The Columbus journal. (Columbus, Neb.) 1874-1911, October 06, 1880, SUPPLEMENT, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IS -II)
do
(lo
do
4 97
t! To
4!7
4 97
4 i::
197
i; u
J 25
4S7
2 88
17 IX 0 93
is IS :ai
J lit 3!
3 19 ::ii
LOsrcuKKK IMtlX'INCr.
llft.-M-',
n w i,, ..-,
IH'4 1U''4
nwv, ni-i4
w ', in",,
M'l,, llfl,4
neV. nw'i
5 M
5 53
5 07
6 02
0 09
7 40
0 09
0 0S)
0 09
0 09
cost
5 70
5 3!)
4 09
4 02
5 01
4 09
4 02
5 00
4 09
4 62
4 62
4 62
5 60
4 62
4 6J
5 7S
0 30
5 5J
3 62
0 55
5 3)
5 70
5 70
o 5.1
7 70
5 85
5 39
5 39
5 39
5 3S1
5 00
0 30
5 3!)
5 52
5 52
5 07
5 78
5 9S
5 3)
5 3i
5 3j)
5 $)
5 '!
3 3
5 3
5 82
1H
ID
10
JO
'JO
I'O
33
40
-I!)
IS
-40
Town 17, Mange 2 west.
sp",
'W
ll'.
I 40
S
4 00
3 94
3S4
4 00
3 7S
3 7s
3 7S
3?4
3 91
4 47
:: 7S
3JH5
354
3 54
O Of)
3 10
3 54
3 54
3 69
3 54
3S4
3 9ft
3 51
3 54
3 SI
5 90
104
nwi4 mvl(
nw"., in-1,
-W, neK
seK ne.,
nw4 n",
SW, IIH'1'4
neK sv
nwK sW,
SH'J,, sH'
seK sw4
nwK eK
sw4 se,
neK swj4
nw,' mvK
i SW4
ae," swK
neK se4
nwK se,'
SWJ4 st'H
seK &e,
ne4' sej-i
nwK st-,
fcW4 SP1,
J-4 sej,
nwjnw'f
Lot I
nw'4 sw ' '"
Lot ."
Touin 17, Range 2ui.
spU spij "
Lot 5
LotO
10
- iZ
3 40
7 94
0 411
5G7
5 00
5 27
no', nwj 10
nwJY nwi "
wi nw'i 10
sp'f wi "
nw se "
sw se "
sw4 neK 11
p't- iipK '"
npK nwf "
np wf "
nwj swK "
swj sw'4 "
nw'4 se "
J4
50
4.".
40
ao
o
40
Lot 7
Lots
so e
Lot 5
Lot 6
SW SW
SE do
Lot7
LotS
SWSE
sc se
Lot 5
LotG
Lot 7
xw xw
SW SW
XE do
.W do
SW do
SE do
XV SE
SW do
SW do
Si: do
SW SW
SE SW
XE XE
xiv xi:
SW XE
SE XE
XE XW
XW XW
SW XW
SEXW
XEXE
XW XE
XE XW
XW XW
swxw
SE XW
XE SW
XW SW
SW SW
SE SW
XE SE
XW SE
SWSE
SE SE
XEXE
xwxi:
XEXW
xwxw
Lot 1
Lot 'J
Lota
XESW
XW SW
SW SW
XW SE
Lot 1
XE SE
XWSE
SW SE
e &e
Lot.")
Lot 6
Lot 2
Lot 4
wK mvj,
"K w,
nwK w4
sw sw
e b vY
nv ne
ue iiw
se nv
ne se
nw se
aw ne
te !c
3 07
5 07
8 39
0 40
3 07
9 72
4 42
7 94
2 30
1 14
114
5 07
3 07
3 07
3 07
3 07
3 07
7 70
3 07
3 07
3 07
3 07
3 07
3 07
3 07
11 73
5 33
do
S 42
S 4."i
8 40
do
! 31
o ;
Jl 13
lb' 40
do
17 40
do
'do
do
do
do
IS 40
do
do
do
1! 40
do
do
do
do
1! 39
19 40
do
JO 40
3S
4
40
sw spK
SW IIP
fip ne
Ti scK
nwj4" nwK
w'j nw5"
n" w
11 w sw
w' swK
iipK nel
12 40
u
o as
ft
7 10
it 4.
