The Columbus journal. (Columbus, Neb.) 1874-1911, October 06, 1880, SUPPLEMENT, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ne!w: 9
11 WW BVW "
10 2fi
" 2 25
It
it
it
4l
i
10
2 25
2 25
5 SO
0,1
'3 01
J 01
' 2 STi
44 2 2Ti
44 2 S.i
44 2S5
44 2 1!)
44 2.T)
4- 2 S."
44 5.")1
44 2 HI
sw se
se sc
11 w nc
hW nc
se ne
ne nw
11 w 11 w
sw nw
se nw
ne sw
nw sw
MV MV
M hW
ne se
nw sc
vV sc
e c
.MV SI!
se he
111' IlW
IlW IlW
mv nw
se 11 w
ne mv
nw sw
sW sw
se sw
111 hC
11 w se
sw se
sc m:
sw r.w
se nw
ne mv
n w sw
MV sW
hi' SW
lie se
nw se
mv se '
se sc
11 c nc
11 w 11 c
,hV ne
se ne
ne 11 w
nw nw
hv nw
se n w
nc sw
11 w sw
sw sw
se sv
nc e
'nw se
sw se
sc se
ne ne
11 w 11 c
sw 111'
c ne
nw 11 w
mv 11 w
III MV
11 w hW
sw MV
l xW
in -e
11 w sc
SC hf
w se
MIKLI. CUK
low 11 IS,
iiw ne
SW 111'
se ne
ne 11 w
11 w 11 w
sw 11 w
se 11 w
ne sw
nw sw
s MV
s sw
ne se
nw sc
sw e
se hi;
sW sV
e sV
IIW MV
SW hW
111 III!
uw ne
sw ne
se ne
ne nw
n w nw
ne sw
nw sw
sV slV
si'sW
111 se
11 w se
m e
sw hC
lie 11 w
11 w nw
ne se
IIW s(i
in nV
11 w IlW
sw n w
se nw
ne sw
nw sv
SW sW
11c ne
nw ne
SW HI!
se ne
ne nw
uw iiw
sw n w
se u w
lie sw
nw sv
s w sw
se sv
nc nc
nw nc
sw nc
se nc
liw ue
sw ne
ne nw
nw nw
sw uw
se n W
uese
uw se
sw sc
se se
ue nc
nV ue
sw ne
nwsw
lie 11W
mv nw
nesw
uwsw
sw vr
se sw
nc se
uw sc
sw oC
se se
lie nw
uw nw
lie ne
UW lie
swji bWji
se4 mvM
neVi he,
nwtf beK
swJi seK
seK efc
nwK nek
swK K
f.)4 neK
n Ji nwK
Mi nw4
sej nwK
uetf "'M
sWj-i hWj,4
fK w
iwVi se4
n w J4 sej
nwM n-j4
bcJA se4
nt'K nw 'A
nwJ-4 nwjf
se4 nw4
swy, e4
SC,4' sCji
neK "WK
nw yx liwy
SW4 nw
M'J-i nw'4
lie4 sw
711WJ4 lA
2 01
2 01
2 01
2 01
2 01
2 01
2 01
2 01
2 10
2 10
2S5
2 4S
2SS
2 4(i
2 40
241'
2 .H
1
ib
12
14 "
- 39
40
so
38
40
swi-i sw
l
set
J'l
Wi
2 ;-
3 40
2 .Vi
2 :iTi
2 :."
20o
20s
2 OS
2 OS
2 US
2 OS
2 0S
2
2 US
2 OS
204
2(K5
2 08
2 US
2 OS
2 OS
4S.
2&2
2 US
2 IW
S70
2 04
S40
S SO
3 40
S 10
s2
S 4li
S 40
SS-
S40
o40
S40
S 40
S (
S 40
S40
S 40
7 20
2:
2 s:
2 Ml
s :o
s ."o
S thi
S I'm
2 01
2 01
2 01
2 01
2 01
it 10
S 12
2 01
2 01
2 01
2 01
2 01
2 01
2 01
2 21
2 S2
2 ST
2 82
2 .V2
2 .'-I
2 SS
2 ;!"
