Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, February 24, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '4
ItOCKilC JlIII.
W1LBKII, NEMtASKA VE S HtEUU.DN 24 UN011A ll0l.
CfSLO 25
-rfi.ii KL LWU
. .. Jlopodsky, .
rohiktor a vyduvntcl.
Velikd Stcstf v ncStcstf mcl
vc stfcdu min. Ij'den hostinsky
F. A. NlureS a jcho rodina. Pan
! Mates sc svoti manzelkou a dv-
ma tnnlymi dftkami, vracel sc
kolrm poludne z vcsclky Kohout
Cbdbovd. U farmv pf. Vosikovd
rfcrtplatiio rofinfi $ t r0 j nrngl.in nAh,B !edno ndm nod ko.
j( - . . . j g g
I CArom, ndslcdkcm cehoz splasili
K1UCI) AT TIIK-POST Ol'rtCK OK
ILIIKlt, T EI'., AS KnCONIl CLASH
Mattkr
Tolcfon do doinii S."
nit
NftxiItf'KVMt V.AKONY
pYlpraven, Jeit Vy"tciny proll
raven, Jeit vytcCny prou
OSTfiELU. 1;Ie
rheumatlsmu, boleni v zadech, atd.
DRA. KICMTGRA ivttornAmy-
"KOTVOVY"
PAIN EXPELLER.
IJednoi nesslnycU lfclmfakych tysrSJieutlf
Valka vypukla! 3
1
drdhy Burlingtonskd
Wilber.
OVA JlA
CJIICA G 0
St. ,IO?i, Ji
HA2TIS CITY
St. LOUIS
a do v!(ct 7iest
na vjjchorJi u
jihu
Vlaiy
DENVER
HELENA
BUTTE
PORT La Ar
SALT LAKE
5' FJlANCWo
a do vSeoh m hi
a mist na z ipade
tyJUJt
No 02
Dennf Txpnw, vyjinsi
rii delo do Lincoln, O-
uiahy a sVch mist, na
vycbnd 0:11 dop
Ko 89 Dennf Exptess do He-
atrice Wyniorc a do
nu Jlh a zapad. ll:5odop
No 00 Dennf osobnf express
do Lincoln., Omnhy n
dale na vychod 11:10 odp.
Ko 91 Dennf Express do Ilea-
trice Yytnoro atd. . . .0 CO odp.
.vyjrra nedile
Spacf. jfdclnf a kreslovd vrzy na
vSech rychlpvlaofrh a zavazadla ob
Rtardvajf se na v8ech Btanlcfch ve Sp.
StiiUoh a Kanarie. . Mapy, jfulni
hldy miceldni systtSuiu obdrzfte, kdyz
dopfsetc na J. VliA NCIS,
G. P. A. Omaha, Neb
M6sto a okres.
V2em pdnflm Matejfim sr
deni bl'ahopfdnf k dnenfm jme
nindm J Pffznivci naSf mfstnf Skoly
zvou sc ku shromazdenf, kterez
odbyvdno biide ve dvorane kol
nl v patek dne 26. unora v 1 130
odpoledoe. PfedndSeti bude zde
prof. Trpssler ze statnf university
v Lincoln a n&ktcrf pfednf obca
n6 Wilberstf. Ka2dy je zvati.
V maskarrfm plesu pora
dandtn v s.fni jailouchovc, byly
udeieny 'premie letuto niaskdm
damy: stary a novy rok, pf. Ja
nouchovd a pf. Bphackova, prvnf
cena; druha cena pdrek Iisky
rnakfl, pf. Aksamitova a Oufec
ka; tfetf cena stare panny, panf
Mallatovd a Lusova. Muiskd :
prvn(."Happy Hooligans" Stor
kan, M?ag a Cleneats; druha
ponocny. K. Tobiska, tfetf japon
!'St( vojdci, Knlndnek a BouSka.
