The Columbus journal. (Columbus, Neb.) 1874-1911, October 06, 1880, SUPPLEMENT, Page 5, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    nw se
sw se
ne ne
nw tic
mv ne
te iij
ne mr
nw nw
few n w
se n w
ne sw
nw few
sw few
fee sw
ne te
nw sw
sw sv
te few
lie fee
nw fee
few fee
fee se
ne ne
nw ne
few ne
fee ne
ne nw
fee 11 w
n w sW
ne se
nw se
iw fee
7 40 4jG9 nwnc
do G 03 few no
0 40 4 97
do
do
do
4 07
4 07
4 07
do 4 0
do 4 07
do 4 07
do 4 07
do 4 97
do 4 07
do 4 07 fee se
do 4 07
do 4 07
do
4 07
do 4 07
do. 4 07
10 40 7 10
do 4 07
do 4 07 nw se
do
5 51
11 40 4 07
do
do
do
4 9
do 4 07
do
4 07
do 4 07
do 4 07
fee se
neX neX 13 40 0 79 nw nw
nwx nex uo u tj sw nw
swX neX do 0 79 fee nw
tii ne
do
0 70
neJ4 nwji do 0 70 XWSW d
nwJ4 nwji do (5 79 sc s
e nw
ne few
do
0 79
do 0 70 SW SE
tlW feW
do
0 70
sw swji do Op ne
hL MV
do
0 79
nw se
ne fee
sw se
do o :o
do
do
do
0 79
0 79
0 70
ne ne
nw ne
few lie
fee ne
ne nw
nw n"
sw n w
so nw
14 40 5 01
Uo
do
do
do
do
4 07
4 07
4 07
5 51
do
do
do
4 9
ne sw
49
sw W
do 4 0
fee few
do
4 07
fee ne
do 4 0
nX WK do 4 07
swX X " "
e nw
do
4 07
4 07
ne .-w
tiw sW
fcW sw
se sw
ne se
nw se
bW se
feC sc
ne ne
uw ne
few ne
se ne
do
do
do 4 0
do
do
do
do
do
4 07
4 07
4 07
4 0
17 40 4 97
17 40 4 09
do
do
do
ne nw
4 00
nwXnwX do 4 CO nxvn tvli
fewXnuX do 4 00 swX eX
c nw
nc sw
do 4 09
n w sw
mvX swX do 4 09 hw-Vi wli
se sw
do
ne so
fee sc
ne nc
nwnc
few ne
ne n w
do
4 09
do 4 09 nwX-M
18 40 4 09
do 4 09
do
do
15 0.5
nwX nwX do 4 00 swXfeWX
sw n xv
do
4 09
SESW
few sw
do
18 24
4 09
se sw IS 31 3 0(5 swX fet'X
w se is 40 4 o:j se4 feeX
fee se
ne ne
19 40 4 09 nwX 'X
Lot 2 se nc 19 25 2 02 neX swX
ne fee
V.) 40 4 u:i nwXfeWX
nw se
19
02
sw sc
10 40 7 01
10 25 2 02 neX seX
SE SE
l 40 4 07
SWSE do 4 07 swXfee
SWSE do 4 07 seX sc!