2 ;w
W
t.
se4 se;.,
iiwji-nw4'
SW4 WA
ne ncH
SWjr IIUJ4
se4 11CJ.4
licJ4 nw,4
nwK "wtf
SWj-4 nw
se4 liw J4
11(4 SJ(t
HWi SW4
sw J4" sw J
si:, swk
15
bb
17
neVi sej
nw yt seJ-4
sw J4 eh
SW 4 MV A
sej bwVi
in .'4 sc,,
nw V,' -I'Vi
sw u
se se
lie 111
11 w m:
mv ne
he ne
no nw
nw 11 w
hW 11 w
hC 11 w
ne sw
nw SW
SW Sff
he sW
ne .e
nw se
SW hi'
se he
lit ne
nw lie
mv ne
se lie
ne 11 w
nw uv
nw sw
mv w
ne lie
nw ne
sw no
hi ne
ue nw
n w 11 w
bW 11 W
hf IIW
ne sW
e sw
lie se"
nw so
sw se
c se
ne ne
nw ne
hW 11 e
se ne
III' hU
11 w se
w se
se .-e
ne ne
hW ne
11 e 11 w
uw 11 w
ne mv
nw v
hW MV
hi! MV
ne e
se se
ne ne
11 w ne
mv no
se ne
no nw
11 w nw
mv uw
se UVV
ne mv
11 w sw
hW sW
se MV
11c se
nw sc
MV he
is ::i
44 a: 1
40
44 so
l!l 40
so
40
20 so
10
" so
21
.1
22 SS
so
40
:ai
;w
40
44 SO
" ss
2S 40
21
2S.i
2:".i
2 S5
2 ;!.-)
2 41
2 ;n
2 ;:
2 .VI
S 2.-
2 :--.
2 :;5
2 .."1
2 :.-
2 s.
2 Xi
24
b4
u.)
2 ;.)
2 ST.
2 :,-
2 ST.
2 02
2 01
2 70
f 20
1 ))
2 i;I
2 70
r 20
2 Jr.
. so
2 3.1
2 4S
8 02
8 02
2 :
2 8Ti
2 35
2 ST.
2 Xi
2 85
2 35
2 85
2 0S
2 S3
se .e
ne 11c
uw ue
sw ne
he nc
UCsVV
UW hV
sw MV
.-e sw
ne se
nw sc
ne nc
nw ne
sw ne
sc ue
ue nw
nw nw
MV nw
sc nw
ne sw
nw sw
VV sW
m hW
ne se
UW se
20 :c
.1
1
30
u
40
44 SO
21 30 2 35 sene 14 40 0 07 sw sw ."53 40 0 70
44 2 35 uese " 44 0 10 sc sw "4 44 0 70
20 ' 2 01 nc nc 15 ' 0 50 nc nc 34 ' 22 45
: ' 2 01 nw ne 4 44 0 50 nw nc 44 '4 7 82
44 " 2 01 sw sc 44 0 10 sw ne '4 u 0 10
" " 3 40 se sc ' ' 0 10 u ne 44 " 0 10
" 44 3 40 nc s 7 0 70 ne uw ' " .0
44 3 10 nw sc 44 " 0 70 nw nw " 0 10
44 4' 3 40 sw se 44 44 0 70 sw nw 4' 44 ( 10
' 44 8 10 se sc 4t 0 70 si mv 44 " 0 00'
4 4i 3 10 uw nc IS 44 0 SI sv se 44 4 0 10
4 4' 8 40 sw ne 4 44 0 7o si .se " 44 010
4 4 8 40 sw uw 44 7 04 STKAnsj l'KKCiNirr.
