Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, February 17, 1904, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pravy.
ti'J'Vtov'llninl tbUU tdx'o,
iHM, Jodnou Jcihiu krAaiift t holm
bojna dtvka KIAra, Krcndlo, lrcd Mint
6 cesAvaln, Ciisto vyprAvoto o Jo I
krflsedvcu utarjin Htldtrnfm avtc.
5 (km, klcrfi ktdlr na auninouivAm tt
knlm atulkii, mask nlkdy i novl
eely, protolo se eoaAvala rdno, U1y r
alph ncbofely svlcky a tak byly sto.
P. Zrcadlo tvrdlvnlo urflto, to dtvkn
Jett btlou l.ilintl so zlatou honmknu
blnvA. Kdy kurunu roipiwU, vl
ami se kuoory ?.lt.vml prnmeny no Id
lfra port; Jnkoby ao tozMUly papiaky
slunecn!. Takd MkAvnlo zrcnilto. to
b& dtvka ocl modro jako obloliu 7.11
nejclstclho Jarntho dno. A jakoby u
kraj wblohy lokytky ho oplrall, v.ilitl
lt'JI tc v nlch dva andllkovA tvft
rtfky. Toll v octch. A tato dvft HOkn
J 1 oil jcdinky djmev. MAj boMukti, tu!
to mute Jen v nobt vyp.vlntl.
Kdyi, so procbAzela Klftrka po za
brad alo to JIA zrcadlo novyprrt
velo kam jon upfola avflj andftlaky
irak, vSady rozvlrala pouputu sv6 ka
lliky: Uoruutvnla se. te ho to nu nd
nmlv sluncfnt paprsok. Kdyi nud
avedla lehouneo krajkovou Hiikonku a
vkrocll do potflcku, v trAviS bublnjl
ciUev vlnky se o pfekot tlaClly kolem
a perMce !ie. strknly bu Jodna plea
druhou, ktera bude tnool dMve poltbl
tt nejnienal n nejbfleJAt notku, Jake?,
kdy roda dosfthln. Kdykoltv puk vyfiln
do zabrady, vtdy bylo v mOato bez
vctft. Jaktnllo totli vltr apozorovnl,
te KlArka Jest v zahrudO, nccbnl prft
cl rosdelnnnu, I kdy?. nekdo smotal
ia ullcl prach ncbo Rustlcl llatt, a ry
chle ublhul k nt do znbrady. Objal fiti
Mou poatavu, a znpluvlv Jojt tleAfiovA
ustn lAskyplnymt poltbky, septal jt
xroucl vyznAnt do, drobu6bo ousku.
A tak ao a nt procbftxol v fit'ustnfi dvo
jlcl. dokud (Kvka uoodvHlu 7.tdt do
zAmku a nczavfcla zu Hcbou sklciiCnfi
dvefo. Tu pfcskoCil zabradnt zod' it
Tzdorno buCot pfcR col6 ni6sto a?, nu
dntby koncc, MnCo Hklom v poullCntch
BvItllnAoh a aliazujo cbodcAm klubou
ky 8 hlavy. Tak byl vltr ztrcSt6n6 zu
mllovany.
Jest zcola pochopltclnn, J.o kolom
takfivo krAsnfi dfvky toCilo ro untobo
BlpadntkA, Klftrka vSak byla chytra
a VidSIa, lo uu nvntfizo vzltl za ber-
nou rolnct vfto, co Jt Jojf ctitelo Mknjf
VAdftln, So jont krAHiili, a vOddla, lo Jo
bohata a oboje Jl rmntttllo.
"Nobot" takto nomohn poHoudltl,"
mysuvaia ui "Utory iuu mno
mllujti pro tnou krasu, ktcry pro bo
haiatvt, a ktory mno ma rad pro mno
8amu? Ktcry by nine totlz mAl rad 1
tehdy, kdybycb byla ohudft a kdyby
nedoj bolo . ndjaka ucraoc mne zo
byadlla?"
