Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, March 09, 1904, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 omu.
.11.1.,-. I.I . ...--. 1...I..A u ....M..I.
1111 I I IIIU 1 III IIII'MII. Hllllll I. HMTIll.ia
iimirc i kiiii yn7iiAi rurniir iinunii u
peehoty luibnoviill a u lifts vytrubovall
IHmicllIJ. vriM KH.
"Zftru Jilo uiiaub!--PoslpdiilStruJeh!
DUIllll, (IOU1I1I 7.UOIU H VhliUII
oken, JAsalo po vAeeh chodbAch rolo
hlyeli UaaAren a voJAel, zujm6na tl
staff, vyhrmtll so do nildvoH nebo as-
liofi k otevfonyni okuftm. Po prvtifm
, wuvilll (Vlllircill 3iv fcn in"
i ivmwiitii im iiu fuiinL'fi v i ii u ii.
.( i.l.
"tT baPkoiukil", Jak Jame pPchotP, pfo-
icuvau, v souscuniui uvore, hio vsecuu
' Juko nhvPotnP. Tl hlntitif NPiuct moat'A-
cl a kopOAcl Jakoby ant krvo v ?.HAcli
emPll a Jakoby so Jim ott toho kotul
Arku domfl ueohtPlo. .lojlch dneSnt Pe
pobltf nebylo o nlc aluvnPJA! tie?, bylo
vPera nebo bude .ttra. Za to vAuk u
nas tnfato Jeduoko trubaOo, ktery pi'A
vP mPl slti?.bu, sohnulo ho Jlch vwccli
desot od eelPlto prapom a troubili, Jako
by svolAvutt k poaledtittiiu soudu.
Chlaptol vPdell, co Jo za to Poku, ale
odradltt so nedalt prave tali letos Jako
lont. PonevndZ v "reKlauifi" nlc iietit
. jor dovolll. I'roto bo ho nlkdo nuptul
! a truuaci pro rauoai ceieno praponi
tiridfivi ua l ilnlirnurlfipn v li'ui n lirntfl
ody, aby vojAOkfim neiol;nzil radost,
a i dobfe vPdOl, co bude vePer, nedal
l Mo iiriinnrnihn rn'kiwu zntlnv zuKa,.
Zftra potrestA trttbaPe ka?.dPho jednfin
Ineiu ureatu za jejlcli zvAlt, ponPvadi
iiost za to, ze troubili bez dovolenf,
bytt must. Kdyby vsak troubili pfttno
protl rozkuzu a onl by to Jlsto udP
lali musil by kazdy z nleii doatatl
aspou Otrnact dnfl, a to by bylo piece
en innoho za to, ze proVedll uPco, co
by vlastue v reglemeiitu moblo doccla
dobfe byti, anl?. by tf in vojensku kuzen
itrppla.
Dluzuo uzuetl, 2e v ten den 1 vslckni
dilstpjnfcl byli aZ nepochybuP shovfva
vt. Sedell v dfiatojnlckP knntinO a do
bfe slysell, Co so venku df'je. Ale kdyz
luspckC'Ut porufilk vyskodl, aby to Sel
v.nkazat, sami ho okfikll: "t poCkeJ,
a, budou botovi! Kdo pak by Jim daes
kazll radost!" A nuktery 2lvejst po
vahy 1 okna oteviel, aby tu hudbu
frlyfifli.
Vsak take nils "velky SWajch" stiil
a poslechnutl! Nebylo to obvykle ko-
tnlBut tempo. Ones lioruisti troubili talc
pomalu, s clteni, velebufi inu, l;az-
d"? z ulch snafcil se plechovou svou
troubou "vyfouknoutl celou svou ilual".
A ti oken stall vojaci ataf i, nilndf a ne
Jedno qko zaroailo slza, tu radostt, .c
jdou domCi, tu smiilkem a toubou io
vzdalenfi domovine, jiz a 2 za rol; nebo
za dva apatrt.
Vecerka doznela a Jasavyin zvukem,
pt'i nimi by 1 mrtvl z hrobi'i vstall,
kdyby mohll, zablaholilo odtroubenf
A- vyskot a jasot ze vaech oken znel
odpovfid', zatim co bornlati jako
tualfi deti rozbjjjill se od brany, jakoby
e chteli schovat treatu, jeinu?. dobi'O
-m
ft , veuell, ze neujdou.
"Hergott von Mauheini! llornist!"
Tyfttil se uynt a kfikeiu inapekenf dfi-
stojnlk z kantiuy. A bezt pf-es dvflr k
Btrazniei. "Pfestat troubit! Co to Je?
Jeden ma troubit!" void dale.
A Jden ?. trubaOfl, jenz pn'ive koleni
neho beat, salutuje a vola: "Pane lajt
nant, uz nebudeme! UJjame odtrou
bili! .luche! Domfl!" zavyskue a ze
irSech oken odpovfdajt iuu jaaotem.
Uustojutk u brany na oko se vzteka,
hubuje velitele stra2e, jen2 ovem,za
nlc nemii.e, brozt a kfiei, ponfivadz bez
kfiku 2adui vojna a pak klidne se
ustnlvaje, vract se do kantiuy. "At ?.ije
pan lajtuant X...." ozve se jestC tu
a tam na dflkaz uznaloati, ze poruelk
npdeli vice, ne. prflvf inuaf, a jiz zase
vfe tlcbne
"Cimrkoniandanti" jeste tu a tain
nakazujf: "Shasnout a spat," ale dnea,
kdy jiz staff vojfici skladajt, co cbtejf
vztti (Jotuu a raladym prodavajt a od
tupujt, co v civilu nebudou potfebova
tl. ae to tak pflsnii nebeie.
Radostny hovor se se vaecb stran
ozyva. Ten ouen shovlvavf'jftt cetaf do
volt Jeatii, aby nekdo odskoCil se dzbft'
nem do kantiny, a aby to nevldel, sam
1 tain zabibne te?.. Do jedenaeti dues
dost rasu i pro kaprala, jenz jiudy
must byti v devet na lozi. Vsak dnesj;a
Inspekce ncpi'ijdo!
"llomu, domfi!" zazntva to pordd
JeSte se vsech strau. Itozjafent hosl nic
Jlnfibo dnes niluvit nedovedou. Tu
chytne atarfit mladatlio do naruCf. "Do
mfi, ilomu! M10, rekrute, neplae! Za
rok JdeS taky!" Tam zaa mladfit vo
Jak stlakue v oku slzu a prltoGf se k
It'astntiuu kaniarfidn: A budeS-ll nioci,
zabehni k nftm do Lhoty a pozdravuj
moil Audulu! Povez Jt, jak zde zkustni
Jak na nl vzioin(nam!"
V nasi rote Jdou domu ze sarzt dva
fietaf' Zoula a desatnlk Mlilek. Sedt ted'
oba vedle sebe na posteli. V.dy zaanni
115', nevltdny cetar zamyslene polilizt
do nfiirCItt"). Malek, vesely, dobrosrder-
. ny hocli, Jeni nikdy nikedio neznrmou
HI. Jen z.lft radoatt.
