Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, August 16, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
Ro6nlk IV.
Wilber, Nebraska, dno 16. srpna 1905.
filslo 11.
'(.
WILBERSKE LISTY.
Z WILBER A OKOLL
min.
Pfliil SfastenkovA navrAtila so
tfden x n4vt5vy v Chjcagu.
I Ed. Hulerz nAs Aastoval do.
br$m doutnikcm a sdSlil nAm, 3Eo jc
to kluk jako buk. Gratidujem a
pFejeme, pane boie jen houlC.
Paul IIumlovA od Wahoo,
Saunders Co., sostra p. VAclava Ro
llout, kterA sde byla nAvfctSvoti,
navrAtila se minulA uter zasc do
svAho domova,
RoavAzoS venkovskA poity Afslo
1, aApadnA od Wilber napoAital jc
don den minuty tydon dovAt mlAM
deli strojfl, 8 ktcrmi so mlAtilo na
farmAch podAl jolio costy.
SI. B51a Kadavy" zo So. Omaby
so si. Ru2cnou Svobodovou z Oma
hy byly hostrni pnna a pani ZAslA-rovych.
Povoleni k snatku vyzvedly si
nAslcdujici pArky: Alois Vovorka
zo Seward uo. a Marie liavmtova z
Brainard, Buttler County.
I Pan! Abbio Oorn. man2olka
Dr. Oornyho a joji Bcstra, pi. Cha-
loupkovA, byly nAvStAvou minulou
sobotu v Lincoln a Havelock.
Snick na rolm pravi', Joet
mnoho dobrch koFalok, alo Glarke'a
Cisti 2itn& jest nojlepSi. ProsvAdS-
U ssi 1-tf
w1 fftiHalW4lfirjaapK-
al4 zfkori, dlo ktoroho ml byti ve
dona statistika Ticoh umrtl 1 naro-
zenin a uklAdA so pod pokutou pHs
nA toho dodr2ovAni. StAtui zdravotni
vbor ustanovil rogiBlrAtorcm pro
"Wilber niostskAho klorka p. J. L,
BoreckAho.
I Vc stFedu 9. t. m. oddal soudoo
Vilda p. Pranka BAlohlavAbo bo si
Kristynou Sipkovou.
SleAny Julio a Emma Krislovy
pFijely v pAtok do Wilbor a pozdrzi
so zdo pFes uAitolskJ' institut, kter
byl zahAjen v pondSH dno 14. t. in.
a potrvA cely tyden.
I Ve strain dopolcdno odbyvAn
byl pohFeb pani JolinkovA za ohrom
nAho tieastenstvi pFAtel a znAm$ch,
kteFi w soili, aby doprovodili zesnu-
ou, Nelo2ka zaslou2ila si tobo
plnA miFo, nobof byla bodnou a ti
chou 2cnou, vornA so starajic o svA
ditky. Bakev 'pokryta byla kvAtina-
mi vAopvanJ-mi . od pFAtel a znA
m-cb. OkAzaty tonto pohFob jo dfl
kazem, jak lid si vA2i t5ch, kdo2 vo
svAm 2iti snaii so by zih zivotom
JAdnm.
f V utor, dno 8. srpna prijol do
Wilbor z Coffoy Co., Kansas pan
Jofipf W. Prokop s man2clkou, na
vStivit svdbo tebftna p. Albortn Ka
Stdnka, olco p. ProkopovA, ktor jo
tUco nemocen. Pan Prokop vlat-
najrnout, nebot m& nablzeno jede-
nAct set dolarA Tcntu ro2n8, a pFo
st&liovat so zaso som, kdo doposud
vlaetni 240 akrfi pozomkn a jit na
odnotfnek. Na ron5i ma 280 kwsfi
Citokrfivnlio dobytka dmlui Hare-
ford kter buda batpochyby prod
rut , TcFejnfi draibS, kterou ovk
mi, Uk aby kdo chc mobl tFeb
odtud pFiiet ke konpi. Cena po
"draze na dobytek sem jo jen 2fi cen
it za sto liber. Hereford je nejlo
rM drub liivfeflio dobytka, kter
pfinaii vzdy dobrou ccmi.
Pan Josef L. OuFeckf phjel v
liodla so co nojdflve stShovnt do
So. Dakoty, kde bude wun&tnan-ve
tnlnS.