SESE
do 4 07 neX cX 10
SESW do
SESW do
SE SW do
SW SW do
SW SW do
SE SW do
SE SE do
SWSE do
SWSK do
SE SE do
4 07
sw
SE NE 23 40 4 07
SW.E do 407
fewX neX do 4 07 nwXfeX
feeX neX do 4 07 swliMxli
c . uo
SWSW do
SWSW do
so nw do
4 07
4 07
4 07 nuXfecX
4 07 feWX -'X
4 07 seld seX
ne few do 4 07
n w nw
do 4 07 n-XneX 1
sW sw do
feeX swX do 4 07 suX neX
ne se
11 w se
sw se
se -e
do
4 07 st-X neX
do 4 0
4 07
do
SESE 21 40 7 01
SW SE
do
70
few ne
do
seX neX do 0 70 swX sX
lie nu
ll w nw
SE SW
sw se
sc se
nw ne
sw ne
ue nw
fee nw
fee sw
ne ne
nw ne
sw ne
fee ne
nw nw
few nw
11 w sW
few sw
ne se
nw sc
sw se
fee se
ne nc
do 0 ! seX su'X
do 0 .9 neX seX
do 8 01 nuXfecX
do 0 79 swX feX "
do 7,"3 seX eX "
25 40 0 70 nwX "X 14
0 79
do 0 70 niX""M
do
0 79
do 1104 tit-X WK
27 40 4 07 nwXfeX
do
4 97
do
do
do
do
do
do
do
do
do
4 07 sex swX
4 97 neX seX
4 07 nwji st X
4 07 feWX feK
4 07 seX seX
4 07
4 97
4 07 seX neX
do 4 0
20 40 4 34 nwx "'X
e ne
nc nw
do .4 31 swX nwX
Ho 4 31 seXnX
do
SW SW
SWSW
i fee nw
tie .sw
do 434 xik "40 5 82 settle
do
do 4 31
4 31 suX swX
5eX swX
se sw
ne se
nw se
few se
do 4 31 iiwX seX
do 4 31 swX feeX "
do 4 31 scKfeeK "
do 4 34 neX neX 17
do 4 34 nwX"cX "
do
4 31 feWX neX
nw ue
se ne
ue ne
n v ne
sw n e
6e tie
ne se
sw se
se fee
do 4 07 nwXswX do
do 4 97 sw w do
30 32 5 01 scl neX
30 40 5 43 ueXnwX
31 40 4 34 nwJinwK
81 27 2 02 suX"WX
31 40 4 31 feeX nwX
31 27 2 02 neXswX
31 40 4 31 nwJfeK
31 27 2 02 feW4fevJ4
31 40 4 34 seX sU'X
31 28 3 05 neX fee
4 07 neX swX 32 40 4 31 nw X seX
sw c
20 fet'X feeX
4 07 setfswX do 4 34 neX neX 19
Ho 4 07 neX seX do 11 82 tixva uva
se se
ne ne
n xv ne
sw ne
se ne
do
4 34 fewjf neX
33 40 4 34 fee'i neX
do
4 81 neX nuX
do 4 31 nuXnwX
do
do
do
4 34 fwX"wX
4 31
4 84
fee nw
ne mv
do 4 34 n xv sW
ne mv
do
4 81 mvswK
481
hK
wKK do 079 SW'SW do 434 ne ulA
w
NW'SE
do
4 84 nuK'K
do 4 84
do
1 81
few se
'.se se
fee se
lie
do 4 34
ne
A
neK
nw e
MVXE
fee ue
tie se
n w se
ne nw
51 40 0 0.T nxvli eK
do 0 0:) few ne
do
do
do
do
0 c.9
OK)
7 18
0 09
85 40 4 07
2 SW XAV
SffSW
se nw
do
(io
4 0
fee nc
ne nw
u w nw
few nw
seji nwJ4
iit'K
LOOKING GLASS PKKCT.
e sw
Tow n 10, Kanse 8 west. neJ seK
4 07 neVfnt-Ji 140 5 S2 "Ji M do
nw'A nej
'J Mne
ni sK do 4 07 se nei " " 5 82 ne ncj 2:5 40 4 93 sw be
ne nw
nw
5 82
nw'i nvA
HuxvA " " "82 feWX neX do
tie ne 15 40 4 07 uvUnu-i " " n Si sel neVd do 4 08 nw sW
nwji ncX do 4 97 fce nw " " 5 .S2 neX nw lA do 4 03 sW sW
swX UCA do 4 07 neX few " " 5S2 nwXwX do 4 OS he s
nwX feWX
82
sw'XnwX do 4 :s
neX nwX do 4 07 swXsw'X " " 5 82 fci'Xl,wi cl ')! nw ne
eXsX
ne se
" " 5 h2 nXwJ4 do
nwX seX
-A
few
5 S2 si-X A
4 07 seX eX 1 40 0 81 UwM'K do 4 08 mv .mv
4 07 iiwXswJi 2 " 5 82 swX sX do 4 OS se sW
se'x nevr
4 07 iu-XuX
nwjnwi
swX nwX
feeX nwx
'. sWX " " 0 47 neXnwX 24 40 4 08 ne se
' - - .. , . - - -. - - , . ,x
" .) lis njiiwj4 uo i :o n w se
" 3 82 fewX nwX do 4 93 few se
few
sw ue
.MJ
5b2
teX 'iX d
ne
SH
4 09 hwX"i-X 4
4 o: seX neX "
" 5 82 nXfe'X tl 4i) w nw
3b2
li ex feeX
neX seX
.1(50 swX feeX
feeX s-X
seX fei'X
') 88 neX neX " -10 4 !iS Ile ,,e
do 4 09 neXfewX 5 ' 5 82 nuXm-X do 4 03 nw ue
do 4 09 nut. swX " 40 5 82 sxvli neX do 4 03 sW ne.