"Kamarade! V niaaopustC- pfedii mi
tattk grunt," vesele vyklada aoudruho
rl, "a zenfm se! Dlulift na torn budemo
mft Jako Kvftf, ale nic se nebojfm. Ma
rtlena a Ja, oba mftme pracovlte nice
a za par let to vaecko poplattme "
"A kluk tl bude tancovati na svat-
be," zahuiH'l nevrle Zoula.
"ProO by netancoval? Vsak uz mu
bude xirnalu tfi leta v tu dobu. No co
Kdyby mtiu byli ueodvedli, nebylo by
i J je to stalo. Je-li to hanba, pan faraf to
spravf, to ne?"
Zoula Jen cosi broukl do sporych
vnuan.
"A co ty? Koukas tak petrovslcy!"
".!a co Ja? Donia niacecha, kil
ky! Novydrztm zrovna ubych el ne
kam za Celedfiin "
"A co? PflJdeS. Nebo so nekaiu pfi
Xents. VSude ehlSU o dvou kiVkficli,'
tMtl .MUlek.
"To uiii to pane kapril," ozval so
ndak'l.o JttoJIot. taUA Htnr. voJAk Jeiu
I'liytnl .c dumil. Tady byl Zutita pfl
nem a oral tinml, u donia hudo muslt
orat volniH a to mu nejodc." Hjlu
Iflch mIov vycltlt nnnavlat k PetuM, Y1
byval vzdy a". tuz otry a tudt". neu
blfbony. "Ty mlO a bind', at' Jsl v poHlclit"
rozktlkl m Zoula.
"No, no, no "
"2itdn6 no no! JnSte duea Jaeiu tvytn
iletHiom, rozumtS7"
'Hozutufin, pane ftrl Ale zltrii, ait
vyjdeuu- tamltln za br(inu, povltn tl, i
Clni Jul," odaokl vojnk a Jul Ue svfi po
steli. Cvtaf rozzlobene vyskoOll, ale Malek
r.atahal ho za rukav. "I3h, Jdl, nech bo!
Zttra Jdem' donia, tak ui dnus tu voj
nu uenitiRtS takhle zrftt "
"Muatm! Do poslcdnt chvllky "
"A co bya tfm avedl? Dontanete so
do sebe n etilap provede nejaky noro-
ninny kotisok a niA5 ho na svudouif.
Hndejl luluv, co bude donia "
"Co bude! VSak'a to alysol od neho.
Cclkcm mel pravdu. Had bych zde byl
zustal, alu hejtinati ml neptoje."
"Hud' rrid, ze to odinltll! Za rok. za
dva byla by tl paprika zuofkla a kned-
Hk by tl nechutual "
"I chutnal, kamarade! Chutnal by
mi. Douia nine nlc radostuCho ueccka.
I'll, co ptatno! Nechtejt mue, muslm
tedy "
','Ach domov, doniov, domov!" za-
jasal Millek, seskocll s postele a roz-
pi'ilhnuv nice, zvedl jo nad blavu.
Chlapcl, prvntho Cecha, ktereho po
tkam, at. pfejdeme liranice, oliejinu a
zultbilm "
"Pane kaprfil! Nebyla by tl Ceska
uiilejst?" o.val ae kdoal.
"Kb, Porta, main svou henku doma
a tak ml to bude jedno, koho obejmii.
Jen kdyz to bude nfiS PlovOk," radostnS
fokl Mlilek. "MatlPka zeme! .lako dtte
ae tPstm, hoSl!"
"No, vaak tl zde take nebylo zle,"
zahuboval Zoula.
"Nebylo, aakra!" furiantsky si dupl
Mfilek. "Dost inno to atilo prdcu, ne.
Jaem at jazyle oblomtl, ale kdyz filovek
dice, vaecko jde. Ale doma bude JeSti;
Hp. troba vice prace a sam6 Jen brain
bory. Eh, domov1 doniov!"
"ProRtm te, nuvjfakej! .)e po straj-
chu," brnCel iietar.
"No, dobrou uoc, vojaci! Napoaled!"
zvolal Malek a shaanuv avfjtlo, pocal se
odstrojoati.
Byli jsme asl v prvulm spant, kdyz
na nadvorf bylo- slyfieti koliosi poklu
sem beZet. "Alarm!" zaalecbll jame
JeStC' rozespalt a lined na to strbl so v
souaednt svetnlcl jakya pokrlk a sou-
PasnO ozvalo e ze dvora zavfesteiif
polnlce.
"Alarm! Vstiivat, pdnovfi! Alarm!'
Po cliodbe kdosl bpzf, slyaetl cvrn
kfmt oatruh.
"Prvnt setnlua hotovost k ohui! Pla
Stenky. ryPe a lauinipdce!" kficl nam
do dverl bias, po nPmz poznavauie
nadporuPtka-adjutanta. A jl?. zase lett
dale a kfiC-f po chodbach.
Mzikem rozsvlceno avPtlo a ne?. bys
napocftal tM, kazdy se oblekii, Jen tu
a tam nekdo, kdo dost ryclile nesesko-
Oil. vyhrabava se zpod slainhtku, jejz
soused a n(tn obratll, uby se nezdrzo
val buzenfm. "Alarm!" zul to po cele
budovt";. Na dvofe alyJeti diistojntky,
JI2 vybehll z kantiuy, po chodbach a
svetniofoh kfiut Sar.e a proklfnajf vo
jaci. "Hroni do dedka! Tohle al vzpomene
poalednf noc!"
"Staff voji'ici, zdstanme lezet!" voht
kdosi.
"MlO! NevIS, co je vzpoura!" okfiku
je divoce cetaf.
"Houeni, hosl, za iiiiniilu at' jate ve
dvofe!" kficl porupfk a be2I zas dale.
Ale kdez minuta Oepici vojak
naaadt jak zvedue hlavu Z poduaky,
nez napoPtea ppt, je v botach. do deatti
utahuje paseni spodky, haienu na
polo oblePe a jl. drze rukou lopatu ne
bo motyku, bPzf na chodbu, kdez se
dooblekne. Za pfil minuty jiz Petafi
svadejl sve Pety do dvora.
"Pro boha jich proslm, hodPJI se ma
rod," kflPI na mue alkovatel, spatfiv
mue. "Spadnou Jim brejle a netrefPjl
domfi. Ztistanou si zde .ledeme
pryP!"
"To tak! .Id cbci ufico videt," odpo
vldam a bezlm za svou Petou.
Ve dvofe Jiz tfi setuiny stojl v siku,
Ptvrta, jez patrnP pi'ijde "sakumpak",
totiz S celou zbrojl, poaud schazl.
"C'tyfatupein v pravo bok! Pokluaem
v poklus!" ozve se povel a jl?. beilrue
poklusem ze dvora do ullce. Ceatou
po temnych a pustych nllclch setkdva
jf se s nami dCistojnfci, alarmem po
inPstP svolanf. Beze slova kaZdy tasf
aavll, stavf se 1: sve aetnlne a kluSe a
nami.