S 32
" 57
" 40
13 "
104
10J
2 S3
7 0S
4 97
4 41
3)rt
3 7S
3 !M
141
o i5
3 7S
100
4 03
3 78
3 7S
3 7S
3 !K;
3 'Hi
4 55
3 76
3 90
3 76
4 20
3 90
3 7b
3 78
3 7S
0 12
3 7S
3 7S
95
19
1 89
7
95
ISO
1 11
4 10
3 7S
1
2 21
!
nwV4 nv " "
w up ' 40
hc ne ' 40
ne ( '
nw sp ' "
11 w ne 14 40
sw up " 40
ne nw " "
nw nw ' "
sw nw " "
sp uw ' "
up sw " '
nw ff " '
ne nw 15
11 w 11 w ' "
sw nw '
50
40
tie,
neK 10
nwl. in-
7
sw4 Ue4
se4 ue4
swKnwK
seK uw,
ue, ue4
nw4 ue;
ne n,4
uu;4 nw '4
nei4 ne,
n,'4 ue,
sw;-4 neV4
e, ne4
ec ?,,
n;' s ,
ne4 m'V,
nw 4 sej4
sw4 ei.4
ueV, nw
m4 iiA
nvlA nlA
07
5 07
3 07
lo 33
3 07
7 70
5o;
7 70
5 07
5 07
5 07
5 07
3b7
5 (P7
5 07
5 67
5 07
3 07
5 07
5 07
7 17
5 07
5 II
5 07
5 07
5 07
5 07
3 S3
5 25
9 00
5 25
S 25
7 2S
3 OS
2U3
5 7S
5 25
10 68
5 25
5 25
5 25
2 70
2 70
2 70
5 07
5 07
5 07
5 07
11
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
'Jl 40
do
do
do
22 40
22 a;
22 40
do
do
do
23 "JO
23 40
do
do
23 40
,ev nw'i
11P, hW
11 w A sw4
iieH "eW
nw, seK
ncyi ne
nw, iipji
sW-, UP'4
npVs" ne1',
nei nwJ4
nw'X UWj-4
swi IIWJ4
se, nwii
Iie4 SW4
nw', wJi
jWJJ SW',
do
do
do
do
17 40
do
do
do
do
tlo
do
do
82
5 62
5 S2
5S2
3 82
5S2
5 S2
5 62
5 82
6 17
5 82
5 US
0 21
0 21
0 07
S73
5 82
5 82
5 82
5 S-J
7 2S
5 39
5 82
3 24
7 04
0 31
1 1 02
5 S2
7 70
6 07
5S2
5 82
0 07
0 07
5 82
5 82
0 21
4 36
4 3::
4 02
4 09 '
4 13
4 2J
0S4
4 OS
0 5J
5 03
4 SO
4 75
4 09
4 09
4 83
4 83
0 81
4 60
4 93
4 69
4 09
4G9
4 09
5 03
3 20
6 54
4 86
4 09
4 72
4 69
4 39
5 03
5 70
4 90
5 03
460
4 09
4 09
5 70
4 04
4 09
4 09
5 03
4 09
4 09
4 69
6 02
6 02
6.11
7 28
801
6 70
8 73
8 73
611
6 36
7 04
6 93
6 20
6 8S
4 87
4 13
4 13
4 13
4 28
4'JS
,
Lots 2 anil 0
iie1 u e,
l)t'4 -,4
i'tnw 'pwjj
" nw s .,
do
do
do
do
do
IS 40
do
do
do
19 10
do
do
do
do
do
19 37
19 K
20 40
do
do
do
do
do
do
do
do
do
21 40
do
do
22 40
do
do
do
do
do
do
do
23 40
do
do
do
do
do
do
do
24 40
do
25 40
do
do
do
do
do
do
20 40
do
do
do
do
do
do
10
i
20
ft
10
JO
10
40
IS
21
" 'a
" nw ' ,
seK
ne4 e)4
nw4 se4
sv'4 seh
sej, M'h
ncK nej-,
11 xyt neH
swK np
sp'm "J4
iip nw'4
n'!4 nwK
se4 nwM
nw', sw;