4 " 2 0l hcuw " ' 0 70 , . .,
' " 2 01 nesw ' 7 24 Town 10, Uauge 1 west
" ' 2 01 uw sw '4 " 0 70 ne nc 1 40 4 02
4 2 01 mv sC ' 0 ) nw ne do 4 02
80 " 5 iIS se se 4 ' 7 21 sw ue do 4 02
" 4' 8 S5 sw up 20 7 01 se nc do 4 02
31 '4 8 10 se w 4 "1100 nc nw do 4 02
3 40 ue nw " " ! '.'I' uw nw do 4 02
" 3 40 enwliw "20 3 35 mv uw do 4 02
" 3 40 y. nw nw 8 35 se nw do 4 02
44 3 .sS K'i'sw nw ' S 35 nc s' do 4 02
" 4 S.sS W', sw nw 44 '4 3 35 uw sw do 102
44 44 8SS .se nw " 40 0 70 sw sw do 4 02
44 " 8 .ssj no hW " " 0 70 sc sw do 4 02
44 44 3SS lice " 4' 0 70 ne se do 4 02
4 ' 8ss uw sc 4 ' 0 70 nw he do 102
44 " SSS mv M! " 44 0 70 sw sc do 102
' " 3 .sS se sc ' " 0 70 sc sj do 1 02
32 " SSS sw nc 21 4- 7 04 w w 2 40 4 02
4 4 SSS se ue " " 0 70 se sw uo 4 02
" " 3 NS sw uw 4 4 0 70 ue se do 4 02
44 " S 8S se nw 4 4' 0 70 nw sc do 4 02
4 8 s.S iiL. sv' " " 7 SI mv sc do 4 02
44 8 SS uw mv 0 70 so sc do 4 02
44 " 8 SS sw sw 44 ' 0 70 ue nw 3 SO 8 02
, " 4 SO se sw '4 " 0 70 nw nw do 8 02
". 8 05 lie se " 0 70 sw nw 8 10 4 02
" 8 Ki uw se , 4 44 21 7S se nw do 1 02
83 2 OS sw sc " " 0 70 nc Jw do 4 02
" 4 2 US se se " U 70 nw mv do I C2
" 4' 2 US ue uc 22 40 0 sS sW MV do 4 02
" 2 US uw ue " " ' 40 se sw do 4 02
4 2 (W sw uc " 44 0 10 bw se do 1 02
44 2 US se ne 4" 4' U 10 3e sc do 4 02
" - 2 (W mv uw 44 t4 U 20 ne nc 4 10 5 OS
" 2 0S so uw ' 44 0 10 uw ue do 8 05
4 ' 2 US ne sw 4t 44 0 10 ue nw do 3 57
44 44 2 0S nw sw " " 0 10 iiw iiw do " 3 00
' " 2 US uc se " 44 15 tj m ne 5 40 3 OS
" 2 OS se e 44 44 0 SS sw sw 0 10 8 42
' 2 US ne lie 28 44 U 10 sc sw do 8 42
4 " 2(iS sw uc " 44 U 10 ue lie 7 40 8 42
2 Us. se ne 44 " 0 10 nw in do 8 42
" 2 US w nw 44 '4 U 10 sw ne do 8 42
85 " 2 Us sw nw " 44 U 10 se uc do 8 42
" 4 2 US ne su " 44 0 10 e nw do 8 42
" 44 2 OS nw mv 4 " 0 10 uw nw do 3 42
44 " 2 US mv mv 4 0 10 mv uw do 3 42
44 " 2 liS se sw " ,0 10 se nw do 8 12
2 0S ne se " 0 10 nc s-' do 3 42
" " 5 80 nw.se ' 44 0 10 nw se do 3 42
44 " 2 OS sw se 44 " U 10 sw sc do 8 42
" 2 Us se so " " U 10 se se do 8 42
" " 2 US .sw uw 24 " U 10 nc se S 40 8 71
2 0 si" nw .i nw sc do 8 71
44 44 2 OS ue sw 44 " 0 10 sw se do 8 12
"- -4 2 OS u w s 4' " (i 10 sc sc do 3 42
44 " 2 Iks sw mv 44 4 U 10 ne uw 'J 10 3 42
kk, lT.KU'r. scsw 4 " 0 10 nw nw do 3 42
H:un;! Iw. mv ue 25 U 10 sw nw do 3 42
1 10 5 00 .se ne " 44 0 10 sw se do 8 42
" 5 00 mv nw 44 4 0 10 ne se do S 42
5 '.'0 s1-' nw ' " 0 82 se se do 8 4'.'