"Co je? Co ae dpje?" volajf na sebe
a nynf teprvP se dozvfdame: HofI
A. .. .' pfil mPsta je v plameuech
i'odPseuf obyvatelP otvlrajf okna, vy
chylujl hlavy do ulice a vldouce nas
beZet, kfizuji se.
O nC'kolik mlnut pozdejt, kdyz dobC
hla i Ptvrta setnlua, Jez stanovena by
la pro bezpePnoatnl sluzbu, uuasel naa
zvlflstnl vlak do mPsta A,...' vzdale
nPho as na hodinujfzdy
Sumuo a vesolo bylo ve vozech, do
nidi, byli jame uapPchovanl jako alu
nePel. Vojilcl Jen hofell, rozpiileni po
klusem a rozjafenl vPdomlm, ze Jdeme
do ohne. Nentt' pro vojaka vPtSI rndo
stl uad tu, dostane-li se od protivne
execlrky k nPJakPmu praktlckemu u21tl
svjch ail, V chladuPni vzduchu uopulm
pak, kdyZ ostr vftr profukoval okny
vusonn, ovSem uinohy otfaal ae zt
moil v lelikych pliitPnkach a halenP.
Zkuaenl jiraktikoVR, kteM anl v tdui
apPchu nezapomuPll strPtt do kapay
placatou labev a rumem nebo paleu
kou , byli preduieteui zavlsti a zadone
uf. Neubrfluili se. Pokud byla kapka,
muslli davati.
"A zplvejme!"
"MlPet! Kolika lldeui brozl does
amrt!"
"A kdy?. Jdeme do boje, saw! na
inrt, to rimlue zplvat?"
jl. ii-.vmi si tu a tain lom-l.C pope
vek. lalltii co Miipiijlt-I zone ho kit
ph'dli .Undo aa .anhrt voaolC luior.
"HJ, iakoiuMine dnoh JoitP aliiMio III
vojitu!"
"Pdjdonio ii ilon poxilojl!"
"f'ert val don! xu to "UulAk"
dobr.v."
"Hiidnu tl kopPrtol vyvaloVat oPI, oo
f'ohovd unif'JI. Uaslpo nmjl natnft v.la
to, ale be, niia liy ahofoll "
"HJ, Popk'iinil to uiuiipkanie!"
"A oo to. zo to alu tak ryohle?" divt
i-o nalvnP Jltiy, anad dost opiavuPuf'.
iiobot' v Poakch krajloh ntib.vvit vo.loti
ska poiuoc vzdy tak ochotuP po nice.
"Volbloiide! Kdyz o to t. pfed PtrnA-
oil dny na fitoiuplu zaiiUlall
IlluPn.v Hinlch odinPnl vtlpknfo a
hnoil tnmsl ae nov vtlpy. Ale brzy
ziulrfl snitch a umlkajt vtlpy a vSo tin
PI ae k oktifhn Zda o ndm, ja
koby a nanil vlak ujlzdol do zbavP vy-
hue Pfll niPata, jomiiz so hltztmo,
atojf v plamotioch
StatoPnP so drioll nasi hoSI a dlvy
hrdlnstvf konall. Oeploenil Jsine ale
oheft neudiialll, ale oil niifteho pftoho
du JI2 jifoataly e planiotiy atfitl a do
vePora byl pofir uhtiaon. Mnohytn za
chranPny 2ivoty, ploninoh.vni vSo, co
so z hot fetch domfi dalo vynPstl, A na
Al hoSI vrhall so do ncbozpeP! Jako dlvl.
I.ezll po stfoohuch, trhall liiovy, vynrt
sell, haalll vS bez muoUPbo kfiku,
beze zniatku.
Snad neJstatePuejl at vedla naae Pe
ta. povzbuzona pfikhulem Zouly I Mftl
ka, JI2 svou oilvA.noatf budlll vJoobec-nj'-
udiv.
K vePeru, zniofenl dnavon I hladem,
provdzenl zehnanlm oliyvatelstva. via
cell jsme se k nudra2f, kde nfifl Pekal
major, aby vyalechl rnport.
"Prvnt aetnina kdo aohazl?"
"Kaprrtl Mlilek. TPzce zranPu "
Nynf teprve povalml Jsem al, ?,e nfifi
bodry deaatnfk uiezl uaml chybl. Sko
Pill jRme se Zonlou do vneonii. ktery
nam oznaPlll Jako lazaret. Mozl ueko
Ilka zranenyml le2el Mklelt. Tahy Jeho
tvafe byly zrfi.nPny umfral.
"Ah, tos ty, Zoulo?" zaaeptal
sinutnP. "No, Ja uZ domfi nepfijdn. U
bohfi Mudlenka, ubohP dfte!"
"M1P, kamarade! Dobfe bude "
teall ho Zoulu blaseiu tak mPkkym,
Jak Jsem ho iioaud nikdy neslySel.
Ale nebylo jl?. dobfe. Mitlkn pfivezll
jsme do knsaren jako nirtvolii
"Doma, domu!" vzdy'eiil nad nlm
Zoula, kdy2 jsme ho na niieui nadvo
ff skladull. "ProP ten ohudflk uiusll
odejft a prop jsem noSel radojl jii'.'"
A zaatfev al tvafe rnkania, lozpla
kal se tvidy, neurvaly ten muz tak
hofce, jako mal6 (lite
umn 11.
Od kozenic k velke vesnict Nebvl
zdiim iill po siluici Ptyfi niul su
nafi. VI bfih, prop led' se dali na cesty,
v;.dyt' je teprve leden. OvSem ze mra
zy polevily a od polodue tfibnou vlaZ
nP vetry jako na jure, ale pfece je
tnuliu jeate dost a ten kdy2-taje, j
cesui nejhorsf. Veff onl atarP pranoati
ci ?.e bude letos zima mekkii a proto
tak PasuP vyrazill, A jaon nPjak ffdee
opefenl. Jen jeden, ton v pfedii, vellkj
u tenky, mil kratky zimnfPek, ostatnf
Jen kabut na kabfit, a to ninoho ne
hfeje zvlastP kdy2 tiju spoduf Je atruk
sovy a ten avrchnf z bavlny, ale co
na kabatti zaltv.i, joti l;ilyz jaou nohy
v aucliii a v teple. A to jaou; uoty ma
jf vSichni Ptyfl (lukluduP. Uzk noha
vice vlilhajf do holinek, tvrdjch a ne
podajnj'cb a ocvokovane podeSve ttak
noil do tajfclho anPhu airoke atopy.
Na 1; lieu ma kazd.f' dukladuou adlu
a na hlav pangrotku. stazemm a2 na
usi.
ZajlmavP jaou Jejicli tvafe. Ten nej
vPtal ma tmavP kifiary, jako vyalouil
IJ atra2mistr, Perne huatS oboPt a dve
picblavj'ch oPI. Pod pa2f tiakue ate
benec. Za nfni jde muz j!2 atari1. Tvaf
jebo je vyholenS, jenom od ua! tahnou
se na vpadlou lie kratkP, sedlve licou
tky. Usta jeho se stale pobybujl a ta
piatena torba, kterou ma zavpsenou
na rameni, jej asi skrtl, proto2e jt
pofad popotahuje. Na nSprsnfm knof
lfkn jeho kabatti houpajl se skflpky a
cvakajf pfi ka2dPm kroku o smyPec.