sw4 11 04
nei nw",
nw'4 nw;4
sw"4 uw'i
spK nw,
11 e K sw'4'
nw4 swK
swK nw
spK iwK
11WV4 se4
swK w4
ri-K sw '-4
spK cV,
nwK HP't
spJ-j neJ4
ne4 11 wj,
iiwJ4 nw ,
seK 11W4
ne'J swK
neK se4
nwK fJi
'ftW v, ,v4 '
b'A V$
""4-Wjl
,i
Lot 7
11
3
15
15
17
4 2S
J4
J4
24
24
4
Town IS, Uangu 2 w
ni-ti ui-u l ;k) s ;
JS
JO
44
"0
40
5 39
ii wM m-,
bW'i ne'4
seli lu-'i
39
10
10
3S
3S
40
5 39
5 39
5 39
5 39
5 ;9
0 !tt
5 39
5 39
5 39
5 39
5 39
5 :!9
5 39
5 39
5 39
5 39
5 39
7 90
5 39
3 02
0 00
nej4 nw,,
nv.-,4 nw4
twyx nw4
st-ln n WK
iie,4 scj.',
nwji uls "
sw;4 .c)',
do
do
40
do
do
32 40
do
do
do
noj-i hw4
nw4aw.4
iwh sw4
sehw4
no', ne,'4
4 n"i4
sttji W ',
1LU nw.,
ue-, be'4
uwH sev,
w se4
!sC4 St4
iifj, nej'4
nw;, ll.'l,4
ii nej4
S.'h U'4
ue4 uw
nw4 nwi
sw4 nw;,
sey, iiwi'4
noj, swv,
uw4 wi,,
sw'., 1 ',4
e4 twl4
neW avyA
nwj, st'K
WM seV4
xeV-4 -e4
Bv4 uw;,
ncV, sw'4
nw' sw ;
swh sw4
se 8W4
nw X be4
sw4 ne4
SOW "C4
n i ww'Vi
hW4 11WJ4
e'4 nwji
ntj-i "'-,
n w y4 sw l4
ne se'4
nwh se,
sw4 sey,
bcK eW
wi neK
seji nej
ne wi
nwy4 swi4
SWh 8WJ,4
sei swjj
nej seV,
nw c
ncK neK
nwij- ney4
swj4 nej4
se ncji
ne nwj
n' nw4'
sw.4 nwj4
sei nw',
ne'4 swi
nwj4 swM
awj4 swj4
ne sc4
nw4- oi4
swj, .4
eji e4
wiswji
e; w4
Town 17, Range 3w
ill
lbiaud
Xol
11 40 .021
12 9 123
14 37 5 01
13 40 5 07
do 5 07
do 5 07
do 5 07
do 5 07
13 34 4 s;
13 40 5 07
do 5 07
do 5 07
do 5 07
14 41 5 47
lie ue
nw ue
w no
to uo
XEXW
Lot 1
SW XW
XW SW
SWSE
ve se
Lot 1
SW XE
i i .
" 50
5 39
5,-K)
5 39
5 39
5 3!)
5 39
5 39
5 39
5 39
5 39
5 3H
5 39
5 39
5 39
nw'
lie'..
54
4
Ya,
swK swK
14 40 24
40
42
51
20
seK
SPJ4 &A
swK "pK
swK wK
pK uw ;4
ncKne4
nwK ncK
neK nw,
uwk nwK
swK nw-K
swK sw ;4
KeK sw),
neK ne4
11W, IIP"',
swK "p14
seK ne4
neK 11 wK
nwK nwK
swK wk
scK nwK
neK swK
nwK swK
neK seK
nwK seK
swK seK
sei scK
swK neK
seK ne"-4
neK swK
neK seK
nwi4 seK
swK ",
Lot 3 hi SW
XW
Lot 2
Lot3
Lot 4
Lot 6
UO Htt
i.ot 7
XESW
NWSW
bG BW
w no
Lot 1
no sw
e sw
HtO 85
sw nw
to nw
ne h
11 W 9C
ne ue
uw ne
sw ue
ae ne
w se
e se
ne nw
e nw
14
. ,vj
!1
2 70
2 70
4 75
5 30
5 93
9 24
53U
5 39
5 39
5 39
5 3!)