4 tui seX fe X
5 82 seX hcX
neX sej
82 neXwK do
swX -vli
5 fe.2
3 62
n wX nwi
SWX ""X (;
feeX seX
neXwX
70 n u li sw V,
eX 'H di
iieXsX
5fe-2 nuX swX do
5 82 swXwJ
5 8- neX feeX
8J
seX
ne'
nuXs-K
5 82 neX neX -(; ' !'S swsw
5 82 nvXnK l, 408 t '
toz neX neX - 4J 4!K5 ue -su
f2 nwX "f!
13 87 4 83 neX neX ! 40 5 S2 swX lU'X do 4 08 few se
"S2 seX neX do
nwnc 10 21 2 fe.2 neX nwX 9 40 5 82 nelOiuX do
W I1U !' 1U.I II w y. UWVi -iJ o HUM UUld UO 4 ilO liu
1 4- .1 111 .1. kl i. , LL .. r ... ' 1 t rCt .
SWJ
,uX
nw'
seX cX
07 nuXneX "
lie
t'X
82 sw nw do 4 OS
5 S2 seX nwX do 4 08
5 82 neXsX do 4 03 ne nW
5 82 nuXswX do 4 OS nw nw
5 82 swx swX do 4 08 sw mv
5 32 seXswX do 4 0s so nw
5 82 neX feeX do 4 08 ne ne
nXi-X do 4 0S
5 82
5 82
bWX
eX
4 07 m-X "K
4 07 neXK
4 07 nwXK
4 07 neX '4
eX
i82 ihX ii A 29 40 5:
i s:
5 82
swX neX do
82 seX neX do
.i . .
.I
4 07 neX nX H 40 5 82
4 07 n wX nwX " " 0 07
4 0 fewXnwX " 40 0 17
i- nwX nw X io
seX nw
neX wx
5 82 nwX nw X " " " 22 w nw
swX nw
feeX nuX do 5 :
neX nwx
beXswx
5 82
5 82
swX nw
seX X
n. X si-X
0 05 nei' sell do
r&2
5 S2
suX eX
X
lU'AA 31 40 5
4 07 11 w Id neX 11
.ueXnwX
nwx nwx
4 07 swX "WX
J-V5 nwX"iX do 5 22 c sw
'!- fcwXneX " 40 3 22
2 S2 .s,.i neX do 5 22
5o2 ueXnwX do 5 22
5S2 nulinwX do 50!)
- bwXuwX31 38 5 04 " "c
5 82 seXnwX 31 40 5 22 nwnc
5 82
nuX
neX WX
feW
b2 iiuXX31 33 4 00 fee ne
0 70 nuX'swX
5 82
5 82
0 40
swx few
st-X few;
neX sex
5 82
swX feci
A
feeX feeX
feX "e
nw
"'82 neU n elf 33 40 5:
82 nwX "t'X do 5 22
.(82 fewX eX do 5 22 tie uw
' 1" fei-X neX do 5 22 nw nu
ll 32 neXnwX do 5 22 few nw
8'2 nwx nwX do 5 22 fee nw
fewX sw
04
5 82
5 82
0 0
fewX nwX do 5 :
seX nwl
5S:
0 07
4 97 neX "eX 15 40 5 82
neX feX ll0
"Oi nwX swX do 5:
swX swX do
seX swx do
J 82 neX eX do 5 22 fee sc
0 4
nuX seX do
Sw sc
nwX "eX " 40 5 82 feei j.eX do 5 22 tie sw
swX neX " 40 5 82
40 3 82
uex nwx
5 82
3 82
ne mv
nw sw
sw sw
se sw
do 1SS
o S2 2 XX A neX do 4 20 sw ne
4 41 nwfew
4 20 SE
u
do
18$
5 S2 neX neX 35 40 4 20 nw ne
3 OS
3 08
3 OS
3 03
3 OS
3 OS
sw sw
se sw
sw se
se so
ne ne
n w ne
4 41
ue sw
4 2G SW "
4 34 neXswX "40 5 82 swX"--X do 4 20 nw nw
4 41
4 41
few sw
se sw
ne so
nw so
sw se
be fee
4 20
tie nw
0 40 188
do 4 20 sw nw
4 20 nw
n w
do
1S8
3 82 nejf nwX do 4 20 ne se
11
4 00
4 0!)