TfftI je maly, tlust.f mu2fpek, Perve
up, plnP tvafe, ktera se stale usiufva.
.le'no ffdkj-, svetl? knfr visf mu pfes
lista jako tykadla clrouatovl a modrP
jeho oci hrajl al na schovavanou za
vydub'mi tvufeml. Nese pod pazf lesnf
rob. Kabrtt I kalkoty, jak daleko asl
rauzfOek dosahne rukama, se lesknou
JaanPJl nez lean! roh, ktery ve avPni
zovnejsku jiz asi davuo aeamutnel.
NejvPtSI avihak jde ale poalednf.
.To to mladopcc Jako jasau. Jeho pan
potka fedf Uranou na uchu r pod nl
vyPuhujt pretence bujnych ilasu ru
B'ch, talie na hofejafm itu usadilo se
svPtlP chiuyff, kterP junak necltelnp
zkroutll do hrotePkfi, vyzyvave trPtcfch
do avPta.
Jeho tvaf Je Pervena, pohled jasnj?
a pySn.v. Huce zastrPil do knpes kal
hot, uepotfebuje on svoj Instrument
noslti pod pazf, v2dyt' ma dlouhou
trumpetu zaveaeuu ua zelene isnufe ua
plecfch jako ae uosf puaka. Jenom on
iozbll2f ae po okolf, oatatuf tfi mlPky
a se svPsenyinl blavaml Jdou pustou
tilriicf.
Veseleji vykroPill sumafi k resnlcl.
Za malou chvilku jasaly houale, kvIPel
StPbeuec, brurnlal lesnf rou a jepela
irubka ve vai. SebPhlo se trochu dPtf,
vyskoPily ze atatkii bosonohe dfvPlce,
ukilzal ao 1 boapoddf ve vratkAcb, ale
nlkdo aumafe nozval, aby brail a nl
kdo Jim take nic uedaval.
Vcbfizel sice prlmarlua do utatkit,
ale vychazel zase brzo ven a tvaf Jeho
nezkflvlla se U UamPvu, naopak byla
stale zararaPeuPjsf.
Take re2uj- pytlfk vlael splaskle a
klatil ae l;o!em hubenych Jeho nobou.
Snad v hoapodP!
Sumafi lozostavlll se pfed bospodou.
DlouhAn lie roxkroPll a dlvaje ae do
I nliiohn in lit' v.!iwnMil ink pionlkii
P rMik.v i-o alui fcli'boiioi'. zo 'inky
I.V Otoi'Afol) a. k .Modinfiuu uobi. nlo
ronty k ardotni rmrzi'ljoli Mill noimlo
xly. HostltiMky o alii ntMiUAy.nl, ru to
vybMila IkihIIiihIiA ii iiirivajto riikunta,
ukHovahi. aby Jon a ton Peitovakou
muzlkoii pfoatnll a kdvA Itudffbiitkfttii
Ulonly liiSlrunionty, apitstlU arozuini-
teltiPjl:
"StrtuP itniA dtlp. led' ua Chvilku u
hiiiiIo, a tu van Port pMnoac; JilPto at
vflaknt tin oboo anoho tin hoiouot akfl
lu!" PrliiiiuiiiN vzal so : bnulu a ntoPlv
so k ostatntiu, ziivolel: "PoJd'unM"
A all, all . veanloj- von a Jako kdyal
prorok bozt, avolAvall na Nohvlzily
vAecko JlnC, Jon n boM pozohnrtiif,
Do polodno bylo nodalpko, zuludky
blAally so ku pfiroretipiuu ptwvn, zAd
ly al nasyoony bytl tfolul Jou ohlobepi,
ale nlkdo Jltn ho nedAval. A to jo zip.
tnzo zip. VPora bylo zle, cOl.f tydon
bylo zlo a duos no, drtl uz to nejdo,
Ovaetu, domu, tarn v horAoh, nouf
take dobfo, O RfoA turn PtovPk colon
zluni aui no7iivadI, ale potloiikat ao
HVPtom, lit ill , ttz PloPku oPI lozou .
hlavy a .a to iloalut nitato akyvy oble
ba huby -- to Je pfoaplflla.
"Zkazll so ten lid," fokl prlumrliia
po dlotthP ohvflt tloliu. "uaaitico patiui
ttijo lodaooa. Hyly doby, kdy Jame pfi
nAfiell do vsl avfltok, alo tod'! NaSlueo
vypll darovanuho plva vice, ne?. ho mil
ted' takovy bryndal ve aklepP."
"To so znA," potvrzovul dlouhdn.
"JA tollk ucpamatiiju Jako "nualiioo",
ule za mych uilad.vch let!
"Byval avPt Jako kvpt," suu'il
se tlust'APelc, "ale ton avpl. atAtno a
atard baba jo vzd.vcky lakotnA a hti
bat A. A Jak( so to IJbl tobP, Jozifkil?
chachncha!"
Tluat'APkovl bylo pofdd do anitcbii:
nllidy nenaffkul. Vydrzel o hladu cel.v
den I dva, ule ta to, kdy?. se doMul k
infae, snPdl za ctyfl.
DloiihAu mel na utalPho 'vpad.v
no'. 'Ty, vembloude tyjos zo sAdla," roz
kflkl ae, 'tube Je pofad do smfchu, ty
JezovPe, JoStP si tolio ohlapce dobl
rej!" 'Mlini oh, on si nine nedoblra
Vafiouaek," odpovfdal dobrdoky nilfi
denoc. "Vfte, atrejPku," pokritPoval
pal, "mue so lo ltbf, Jen kdy?. chodt
me ode vsl ke vsl."
'PPknA ziibava, k'dyz PlovPku krnPf
?.uliidok,' proliodll kouaave dlnnhitn.
"1 nl' kruPf," odiiovPdl .lozffek a nfi
hie, Jakoby zachvAeeu byl radostt, ze
ae tnfj?.e do vfile toulati sVptem, atrlil
a beder svou dlouhou trubkii, uaaadll
ji ke rtnm a vytroubll I'aufftry. jakoby
Jel do vsl pun blakup.
Sotva doznely poalednf zvuky trub
ky, uslySell aiimaii za aebou flnkot
rolniPOk. LetPly to afinp.
Jen ae inozi rozeatoupljmi aiimaii
l.'inltly, ale kdy?. popojely JeAto asl, co
by kumenem dohodll. zaatavlly. Ze sa
nf vyatoupll culady pfin a drub aedo
v Bai'f'.'li, hlavu do zadu obrAtll.
Miady mu2. zahaleuy v Peine paleto.
vykropll protl siimafftm a lined spu
stll: "Dobr.v den. kam Jdete, pfAtelP?"