539
5 39
3 39
5 39
9 24
5 :tl)
5 07
5 07
5 07
3 07
5 07
5 07
5 67
5 07
14
15 :
do
15 35
15 40
10 44
20 40
20 40
do
20 40
do
do
do
do
22 40
do
do
do
24 40
do
do
do
do
do
do
do
o 39
.i tt -
"39
5 39
7 40
COS)
0 40
0 49
0 49
7 18
6 35
6 35
0 09
1131
0 35
0 31
7 61
6 27
6 22
0 09
3 31
609
6 27
6 09
0 09
0 35
(78
7 40
5 "
6 09
609
609
6 09
6 09
6 09
009
6 09
6 09
009
609
0 09
6 09
009
609
6 09
5 40
5 40
do
do
do
do
do
do
do
27 40
do
do
do
do
do
do
2S 40
do
do
do
30 40
do
do
do
40
40
TOWN OF JACKSON.
lie re
liw ae
sw se
e so
XWNW
xesw
Lot 'J
Lot I
SffXW
Descrip- 3
tlon. - o sr
S s :)
, 11 39
12 11 39
S 13 5 78
12 13 39
4 14 39
11 14 39
12 14 39
13 14 39
U 14 39
15 14 .T0 5S
IB 14 39
17 14 39
18 14 39
11 15 7 32
12 16 39
16 IS M
spK seK
sw4 neK
seK n-'K
neK nw;,
nwK nw',
neK ne''4
nwK ne,
swK neK
neK nw,
nwK nwK
swk nw4
seK nwK
neK swk
nwJi sw",
nw, se,
nc neK
ny, neK
swK ne4
eK neK
iwk nwK
un, uw;
do
do
do
do
do
do
32 40
do
do
do
do
do
40
nwK !w, do 4 28
Mi, s.w ', do 4 13
neK -p'i do 4 13
11 w, ,(',, do 4 13
sw ", xcK do 4 13
p', pK do 4 41
np',4 11 wK 33 10 4 28
nK nwK do 4 13
sw"4 nw", do 4 13
nw "4 swK do 4 13
,neV, ne'4 34 40 5 30
XWK ne'4 do 4 09
ne'4 tin J, do 4 09
nw", nw4 do 4 09
swK nwK do 4 75
seK "wK do 4 8!)
110K neK 33 40 4 09
nw,' neK do -1 69
swK ne''i do 4 09
seK n K do 4 09
neK nvA do 4 09
nwK nwK do 4 60
swKwK do 4 0!)
sp'4 nwK do 4 09
I1UKROWS riSKt'INCT.
Tonin 10. KanjiP 2 tu.
wK neK 2 40 5 19
seK nA do 3 16
neK swK do 3 60
scK swK do 3 97
neK seK do n 49
nw' s!'4 do 3 00
swK "'e'-i do 3 00
soKe-, do 3 0(5
noK "C, 3 40 3 60
nw'4 neK do 3 60
nw"4 neK do 3 60
spK iip", d 3 00
iipK nwK do 3 00
nwK nwK do 3 00
swK nwK do 3 00
sp'4 nw4 do 3 60
neKwK do 3 CO
se sw'i do 3 66
neK n wK 4 11 5 9S
nwK nw"i do 7 47
WK 11" ii 52
spK nWK do 3 62
ipK swK do 7 04
n'K swK do 5 S2
swK sw-K do 5 82
se, "WK do 3 2
neK neK 5 40 3 82
nwK neK do 5 82
swK neK do 3 82
se)4 lie,' do 5 82
neK nwK do 5 82
11 wK 11 wK do 5 82
swK nwK do 5 82
se, nwK do 5 S2
ne, w4 do 5 82
nwK v.-K do 5 82
swK swK do 5 82
seK w W do 5S2
neK sej , do 5 82
nwKse',' do 5 82
swK se, do 5 82
soK sp, do 3 82
swK s'K B 4 "82
eK seK do 5 82
n-K tie.1, 7 40 5 82
11 W", ne, do 3 82
swK IU'K do 5 82
sef iipK do 5 82
neK nwK do 5 82