4 0!)
4 00
4 09
do
do
4 20 mv nw
do 1S3
nwX"X (to 4 ::( nw se
4 20 fee nw
do
188
do 4 34 iiejfeeji " " 5 82 swX nwX do 4 20 sw se
3 08 sw ne
do 4 20 ne w
do
188
it u s oo
sc nvj do 420 he se
:03
fee nc
do 4 20 a w
do 1 S3
5 82
5 82
5 82
5 82
IH feW
11 XV feW
feW sw
fee sw
lie se
nA- se
sw se
fee se
do 4 20
nc nc
25 40 3 OS ne nw
" " 3 03 nw nw
" " 3 03 sw nw
ne nc
33 40 4 20 sw&swK 9 40 188
do 4 22
do 4 20
do 4 20
do 4 20
do 4 2i5
nw nc
sw ne
se ne
nc nw
uw nw
4 09 nw no
4 09 e,w ne
4 09 sc no
4 09 ne nw
do
4 20
be w
1SS
do
do
4 20 r.oX seX
1:3
liS
1SS
188
3 03
se n w
4 20
nw
23 " 3 08 ne sw
do 4 -JO
sw fee
3 08
tiw few
MV SW
SC feW
ne se
nw se
few se
fee fee
nc nc
n w ne
sw no
" " 4 09
tiwtiw
sw nw
se nw
ne sw
nw sw
do 4 20 seX feeX
" " 5 82
" " 5 82
" 5 82
do 4 20 sw nw
8 03
8 03
3 08
3 03
3 08
a OS
SOS
3 03
8 0S
3C8
" " 4 09
" 40 4 09
" " 4 09
" " 4 09
4 20 neX neX 11 10
do
4 20
fee nw
ne sw
do
4 20
nw ne
do
2 28
l'LKASANT VALLEY.
4 20 swX neX do
To mil 20, liangc 3 west nw s
v
4 20
se ne
tie n
nw nw
11 40 2 2S
5 82 n ej neX 1 33 1 95 few sw
5 82 nwX neX do 105 be sw
5 82 fewjneji 1 40 2 30 ne se
5 82 . BeXtu'X do 2 30 nw se
5 82 iuX"wX 1 32 100 mv se
5 82 nwx xvyi do 1 00 fee se
5 82 feiiwif 1 40 2 30 ne ne
5 82 so4 nwX do 2 80 nw ne
5 22 iicXmv do 2 80 mv ne
4 00 mv sw
4 20
4 20
4 20
do
2 23
228
4 09
se sw
do
do
do
do
do
13 40 4 09 ,L. SIJ
few nw
2 2S
4 09
nw se
few sc
4 20 SE SW 11 40 2 28
4 09
4 09
do
do
4 115 SESW
do
do
do
do
2 23
2 28
2 28
23
e ne
se sc
4 20
i'H'
20 40 8 OS nc uw
4 0) XHSW 35 40 4 50 ne se
103
tiw n w
sw nw
4 09 VWNT
do
4 50 SWSE
108
108
" " 4 09 SWSW
" " 4 09 SEXW
" " 4i0 j-b SW
" " 4 00 SWSW
" " 4 09 SW SW
" " 4U9 SK SW
" " 4 09 SESE
" " 4 09 SW SE
do 4 30 sw se
11 40 2 23
nwX swX do
30
fee ne
se nw
do 4 50 SEdr
do
123
fewXwX do 2 30 ne ne
seX su-X do 2 8(5 nw ne
neX eX do 2.'!0 few no
7 40 3 08 ne sw
4 50
tie nw
be nw
sw nw
nc sw
12 40 2 23
3 OS
do
do
do
4 0
1 50
4 50
do
do
J 23
2 2S
223
3'
103
iOS
few w
se w
nwXcX uo -:.ti fee ne
do
swX st
do
do
2 30
ne so
" 40 3 03 nese
do 4 50 S W
seX se
!80
80
fee fee
II w sW
8 0S nw se
do 4 50 SWSW
do 4 50 SESW
neX t'K
40
:os
sw se
se se
4 09 SWSE
2 28
nwJi ih'K do 2 80 sw sw
sw4 ni'K do 2 80 ne nw
fei'J4 ,-Ji do 2 80 nw nw
MVJi nw-; 2 40 2 30 mv nw
8 0S
4 79
4 09 SE SE
do 4 50
tie ne
tiw-ne
fewne
fee ne
18 40
d3'
do
do
do
23
ne ne
nw e
sw ne
se tie
ne sw
nw sw
feW MV
bC MV
lie e
n w sc
sw 30
fee fee
ne ne
nw ne
sw ne
se tie
n e nw
n w nw
sw nw
15
4 09
WALKKU I'KKCINCT.