Max Storkan ml., jeden z trojice
Hooliganfl netegil se dlouho 7e
zyskand pctky, nebo sotva ji ob
drlel, sptc'ijul se, do Bowling Al
ley pievkci a tu milou pf.tku na
ceste k svtSmu a kollegii svych za
Ju ztrati!. Nabfef nynf ovem poc
-tivemu ndlezci $2 odmeuy, nei
tjpoctivy nuleice si !:si myslf, e jvi
to lepof mfti petku na2 mizerni
lv.i dollarv a Max uz se must s
nepifrivym osudem spfdtelit.
Pan Robert Shary vyptodal
lm;tinfc v Pleasam Kill p. Reno-
vi a dySe opet wilbcrsky vzduch.
V nedeli v 8 hod'm ran,
s'aorelo nddrazf v Crete a2 do zd
kladu, Ohsn povstd ve streSe a
neispfJe ze o Jkomfna. Mimo bu-
Jovti zniceno bylo expresnfho a
jineho ndkladu v ccne as $8 00
.NddraH prozatfmne umfstneno v
:SOUsednf mdslovne. Kez by tal
tstihl podobny osud vaecky ostat-
ni boudy tiito spoleCnosti, jfm2
. prezdfvd "depot."
2dbava pofddand v pdtck
min. tyden, Jkolnfmi dftkami v
Opera House Janouchove, skvele
sc vydai'ila. Hruby prijem obnd-
gel $75.85. vyloliy $21.75 tax
Jecisty vtezck obndSf $52.10 a
odevzddn byl pokladnfku W. H.
Davisovi k zakoupenf piana pro
ycplu. v
Jan Castoral prodal svd
nsta'Vcufa dva ioty krajanu Zcina
jaovi st.
re kone, dav5e se do divokcho u
prku. SbehnuvSe z cesty, octli se
vostnatem drdtfi a sice kaifdy na
jedni strane, sinykajice zi sebou
koiSdr s okupanty v hrozn6 situ
aci. S n2mi zdrovefi jodoucf pan
Jaktib Prflcha, Adolf Vosika a j.
specliali ohroenytn rychle na
pomdc,ne2zdivoel6 kone zldtnali
asi dset kolfl a octnouce se na poli
plenin6m, z'thdjili divoky rej.
Jeden z k'onf vypfahnuv se z pos
trojo.strhl joch z voje,kterd nara
zfc na zmrzlou pfldu se zlomila a
rodina dosud jako infc zrnftdna
byla vyvrzena na pole, kde tdtne?
v bezvedotnf leeti ostala. Mares
a roc'i ia rychle dopraveni byli
na nedalckou iarmu jeho tchdna
p. Vafika, kdedostalo se jitn nd-
leiitdho oetfenf. Pan MareS
mel v buggdhc rozsvfcenou lucer
nu, od nfi vzflala se pokryvka. v
nfz obe dftky byly zabaleny a ac
pokryvka z vctSf 2dsti uplnS sho-
rela, nestalo se dftkdm niceho.
Pokryvka mimo to zmfrnila ndraz
pfi pddu, tak 2e usly i jindk te
lesndmu poranenf. Pravym zd
zrakem jest, 2e i maniel6 Mare
ovi vyvdzli ai na nejakd odreni-
ny uplne bez pohromy, odbyve
to leknutfm, ovSem 2e hroznym,
nebo p.o vfee hodin nemohii se z
prudkiho otfesenf nervA vzpama-
tovati. kofr, kteryiidleJEf pflj
6ovrie pdnS ChaloupkovS.byl roz
bit na tffsky,
Pan Jiff Hynek s manzel
kou meSkali min. tyden ndvte
vou v Omaze.
I Harperova whiska jest teku-
tina v lahvy hudebnf poesie, zra-
d a lahodna. obccrstvujfcf
25c. a 50c u ffccli If krfrnlkil net) plHte tlrmt
F. Ad. Itlrhtor k Co., SIS l'rarl ul.,Now lork
36 ZLATYCH ,VA VYZNAMENANI.
Odporutcn vynilcajfyimi tckaty
.... 1. . i,t Jm
Manic volant o pomoc.