Prlmarlus "nasineo" lined beranlol
atrhl a hlavy a pohladiv al llcouaky.
fokl ponfpnP:
"ICaiu nfia nohy ueaou a oPi vedou,
drahy pane! Troutanio na nop dorazltl
do M "
"A to Jo dobfe," odpovedel pan a
Perne jeho oPI aoucltiip pfebledly ty
Ptyfl poatavy, "vile anad, kde Je hotel
hotel " mlady pan obrAtil ae k
nlm, "saprlat I, ted' jaein jmPno aSm za
pomiitjl , ."
Soudriih ze afinf mu pomolil. "I! Jele
na." "Ah, aim, tedy hotel "LT Jelena".
Ptejte se po torn hotelu a poPkejte
tam, az pfljdu. Na shledanou!" Pozve
dl tvrdy klobouk, podobny pfilcyllndru
a na bflP jeho celo spadly pfi torn
PernP kucery jeho bohateho vlasu. U
amfll se, kyuul rukou a nevyckav odpo
vedl, usedl zase do sauf, kterP ae lined
rozehnaly k dalafmu letu.
"Tak dekiijeme, vzAcny jiaue," volal
prlmarlus za pdnem, dr?.e doaud pan
erotl.ii v nice a atoje v proatfed sllni
ce; pak uaaadll Pepici a obraceje se
ke svym, fekl ro.aafue:
"HoSi, tohle nPco bude. Naaluec vf,
2e to neuf Jen tak. Tenhle pauAPek uAs
potfebuje ua noc. Zrovna bych se vaa
dil, ie mu budeme bratl na veaelce."
V blase primariove znPly vJecky
struny radostne.
"Anebo chce pfAtelom udelat .svan
du," poznamenal tlusty Vafiousek, "a
nas budou mftl k dobrymu. Chaclia
cha!" DlouliAn se znova rozkroPil. "Ty
Vanousku, ty jeiku, mlP! Ty se jenom
fehnfs a kejkle vymejslfs. JA trvAm,
2e Je to vzneaeny pan, ktery ai potrpf
nu ppknou muziku. Uhlfdal nAs a "
" tu mas Perte kropAP," vpadl Va
fiousek "a karove andPlStf cacbajf tu
po siluici. Chachacba!"
"Tak tf jeduu vlepfm !"
"Ale shejbnl ae hodnP!"
"Ticho, zase u2 ae skorplte Jako pes
a koPkoti? Naainec mA staroat, co a jak
a onl, blAzni, blAznlvI no" fekni ty,
Jo.Ifku, co ty myalls o torn pAnovl?'
"Khm, ehm," Jozffek ae poskrdbal za
uchem, "JA smejSlfm, ?.e budeme veclr
dPlat fitadrle. , . ."
"Ty's na to kAp Jo.Ifku." pochvAh
ho Vafiouaek, "Stadrle, hocbu, jistP
atandrle, ale nefoukej do tP sve trum
pety tuze inoc, mPat'Acl majt tenkP
uil a slabou nAturu."
Sumaffim vzesla bvPzda nadpje. ftePt
bylo jako vody a dlouhAn a Vafiouskeui
prohnalt se nPkollkrAte ua pffp po all
nlci, za to prlmarlus mel hlavu plnou
starostf.
Do uiPsta dorazili JestP za svPtla.
Zarazili v zAjezdul hoapodP, kdat na
rozkaz prlmaria upravlli svfij zevndl
Sek, jak se Jen dalo. Kdyz se tak stalo,
vy brail se viicbnl Ptyfl k hottlti "U
jelena".
Tam ua up ovJem uePekall a'CIfnfl;
odbyl Je zkrAtka. O clzloi pAnovl nic
Vedrtl llecbtel.
Co td'? "Nkilnec" n gudruky
V pl'rtie 'IP kdo IKpltJoiillH lab'ii INul
IhI dllotill hi lit A kiipao ilil mcIic I
hv aiuidriiliy I Moot kroJi Hn'i H tPtnl
mo uoilA iniiolio piov4all Joalllto nl
r. Itlob pAii itdPliil .i'tl
Avniik prliiiHtliifi oiU'linnl In .Inu
iiiyileiiku; nvhloill p kolom n vldn
VohAzoll JhUPIiomI obPiinn do iholf, otid
nlml. byl tiApln: "Hoatauraco". puky
mil aouilnthtttii, aby all tu utin a mltm
illanP voSol do oavPtlone intsliioi.tl.
NoJradPjl by hh byl ua tiraliu ubrfl
til. Ttidy aoilell HMtiit prtul. tfvPtla tu
bylo moo a inoc, loly byly puktyly bf
Ijfml ubriiny a v koutP ptotl dvoftni
at Alu Jarmaru t. do atropu n v nf an-
in A lahov n aklviiloif Jodon tfpjt.
Soiiilni.l z toko nlc novldPII a uillP-
ho prlniHrl vtUPIII do villi' No. Jed
noil uz tam byl a zpAtky so atydPI.
Ilozlilodl o pAttiiVo kolotu it vlilu v
koutP neoliKiuony atolok, ziuulMI k nP
mil, Oatatnl All zu tt 1 tu tnk tlao jako
ohOltlckA robotu chndlvula, u7, valchnl
hoatP so nblPdll. To dPIajl Vaecko boty.
PlovPk Jde Jako pApPtkn, nlo tu pro-
klHtP oottty bljt do' poillnhy Juko hro
my. Uaodll kolein atolku a liuod tu byl
Ptantk. Plea nilai di7.fl ubrotiaek, v ru-
oo dlouliC puplr, za itcheni tii.kii.
"Katn Jate soni vloz.1l? formnuku Jp
naprotl." tak Jo pflvftul, ale piituuritm
nobyl z (Pub, oo ae lined tak lekuou,
"CekAuio tu na pAnu," odbyl PtAulka,
"a hoapoda Jo pro kazdPho. Tak! Nu6l
noo nonl ditoAnl. Pflneate nAtu dvP
sklonloo plva!"
Aby dodal HV.vtn slovflin vAhy, vytiihl
prlmarlua colon hvtovost, t fleet kroj
curd u polo.ll Je ua atnl.
"PI.pftl.P, tfebofiakf', pardiiblokP,
nebo Jon obyPPjnP," ptal ao plantk it
AtepaPnP. "j3li, Jame ohypejnf llile, tak Jeu o
byPejuP," fekl pi'lmuriim nnhlaa a kdy?.
Pfanfk Jl?. odbPhl, dodal tIAe, "ty - ty
tiaaofltko Jodua."
"PoPflAm, ?.e iifl.i odofe," septal iak
Kiiiidriihnm. ktcfl ae oblfell Jako v cl
zlui k'oatele, "proto budeme pttl dva
a dva z JeduP sklenlue, . . , a iioPumte
kolein, lldP ao HlnPJI. . . ."
"lihin." ulevll al Jozlfek, "tady Je
krdati, to by uAa Zomr koukal na drAt."
Mll Jo.lfok vzpouitiPl al na veletlckou
lioapitdkti, kde Zonir tri'mll v polltPin
AontiAtl a nalejval .a dva u Ptyfl kar-
lovarake z Janovlc.