A led' pravA bylo nutno tfoba, aby
p6znla toho pravfiho. Prdovctrom
alavlla osmnflcKS nnrozenlny; a pH to
pMlolitostt iadall vftlchnl napadutcl 0
Jejl ruku.
Bylo tudti nutno. aby Kldrka ao roz
hodla. J2to si nocht&la vzttl za muzo
Jlnfiho, not onobo, ktcry2 by Jl opra
vdu mlloval pro nl sarau, bezo vsoch
JInych ohledfi: odofila do chramu n tu
vroucoe se modllla, aby Pan ozafll J
Jt duSf.
Kdyz fee taktq modlla, dotkl so
kdosl Jcmne Jojtbo rameno.. ObrAtlla
e a nle, za nt stojf stnra zobraCka
"Chcea poznatl pravoho?" tflzala bo
Sebracka.
Klarka nn. nt UDfcla zrak.
"OvSem, proto ao roodltm " odv8
t la tiie. vaznO.
"JA ylm.. A. proto Jsem pflSln, abych
11 zjevna pravuu. Aoycu ti ukazala
ktry x tvycb napadntkft opravdu to
mlluje. AvSak k tomu ho rau13 pod
volltl dvfiuia zkougkam."
rtJak(5 "jsou ony dvu zkoufiky?" taza
la se dlvka, stAle Jeto kleClc.
2ebraCka pokrClla rameny.
"Prvnt Jest, io muatS pozbytl av6
kraayt Musts no stfitt oskllvou."
Klarka se sacbvela.
"Oskllvou mam byti Jt?"
Zebracka viak Jea usmala,
"NestracbuJ s, raa ho'.ublCko. ne
sttUaea o&kUyou. Jen tak dlouho to
potrva. aokud bude ikouaka. Potom
dXta ode m vodu, v te se umyjoa
a buses se opet aktltt t nyneJSt sv
kraat."
aSvMorovayfil, ?.e na nt bledt dtvka
4lYirtv'. poznamenala:
"Abya pak sattm uvGflla tnym slo
rtm, dam tl z&ntku. bledV
A vyaavst z kapsy u zastfry oMSek
yodala JtJ dtvce.
"Hied, tento oftSek Jest blaviCka
m yauSky. At U dam p zkouSce o-
4u. a ty p at nabudeft skuteCno dft
ej kraay. vrattfi mt ten oftSek; Jest
Ma viak o toss nemftie M'ti ovSem
aat fed roda U nenavratt byvatfi
krftsy, pak att oovratfa oHsek a roz
liaanefi bo, Ta se stano mt vnuCky
Mlaaa rosiCka.'
Klara
soxaaaaenala kftlem a
budll,'? dela "UdileJ mne
Udy oskllvou, stafenko."
Potoai, Jakoby aa nCco zapomnela,
laiaia m cavatae:
"A JakA bude ta druhi zkouSka?'
"To POtom UVldlS." odvfitlla lana.
MXatIm provedeme prvnt."
Podtvala se dtvce do oCf a foukla
Jt aa tyafe:
"VI Jest to, A mae budefi yotlebo
vatt, Jea zaklepej na oftfiak."
Klirku. napadla Jakasi podlvni tt-
"MOJ boie, cot Jsem se opravdu sta
te eskUvoa?"
2ebra2ka vfiak zmzela.
Dtvka JeSU Jednou poklekla a sp3
enala aomo. Zaballla si tvaf busts slo
enym zftvojem, aby nlkdo nevldel,2
jest oAkllvft, dokud Jefite sama novo
dela; Jak vypadl. Jakmlle se vratlla
iimku, bylo Jejt prvnf. podtvatl se
'do trcadla. Jakalle pMstoupila k zr
bylo" alySetl nocny praskot
Xreadlo,' ktere tollkrate vypravlo p
JJf krtse dv6ma star fm,' stMbrnym
vtcaam, puklo .leknuttm na ato kou
akt, kdy uvldIo, to Jest dtvka po--JdBu
oSltllvfl. Klflrka nemohla se y(-tl-
anl v toaa. aal ' v jlnjfch zrca
4lecb, kteral byla V Uaaku; nebot',
ink Jc uh io ritktm. by i dn ulnh
poritwtlo. iiizltMIn mi nn .1I0 luni.iloV
y). iiuinoltla KIArkn pohldnoutl 1111
vlnmhf tvAfHptcbnla do.vabrndy, nbV
sc otnznla sv66; VMtfh'VttTJtJtliw Vff."