Zddlo by se, 7c nlkdo n.-nf talc za,
zrt.vr.elyni, ahy nespechal tin pom- 0,
slysMI t'ipeiillvrt volrinf, ale pf-eci) so to
nsto stilvd. .let Jtdna proMba o po1
iuoc ostid rasto yj1 Si'iicm a to je
prosbu nludini. Kt-ehut' I; jullu jest
h 1 Tiilatifiu o pomoc a Trliu rovo lo-
Civ1 liorlu' vfno jest j dlnou Jo I10 v A
8011. Ncvysty5fU'-ll prosbyti', sn adntt
te.kou cliorolm upadiietf. Jinuno.
any h''! pusolif prfiuo na .ilutlelc, ob-
novujo jclio tiflu, tak.n neeliiit' rychle
'.inl.f a nifst tj -ji . uijiii'j .dr.ivy hi ul.
ktery oelieMu". Ka.dou Htravu . prijtnr.
ik zaludek .iieno doblo praeati.
pracujf jlste irnva. ledvlny. srdce.
kro1-zive kolnjn a eelc telo Htanese
zvidSte jitijm a ilnyin. l'otlebujete'li
ldku 11a vyPNtotif krve, nuvoltc tako-
v?ho. kt r' kaf zaludek. (lir.Trlno-
rovo lecft5 borkd vitio, kter'5 nejdrfvo
zalurle vj ldCf a 7kivo Zaludek 1 krer
dokonale vyl 6il a vJiit.ou prom(;nf.
Ve vSecli ohoiob valudku, jater.
loilvln.i krvo b iti vfno Jju spilehll-
vyiu e uiliinyin lukuin. V lokdintcb.
Josef Trlncr, 70!) So, .Ashland Ave.
Chicago. 111.
Voddrenska nddrzka byl a
obarvena a sice tentokrd-
ndmofnf-
zdravd. U SaSka a Placka
Nezdlezf na torn jak mno
id zena nebo dfvka vyuzfvd bfle
10 prdSku na svflj oblicej, ale jak
mncho pouzfvd HollistrovaRocky
Mountain thd. To vlastnd doda-
vd krdsu pleti ienskiS. J. H. Brt.
Sprdvky hodinek a kleno-
rfl vykondva spolehlivS a duklad-
ne Vdclav Kotas, hodindf a zlat
nfk v klenotnickm zdvode Ed.
Wehua. Hudebnf ndstroje v5eho
druhu v cendeh nejlevnejSfch.
Rodina p. Ed Jelfnka v De
Witt obdarena byla v pondelf
vecer zdravym kluiinou. Gratu
lujem srdecn5.
Pan J. H. Slepieka vzda
se opatroyniclvf a porucenstvf
pozflstalosti zemfeleho F. J. Ko
besa z Crete a poruSnicf ustano
vena bude pf. Kobesovd, jakmile
ootfebnd listinv budou soudu
pfedlozeny.
Jestli nektery "papfr na
vzdor vSemu tomu nejsprostfm
chvastounstvf, Skemrdnf a vnuco
vanf za kadou cenu, musf jeStS
po dvou letech zpflsobem dryai
nickym upozoriiovatt, "ze je ta
dy taty", ddvd si tun hrozne Spat
ne vysved(ve if pcpjlarity. Chva
stounstvf za 2vanec musf prijft na
povrch jako olej nad vodu.
Obchodnfci naSf, je? ohla-
5tijf v Oma2skych (?asopisech, o
Cekdvajf tarn odtud nepochybne
velky obchod 1
Vcera slavili zde svd za
snoubenf Josef A. Duba a Marie
Nohavova od Milligan. Otec ne
vistv o. Frank Nohava, zavftal
pfi te pfflelitosti opt po
dob5 v kruh cetnych pfdtel Wil
berskych. Snoubeucutn srdecne
gratulujeme.