nwnw 7 40 5 82
sw nw " " 6 JS2
se nw " 5 82
ue sW " " 5 82
11 W sw " " 3 82
swsw " ,k 5 82
sp sw ' " 5 H2
ne se " " 5 82
nw se " 5 82
sw se " " 5 82
ne ne 9 5 82
nw 11 a 5 82
sw no " " 5 82
se ne ' " 5 82
ne nw ' 5 82
nwnw " 5 82
sw nw " " 5 82
sp nw ' " 5 82
ne sw " " 5 82
nw sw ' 5 82
hW sw .1 82
sp " 3 82
' ne se ' " 5 82
nw se ' 5 82
sw so " " 5 82
se ,? " 5 82
ne lie 10 ' 3 GO
liw tie ' 5 44
W up ' 3 66
se ne " " 3 60
sw tie 11 ' 3 06
se ne " " 3 00
ne nw " ' 3 GO
nw hip 3 06
sto-tiw " " 3 66
se ins ' " 3 00
ne sic " " 3GG
mo sw " " 3 66
swsw " ' 3 GO
so sw 40 3 06
ne se " 3 66
ntose " " 3 66
stcse " " 3 06
se se " 3 06
tie ne 12 " 7 (
ntc ne ' 8 60
sw ne " 3 06
se tic " 3 66
ne se " " 8 85
ntose " "3 66
stoso " " 3 66
se se " " 3 00
ne ne 13 " 3 00
nw ne ' " 3 06
sic tie " " 3 06
se ne ' ' " 3 GG
ne nw " " 3 60
nw uw " 3 66
sw uw " " 3 06
se nw " ' 3 66
ne sto " " 3 66
nwstc ' ' 3 66
sw sw ' " 3 66
sesw " 3 66
ne se 4 yeO
uw se ' r, 66
sw se ' " 3 66
sc se " 3 66
w nw 14 " 4 88
se nw " ' 3 66
ne sw " " 3 97
nw sw " " 3 66
sw sw " 3 66
so sw ' 3 06
ncne 15 " 3 66
nw ne " " ,166
sw ne " ' 3 06
sp ne " ' 3 06
ne nw " " 3 60
nw nw " " 3 66
sw nw " " 3 66
e nw " ' 3 66
ne sw " 3 66
iff sw 4 .. 3 go
w w ' 3 66
i w 4 11 jug
UP so
nw se
sw SP
e si
ne uw
nw nw
sw 11 w
sc nw
tic sw
11 w w
sw sw
se sw
ue s
nw se
sw se
se se
ne up
so ue
ne ue
nw ne
sw ne
se ae
no uw
nw nw
sw nw
se nw
tin sw
nw sr
SW 8W
se sw
tie se
uw se
sw sp
se se
ne sw
nw sw
sw sw
se sw
ne ne
nw no
sw ne
se ne
uo uw
nw uw
sw 11 w
se 11 w
ne sw
nw sw
sw sw
se sw
ne so
nw se
sw se
se se
nw ne
sw ne
c ne
ne un
swK nw,
se nw
ne uw
uw nw
w nw
se uw
ne sw
ne se
nw se
sw se
se se
ne ne
nw ne
sw ne
se ne
ne nw
nw nw
uw sw
sw sw
se sw
nw se
8W se
se se
ne ne
se ue
ne ne
uw ne
sW no
se ne
ue nw
nw nv
bW 11 w
se 11 w
ne aw
nw sw
sw hW
se nW
ne ss
nw se
sw se
se se
ue ue
nw ne
w ne
se ne
ne nw
nw uw
sw uw
se 11 w
11 w sw
sw sw
ne se
nw se
sw e
se se
ne ne
nw ue
swK neX
seK neK
ne nw
nw nw
sw nw
se nw
ue bw
nwsw
sw BW
Be 8W
neK se
nw se
sw se
se sc
nw ne
sw ne
seK neK
neK mv4"
nwK awlA
swK nwK
se nw
ne sw
nw sw
avr bw
se sw
ne se
nw se
sw se
se se
nw ne
sw ne
ne uw
se nw
no bw
nw sw
aw sw
se sw
SW 86
se se
ue ne
uw ne
w u
e nc
ue nw
b nw
w iivr
18
4.