44 " 10 US n,. sw " " 0 10 ne nw 10 40 5 7
" 0 50 mv sW u 10 nw uw do 4 20
" 4 i(5il sw sw 44 0 10 sw nw do 4 02
44 0 50 nc se 25 40 0 10 sc uw do 4 02
44 " 0 50 nw se 4 0 10 scsw do 4 02
" " o.'iii mv se 0 10 sw sw do ( 70
" 0 50 si; se " 0 10 sene 11 40 4 02
" " 0 50 in; ne 20 4 0S4 ne nw do 4 02
44 44 5 00 se nc " 0 10 nw nw do 1 02
44 " f ihl nc iiw 44 44 0 01 se nw do 4 V2
44 " 5 00 nw uw " 0 10 sw svv do 4 02
. 4 4 5 00 - nw 4 44 U 10 e sw do 4 80
2 " 0 5.1 se nw " 44 0 10 ne se do 4 02
" 0 50 nesw " " 0 11 nvv si do 4 02
4 " 7 17 nw &w " " 0 10 sw sc do 4 02
" 4 U 70 se sV 44 " 0 10 sc se do 4 02
5 41 U S7 ne st; " .U 10 sW e 12 10 5 S7
44 " 0S7 nw se " ' U:i5 s-' se 'do 4 20
4 40 0 70 sw se 44 " 0 10 ne lie 18 40 4 02
44 10 0 70 se he " " U 10 nw ne do I 10
44 41 S7 11c lie 27 " U 10 mv lie do 4 80
44 " 0 S7 sV 111' " 44 ( 10 ne nw do 4 10
" 10 U 70 se ne " 44 0 85 uw nw do 4 02
44 070 ne nw 44 ' 7 SS w nw do 4 80
44 " 0 70 nw nw 4 0 10 se nw do 5 30
44 u 0 70 MV "W " 4 J' 10 lie sW do 4 02
44 44 0 70 se nw " '' 0 10 nw sw do 4 02
44 " U 70 ne MV " 44 0 10 ne se do 4 00
44 " 0 70 nw sw " 44 0 10 nw se do 4 02
44 " 0 70 se hV " 44 0 10 sw se do 4 02
U 44 7 20 sV bW " 4 0 10 sC s, do 4 02
44 " 0 70 nc se " " 0 10 ne nc 14 40 4 20
44 " 0 70 uw se 44 4l 0 10 nw lie do 4 21
44 " 0 70 sw se 44 " 0 10 sw uc do 1 02
7 " 0 70 se se " 0 10 sc nc do 4 10
44 30 0 54 nc ne 2S 0 70 nc uv do 0 70
44 " 0 54 nv ue ' " 0 70 nw nw do 102
44 40 0 70 sw ue " " 0 70 sw nw 14 SO 8 02
44 " r 70 ne 11W 44 " U 70 sc nw H 40 4 IS
44 .'Ki 0 54 nw u0 " " 0 70 ne sw do 4 OS
" " 0 54 sto nw " " 15 50 nw sw 14 SS 7 17
.S 40 U 70 se nw " 44 U 70 vv sw do I OS
' 44 0 70 nesw 4l 44 0S7 sesw 14 SO 3 02
44 " 0 70 nw hW 44 4 0 70 nc sc 14 40 4 20
44 ' 0 70 hWhW 44 30 0 03 nw se do 5 70
44 " 0 70 se sw 40 0 70 sw se do 4 02
44 " 7 01 ne se " ' 0 70 se se do 4 12
44 4 0 70 nw sc " " 0 70 nc nc 15 40 4 02
44 44 0 70 s?o se " ". 0 70 nw uc do I OS
44 " 7 37 se se " 44 0 70 sc lie 15 30 4 10