"Cflkru," dodAval VaiViusck, "lioal,
tady by ae to liralo. . . ."
"Kdo pak by to poalonolial'.'" al'oii-
old illoiiliAn.
"1 jit uiyalfm marlAa, tady by bylo
vldt't na oso!"
"Aby IP biiaa zadnf nobou, ty Jed
no pot'oitcble!"
Cfaiilk a plveui nespPchul, ale pi)
Ptvrt hodluP pfece pflAel a pflnoal Pty
fl sklenlce piva.
"Pfin vam vzkazuje, aby vAm unl
nouapadlo tady lirAt. My zde budeme
mftl dues Jluou lniizlku, o Jake ae vAm
onl uedAlo. Tady Je plvo a"
"a tady Jaou penfze za dvP sklenl
ce, kterP jaem objednal," fekl prlmarl
us, PfltAbl dvP sklenlce k aobf- a po
aoupl tflcet krejearft na stole.
"Dvakrfit patuAct. dobfe," fekl Pfft
nfk. "a co tlhle dva?"
"Do toho vim nlc nenf," odaekl prl
marlua. Cfanlk svraatll Polo, Jl?. mel uPco na
jazykit, alo v torn ntevfely se1 dvpfe a
do rnfstnostl veael mladf pfin; iieznA
mf ze aanf a rovnou k AumafAui.
"Ah, tu Jate, pfAtolP! l!ekall Jste
dloubo? Netnam nynf Pasu, ale stavfm
ae tu jestP. Apropos, PIAulku, to Json
mojf hoatP. Plvo, vopefi, doutnlky na
mft J licet a postole. Nu?.e, bavte se do
bfe. JA JpAtP pfljdu."
Po tPcb alovech probehl sAlem, jako
kdyby tanPII. Clfnfk pospfchal za nfni,
ale po chvllce ae vrfitll a byl Jako vy
mPuPn.
Pflneal Jiimafftm plvo, vePefl a nu
til Je, aby si brail I doutnfky. Ale ty
aiimafl odmftli.
Ofanfk Jl?. zvPdel, kdo iumafe hoatl
a proto tak zniPuIl barvu I vftr.
Ale Siimafftm tohle vaecko nealo
narozum.
Vse se sbPhlo tak rychle, ?.e ae prl
marlus nedoatal aui k slovu, aby se
zeptal, aby podPkoval, ale tollk byli
pfece sveteia valchnl, aapou tfi, pro
tfelf. 2e se nedali k pltl a jfdlu pobfze
tl a ?.e tuAill, ie 2ertfl nl a ulmi nlkdo
uetropf.
MladJ- pin ui nepflael, ale pflbnal
se PfAnlk a pflnesl aumafflm Ptyfl list
ky, vstupenky do Uonceitu. Ba, byl I
tak luakav, 2e Jim ukAzal pokoj, kam
mohlt iumufl svP nAatroJe nloZiti a u
vedl je do sAlti v prvPm poschodf.
Sfil byl Jl?. piny obecenstva a hluPel
Jako Al.
Mill Sumafi stlskll pangrotky pod
pazf a shybajlce se zbytePne ve vyso
kych dveffch, veall xa aluhou, kterj
jlm ukAzal Ptyfl ildle a vybldl Je, aby
ae posadilf.
"No, tak sedueuie," velel tlae prima
rius a oatatnl poalechll. Ti nejbllzaf
sousedP ae po nlch obledli, ale pak upf
rail valchnl svP zraky ua nevyaokP po
dium, na nPm?. stAlo otevfenP piano
a stojun.
Sumafi ueodvfizill se otopltl blavy,
slysell Jen htikot, VidPll muozstvl hlav
pfed sobou I kolem sebe, vldPll hojuost
oslnujtcfch svPtel, tP2kP zSclony a
krAsue obrazy na stPuAch,
NAhle vie utichlo ale Jen ua o
kauiztV, pak sAlem zaburAcela boufe
potlesku. Na podium vystoupill dva
mladf pAui. Jedeu sedl k planu a druby
ke siojunu a uotaial, dr?.e housle v ru
kou. Ten s houaleml, boie, Je to moznP?
v?dyt' to Je pAn ie sau!. Ted' se klonf
a zas a zase, pak zveda amypec a
a a uo, raarno povldat, to se
musilo slyiet.
Prlmarlus PastJI pak o torn mluvil
a vzdycky s nadseufm, ie mu alzy vy
hrkly t oPI koulely s po vrAaPHP
tvaf I.
"AndPU v nebl 16pe nezpfvajf, slavtk
libeznPjl neklokoti, dttP mPkPeJJ ne
mluvf; uailnec nPkde byl, uPco vldPl,
nico zkuall, ale to nebyla lldlPky, muzl
k. to byl lAzrak, to bylo nebe samo.'
Dotaily yosltial zvuky, &! v k
Jo ticlio. juko v liiobo puk mIo pnk
Itoip mi Hlinp l coao ao piiilliilin ifraoti
ao '.IPIIN poaliiohiioi Juko atlont VHlft
VliJI, ( U'Htiitjr. liflPf. JrtaiiJI, ptnPou rndo
alt ti tiiiilAoiifin a pfin inuaf znovu von
a inllat iiovn luiltl.
A on tiul Miiniiifl? Iuu, jnou v illfll.n
v. ldPnf.
Pak pflaol ilrnliy, it vllo on al pri
noal? Tlitat.C Viifmimok nu zldll poakoPII
Juko Jolon - - vMyf Ion iliuh.v noae e.
tit roll I
Opiiivdovaky b'Htif nib. l.tei.J mA Jou
Ptyfl tuny, ton cd blblrt, uriipf, honkA.
"Alo no - no u no, lohlo nonf Ivmif
rob, Jdii Ion Pitiovny nfiatioj pritUkl
ten iiilnd.v inn?, ke itrttu u A A pfA
tolo - zoito MiirjAnko oh, PlovPk
by hp .blAznll! Quo to mluvf. aoptA a
zplvA ouo so lo iiiodl I, niiflkfi a plA
Po Maijrttiko, ntiiiiAelko, JA limbic
liritatftn do plotu ii iln amitl dii toho ne
foiiknu, lldl, lldlPky, ,lu.(fok nine miiHlt
dr?.ot, J A b.M'b t ii in byl akoPII, JA bypli
iuu ty moo iipjnuloll ziillbul." -
Nu it kdy?, so talttn vyjadfll "znnloo"
VafiouaPk. byla liudbii zujlatp otutkA u
noul illvu. kdy?. po hfp znao boiifll n
tfAal ao cely aAl u kdyl at lldfi poPfnall
Jukoby ioziiiii pozbyll, Oinfimuul vyAII
novyAll, ule vylluPonl byli Auniufl zo
itAlu. t.'atuuplll nu clindbti d(ajfce ao,
Jak ae ditv hriiul po achodoob, Si fill
turn Ink dloubo, uz poalednf nAvAIPv
nt ii opiiatll aAl, a nynl uevPdPlt al ra
lly, co poPIII. Nlkdo al Jleh tady uevfl!
mill. "PiVldonio al pro liiatniniouty," navr
hi l.om'Piif. dloiihf, ubi sAiu avPho hla
sn ao ulokl, bylo mu, Jakoby ae prAv
zo sun probtidll,
Oatatnl anliblualll u vydull se nu co
Hlu, aby vyhlediill pokoj, v nPiu?. byly
JoJIoh nAatroJo tilo;,ony. A inPII zrovna
alPatl, nebot' Jl?. Jo tam PlSnlk hlodal.
