek na VySSi Jko
lo bude take vyuCovat lmdbS a zpe
tu. PKdanim jodnoho roku bude
so nale vyUl Skola rovnati vScm ji
nym lepllm Ikolnm vo atatS. VSflch
Skolnfeh ditek so pfihlaailo minuld
pondSli vo Wilbor 326.
txr V BrtovS 16kjlm5 nalcznote tu
- nojlopSi mas na apaloniny, opafeni-
ny a jin6 boloati. Ptejto so po "Wil
Heal" nejlepSi maaC, kterA by nom6
la ehybfct v zaaobS ikik rodi
ny. 43tf
j Wilber pfispSlo velkym po?tem
navStSvnfkft do statni vystavy. Jii
od nondSlka odiiHSlo jich mnoho
2orozjl d6S, bylo proddno na naSem
nddraSEl rdno dv5 stfi a tricot p5tj
listki'j, a kdy2 pfijcl vlak o dosoli
vngonoch, byl jii naplnOn, 2o lidfi
stdli na stupdtkdch. Jo vidSt, 2o jsou
easy snazSf, tak 2o si koSdj', kdo dbd,
mfi2o dopMti podivati so na vysta
vu. PFed dosoti roky bylo jindCo.
J Pan Josef Ilynek st., kter byl
vidy milovnikom dobroho plomono
praaat a nikdy nolitoval zaplatit vol
kou cenu za to, co bylo nojlopM, md
nynl hexk po5ot nojlopliho druhu
Poland China a Durock Jersey, k to
ri bude owiamorat v JIotpoddH na
prodej. Jii po delSI 16ta md v6
kcatymry, ktorni plcmannd zvlfata
zarfld kn jich spokojenoati.
Zaatavto so na dobrou skloni'
oi Storzova na rohn u SaJka. hit
I Pan J. Y. Bumpal tnkfi nSkdoj
81 Wilberian, alo nyni jii dolSi Idta
v Kavenna, Nob., usedty, byl jeden
den minnWlio tdne podlvat so na
svd zndmd zde. Pan Humpal nam
sdSlil amutnou no?iim, Jo totii jot
tamni vAieny oMan p. Joa. Q. Sbcbl
pordflivi nemoeen. PFojemo jcmti
a rodinS, by w v brzkti pozdravil.
I Pani J. J. Mallatova jako jii po
ijSkolik rokfl m81a vytUten pfikne
ruftni prdoe na atdtnl rtarfi v Lin
coln, na ktor6 vidy obdriela premif,
a Hetoa nejen ona, ale tei i jejf des
ra obdriela n&kolik premii.
I NejpilnSjSf v naSem okoli byli
zaee f-dpi. Ponlednieh n&kolik dnA
nuTBtlvili nfkolik rddin a pmlflili
je malikymi. NejdHve ssal6tli k p.
Hennniu Svobodovi a necbali mu
tarn hrtlfifku, pak w stavili u p. B.
plichara a tarn nwhali phlapce, a
na konec v nedli 3. t. m. u p. Jolma
Kohouta chlapw a jeliko to bylo v
ne'Wli a zM-vala jim holiifka, pFl
dali jitn ji taks aby pr mfli pdrek.
fta&ek na rohu pravi: Jest
mrtoho dobrfch kofalek, ale Clarke'
Oieti 2itnA jet nejhpii. PFeavd2
i aef l-t
A OKOLI.
r
I Minuty tyden zaatavil so zde so
avou chotf, kdyl jel z vystavy, p. P.
Hnbka z Vordigre, Gago Co., nby
vykonali n&vStSvu u p. Jana Vavru
iky, lohfina p. Hubky. V p&tok od
jell zago k doinovu.
Kufte PosplHlovy doutniky
"Cracker Jack" a pochutnato si na
men.
51-tf
V patek zaatavil so vo Wilbor
n bratra a pratel p. Alois C Mal
ms z Nora, Nuckols Co. Do Wilbor
zavita vzdy jon jodnou za par rokfl
aby navStivil star zndm6 a pratcle,
ktoH jej v5tly radi vidl. BylC on jod
nim z tech prvnfch osadniku ve Wil
bor. JiS pFod tficoti roky vcdl mi-
mo obohodu poitu pro Honry Clar
ka, pozdfiji. mival zdo svfij vlastnl
obchod, nl kdjS pak vj'hoM a utr
p61 velkou ztrAtu, so odstShoval.