Pan dr. Cernv pfesfdlil svoui
a
ale my 0 nf svym hostflm ncbmloine prnuic
vypravovat, ponevadz, nk kaid- vf, nemdme
k tnkovym vujkltidnni iEddneho casu, ale poslouzfinc
mifin-pifznivrflm vzdy triui ncjlcpSfnii llhovinnmi,
vfnem atd. a to je tolilavnf.
Luco zuliico., penizo dnnnoi
My nemdme ddnou 70 nebo 80 st. kofalku na
ikladt, Irfi v prtilu. by nckdo tnkovou chifil, mflkm
mu jf objcdiiat. Na5c kofalky miff od 90 stupfiQ na
horu, znJoz kazdismu rucfinu.
Kofalky vjlcfiiid jtikosllod $'.' i'5 do $(i ()0 inlltm.
Vfnu pou.o Knlifoniskri, jcninii $1 50 jiikctkoliv.
A'.vlcctij', zlalymi iiuMlailoml vjziiaiimnaii Slorzfiv
lt'zaU. vsrho tlnilui pivo ldlivuvti, svjtoziumii Jlar
jifrova wliiska, joinnrt douliif ky aid.
City Hall Saloon
PLACEK
MEJOMOYIhY.
Vice nez 2006eskychroditi
-usndilo so v okolf
v poslodiu'ch trocli leteclt.
JeSle jost un'dtii pro stu rod'n v Bolivar 11 kolum drdhy
znova
te jistym jednonohym
kern. Nddrzka md 12 stop v prfl-
meru a 100 stop vygky.
Min. tyden zasnoublil se
Alois Dedic s Annou Kubeovou
oba ze Saline.
- Zemfeld pf. Frantiska Pra-
charovd odkdzala sv6 stavenf v
meste a osobnf majetek svym
ctyfetn synflm Josefu, Karlovj,
Janu a Frankovi. Jan obdriH z o
sobnfho inajetku mimo toho$ 101
rykonav.telem poslcdnf vflle u-
stanoven p. Alois Borecky.
Soudce Shestak ndm sde
uje, e svatebnf veself snatku
Karla Kohouta s MarifChdbovou,
odbyvand min. utery v dome ro
diiu nevesty, bylo jednfm z nej-
vetSfch v tomto okresu. Kol 200
osob bylo zde pfftomno a hojnost
bylo vSeho jako v Kdni Galilej
sk6. Svatebnf veself trvalo az do
druhdho dne.
Panf Rohlovd od Western,
stard pfftelkyne nase a jejf syn
Ed, navStfvili nas v sobotu me-
kajfee zde za obchodeni.
F. j. Sadflek Jr., pfijel
sem z Newcastle, 'oy., na krdt
ke prdzdniny.
Red. Wild na svem turne
na Pacificism pobfezf, 'vydelal
jako typograf pfi 8 nebo 9 hodi
nove dennf ptdci od $1 5 do $18
tydne. Tolik nezbude mu tady,
afi md v obchode nekolik tisfc
Hasicsky pies a banket v
sobotu odbyvany. vydaril se zna
menitS. I Slicnd Felie Iloscomb z O
mahy pfSe ; Dcktiji svou krdsu a
jemnou plet' jedine HollistrovnJ
ZvlilStni vyiutni ccny Hstka zu jednu conu a dva dollary. Lunik
tyto prodavajfio prvni u tfoti utor.y v musfci. Podrobnbti. vanu lol.
na pozdddnf S. A. IIUGIIFS,
pcnoral Emigration Agent, St. Louin, Mo.
Tfinto.se iivil H ct. krajandin v zndmosfc, zo dr.
Kurd H. Nreuor, iii'ulrdlccm stdlu vzrAatajfuflio pofi
tu phispolnfch iifMiiocnych. kte?f k nfiinu do Crete
jtuilllf, affdll pr.i vldclnou nomoonl ol a jest
nyni pflpr.iveu at. k raj an fun a krijankdni ItSpo po
slonzltl 110 'idykollv (Ufve. Ncinocnlce jest doko
nale zaH n. pod vedenfm ucernS cesk5 osetf ivatel.
ky a piij'ioiiji se iii'inocnf vSeho druhu, vyjiua na
ka.llvjcn iieniout. Dr. Hreiier md ku sv6 poinocl dva
doliru lekafe a vAe je zaHzeno ku'-provi'idenf opcracf.