44 ' 0 70 ue ne . 20 " 7 U4 nw nw 1" 40 4 30
44 l 70 mo uc 44 44 0 70 sw nw do 4 30
44 ' 0 70 sw lie " " 0 70 se uw do 4 02
0 " 0 70 se ne . " " 0 70 nc sw do 4 20
44 4- 0 70 nc sc " 44 0 70 nw mv do 4 10
44 ' 0 70 nw se 44 ' 0 70 sw sw do 4 02
44 4t 0 70 nw nw 30 44 7 35 sc sw do 4 02
10 44 0 50 swnw " " ( 70 nc se 15 30 3 02
44 " 0 50 ue sto " 4' 0 70 , nw se do 8 02
" 44 0f0 nwsw 4 44 0 70 swse do 8 92
44 " 0 50 ne se 4i 44 7 04 so se 15 3S 8 2
44 " 0 50 mo sc 44 0 70 nc nc 17 40 8 42
44 " 0 50 w sc 44 '4 0 70 Mv nc do 8 42
44 " 0 50 se se 4i " 7 .'57 ne nw do 3 42
44 " 0 50 nc nc 81 " 0 70 nv nw do 3 42
44 44 0 50 nw ne " " 0 70 sw nw do 0 12
44 " 0 50 , ne 4 " 0 70 se uw do 8 42
11 " 0 50 sc ue " " 0 70 ne mv do 0 84
44 " 0 50 sw- nw 44 44 0 70 se sw do 3 50
" 0 50 se nw " " 0 87 nw sc do 3 42
44 44 b5o ncse 44 44 0 70 swse do 3 42
12 44 0 01 nu nc 82 '4 0 70 se se do 3 42
44 " 0 50 .sC ne ' 0 70 nw se 18 40 8 42
44 " 7 10 ne nw " 0 70 sw se do 8 42
44 " 0 50 nl0 uw ' 4 7 82 nc nc 10 4,0 5 34
4 44 0 5o Ue sw " :' 0 70 nw uc do 5 34
44 " 0 50 nwsw 44 44 0 07 sw nc do 5 34
" -" ,!s uese 44 4 0 70 sene do 5 34
44 " 5 00 v se " -" 0 70 ne uw do 5 34
" 5 00 sw se " 4' 0 70 nw nw do 5 34
5 00 se se - 44 " 0 70 sw uw ' do 5 34
IS - 0 50 Ue nw 38 ." 8 04 se nw do 5 r4
4 " 0 50 nw nw " 0 70 ne sW do 5 34
14 " 7 01 sw nw " 44 10(C nwsw do 5 34
0 50 sc nw " ' 7 55 3w w do 5 34
sesw 10 40 5 34 se iiw 4 10 '.i 52 IIW UO 215 10 380 Lot 4 19 34 5 S3
nose do 5 31 d 573 sw ne do HSO SS. ,!), 40 J?!!
uw so do iiSl . ,-, .,-.- c .-! Of M. &W do 7 50
suSe do 5 34 ,lw su l ? 2 sene do .,80 SB sw (to 7fl0
scse do 5 34 swsw do 410 nenw do 3b0 xe SSK do 7 88
ne uc 2J 40 5 81 sc sw do 3 GO nwiiw do 3 SO NW " do 750
nw ne do 5 84 nc se ,J0 ..() sw uw ,10 3 SO su' " a T
?,Ve do 58 o ijj0 euw do 3S0 xV 20(,40 IS
nesw do 0 01 swse do Ao'2 nesw do .it0 SE .. ,io 10 .-JS
nwhw do U21 se se do .(0 nwsw do .'.SO NK SW do 7 50
swsw do 5 70 euc 0 30 :J7 sw MV do ."SO .NW 20 3S 718