19
19
..
t.
u
20
4
.4
21
4
40
40
,4
44
40
40
22
3 06
3 00
3 Mm
3 00
5S2
5 82
3 82
582
3S2
3 62
5 82
5 82
5 82
5 82
5 82
5 82
7 05
3 82
4 80
4S0
4 SO
480
4 80
466
480
486
486
486
4 60
4 80
4 80
480
486
486
7 29
4 80
486
486
486
4 86
4 86
486
4 86
486
480
486
486
486
466
486
486
486
486
460
5 22
22
24
26 40
- 40
27 40
5 22
5 22
322
44 6 22
" 5 22
" 3 22
' 3 22
44 p
" 3 22
"3 22
5 22
5 22
522
5 22
5 22
322
5 22
3 22
0 22
522
522
3 22
022
5 22
5 22
322
5 22
3 22
522
522
522
3 22
522
522
40
40
40
40
27 40
29 40
29 "
30 40
40
30
30
30
30
31
fcfc
31
40
44
44
322
5 22
3 22
5 22
522
522
5 22
3 22
5 22
486
486
486
486
4S
480
508
486
508
480
46
486
4S6
480
729
486
8 10
486
810
486
5S8
450
4 66
486
9 72
1134
486
486
608
486
44
1,
4 .,
44 t
41 4k
l (4
4k 44
4. 44
do
do
do
32 40
do
do
do
do
do
do
do
11 11
ii 44
33 40
do
do
do
U
do
do
5 22
5 22
5 22
5 22
5 22
5 22
522
5 22
9 57
5 22
5 22
522
696
5 22
5 22
522
5 22
5 22
3 22
5 52
8 22
696
6 22
5 22
522
322
5 22
522
S'JC
se nw
ne
nw w
v sw
ge sw
ue se
nw e
sw se
se se
ne ne
11 w tie
sw ne
se up
11 w w
ue nw
se nw
no sw
nw w
sw sw
sc sw
ne ne
nwK neK
sw ne
se no
neK nwK
nw nw
sw nw
BPKnwK
ne sw
nw sw
sw sw
seK swK
ue se
Uw se
Sw se
He se
KANVI.J.K rKKCINCT.
Town 20. Kanse 2w.
do 3 22
do 5 22
do 5 22
do 5 22
do 3 22
do 5 22
do 5 22
do 3-22
do 3 22
84 40 3 22
do 3 22
do 5 22
do 3 22
do 4 13
do a 22
do 5 22
do 5 22
do 5 22
do 3 22
do 5 22
33 40 5 22
do 5 22
do 5 22
do 3 22
do 5 22
do ft 22
do 5 22
do 5 22
do 5 22
do 5 22
do 5 22
do 5 22
do 5 22
do 3 22
do 3 22
do 5 22
nc ue
nw ne
sw ue
se ne
ne nw
nw nw
sw nw
se nw
ne sw
nw sw
SW 8W
se sw
no 11 w
nw uw
sw nw
se nw
ue sw
nw sw
ue ne
nw ne
sw ne
bo ne
ue sw
nw sw
8W8W
sesw
ne se
nw se
sw Be
se se
ne ne
nw ne
aw ne
se ne
ne nw
nw nw
w nw
bc nw
ne sw
uw sw
w w
se aw
ne se
nw ne
aw se
se se
ne ne
nw ne
sw ue
se ne
ne nw
nw nw
sw nw
e nw
ne se
nw se
sw se
ae se
ne ue
nw ne
w ne
se ue
ne nw
bw uw
sw nw
se uw
ne sw
nw sw
w w
sesw
ne se
n se
sw se
se se
ne sw
nw bw
aw sw
se sw
ne se
nw se
se se
aw se
ne sw
nw sw
sw sw
se sw
ne se
nwse
sw se
se se
ne nw
nw nw
sw nw
se nw
ne avr
nwsw
sw w
se sw
nw se
sWse
ue ne
nw ue
sw ne
se ue
ne uw
nw nw
sw nw
se nw
ne sw
nw sw
BW BW
86 tX
ne ae
nwse
iw se
ae se
no ne
nw ns
w na
ae ne
ne w
uw w
1
44
33
40
44
33
14
40
44
44
8
44
4
41
5
41
44
44
33
41
40
14
40
i
33
40
40
40
38
11
40
do
4 (I
740
l. 41
40
do
40
44
38
4l
40
40
14
41
11
U
14
(I
14
44
44
14
44
15
17
44
11
14
18 "
44
.4
4
II
4t
19
3 31
2 90
374
3 50
2 21
2 21
2 68
2 6S
2 68