Zaitavto so na dobrou skloni-
ci Storzova na robu u SaSka. 1-tf
V nod51i 0. t. in. dbyvan pFA-
elsk vflat na farmfi p. AlborUi
Becka, vchodnjS od .Wilbor, kde byli
iost6, jak to ii?. uj6cckn byva, zna-
monitfi poSastovAni. Mezi bosty by-
l tot pi. Boena Pavltkova a p. Jan
Uaylasa, ktcrm byl vlot ton mi-
Ij'm, noboC moli take pFiloiitost po-
znat, jak pFAtolsky so noSinci zdo 11-
ml bavit Foloin-af p. Jlartm vzal
nfikolik pSkncb obrAzku co!6 spo-
eCnoati, ktcro budou nnlou upomin-
kou pro budoucnost. Uupoieum
luraSna, brozici doitfim. brAni-
a nAm njt sACastnSni, a litujomc,
5o jsmo pFcco jon nojeli, jolikoz
dC nobyj tak volk.
Pan Emil Folda' z Linwood jo
iiavstovou vc Wilbor.
I Minuty tdon ve Stvrtok byli
ismo pocteni vzacnou navStovou
pFAtol a znAmcb., Pont Marie Pa
pikovA s joji seetrou pi. Emilii 0
sraldovou, Dr. Jos. Vaska s jebo
cboti, dcerou rA. Papfkovo, jsou :iA
vstevou v Crete u pFAtcl pAnu man
Jcolft NedSlovcb a pFijeli se takA na
ni&dotWilbor podivat. S nimi,pFi'
jola pi. NodfilovA a joji slccny (lee
ry, p. Jos. Jelinok ml. a cboti a si.
Otilic Aronova. DAlc pani Hilic
KoFmanova z Lincoln, pi. Bozona
PavllkovA, redoktorka Zcnskych
Listft v Chicacu. p. Jan Havlnsa,
spisovatel a pi. Bcrta HynkovA, so
stra Dr. Vasky, uCitclka na jcdnA z
Cbicacskvcb Skol a pomobli nAm
pFi spolc2nAm ob5d5 lAmati domAci
cblob. CbicacSti bostA jsou mn& i
man2olco starmi znAmmi jcStS
tCcb mladycb lot, kdy jsmo byli oba
svobodni, a noni divu, zo hovor to
5il so kol tecb 2asfl a vzpominAno
lylo ?.ivcb i tfcb, kteFi tnm na NA-
rodnim iz odpocivaji. Potatncot
rokfi jo hozkA chile, ktcrA mnoho
zmSni i lidsk' obli&j. ChovAm
innozstvi podobizen mladch mch
pFAtel a bylo nine zAbavou, kdyz
smo o proiuizoii, a cnicagsKym
Jioatflm byli ji2 noktcFi neznAmi a
ncmohli jo poznat. Tyi. ve5er uspo
FAdnno bylo od soster J. 0. D. a
SostorskA Podp. Jed. dostavenifiko v
JanouchovA oporni sini na pocost
hostfl, kdo so spolc&iost pFijcmnA
bavila. -;KdyX zascdnuto k tabuli,
povsUil p. J. A. TTospodsk a vclnii
pSknou FeCi pFivital bosty, pFipome-
nuv, jakym poi5cnim je nAm, mlti
tolik vzAcn'ch hosti najodnou, a
vzbudil velk podiv, kdyZ pravil, ?.c
mAmo it& potfiSoni, chovat ve svAm
stFedu dAmu, ktcrA mA padosAt C-ty-ry
ditky. (Minil pani Hynkovon,
ktorA jest ueitolkou 54 ditek.) Z ho
sti promluvil p. . ITavlasa, dAkujo
Wilbercanftm srdednini slovy, pi.
PavllkovA t6 dAkovala nSkolik u
pFfmnfmi slovy i bylo vidSt, id by
la dojaU a ve svA skromnosti c o
mluvila, ie bude hledSt v5o vynahra
dit v Zenskjeh Lisleeh. Pani Pa
vllkovA jeat pFijemjiou spoleifnicL
prosta vK scbyteSnA hrdosti, ale pS
torn na vAinosti a na dftstojnosti jf
uechybl. Nevime o iidnem jinem,
kdo by mohl awtupovat XenskA Li
sty lepe a s takovoii olwhwlni wbop-
noeti, jak pani PavlikoWi a prait
pAtek vePei dpmA z Nelson k rodinA bychoni ji takA piny ospech. Pb
bankotu byli po2AdAni p. Dr. Vaska
s pani Hynkovou o zapAni nektcrA
pfsnS, neb jsou oba znAmi jako vy
teSni zpAvAci. Doktor aapSl pison,
provAaonou smichom, kterA so zna-
menitA libila, na to pani HynkovA
zapAla wSol jsom ondy Sumnym hA-
jem, oio po uKonccni oocconstvo
bylo uneieno a volalo pani Hynko
vou jeite znova, nacoz zapeia "Jiz
inou milou ku oltAFi vodou" a obo
censtvo ji StAdFo odmAnilo potlc-
skem, nafiaJ obdrfela dv6 krAsnA
kytico, Na konec vysloupil p. no-
spodsk s joho matymi dcomSkami
a pFodnosli "My jsmo muzikanti,
5im2 so zAbava ukonAila a po pFi
jcmnA strAvonAm veAirku ubiruli
jsmo so jako SCastni Bmrtolnici do-
mu.