Alois byval idl dobryin ochotnikem
v tech prvnfch lotcch, dokud jdte
naio divadla byla vabnou zabavou
pro naSe krajany na dvacot a vfco
mil od Wilbor. Jak so easy in&ni,
noboC dnes jeet toho prav' opak, no
ic by so nchralo tak pSknfi, alo nonf
to nndScnt a kdyS m nesejdo obecen
tvo, pak so nemnio nikdo divit o
chotnikftmj 2o se jim to hrajo s ne
Zvone6kwv a Aksamitiiv nov yfilcov itityti ve Wilber, Neb.
HoFpjSl vyobrazeni jost budova
novebo mlna, pH jpbo2 zbudovdni
neAetFili jebo majctniri vvloh, ale
mSli zfetH k tomu aby bylo vie dfl
kladne, pohodlne a nejnovgjH sou
tavy, cot ne jim npln1 poflahlo.
Novd budova stoji asi padedt at.
zapadnfji nei atdl ntar' mlyn a jc
tedy uplnf tezpefna pFed xlt&i po
vodnf, kdeito atary mlyn byl nced
nou v nebezpefii, kdyi voda vyttoupi
la a podemilala jeho zdklady.
BO
synem ndvitfivou ve Wilbor.
Dr. Edward Chaloupka, ktor
zaatdvd misto assistontniho llkaFo v
St Joseph nomoonici v Omazo, byl
jodon den ndv&tovou vo Wilbor mi
nuly" tydeh.
Pan Karol Sfastonka obdrSsl
zamSetndnt u B. & M. drdhy a ode
bral so do Syraouse, Nob., kam'byl
povoldn.
MinuH Wdon objovil so trdvni-
ku polcdn5 od Court Housu asi p5ti-
iohj ciirostys, Kiory vsaic oyi v uub
spozorovdn a takd lined zabit.
Dobr ndpad mfil, kdo vynoSol
a zaSal zasildni obrdzkovfch pohled-
nic, neb dopisnic, jak to po 2e"sku
jmonuji, nobo jak so tady Fikd sou
venir earn. Ueenijomo-n nekdo a
vidlmo n5jakou zvldtnost, ktord se
ndm lib! a muzemo-li zaslat jeji o
brdzck nSkomu zo zndmych nebo
pFdtel, pilsobl ndm to radost, nebofi
ddvdme tim na jovo, 2e bychom rddi,
aby i prdte!6 nasc potSIoni s ndmi
mohli sdfloti. Obdrzfmc-li od no
koho z joho cost pohlednici z mlsta,
kdo byl, mdmc tak6 radost, nebofi
vidime, 2o si na nds vzpomn51, ob-
divujomo po krdso mist treba tisico
mil vzddlench a prejeme si tarn ta
k6 bvti. PFed nPkolika dny obdr
2eli jsme podobnou kartn od naSeho
pHtolo Josofa "M. Dostala ze Cedar
ftapids, zaslanou z Victoria, Kana-
dy. S Josofem so obycojnS boj (lo
in fi(W:fXsiHfit?OTTl(rtK;VfttH11lffinh -Tlftt.
Hlavni budova jest 40x64 atopdeh
a o tFech poechodlch. Na zapadni a
pfllnoonl stranSr jsou k hlavni budc
vS pFistavSna skladiii pro mouku,
na poledni atranS sklad pro plenici,
jeni pojrae 25,000 bnllfl pienice.
VnitFnl atroje jsou nejlepii, jakd
byly k doatdni. Na prvnim poacho
H jest patndct dvojitch vdlco
rych atrojfl na pienici, ilto a irot,
a kdyi jsou hndny vSechny stroje,
moJSno semliti 3fi0 sudfl mouky.
I Pan! Oilkovd z Crete byla
io si Josifok na nds vzpomnSl, alo
kam ho vltr zanosl a2 tam?I Snad
se chtfil v t6 parn6 dob5 ochladit,
anobo snad alo to nent moJn6
chtoli jsmo Ffoi, 2o si snad el ldsku
ochladit, alo to takd ne, nebof tako
vdho po5ostn6ho mlddenco, jako jo
on, Idska notrdpi. A2 se sejdeme,
musi s ndm vyzpovfdat.
r I. W. Harpor jo vrcholom do
konalosti vo rJrobS kofalky, nejzdra
vSrjSi a nojuspokojiv8ji pro ySech
nu potFobu. Proddvd ji Frank Fic
tum. tf
V pondfilf, 11., odbvala se ve
Wilber republikdnskd okresnt kon
vonce a navrhnuti byli ndsledujicl :
G. W. Cobol, pokladnik; W. B. Ball
Clerk; T. Clomonts, shoriff; J. A.