sesw .nl0m -m w l0 :5- e sw ,l :JS0 ).' u 20, 40 li -1;:
nc uc 21 40 .i.l . ., . , ,, ., on sh do 7.0
nwnc do 5 31 sw ne 40 .!.2 ne se do ,,b0 Lot;, 21 10 7 90
swim do 5 34 sene do 3 ;2 nw sc do obO Lot 5 21 39 7 72
sene do 5 34 ne nw 0 3.") 331 swse do 3 80 Lot 4 21 58 1140
nc nw do 5 81 mvmv 0 -j -j;, se se do 3 SO Lo,lr.. 21 I?1
uwnw 00 ,)SI ,. ; .j0 ..;; nene 04 .m '5I9 KM 21 40 7!H)
swuw do 5 81 swnw i -ill oW nene 4 iu .,ij XK su- ,lo TJ)0
scuw do 5 81 senw do 3a2 uwne do .ij. SK SW do 7 00
nesw do 5 34 nesw do 3 70 sw ne do 310 Ni: K do 7 00
nw.sw do 8 00 nwsw do 3 52 sene do 3 23 XW " do 7 00
swsw do 5 57 SWBW (o 41!) ncso ,0 :J0 SJJ' ; io 7 90
nw se do o 31 , ., i' 0 ,i ., . &h 44 do SHI
mviic 22 40 4 5.? sw do 3 ,2 se se do 3..0 VKXH 03 40 8G!,
sene do 4 30 ue sw S 40 397 ue ne 2u 40 206 xv do 7 90
nwnw do S21 nwsw do 3 00 nw ne do 2 OS SW ' do I'M
swuw do ISO . S ;;S H:5!) gnu l0 2GS SB " do T JW
nwsw ,0 4. j(, Q . , .-w.., NENW do 7 9i)
swsw do 4 20 sesw S 40 3o2 sene do 2 0& SE .4 do 7JW
uese do 4 02 ne sc S .iS 3 ;,7 nw ne do 2 OS XKSV. do 2173
iiw.se do 5 40 nw se 8 40 3 75 "w nw do 2 OS xw ' do 7 90
swse do 4 22 8W se J0 3 52 swuw do 2 OS NENW 20 40 70
r,e. 10 IS ncs l0 :J2 senw do 2 08 J J ; l Z
;:;;.,,l,ee -;iow ik .o.w 9 .10 352 esw do 20s gg :; dl &
swiu ilo 4 02 nw sw do 3;")2 nwsw do 2 OS xe SW do 7 50
sene do 4 02 8W sw do 3 75 swsw do 2GS W ' do 7 50
ne mr Jo 402 (,0 44Q ge6W do 2GS SW " do 750
swuw do 4 02 , Y iiosP iln 4 OS NW SK do 7 50
senw do 4 02 swse do 3;)2 "e se do -bb m
nesw do 4 80 sese do 3 52 mv do 2 OS sw se " ' 'IV.
swsw do 4 30 110l,w 10 40 4 01 swse do 2 68 b0 se .,nam ,
" 'J0 ;?; nwnw do 4 IS scse do 2 OS ne ue "u, 40 " '
llwc llo IS swnw do 4 01 "ene 20 40 2 08 - ne do 7 50
swse do ,102 seuw do 305 w no do 2 OS "f se J ' $
se se do 4 02 e ue 11 40 4 04 sw ne do 2 G8 nw se I
se,. 25 10 8 54 uw II0 (i0 ; go se ne do 2 OS bW 8e l ' '
sWlw !o "S swne do 3 SO swse 28 40 352 6e 80 .flo.n 1
"cWsw o 3 sene do 401 -cso do 3 52 se se J f. ' .