2 68
2 08
2 08
2 21
2 21
2 08
2 68
2 80
280
2 31
231
280
2 80
280
2 t0
366
2 80
2 80
2 80
280
2 80
2 80
300
280
280
2 80
2 66
2 66
2 80
2 80
2 66
266
2 80
2 80
2 SO
2 80
2 80
2 80
280
280
2 80
280
2 60
280
2 80
280
2 80
2 80
2 80
2 08
2 68
268
208
2 6S
2 68
2 68
2 68
208
2 0
2 08
208
268
2 68
208
208
2 65
2G8
2 08
2 08
208
2 68
208
2 08
2 08
2 68
2 08
2 68
2 68
2 08
208 '
2 08
3 10
3 10
3 16
3 16
2 80
2 80
2 SO
2 80
2 80
2 80
3 16
3 16
3 16
3 16
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
280
2 80 -
2 80
2 so
2 60
2 60
2 80
2 SO
4 07
sw sw
sp sw
nw sp
sw lie
se no
ne nw
nw nw
sw nw
se nw
tie sw
nwsw
sw sw
sp Sw
lie se
do
do
do
2 40
do
2 47
do
2 40
2 40
do
do
do
do
do
do
do
do
4 40
do
do
do
do
5 43
4 13
4 13
4 13
6 09
6 00
11
14
20
11
44
7 14
714
7 IS
609
639
8 27
609
6 09
6 0S)
6 09
609
60S
543
434
434
5 12
434
530
512
5 21
40
2 S3
2 Mi
2 85
2 SO
2 SO
2 SO
2 8(1
2 SO
2 Si
2 60
2 80
2 80
2 60
2 9S
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
JOS
2 08
2 08
2 68
2 6S
2(W
2 (S
2 68
2 6S
2 68
2 08
2 OS
2 08
2 08
2 68
268
2 68
2 68
2 08
208
2 68
28
102
3 02
2 08
2 68
2 68
2 68
268
2 68
2 08
2 08
2 6S
2 68
2 08
268
7 71
2 68
3 02
2 08
918
2 08
nw e
sw e
sp se
sp ne
nw sw
sw sw
ne se
se se
uw ne
sw ue
ne nw
nw nw
sw nw
sp nw
ne sw
nw iw
sw sw
sP sw
UP ii"'
se ue
sw s
se se
ue ne
nw no
sw ne
se ne
ne se
nw se
sw se
no ne
nw ne
sw se
se se
lie ne
swnu
se ne
tie nw
se nw
ne sw
se sw
ne so
nw se
sw se
ne ne
se ue
ue nw
se nw
ne sw
sc 8W
ne se
se se
ne ne
nw ne
sw tie
se ne
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
Lota
Lot 4
Lot in
Lot in
ue ne
uw ue
w ne
se ne
lie nw
nw nw
sw nw
se nw
nesw
uw nw
Lot 1
4. ;
nw n
sw tie
ae ne
ue se
nw se
sw sr
e sp
Lot 1
Town 18,
ue nw
nw uw
w nw
e nw
ne tie
uw ue
sw ne
se ne
ne nw
nw nw
bw nw
se nw
ue ue
uw no
sw ne
sc ne
ne nw
nw nw
sw nw
se nw
XE SW
nw sw
sw sw
se sw
XESE
XW "
SW
iE
XE XE
XW
SW
SK '
XEXW
XW XW
SW
SE "
XE SW
XW "
SW "
SE
XE SE
XW "
SW SK
SE
XE XW
XW "
sw u
SE "
XE SW
XW "
SW "
SE SW
ne se
nw a
w ne
so ue
nw nw
avr nw
ae uw
ne aw
a aw
44
44
41
I
5
5
5
5
511
2 13
4 34
4 34
1210
434
434
5 00
667
333
4 66
434
3 47
347
434
do
do
do
do
6 46
do
B 31
40
7 40
7 32
do
7 40
do
7 23
do
8 40
do
do
do
9 40
do
do
do
do
do
do
do
do
do
10 40
do
do
do
do
do
11 40
do
do
do
11 23
44
41
(4
14
aw n w
se nw
up sw
nw' sw
sw w
se sw
ne
nw o
sw se
se se
ne sw
XW SW
sw sw
Sp sw
sw ne
sc ne
ne nw
nwnw
8wuiw
se uw
ue sw
nw sw
se sw
ne se
nw se
sw se
se se
tie iw
uw sw
sw sw
sesw
ne ne
nw ne
iw ne
se ne