2 28
2 23
23
2 28
4 18
2 2S
40
u u jS
" " 8 4S
" " 8 43
" 3 4S
' ' 3 48
' " 3 4S
' " 8 48
" ' 3 13
" 40 8 48
' 40 3 43
' 40 3 48
29 40 3 43
4 09 Town 10, R:ni-'e 4 west
" " 4 09
" " 4 09
15 ' 4 09
" " 4 09
4 " 4 0i
" " 5 (59
" " 4 09
" " 4 09
" " 4 09
" " 4 09
17 " 4 41
" " 4 41
ne ne
nw tie
few ne
ne mv
II w sw
sw slO
2 43 4 39
i'l4 tiwji do'
ne4 sw do
UHMattM do
30
se nw
ne sw
uw sw
sw )W
se sw
nc e
nw sc
(10
ii' tie nw
2 10 3 50 SW do
do
do
JS(5
2 80
2 80
2 80
2 80
fcW do
st'K
do
do
(4 I
do
3 5(5
3 05
SESW 13 40 2 28
nw4 vlA do
SEsW
do
2 23
lAeK
do
se
A few
3 05 SWSW
do
40
MjJi-Cj
tie se
tiw sc
sw se
se se
do 4 01 SW Uo 18 40 2 28
A wli 8 40 2 80 sw fee
(!
3 05 Sc do 13 40 2 28
5 22 ,i.i4 iieji do 2 30 se se
do
do
0 neji X i:' w
ne
n lA
i() Hi
ne ne
n w ne
sw ne
ne nw
uw ne
15 10 2 28
nxv'A ix'A do
!9
3 43
8 43
3 48
3 43
3 48
8 43
ne ne
3 41 3 05
mv ne
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
2 28
2 28
2 28
2 28
2 23
2 28
'1 23
.(
2 23
)22 si4 ,w 3 40
30
80
4 41 nwX neX 3 41 3 05 se ue
4 07 nwK swjij do 5 Tl sei nwj d
4 41
few ue
do
3 50
lie sw
n w sw
sw SW
fee mv
ne fee
uw se
few "e
se se
do 4 97 swjisK do 5 22 neK mvJ do 2 80 se ne
441
4 41
4 41
4 41
1 41
4 41
8 09
fee lie
tie n xv
nw nw
few nw
se nu
nc se
nw .e
.sw se
fee se
tie sw
nw .-w
sw sw
3 40 3.-.0
8 44 3 0.)
do
ixx 'A sx 'A" do
80
ne se
nw sc
mv se
se fee
sw ne
do
sw 'J4 do
fee4 few i do
2 80
do
3 50
29 40 8 43 fee nw
40
5b2 tW'AstlA do 5J2 ne e
fi.s feeW sel4 do 5 22 nw si
143
ne sw
nw SW
SW sw
feC sw
ue -e
nw c
feW se
do
nw sc
3J
30 " 8 43
.. u y 1S
.i . ;; 4
" 40 3 48
3 40 3 10
do 3 1(5
3 40 3 50
2oo se'i neli
23
A
7
4 OS se'i sell
do
2 80
lie se
n w fee
nw ne
neX-nw
" ' 3 09
' 40 4 41
" " 4 41
" 23 8 00
" " 8 09
13 40 1 11
ue ne
17 40 183
4 08
AA 4 4'
: 48
!4S
3 40 3 50 nw-n'e
5 40 3 02 sw-iie
do
do
do
do
do
188
183
li3
1 SS
188
150
!4S
143
143
" " 8 43
do
do
3 02
3 02
fee nc
ne nw
nw tiw
few nw
fee nw
w
" " 3 4S nwX nwX
5 80 2 01 swX nwX
" 3J 2 01 ne ue
" 40 8 18 nw ue
ne nc
" " 8 13 nc ue
82 40 8 13 nw tie
82 40 8 43 sw ue
do 55 43 fee ue
" " 8 IS ue nw
38 40 3 4S n xv ll W
fee sw
3 02
4 -I1 ueXnwX 9 40 3 02
do 188
do 1 83
82 nt-XfeK do 4 08 mv tie
" ' 4 41
nw uw
sw uw
se nu
nc MV
nw sW
few sw
9 40 8 02
4 03
se tie
3 48
' " 111
' " 4 41
" 39 4 23
" " 4 23
" 40 4 41
" 28 3 00
" " 3 00
' " 8 09
' " 3 (i!)