Wild, soudce; F. J. Sadilok, Regi
ster; B. S. Deems, Skolni dozorce;
W. C. Davidson, komisaf; Dr. A.
Smith, koroner a J. BT. Fuhrer, miS
Fi5. Delegdti do st&toi republikdn
skd konvonce jsou: C. B. Anderson,
Hugh McCargor, Geo. H. Hastings,
if. tilakoley, Frank Moore, A. B.
Kenyon, C. A. Baker, Adam Bamcr,
A. Pi. Staller, C. H. Culdice, J. H.
Grimm, Geo. Shirey, D. L. Stetson,
R. M. Proudfit, J. J. Bohrer, J.
Chipman, Fred Johnson a F. J. Sa
dilok. Pdnovd Anton Melcer, W. T.
Cervenf, F. Warta a Kar. PospiSil
odjeli v pondcli rdno v povoze na
hon ni5kam az na 'Foku Platte,
I 'PJfiffflfiti .JnaWflltokdi
ssmm
VnitFok budovy jest na bilo obar
ven a nov6 strojo odrdSl so p5kn5 od
toho. Jo ssndt, Je fiistota a pofddek
jo vindo zaveden a to Sini p5kn do
jero. Mtyn md vri vlaatnf oloktri
ckl otvitleni a vftbec vfe, co je tFe-
Imi k dobrdmu zafizonl. Mojetni'
knm pFejeme, aby za evoji anahu
byli odmfnSni dobrfm obchodspi.
Poaledni dny bylo v, mlyn mnoho
ridvitovnfkn a kazdy byl cwym ad
vodem a ochotou provedon.
"' ''
' ,. - v
Dr, Josef 6emy5
CESKV LfeKAft
A RAWHOJlC...
Office nad BANK OF WILBER,
2tf Telcfoa residence 91,
OBCHOD
pohrobnick a ndbytkovf,
VE WILBER, NEBRASKA.
ED. HULETZ & CO.
Mdme nynf zdsoben obchod nd-
bytkov vSfm, eho v domdenosti
potFobujete.
PFijd'te se pFosv2dit. Zkuste
nae ceny a budete dojista spoko-
jeni. uamujeme obrazy a mama
pSknd druhy rdma k vybrdni.
Sprdvkdm ndbytku vfinujeme nej
vStf pozornost. V pohrobnictvf
mame delsf zkuSenost a svSdomite
vdm poslouXfme. 6t
NavStivte ndsl
ED. HULETZ & CO.. Wilber, Nebr.
V.H.DURAS,!
cesky pravnik,
3 otevfol gvou kancolit vo Wilber
Zastu-
T.
KOHOUT,
6esk5? prdvtiik
a verejny notdr.
Ofadovna v 1. poschodl v Jauouchovg
opera f s(ni ve Wilber.
Zastupuje krajany v ka5de aoudnl
zdlezitosti, jlm2 se vSouje vegkera
pozornost. 31xtr
Dr. Josef Warta,
LgKAft a RANHOJlC.
Aid iifadovnu na hlavni ulici
v Melcrov? slavenl, ve
dle fotografa,
Telefon v otydli . . 44
UradovnS 169 WILBER.
Pospssil Brafrf
nejstari
doutnikafsky Zovo
ve Wilber.
VyrAbttne doutnikr n8ktcr5 druhy, ktonS
Jsou lt pfeg dueet rokfi v trhu a sUlo uflreely
uobre Jmpno. 60ri
rwiuuuwg vain lez noumiity aoianyral na
fk4zku kdyi si Uudoto pfit. iiknsto s niiol
pucboaovut amy se twatardme dobrym wob
knm podriet. Voli pMtan.
POSPfSlI, BRATM,
WILnKIt. NEBHAJKA
MARTIN
..FOTOGRAR.
Mdm dob?e zafdenou bvou dllnu,
dlouholetou zku8enost a za prl
ru2Im. PPijtfte se podfvat na obra
zy ta6 prdce. Ceny mlnie 43m6
H. A. MARTIN,
Hlavni nlice, Wilber, Neb.