ne nw
nw nw
sw uw
se nw
nesw
nw sw
SW sw
se sw
ne 8e
nw se
sw se
se se
ne ne
nw ue
sw ne
e tie
aw ne
se ne
tie nw
nw nw
w nw
se nw
tie sw
nw aw
sw 9W
se sw
ne &e
nw se
sw sc
se se
tie ne
nwne
sw ne
se ne
aW nW
se nw
ne sw
nw sw
sw gw
sesw
ne se
nw se
sw se
e se
nwnw
nw nw
aw nw
se uw
ne up
nw ne
'e ne
p ne
XEXW
XWXW
SW XW
SE XW
XE SW
XW SW
SW SW
SE SW
XE SE
XW SE
SW SE
SE SE
XE XE
XW XE
SW XE
SE XE
XE XW
XW XW
SW XW
SE XW
SW XE
XE XW
XWXW
SW XW
SE XW
XE SW
SW SW
SESW
XE SE
XW SB
MONROK
Totnn 17,
ne nc
nw ne
W HR
ae ne
bw sw
434
3 13
lloTi
4U4
434
4 54
4 84
434
434
4 34
434
434
434
4 34
434
434
4 34
6U9
009
740
009
609
609
609
609
BP
6"09
609
609
379
36i
4 "?
Ib
30
565
150
106
2 90
233
434
4 34
4C4
4 34
434
454
4S4
390
4 34
434
004
6 02
3 47
3 07
434
3 57
3 57
369
434
2 24
II
1(
41
20
(4
27
14
44
2 68
2 68
2 08
2 08
2 08
2 68
2 68
2 08
2 6.X
2 68
2 08
268
2 68
2 6S
2 0S
3 29
2 93
2 80
260
280
2 SO
2 80
2 80
2 60
2 80
2 80
2 SO
2 60
2 SO
2 80
2 80
2 80
2 80
2S.)
2 80
2 60
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
280
280
11 10
3 16
280
2 80
JbO
2 60
2 80
n
11
12
12
12
12
10
10
16
1U
17
24
27
40
84
54
10
9
24
15
40
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
2S 40
do
do
do
29 40
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
31 40
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
32 40
do
do
do
33 40
do
do
do
33 40
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
34 40
do
do
do
do
do
do
do
35 40
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
17 32
17
IS
18
00
32
40
33
do
18 34
18 40
19 21
Kuti,e 3w.
1 37
1 36
1 40
do
2 40
do
do
do
do
do
do
do
3 40
do
do
do
do
do
do
do
3 40
do
do
do
do
do
do
do
5 40
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
6 40
do
do
do
do
6 36
do
8 40
do
do
7 40
do
1 as
7 30
7 40
do
do
459
447
4 97
7 64
6 75
4 97
4 97
497
497
497
49"
497
4 97
4 97
497
4 97
497
497
4 97
4 97
497
497
497
4 97
497
4 97
4 97
4 97
409
40J
4 W
469
469
4 09
4 6.1
4 6.9
409
4 69
4b9
469
469
4 6.1
469
4 69
9 72
4 6.1
6 7a
469
469
42
4tS
469
804
4 69
469
469
4J8
42B
4 69
409
4t
280
2 80
2 80
2 80
2 60
2 80
2 80
2 80
2 80
2 80
3.VJ
2 08
2 68
J 6S
2 68
2 08
2 08
20
268
2 08
2 08
2 08
2 68
2G8
268
2 68
2 68
263
PRJCCINCT.
Range 3 m.
40
4 13
1 42
1 40
do
do
434
4 13
4 13
4 13
sw;sw
SP MV
np st
ii w M
sw sp
se so
ue up
nw up
w IIP
sp ue
IIP lu
ll w ne
sw ue
e no
ue 11 w
nw uw
sw 11 w
e nw
111- SW
it w 1
sw sw
se sw
np s
nw se
aw se
se se
tie sw
nw .w
sw sw
sesw
nc up
nw ne
sw ne
sc nc
tie nw
11 w n w