111, Jc-ll HkntrOn onklivrt? ,lnkmt!o
vyVroPIln "x kb'uftM.loh dveft na lo-
nnu,, n K i byl tlf Jiiko vf'i ny wi.
r -ktl podlvii v iirJblliAIni oka.'.
niRlkiriilolifu pl'bididCII ifff ziiltriidut
Vonkn,' vtnflHt pnk t Vrdln
fttrnMlvd vlPlifirc V vozhoWonl lia
zovnl vlti tuftliy ho utToi'li KMrUu
1iib1 tin la lkn v loiibl a linlctv a-
Stknln:
"Zrculla so 'inni loxtMStllu, vltr
nine nvltbit) nob, Htaln Jnctirf: o
prnvdti unklivoii!"
Xuttnl so noftll nfipiidnlol, ktOrCSt
Klilrku objeilnala pfciluAldhu duu nu
InuMiit (Mlpoluilno, aby Jim Hdlllu v6
(izliodnutl, zu ruku pMJfmA, oliolifi 1
Kvka, Jhiuki si vOiiloin.a ivCi oby.xduo
Mt 1, piodstoiiplla pfed' nt; sinrtiilnt'
bli'dn. Ooinntvala h i!o JoJl ctltui.6 so
lined ntoOt na pato, Jakuillu spuUI Jd-
Jt tvrtf- a nocluijl Jl tain. Cttthi, f.o by
He luuibou pinpadla do zoiuft.
CtltclO nolillzoll v nrvuttn oUamitlki
pfokvapcnii, ba opravdu ulokanri' na
dtvku. V noJbllJtM chvllt vfluk, podlvna
vOp nmozt bo 112. immtVult prflvP
at;, Jako vfiora, nob kdykllv pNd tlm,
A noktoM uiiSlI I llcliotna Hlova:
".Ink jHto dues nvMJ,, KlarKot"
"Dnoa JhIo Jo5l5 krnHiivJftf, KtarHo,
net Jlndy."
"V Jak6 zuzraOnfl vodO uo myjuto,
to Jste tak krrtnnft?"
A rozuitif ho, f.o vAlclinl na ill uptrnli
dyolitlvy zinlt, Folcno-ll Jit kuuuCue
obatuJIct; "o,no " .
"Ano, vaAo Jost mA ruku, mtlf X.
nebo inlly Y."
Klftrka v&ak noproncHla oCckava-
Hdho slovu. Hplotla hI blavu toml po-
klonanil, a doiuntvala mo, io Hnud
brnCka al z nt ntroptla ?.crt, nojHptAo
proto. Hby na nt 11O00 vylakula, a ?.u
Jo dues prave tak krusuA, Jako byla
drive. Vzdyf bo nenasal uul JctUtty
mezl Jejtml ctllcll, ktorys by neobva-
111 krAsu Jojt. Krt-udlo bo tnko proto
ozletlo, to nozpozorovalo tebraSin
tort, vltr pak Jt utokl proto, se byl
Rinluvon ho JobraCkou. Unb. tato
zkouAku so nezdafila!