Prltiiuiiiia mA pry Jill a nfni a buod.
Piimaiiiia poalpchl a oatatuf uul do po
kojo novoftll, nPokAvajfoe, a Jnkoii ae
vrAtf.
VrAtll ao brzo a tvAf Jeho zAflla.
"Pfeapfmo zde hoal, iiojd'te!" SAni
VeAol do OHVPtlenPho pokoje, v npni?.
byly tfi poatole a pobnvka pflpravona
nu lft?.ko.
Plimuiiiia iloaol ke stolu a kjIo?.Iv
obo hiBto na atftl, Jukoby pod tilnil
mPl kfepolku. volal ua Boiidniby: "Tu
ao podlvojle, vSocko za nfia zaplatll I
aiildanl un zojtfek a tohle tnup vtlakl
do dlanP," pfi tf-ch alovech poolevfol
praty a u?.alf Auniufl Hpiiiflll rA?.ovy
papfrok.
"Sitka! (deattka)" vykflkl Vafioii
aek, "opruvdovA aftka a za nlc! Sa
kulujtp, tohle so mnP JeAtP nestalo. Ta
ke Jo.ffek' a dlouhAn projevlll radoat
nP pfekvnpeut. -
"Alo ten uiuaf b.vtl bohatj jako
krAl," ulevll al dlouhAu, a prlmarlua
uclioplv dlant bradu, vA?.nP potakal:
"Ba krAl, hoal, alu on Je vakutku krAl."
"Kbin, a uaAlnec," dodal Jozffek vA?.-nf-.
V-'ilohiil ae tAzavP podfvali na Joitff
ua. Jak ?.e to a tfm "nuAincem" myslt
ule Jozffek to inyalll dobfe. Byl to
"naAinec".
St6,rl.
Bylo tomit aotva tjdeu, co Jaem se
iisadll ve vodnfui mlne, le?fcfm v
lidolf feky tthony. MIJu tento byl Jl?.
jifea dvacet let opuAtPn a nebylo vfee
mo?.no v nPm mletl.
Bylo ml zde tak blaze v torn dtul-
nPm koutku, po kterem Jsem tou?.ll,
iinlknuv hliiku PaffJSe.
Jednoho due Jaem byl ze svPho kll-
du vyruaen pffchodem poala, pflnAae
JIollio dopla z PaffZe. Byl Jaem nepff
jemnP pfekvapen, tuae, ?.e dopla ml
uepflnoao ulc dobrPho a ?.e budii mftl
cely den .ka?.euy.
A uemill Jsem se.
Poalyate, co ml psal pfftel:
"MtiafA ml prokAzati malou sluzbu.
Uzavfl na Jeden deu avfij mlyn a ode-
tiof ae limed do BygitiPres, mPstyeo
tfi nebo Ptyfl mile vzdAlenPuo. Bude
to mala proch&zka. A?, tam pfiJdeS,
zeptej se na slrotPlnoc. Vedlo toboto
jeat nf.k.v domek, obklopeny zahrAd-
kou. Zde bydl! moji pflbuznf, kterfl
navAtlvIA mlato mne. Jsem jlm oddAn
s tPlem a duAf a jl?. deaet let jaem je
nevldPl. Ale nent molno, abych Je
sAm uavittvll."
Vatouplv do avfttnlce, zvolej hla
sltP: "Dobr den, milt lldP! Jsem pfftel
Moricfiv."
"Tu spatfIA dva prastarfl lldl, se
dfcf v lenoSce. PodeJ Jlm nice a obej
ml je ve JinPnu mm. Potom budete
rozmlouvati. Budou ufluviti Jen o
mnP."
Upoalechnuv 2Adoatt pfftele, u
zamkl jsem mljn a vydal jsem se na
cestu. Asl po dvouhodlnnP chfizl pfl
Ael Jsem do Ej'KuirPs. Vaude bylo
pusto, tak ie Jsem se nemPl anl koho
zeptatl na sirotCinec.
Tu najednoti se pfede mnou zjevlla
kouzelulce, sedfc v vyklenku dveff
u kolovrAtku. Pozvedla vfeteno, a
hie! jaokby kouzlem, zjevll se pfede
mnou slrotOinec. Vedle nPho spatfll
Jsem domek se zahrAdkou. l'oznal
jsem ho Ihned die IfPen! pfftelova a
vatoupll jsem bez klepAnf do vnltf.
Pootevfenyml dvefml bylo slysett
cvakot velkjch hodln a hlaa dftPte,
kterfi Petlo hlaaltP, zaatavujfc se za
kaidou slablkoit:
"Nuze svat.f Ireneua zvo
lal: Jsem pAenlct PfinP. Musfm bytl
roztrhAn zubom zvefe."
Bllzil Jsem se jtotlchu ko dveffm a
zadlval se do svPtnlce.
Zde v poloierti sedPl v lenosce spfcf
stafec. U jeho nobou sodPla mala
dtvka v bledPmodr.vch Satech a Petla
2ivot svatPho Ireuea.
Po pflkladti staix-ovP spaly takP
niouchy na stropP. Velk ticho bylo
pfertiAovAno Jeu hodlnaral, Joz vedly
stAle avP JednotvArnP "ttk fak".
Dtte pokraPovato ve Ptent vA2n.vm
touem,
V torn Jsem vstoupll.
AvSak Jak? loknutf jsem spasobll!
Dlka vykflkla, kuiba jl vypadla z
ruky a stafec uleknut vyskofft z svP
Uaolky,
. . - ,,..n..,.
Ilnlirt ,ln, n.ll
lei M.,rl,.Av ' V'' " pf
Aoli. lulvlivul.i lull ulfl
Jiik unto objfinnl a tlakl ml itii"''"'k'
loin M kit iH of lin a volal oll
Tu hp limed objovlla. Hyl tulle na
podlvAiif. MPla Peppo a vfianltniii
PorvoiiP Auly a v ntoo drzola kaptl
nfk.
Juko JeJI mu?., niPla ti acbu df'Vf)
zo aliulPlnci', IiIpiP j vfiud provA
zolo.
Bl jstin ilnjat polilpileui na malt
ulrotky,
Kdy?. atufonka vatnuplla, pfedBta
vll inno atiifpfek juko il Itole Moil
onva.
Oua He clivPlu tinhtiiitfm. .