nes" do 8 54 e sw do 3 SO no uc 2!) 40 3 52 e 32, 4U ? W
swse do 8 54 nwsw do 3 SO nw ne do 3 52 8U ne 'J0 ' ?X
M'" o(d0m oo swsw do 3 SO swne do 3 52 no I1W J JJ
,l.Sw do 39 sesw do 3S0 sene do 352 nw nw do ?ffi
nw sw uo o JO sw ,. -i ., -,. Hnr nw no 7 HO
sWsw do 4 07 swse do 3 SO "e nw do 3o2 "7"w n '
IsesJ do 3 00 gese do 3 SO uwnw do 3 52 se n" l lfn
ncse do 7 07 ue ue 2 10 3yS sw nw do 3 52 nesw J. 'J
"w do " nwue do 3 00 senw do 3 52 w 3W
!S SS swne do 3 00 nesw do 3 52 Jj fQ
nwnw 27 10 soo sene do 3 00 nwsw do .,yl BC sw ' "" '"
swnw do 3 00 uonw ,lo :i00 swsw do 3 52 8W SVf . 40 J JJ
" l I! !! nwnw do :;s sesw do 3 52 se 8W do l
swI do s'S swnw do 310 ese do 352 c pu to '
eVwW d" 3.', senw do 3 00 ' - jo 3 52 - o 7 90
nc so do soo e8w do 3 00 swse do 352 8W ( '
uwse do soo nwgw llo :l.AS 8ePu (,o 352 sesc do 79(J
se'e' do ":! 8WSW (1 :;"),J ,,w "e ''i0 40 :J'")2 Town 10, Range 2 w
iieu'w 2S 40 Kin sesw do 3 3S w ne do 419 ,10 nw 2 40 2 77
uwnw do 5 31 ne se do 04 nenw do 3.52 IIW nw tj0 ' 77
swnw o 5 81 nw se do 3 CO nwnw do 3 SI BW uw ti0 77
nVse' do 53 9W SC do 3 ()0 do 3 97 HC ,MV (lo 077
Jlwse do 581 sesc do 300 senw do 32 110 se ,lo 5 39
swse do 7ss ne nc 13 40 3 00 " do .5 SI ,,w bC do 5 39
se so do 5 00 nw ne do 3 ee se do 4 72 Sw se do 5 V)
,e,: do 53 sene 1 3 2 93 sene do 228 se se 7 40 4 07
sen,' do 5 31 uese 13 40 3 00 "e sw do 2 2S ue ne 8 40 4 97
nenw do 5 31 uwse do 3 00 sesw do 2 28 w ne do 4 97
nw,,w do 5 34 ,l0 ,1C 15 40 3 so "e se do 2 2S 8w ue do 8 5'
senw do 534 w e 'lo : SO w se do 22S 8e no do 497
s!vmv do 5 31 swne do 3 SO sw se do 2 28 8W 6e (l0 497
sesw do 5 31 sene do 3 SO sese do 2 23 nesw 9 40 4 97
nenw so 40 0 70 ne nw do 3 SO e se 32 40 2 28 nwsw do 4 97
mv,?w do 534 UWUW " :5S() ,IWSC lJ V iW8 d 47
mMw do 5st "Wiimt do 3 SO swse o 2 2S M 8W to 4 97
swsw do 5 34 fee 11 w do 3 SO sese do 228 8W se do 4 97
sesw do 5.81 neaw do 3 80 "W nw 33 40 2 2S sw nw 10 40 4 97
"se do 570 nwsw do 3 SO swnw do 2 28 8e nw do 4 97
nene Si40 5sj f" do , 3 SO se nw do 2 2S nesw do 4 97
uwne do 5 si sesw do 3 80 "c sw do 2 2S w sw do 4 97
.swiu ilo 5 84 ne se do 380 w sw do 2 28 HW-sw do 4 97
sene do 0 81 nw sc do 3 SO swsw do 2 2S ae sw do 4 97
nu-nw do VM 8W sc do '' S0 S ' .'lo " "S e se do 4 97
!:: To 5s! sese do 3S0 m e 35 40 20S uw 80 do 4 97
scw do 5 81 swne 17 40 352 uwne do 2 08 swse do 4 97
ne sw do 5 81 sene do 3 52 tw ne do 2 OS sw se or
nwsxv do 5 34 8W nw do 3 52 sene do 2 OS Lot 1 10 10 199
nes7 do 5-it seuw do 3 52 nw bvr do 2 08 nc ue 11 40 5 39
iiw'st. do 5 34 nesw do 3 52 sw w do 2 OS w ne do 5 39
swse do 5 31 nwsw do 3 52 sesw do 2 08 8w uc do 5 39
C M ..i,0m '-! 8W8W (1 a3:i HIJTLBK MIKCI.NXT. C UC do 5 3!)