KuFto Poapiltlovy doutniky
"Cracker Jack" a pochutnAte si na
nidi. 51-tf
MatAj Altman, ktcr byl ncdAv-
no poslAn do Astavu choromyslnch
Lincoln, zmizcl odtamtud a nevi
so o nom.
I IT VAclava Tichho pFibyla do
rodiny malA dcoruka.
Tan K h, bafafik s cliotl z
Lincoln byli pFos nedAli ve Wilber.
HroznA udalost, ktorA dnes zau-
jimA mysl cglAho naSeho okoli, jet-t
zmizoni pan! Mario SlAmovA, man
2elky p. Josofa SI Amy, ktery bydli
sedm mil zApadnS a dvA mile po-
lednfi od Wilbor. Ve ctvrtck dno 10
t. m. byli manzolA spolu vo Wilbor
a odojali k domqvu po.pAtA hod. odp.
a kdy2 pFijen domu, slezla pi. Sid
movA s vozu a usedla na porAi u sta
voni. m'czitim co ieji manSel sol a
vypFahal kon5. Kdyz byl hotov, a
pFiScl nazpAfdo staveni, nebylo ni
kdo jeho man2clku vidAt. Zprvu,
jak je pFirozono, ncpovSiml si toho,
alo kdy2 so po delSi dobS nevraccla,
ani kdyz ji volali, nastaly o ni oba
vy, ale precc si mysloli, 2o snad po
odcSla k sousedflm. Zmizcla, jakoby
so byla zomA za ni zavFela, s ni zAro
veft jeji asi roAni baby holCiAka a
nCco pFcs Scst roku stard holAiAka po
prvni man2elce p. SlAmy. Od tA doby
pAtrano po ni vgcmo2nm zpfisobcm,
alo marnA, a jo obava, 2e snad zahy
nula i s ubohymi ditkami. Man2elA
SlAmovi 2ili spolu v nejlepSi shodA,
co2 ka2d zo sousedft dosvAdAuje a i
ditky po nobo2cc si svA novA matky
vA2ily a ona zase v2dy si jo chvAlila.
Byla to utASonA domdenoat, kdo bylo
vio co si jen pFAli a jc jedin usudek,
2e se ubohd zona minula rozumom-.
To zdd se kaSdAmu' nojpFirozcnAjSi a
tomu by nasvAdcovalo takA to, 2e jo
znAmo, zo po dlouhA lAta trpola vel
k'rni bolcstmi hlavy, a Aasto proti
bolcstom brala lAku. V ncdAli 13.
t. m. sjolo so mnoho souscdu z oko
li i z mAsta, aby pomohli hledat, ale
marnA bylo v5c hlcddni. Jedinou
stopou po ni byly stopy jejf a ditek
v kornc" asi ctvrt milo od Btavoni.
Na mistA torn bylo nalozcno nAkolik
okousanych klasu a listi z nich na
zemi, na kterAm bud' sodAli nob le
ioli, led dalii atopa 2Adnd nobyla
nalozena. Pan SlAma i ditky jsou
velico usou2oni a2 do onomocnAni.
Pani SlAmovA jest sestrou naSolio
obAana p. Josefa Sobotky, zApadnS
od Wilber, jc asi tFicot sedm rokii
sterA, a byla sliSnou 2cnou.
" Kdykoliv jest stimulant za
potFobi, doktor pFedpisuje dobrou
Aistou koFalku. . W. Harper jest
ideAlnf HkAr, dri nmi lepii. Ke
koupi u Frank Fichm. 10-tf
Rlefn Hattie Oernfoli navri
tila se ze Sioux City, la., kde dlela
nfjaky Am nAvStAvou.