A vzuvAe mini ku?.dy za Jednii ruk.il,
vpiIII mue k oknu, kterP du kofAn
otovfell, uby nine IPpo vldPll,
Poainllll inno muzl aobo a poPall a
vyptAvall ii u Moiico, Jak ae mil vlide,
VO delA, piop n An tieiiRVattvt? a Uk
bo, koiioo e vyptAvall,
Odpovtdul Jaoiu, Jitk Jaem mohl
neJIPpe nu vAooky otAzky, vyprAvPJu
n iivpiii piitell podrobiioatl, ktttP
Jaem vPdel, ytnyalojo drze ty, kte
ryoh Jaem nuvPd!, J;n abych npoko
JII starP lldl.
NochtPI Jaoni pflznatl ao, Ze Jsain
al iiovAlml, Jukoii barvu inajf Paloiiuy
MoiicoVa pokoje,
Oba uaalottchnll mPtnu vyprAvPnf,
k.vvajfco hlavou a uamfvujfoe ae,
NAhle ae atafoo v.tyPII v lonoice a
pravll:
"Nynf ml iiupmlA, ?, anad JefttP ue
mlitdul," A Htafouka uleknula, zvolala:
"Neaufdall Dobr boie!"
Myalll Jaem, t.n ae JeduA o Moiico.
Mltivlll vAak o mP.
Jnky zArmutok povatal, kdy?. sly
Aitll, ?.e Jaem neanfdul.
"Itychlo proatfltl, dPtl! Stftl dojte
do proatfed svPtnlce, nedPInt ubrua
a kvPtovanP talffel" tak porouCela
atufoukn a v oktiui?.ouf bylo vAe h
tovo. "MalA snlilimP," pravlla atafena,
vedonc muo ku stolu, "ale budete Jfatl
sAui, My Jame Jiz poanfdall,"
Snedl Jaem vAe, zamPstnAvaJe h pfi
torn prohlfzctifm pokoje.
Me.l tfm vyatoupll atafec ua ?.ldlt,
aby aundal ue akffnP aklenlel ae .a
vatenyml tfoanPml. Dalo mu to muo
ho iiamAhAnf a atafonka atAla xa ntm,
tfuwouc ae atracbem, ze apadne.
Ale ou nepopustlt vzdor proabam
?.eny, az un rail podafllo doaatuioutt
Kklenlcl,
Nallll ml tfeAnovho llkPru a sta
foe ftAptal a labu?.nlckyni dameveni:
"To al npjak pochutnAte! MoJe dobri
zona ho aama vyrAbPIa!"
OvAeni, jeho ?.ena llker dPlala, ale,
liohtizel, zapomnela ho osladltl. Byl
velmt trpky, ale to ml novadllo, abych
nevyprizdnil, aklenlel a?, na duo. Kdy?.
Jaem ponnfdal, ehyntal Jsem se k oil
chodti. Stafec vatat lirovefl se mnou n
pravll k ?.en:
"PodeJ ml kabAt, ohcl pAua kousck
CPBty vypiwvodlt."
nPbo, pravlla:
"NebudeA tam dloubo?"
A stafec odvetll, Se uevf.
Na to iebe podfvali, uamf-
vajfee a:
ObP dfveuky ae take rozeamaly.
Me.l nAml fePeno, rayalfm, ?.e je
vilnfe tfesioveho llkPru omAmlla.
Stafeuka dlvala ae ae zfiflctsu obll
Pejem za nAml a pokymjic hlavou,
zdAla se flkatl:
"Je stile stejnf, m&l dobry mu2,
vykrafiuja si Joate Jako ailadik!"
UiaPnf stAtl ae poslxacem, Posla-
nec Viktor Plcoler, lslery tPcWo dutt
ve Vfdnt zstfel, naJetel k nejorlgintl-
nPjafm poslancim Md'arskyat. Byl
prostym soiMtalas refarenlsBi jiste
malA redakoe budapett'eM a bylo mu
27 let, kdyt pfedatoupil pfd Kraatt-
Aka Koiuta se Ztdoatf, aby Jmeaovau
byl kaudidateas poslanectvf. Kotut,
Jepu?. Plchler proMzal aeVollk oaob
nfch aluzeb, oeawbl zadost redaktoro
tu odmttnouti, ale pfldelil mu kra.
ktery odjakziva aaletol itraae liberal
nf a v neni kUAi veley staly
penPz. Plchler aaje 50 zJ. r kapae a4
bral se do svebo velebafaa okrcra a
vratlt se edtud jako svolea pealaaw
Koelesdsk. Velbu prasadil ea btou
Plperaoatt a bapohlaaneu ret bo u pre
stfedkd. "V rodine Ludrfka Kosuta",
vyprivPt Plchler ve sve prograaaoTe
rePI, "byval jaem Jako doma. Kdyi
Kosut byl na smrtelae postil a clUl
svou blfzkou saart, peilal lozatce
vSecbny sv pribuznP pryi, pokynut
mnP, abycb zflstal a fekl: "MQj milt
synu! UmtrAra a Dhfl nebudou mftl
otce. DeJ ty nynf pozor na vlaetJ"
Jlndy zase vypravoval, te oteo jebe
padl pro svobodu r. 184S. VoliPl ovSem
maro si s tfm lAmall hlavu, Ze mlady
kandldAt poslanectvf, ktery narodll ae
roku 1869 mohl mitt otce, ktery roku
1848 padl. JaVA hruza obeala vSak
Plchlera, ldy2 otec jeho mu telegrafc
val: "vybledAm tP ve tvm volebnfra
okresu" "necbod ml sem, vzdyt Jsl
padl v bitve ti Karwlny". odtelegrafo
val Plchler otcl. Plchler chodll dfiui od
domu a vAude vyslychal stlinostt svych
vollPu a ponPvadz hlavnf attinostl vo-
IICQ byly do velkych dant, napsal a
mlnlstrn lluancf a pfed ovinia svyoh
vollta odeslal dopla Jeni znPl: "Nej
draiAf pfttell! ZAdAm tP. abys panu
X. Y. Ihned Jeho danP odepsal. TvflJ
Viktor." Plchler sotva 2e die jmena
znal mlnlBtra flnancf.... mlnlstr pak
doplsy Plchlerovy, kterych dostAvat
dennP nojmffl tucet. hAzel prostP do
koie. . . . Jednou se stalo, Ze Plchler,
dffve ne?.ll ptednesl svou prosramovou
fee. klekl a polfbil zeml. "Odpust'te
ml, pfAtelP," pravll u?.aslyni poslucha
Pflm, "2e dffve nezll zaPnu mluvltl.
utiiui za svou vlastenoekou povlnnost
polfbltl posvAtnott zeml naf drahP via
stl." Jak kit svPmii mundAtu Plchler
pflael. vApobecnP se vPdelo a Plchler
musil snPsti ninoho vtlpuv a poaniP
Akft, ale ku ott jeho must se doznatl.
ze 2eleznou pllt se vyuasuaill doplnltl
sve vedomostl, Zevnejskii byl Plchler
okllvPho: mPl dlouhP rud vlaay, ob
UPeJ plnj plli a uouy stoPenP prtvi
riak pro itou oiVUvost byl popular!.