IjBljpltL.
? Crete, Nil).
Apfelbek & Bocek,
vykotipili nynf uplne Wondrflv
feznick obchod fc
a cbsloulf na ddle ct. zdka2nfky vdy !crstym a nejlepgfm
masem, denne erstvymi uzcninatni, jakoz i mascm naklddanym atd
o hojnou pffzen Hdajf Apfelbck & Bo6ek.
$5.00 za 50clii.
Rpi'sa bystoc na nejk5lin pi ft el i
doiU zklainanf nez na Sovercu olejl
sv. Gotharda. Ten nezklanial postal
nilcolio. Jet to liniment, kiery ochab
1(5 uvaly tuzf, otok) zahdnf, bdestlv
pisf.u, krku a klizl odstraHuJa lepc
nez cokoliv na svete poslou?.rv rilu un
ci, Icter si kazdy prdvm hrozf. totlz
reviualismu. Anise ho tnnolio m
spotfebuju jako jinych llnlinenlfi. Je
pfipravon zosllnfch ldtek iV pmto se
snadao vstlebe do UiVze. I'otnohl u
tlsfcfim, kteff trpeli plchdniin u zebi r
a ne.ur.ilKlf a s uspechem bylo ho po
tulto pii spdlenlndth-i vyniknuti. i'an
Js A. Jedlfkz Lone Tree, ovav jest
jednini z tech. V.ivM sc -o pusobfvistl
tohoto prostivdku pKvwlisiH. "l'lra-
( nil Jsem se tezce na tudeclr" pls , '
Rocky Mountain thd nfmz naby-ljsem nebjlanl sto, ab'-ch se v jotell
la jsem i sveho zdravf. Thd nebo Pul, ale po.nocf .oleje sv Gothar-
11a jseni a -i oiij u; tnn ni
jtabletky za 35c. u Brta.
Dan Gregory odjel se svy
mi dvema hochy do Colorado
Springs, kde hodlaji nalezti za
mcstndnf az do podzimku.
mmininmimnnnnininmiH
I)ikuvzd1ni.
Upfimny dik vzddydm firme
Sagek & Pla2ek a ct. pifznivcflm,
jichz jmdna nejsou tnne zudma,
za laskavd pfispenf ku sbfrce ve
prospech mtij. Ct. pf. VaSdkovd
dSkuji za podniknatf sbfrky.
V ucte Frank ValiS.
, toIUUi.iUlUUUUUUUUUiUUttU
loble." Jeto ten nejlopii llnlnieut
pio doiuienoit a nechlel byeh he. uC
hobjtlani kd.by stdla ldhcv5.-)00.
A'vernv Olej sv G itharda stojf tie.
50c. v lekaruach nebo u vyrabflelft W,
V. Sevcra Co., Cedar 111 plds, la.
Dobytek hodfef se do past
vy, mlady i stary, koupfin v kaz-
dd.n mnoSstvf a zaplatftn zail ty
nejvysSf ccny. Vzdal jsem se fez
nickdho obchodu a vnovati se
budu chovu dobytka. Kancelaf
v hostinci SaSka a Plaka.
Kupuji i6l dobytek vepfovy
platfm zafi ty ncjvysSf ceny.
W . J. WON DRA.
Racket Store.
Nov jarni vzorky
ncjnov5ji mody, zvldSt' velk vber orlcanfl vSech barer a
jakosti od 502. do $t 15 yard.
Ilojny vybCr peknych ti5tnych orlcanfl rozinanitycli
barev na ddmskd iivfltky 65c. yard,
Nejkr.teneJSf pracf Snflrovand hedvabnd ldtky na li
vfltky vSech barev po 50c. yard.
Modrd, ccrnd, fccrvend bfld polovlnend ddnskd Idtkjr
novC to zbolif pracf na zenskd 2ivfltky pouze 1 5c. yard.