be ue
lie e
do
do
do
do
do
55 02
3 02
ne
u w "
feW '
do
do
do
do
do
do
do
do
its
183
1 S
188
ItSS
188
188
swXfeWX " 40 4 03 ne sW
8 43
8 43
do
)43
nw sv
uw nc
5 " 8 48 swX neX
8 43
feW n w
l(!2
3 43 seX neX 38
8 43 se nw
ue fee
nw se
SW &E
fee se
lie ue
nw ue
sw lie
fee ue
ne uw
nw nw
sir Ilw
se nw
3 43 ne nw 83
3 43 ji w n w
3 43 -sw r.w "8
8 48
8 43
8 49
SW MV
seX t'K'A do
fee sw
sw se
11" lie
nw nc
sw ne
se ne
nc w
se sw
ue sc
nw sc
11 40 0 82
11 40 4 71
It 40 4 71
11 40 3 05
"S1
Se se
3 48 se n w
43 ne mv
8 48 uw sw
" 40 8 43 se se
10 40 2 08
do
4 08 ne nw
" 10 3 43
" " 3 43
Touiu 19, U:me 4m
do
do
do
do
2 03
2 03
2 03
2(58
ne ne
10 40 4 20
do 3 05
.1 i-
swX sw X do o l! tie sio
3 43 neX -"K ' "' nw ne
' " 4 2(5
" " 4 2(
" 89 4 15
" " 4 15
" 10 4 2(5
" " 4 15
" 30 4 15
" " 4 15
" 40 4 a;
" " 4 20
" " 4 2(5
" " 4 2(5
'' ' 4 2(5
21 ' 4 1(5
' ' 4 20
.. .. 4 ..(;
" " 4 20
" ' 4 2(5
do
05
cXsUX (,o tin uw "to
n W sc
' ' 8 48 tie nw
do
do
do
do
471
8 05
3 05
8 05
do
4 08 m-XueX 0 40
8 48
8 48
8 48
8 43
2 80
:48
;'4S
nw nw
feW n xv
10 31 2 23
5 22 nwX A do 4 OS iihih
d
do
2 28
do
do
4 OS swX neX do
sw nw
ne mv
11 u sw
feW sw
se sw
u! ne
11 w ne
sw ne
se ue
tie nw
nw nw
mv n w
fee nu
nc MV
nw sw
feW feW
se sw
nc e
se st;
sw 'e
nw e
51 40 8 03 senw
se se
ne ne
nw ue
sw ne
fee ne
nv nw
feW 11 w
uw sw
hV .-,v
10 40 . 2 03
(i 28 seX ue
A
do
U
OS
103
i03
iOS
ne sw
n w .v
few sw
fee mv
18 40 4 71
do 4 71
do 4 71
do 1 71
do 4 71
ne sw
do
208
11 (
SWSW 10 81 2 23
!80
sw sw
be w
ne se
nwse
few se
se
SESW
SW SW
sws.v
do
2 28
4( 4t l
'J. 8ti
10 40 2 03
do
4 OS
fee ne
35 40 8 (IS ne e
:s
4 OS neX uwX do
2 80
do
do
do
8 0S
8 US
8 OS
8 OS
3 03
8 08
8 US
nw sc
few so
do
do
do
do
4 74
4 74
4 71
4 71-
do
do
do
203
2 (53
2 0S
do
4 OS
nw n w
11 40 2 80
4 !'8 sw nw
2 30
2 80
2 80
1 3(5
0 02
ue tie
mo ue
.-to ue
se nc
ne sw
nw w
ne ne
nw ne
sw ne
se ne
21 40 2 08
do 4 OS
SE -E
do 471
do 4 71
do 4 74
do
do
do
2 08
2 03
2(58
4 OS
4 OS
4 OS
4 03
do
sw
SE SW
do
(10
40 8 OS ue mv
SE
do 4 74
SE &E 24 40 8 48
:os
UW SW
4 2(5 SESE 15 40 474 SVT 6E
do
do
do
3 43
I'M
10 8 03 sw sw
4:il
SW
do
471
SWSE
!43
!48
2 3(5
8 10
" " 8 0S
85 " 3 (.8
do 8 08
' 40 8(S
fee sW
nc se
11 w e
feW-e
lJ
SW
do
do
do
do
uo
do
(to
do
do
4 74
4 74
4 74
4 74
4 74
471
4 74
4 74
4 74
4 20 SE
fee se
SE"W 23 40 3 48
do
4 98
4-0 SESW
4 2(5 SW
UXC SC
SWSW
do
do
do
18
SWNW
3 48
3 IS
4 03
sO sc
2 80
40 8(13 fee e
1 10 gW '
SESW
4 OS
ii" nc
w.iohvilu: piiKCiNar.