Oznmeni dmrtf a dikHni,
znamym, tc uafic tnilovana manzclka a tnatka
Josefa Jelinek,
rozena 5(movd, zemf cla po trapnd nctnocl dtic 9. srpna 1905 v Scst ho
din vcCer a pohfbcna byla na Ndrodni Hfbitov u Wilber dnc 7. srpna
1905. Zcsnuld byla narozena u Lutov, krajl BudSjovlckdm v Ccchdch
roku 1842. Truchlfcf pozfistalf pFcjl si vzddtl srde5n6 dlky pan TySe
rovd, Zcmanovd, Seniilskd, SitncSkov, Pruchovd, JellnkovA, Frecoufo
v6 a si. Novlnsk, tii pan! Pcrcyove a O'llrlanovd a jinm zapfdtblakd
sluSby v Case jejf nomoci. Firm2 Hulctz & Co. za p5kne vypravenf
pohf bu. ZpCvdkfim za dojcmnd pohFebn( pfsnS, p. F. J. Sadflkovi za
mild slova ut&chy pfi pohfebnfch obfadech, a 5cm ddrcum krdsnch
kvStin, jakoi i vScm kdoZ ndm pTdtclskych sluXcb prokdzall a pohfbu
sc suSastnili. TonidS Io1faok, tnaniel.
Jau, FrnntiBcK, VojtAoh a TomfiS, synovd; Rozdlie, Mario,
Anno a Katofina, decry; Joaet PIsaf, Mat. Tyser, Jos. Honz.ika,
Bcdf Ich AUsamlt, zet'ovd; Marie, roz. PisaJova, Anna, roz. Vost?ezo-
vil a Auua, roz. Vosikova, onachy. Wilber, Neb., 10 srpna, 1905.
Hura! Htira! Httra!
V Pleasant Hill, Neb.
odbyatl ac bude
Velka Tanecni Zabava
cLxxe IS. srpxieL.
ZYeme-V6s yScchny, ra!ad6 i star, svobodn6 i zenatt.
Dobrd htidba pana PaSka bude wcinkovati.
VstpMt5 jako oby6ojm5.
J". JHi. Kxxloert, - riditel.
I
nejstarSi zakazkovy krejft,
ve Wilber, Nebraska.
Mdm vbAr 1A
tek na novA oble
ky. Dilna na hlav
ni ulici vedle Mc
Elroyova barber
shopu. lotf
A '
JAN F. gPIRK, pTedscda. V. C. SPIRK, vp. poklad.
NARODNI BANKA
VE WILBER, NE1S.
4 jest jednfm z eatarSich baukovafoti zdvodfl v SaUnoCo. Nebraska, t
p - - .
Pcnfzc pujfiuje na levne' uroky. Na vklady penSXnf ulo2cn6 na 6 ni5
sfeft a vice platfmc uroky. Obstardvdme zdsilky penSz do vSech mint ve
Bpojench Stdtech i Evrop5. VScchen obchod ndm avSfenf bude v2dy p
ochotnc, spoleblive a rychlc vyflzon, 19xlr I
On
hojnS
ZXSOBEN
reznicky obchod vstni KUNG & SNYDER
WILBER, NEBRASKA.
Mdme v2dy na skladS ncjlcpSf v'bSr masa vSeho druhu, jako2 1 nej
lcpSfch vrobku uzcndfskch. Ccny levnSjgf ncZli kdckoliv jinde.
Pfljd'to a pfcsvfcdito sol
- SleAna Millio Svobodova navrA
tila so minuty tdon z Fremont, kde
navStAvovala vySSi kolu a pFi gra
duaci se vyznamonala, tak So byla
odmAnAna zlatou medalii, jako nej
lepSi 2AkynA v proslovech. Qratulu
jemo ji k tak dobrAmu uspAchu.
Jak so dovidAmo, pFijmula misto
ufiitolky v North Bond.
V nedAli odpoledne dne 13. t.
m. bvl odbvvAn wAtelskv vflot u p.
Karla Po1n'ajzlana joho farmA, kdo
se spolenost dloulto bavila. My jame
tekA na chvili pookFAU v gpoleAno.
sti teto a pobavili se.
IT Foky nad mlvnem bvl takA
odbyvAn soukromy vlet v nedAli od-
poiedne, ktorAho bychom so byli rA
di sAAastnili, alo jelikoS jsme slibili
3 mam, musoli jsmo dodr2et slovo.
I Pan Jos. Brajer se svnem Adol-
fom pFijoli vo stFedu m. t. zo St.
Marys, Kans., kde byli nAvStAvou u
pFAtel pani BrajerovA. Star pan fio
zAA s man2elkou prostAhovali Be zA-
roven odtamtud do De Witt, kde na
dAlo budou dliti na odpoAinku.
I Pan Josef OuFeeky zmSnil svj
plAn a pMjal misto vrchniho mly
nAFe v Tabor, So Dak. Doeavsdni