Vhodnd pfflezitost naskytujc se kaiddmu, kdo md v ti
myslti koupfti jarnf oblck. Nikdy jsme nctneli tak hojnjf
vybSr Satstva pro hochy jako nynf a v tak levnych cendch.
Bohaty vyber oblckfl rozmanitych barev od $8 do $10.
Velky vbSr ccrnych oblekfl od $8 do $1 5.
Prdvfi jsme obdrzcli tmavd, vlnetid, hcdvdbfm protkdva
Jj nd obleky, krdsne hotovend za $15 00.
25 pi'OCent srdzky na jEenskych kdbdtcch, mul
skych zimnfkdch a zkouSka ukdXe vdtn hodnotu.
E. W. Miskell. '
DEWITT.
OM PALACE SALOON.
BORECKY Sc MARES, majitelove.
"Willcr - IVelri-HUn.
Sklad w vin a likerfi
Nepfenlednte toto
Cinfme obecenstvu ve Wilber a okolf ndsledovnf ndbfdku.
platnoupo pffstfch 90 dnfl a ti, kdoz" jf vyuitkujf, budou
zajistd uspokojen kvantiton i kvalitou. Vybornd kofalky
od dvou do 5 rokii stard. My nechceme snad tvrdtt, ze
rdlouholetd whiska je prdve tak dobrd, jako pStiletd, nebo
petiletd jako desctiletd, Lc my pfesvedifme kaddho vldd
nf zndmkou o jejfm stdff. Neopomente pfflcSitosti tdto
poulfti a neuspokojf-li vds Borecky a Marcs' a nedostane-te-li
zboH v hodnote svych penez, tcdy nemusfte koupit.
Mluvit o vojndch ? k tomu nezbyvdndm casu,
to by hostd naf poslali nds k rasu
U nds'nic nemdme do kanonfl,
ale dobrd zbo2f do sklenic i do galonfl.
ICentuckd whiska od 80 do lOt stupflu gallon "1 SI. 05 do 2.5o
Pepfovka T rokft stard bud. cerven, 100 sttipflil, nation...... $5 Oo
Kallfoi tHkd a liansaskd vino4 az 8lctd jetun(5, ..$.1.20 ail.50
Jemui5 vfno liihvove ldhev....45 ai 75c. lilaekbary branda gallon
l.GS. Nemcckd bofkd IS 80.
Sklad vytecnych doutnfka. JJorecky & MarcS.
Ir. Ed. HULLA
zttiunenlly chleagsky iesk
Zubni Iekaf
CRETE, NEHRASKA
Zuliy trhnjf se bez bolesti.
Zlatd korunky 22 karatii So 00
Mrtstkovd opiavy za zub SOU
Vyplneni zlatem vyse od 1 00
Vyplnenf stffbrein 50
Za vsechnu prdci rticf sc 10 r ku.
Dr. EDWARD HU LA
fJRETK. NEIl.
Vyprodej obuvl
muzske zenske
a detske.
za 50c. na
RACKET STORE
Wilber, Neb.
Dnes v 6:30 rdno rozzeh
nal se s tfmto svSten; po dlouhd
chorobS p. Josef Sacbl, stary kra
jan a hudebnfk. Pohfeb odbyvdn
bude v pdtek v 10 hod. dop.
nasckatc
Sekacka, ktcrd usekd jednu
libruza minutu $1.00
lzb za. minutu 1.25
2 libry za minutu .... 1.75
S ocliotou puidime
?am jednu na
zkousku.
Dost sekanice
pro desetosob
na naf novd matinee ku sckdnf inasa. PomySlete, jak
mnoho asu je uetfeno. Tento strojek seka zdrovefi i
vScchny jind potraviny, zeleninu atd
Dr. JOSEF CEKNY
praktlcky Idkaf a ranhoJlS
Ordinuje v ldkdrne Urtove a md
vou ordlnainf kancelaf nad Hank of Wilber
Jest k sluZbdm ve doe v nocl,
m