nw nc
sw ne
28 40 4 50
SE
SESW 27 40 8 83
2 80
2 80
Town 18, Halite 4v.
SWSW
SWSW
sK S W
SE sW
SW SW
SWiSW
do
88
sic ue
nc ue
nw 11 e
sW ne
se lie
1 40 4 09 fee ne
4 50 s W
4 50 aE "
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
8 88
8 83
8 8i
8 83
8 88
8 38
3t3
8 KS
383
fee ue
4 0!)
4 09
4 (59
4 09
4 09
tie tiw
ti"' u w
fewnw
fe n '
lie sw
2 30
4 50
4 50
4 50
4 5J
4 50
4 50
SW '
ne lie
nw nc
mv ne
sc nc
do 4 74
17 40 3 85
do 3 85
ne 11 w
nw nw
sw nw
se nu
nc MV
nw sw
.-w sW
se sw
ne so
nw se
do
do
:,- esw
15
" 40 4 09 uw few
' 4 09 few sw
' " 4 0!) SESW
SE sE
nw tie
2 80
SESW 17 40 3.ri ws.
do
do
I OS sw no
5 00 se ne
4 5.) s W
do
""J SWSE
4 09
4 00
4 09
0(3
0 08
4 Of
109
feW fee
ue nw
fee nw
nw mv
sw sw
tiw se
few fee
1 50
SW "
SB "
S B SW
yw '
sw
SE SW
do
do
do
do
do
17 40
nw nw
2 815
2 80
21 10 5 25
" ' 5 25
se se
ne nw
SWSW
few 11 w
fee nw
se ue
tie nw
SWSW
feuX K
sc 11 xv
neX fe"X
nux''4
feW sW
188
31 40 2 03
nw x neX do 3 22 ue nw
do
2 03
.1 'll sw n
5 22 c nw
do
do
2 0S
2 08
neX nuX do 5 22 ne ne
!4S
40 8 83
nw ne
sw ue
se ne
ne nw
se se
lie ne
nw nc
w ne
se nc
ue 11 w
nw nw
few nw
se nu
nc MV
llV few
sw MV
se sw
tie se
uw se
sw e
Town 2J, ICatnre 4 w
do
do
!!S
do
8 48
8 4S
8 43
3 4a
8 4S
8 48
2 28
40 4 0!) ne mv
2- SBSW
1 40 1 71
!
4 0!)
se sw
SWSW
do I 71
1 40 1 71
40 2153
4 09 ne nw
4 50
4 50
few nw
se nw
n w MV
SWSW
nw ne
.mv 11 e
fee ne
fcw nw
do
:03
4 09
uw uw
do
do
do
1 71
171
40 2 08
few nw
" 4 (!) fee nw
" " 4 09 ne sw
" 10 4 0!) se few
' " 4 09 nw se
' ' 4 t;:i sw se
' " 4 09 nc ne
" " 4 (0 nw ne
do 4 50
do 4 50
do 4 50
" " 1 30
" 4 50
27 40 4 50
" " 4 50
.