i'n' "do a "i se 8W do :J52 'I'own 10, i::llle i w nouw do 5 39
swnw do oiil 'ne se J -'52 XENW 4 30 0 70 uwnw do 5 39
swtiv.- do 5 31 nw se do 3 52 NW Nv do 7 11 swuw do 5 39
nesw do 5 31 swse do 352 k' " " !):! senw do 5 39
nw sw do 5 34 sc se ,io 3 52 ;j: ,! :' ? S I Lot 2 11 57 7 70
ne e do u 84 ic n " (it a N 10 . i0 , , 77 , , -,,
nwhc do 5 31 ne,,c 1S 40 ;? SENW do 7 70 1-ot 1 11 31 4 J)9
swse do 5 81 mv ne do 4 19 NEMV do 7 70 Lot 1 15 32 3 9S
sese do 5 31 sw nc do 3 52 NWSW do 7 70 Lot 2 15 55 10 87
swsw do 15 30 (.ene ,i0 3 52 )'?.w u. 7 nwsw 10 40 100
nVZ :'40 5K7 CW in NW.E do 7 7ii sw nw do 100
nw ne do 5 34 W IlW do 3y2 SWSE do 7 70 6W lie do 4 97
swne do 5 31 swnw 19 37 3 20 NENE o so 0 93 senw do 4 97
scuc do 5 34 senw 19 40 3 52 ;BSK 40 8 47 Lol4 lo 48 5 90
lie sw do i34 .,0 uw iln 'I -V ' ' " .0 s,4. ., 11: it 1 vi
... .. 'M jo "no ul sw uo .to- vr w 1; .mi ,;o ne ue lu 4U iw
nwnw do'03;!l! d & 'of i x f SS; nene 17 40 4 97
uwnw 35 40 3 90 SC SW do 3 o2 SENW 0 40 1155 11 w lie do 4 97
swuw do 390 nw se do 3 52 NESW do 7 70 swne da 817
npSww !il .; awee do 352 tiw-fw r m -u sene do 4 97
Uw sw ilo .190 .,,, ., , on in r, n sn l 10 i0 . , ..-
"wsw do 8 90 nenw 2(? 40 Vli sksw 0 37 10 us e nw de 4 9
sesw do 3 90 nw nw do ., 8 xe SE 0 4o 770 nwnw do 4 97
ncse do 3 90 swnw do 3 7S NW sE do 7 70 sw nw do 4 97
nwse do 3 90 senw do 3 52 '. u, ) seuw do 4 97
swse do 3 90 ,.p tOT rln ..;V SEisb do 7 (0 ,
urt " " u o.j -.. .. .-. ,- ,n --., 1 urt nc
se se do ..00 .. .: ot Jb-'f' 10 . .0 A4" ., -, ,
nwsw do 3 9 x v ne do 1155 sw 1 13 1 G2
Humphrey precinct, swsw do 5 28 SWNE do 7 70 part nw
Town 20, Range 1 W scsw do 3 52 SENE do 2 77 8W 17 27 10 49
nenw 3 38 3G1 nene 21- 40 352 j-J J Part uw
se iiw 3 40 414 nwnc do 3o2 sew a '40 7Tu sw 17 13 1 02
nesw do 513 swne do 3o2 w- do 8 47 swsw 17 40 4 97
sesw do 414 &e ne do 3 52 Lot 4 8 1a 0 41 nene 18 40 2 50
no up 4 3S il UWSW do 3 52 Lots 8 40 7 70 uwne do 4 97
nene 4 .is orfl " lsia'd No.l 9 40 7S0 3w ne do 4 97
nwne do 331 SWSW do uO- Town 17, Uane lw. gene do 4 97
swne 4 40 352 ne se do .iol Mt;t 17 ;K iiW e w do 4 97
sene do 3 5' nw ae do 352 NW NK 19 10 7 50 swnw do 4 97
nenw 4 3S 344 swse do 352 SW do 7 50 ,,esw do 497
mwr nni i ) sp se ilo 3 5'' st '0 tM nw aw do 4 9.
nwnw. do .,61 sese 'lo - Lol -j VJ . 4 ,- w ,s -; 4 VJ,
swuw 4 40 3 52 ne uc 2 40 JiM Lots m a s-, bu la 40 as-j