2 03
208
2 08
8 80'
8 88
SS3
8jsS
do
bC nw
1 40 171
2 81 2 23
2 40 2 23
do
do
do
do
do
do
. 22
ne ue
18
- nuX seX do .22 se ne
" 2 23
35 2 UO
" 2 00
40 3 57
40 2 2S
' 2 28
" 2 23
" 2 23
ne .-e
nw e
sw se
sc fee
ne mv :
nw nw
feWX n'X
kcX "wX
11 e sw
do
5 22 uw uw
do
2 'S
2 00
do
feW 11 w
do
do
ne sW
se nw
2 23
4 (!
4 0!)
few nc
fee ue
"'0 SESW 2 40 2 23
II 40 4!)l
do 8 fe3
" ' 8 S3
nc se
4 50
4 50
4 50
4 50
4 50
4 50
II XV sW
lie se
ue ne
nw nc
SWSB
do
do
2 23
2 "3
2 N'i
uw se
sw se
se se
" 4 00 tie nxv
' 4 09 uw uw
40
;s
2 28
S17
4 0!)
sw iiu-
do
do
10
10;
11 e ne
nw ne
.sw ne
se ne
ne fee
11 w se
sw se
fee se
ne nw
nw nw
sw n xv
se nu
nc 11 w
11 w n w
.mv nw
se nu
nc sw
mv sw
feW sw
se su
.l 40 4 41 fee mv
" " I 11 tic sw
" 40 4 41 nW sv
" 40 4 41 few -vx
do
40 2 59
n w w
:S3
3 48
3 43
8 4S
805
fee ne
do
do
2 50
hwXswX do 3 S3
do
bW lie
40 SESW
4 50 SWSW
4 50 SWSW
1 50 sj 0
4 50 SBSW
4 50 SWSW
4"0 SWSW
2 59
feeXvX
188
40 2 51)
ne e
40
do
4 00
eic nio
fee mo
10
4 11
441
sesw
tie "0
40
2 5!)
2 59
1 50
1 48
148
1 43
nw e
sw e
se se
SB SB
S W N E
n e 11 w
nw
do
8 SS
3 88
8 83
3 88
8 63
8 SS
f
8 83
355
8 40
8 40
3.SS
3S
OS'
31 40 5 22
40 3 43
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
ue sw
do
4 41 uw 10
S2 nwx seX do 5 22 feeX "A do
441 sw-se
7 40 4 41 sc fee
85 8 7S tic ne
7 .'58 4 10 uw nc
" 40 4 41 fewne
55 1
do
10
do
1 22 Ue sc
8 27
8 48
8 43
3 43
8 43
3 43
8 48
8 43
3 43
8 43
8 43
3 43
8 48
nw sc
bW se
29 40 4 20
SE SW
tie fee
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
4 20
4 2(5
nw
4 41
4 41
441
4 11
so ue
ne nw
nw nw
sw nw
4 20 feWSE
(1 .i
0 2S
4 2( SK do
se
ne .mv
nw "
sw "
do
40
4 2(
S E S W
5 84 1 20
?. ID 141
5 81 1 20
5 40 111
" " 1 41
do
4 2(5
4 20
4 20
4 2(5
4 2(5
he ne
nw nw
sic nw
fee nw
se ne
do
do
do
fee se
" 40 4 41 fe- 11"
do
ne sw
UW hW
sw SW
21
441
4 41
lie su
it w MV
do
do
do
ne fee
11 w sc
feW.-e
fee se
do 8 S
" 40 4 41 fcw sw
9 40 4 41 fecfew
" " 4 41 Ue sc
" " 4 41 nw se
1 11
do
do
22 se bW
ite ne
4 20
ne nw
do
1 41
tie se
3 43 nw no
do 4 20 nwl nwl 7 33 1 '
3 43
3 03
3 03
3 03
3 03
do 4 20 j,w do 7 311 2
sw nc
se tie
11 e 11 xv
nw nw
sw nw
o 2
ne 11 xv
4 41
141
few se
se fee
4 20 SB do
7 40 141
do
5 22 se nw
4 2U
ne se
nw se
few fee
se se
8 40 141
" " 141
8 " 141
do 141
4 41
ne mv
80 40 4 20
34 40 4 2(5 se sw
441 SWSW " 39 4 15
do 4 20 nw sw
do 4 20 few Sw
do 4 20 ne ne
3 03 se nw
4 41
few sw-
4 1."
3 03 ne sw
3 OS nw sw
4 41
fee few
40 4 20
ue tie
0 40 1 J3
23
.' 4 41 ne tie 31 40 4 20 SW S'E 9 40 183