"PAnovo," pravllu rozechvfinn avm
otltelam, "anl dues JeAtC nemobu Mel,
kteromu venujt svfi srdcet l'MJd'to
zojtral"
ObrAtlla ho nn pato a necbula hvA
ctltole odejttl v nejlHtoto a naddjl
a dloubyml nosy. Jedon z nlcb vflak
ohnlvy, urozcny niladtk ktoryt
ttlAll coal aa nAhlou AkarodoHtf dlvOl
noti, novyAol ze zAraku, alo Hkryl bo za
zAolonou. KlArha pak nctrpollvo za
klopala nn oMSck.
"Co porouctft?" tAzala so ntafcna
iobraCka, Jet bo tbned nn zavolflnt ob-
Jovlln.
Dtvka vyhrkln: "Chtola Jal vydtra
tl!" fekla Jt vAfinlvt "Dela Jal, ie Jul
mno uclnlta oSkllvou, abych poznala
ktery nine mlluje pro mno samou u
zatfm jsl neufllnlla nlficho. VAlchnt
mojl ctltolovc mnft Mkall, to Jsem
dnoa JeAto hczCf net jlndy!"
ZebraCka so podlvno uSHHbla.
''Hm, KlAro. to 2e tl fokll tvojl nA
padntcl? Nu vfiak ty zejtra uslyAIA Jo
jjcn prave mincni. jest treua pouzo
ucinltl druhou zkouAku!"
"JakA Jeat ta. druhA zkouAka?" tAza
la so dtvka nodavoHv&.
"TakovA, mllAcku, 2e so stanoa na
jednou chudA. DAA ml vAocky sve po-
klady, pontze, majotok, klenoty. A
zejtra pfljdou tvojl ctltolove, pflJmeA
Jo v prostych, skrovnch Aateoh, vo
skrovneni jednoduchem doraku,
ndjt promentm tvuj zAmck."
UClnllu tajcmuy pohyb rukou. a 2
nddherntfho palAco atal so rAzout pro
sty domck. Klftrka so podtvala na so
be, meln prostd, skoro chudlckA saty.
"Nu, a tedV pokracovala tebrafku
"zdo mAA zrcadlo; podtvej se, Jak jal
byla oAklivA."
"Alo byla jsl bohatA," vysvotlovala
Jt stafcna, "proto tfi shledAvaJt vStchnl
nApadntel krAsnou. Zdo mAA vodu,"
okamtlte objevllo se prod nt umyvadlo
ve vzducbu, "umyj se v nt, a budoA
opet tak zAfne krAsnou jako drive!'
KlArka so rychlo umyla, a pobl6d
nuvAl do srcudla, hloslt6 so zasmAla
radostt: byla opet tak krAsnA, jako
prod urn. una labut' so zlatou koru
nou na blave, Oil mCla opdt mod re
Jako obloha za noJCIstCIho jarutho dno
a dva andtlkovA se opet do ulch uaml
vail. Kdyby se nobylo zrcadlo rozsy
palo, mohlo by opdt vyprAveti dlvy o
jejt krftse dvSma starym stffbrnym
svtcnQm; v zahradd by opet otvfraly
kvetlny dve kalfAky pfl pouhfini jcjtm
pohledu, kdyby jl nebyla tebrackn
zaklola. V potoce by se opt perllvo
kuplly vlnky kolem jejt notky. A vttr
by so opet hrmotil mCstom, aby sem
dobChl a objav Atlblou postavu, lfbal
tfeinovA dsta a zauiilovauo Septal Jl
do ouAka. Acb, KlArka byla opet krA
suA jako nebeske krAlovstvtl
fteklo jt to I zrcadlo, t starA tebraC-
ka: "KrAsnA jsl; ale jsl chudAl'
a zusianu jiz iau;- tazaia se
KlArka dzkostllve, ac by vlastuc rAda
byla dala av6 Jment, Jen kdyt se vldt-
la v byvalo sv4 krAse.
Stafena hncvlve zahuCela:
'Kdetpak zustaneS chudou.kdetpak
Opet Jen pokud potrvA zkouAka! J
oatatni, vtdyt' JeAte miS v zAloze o
ffiok, blavl2ku me vnucky to Jest
doetatecnA zAruka. Jen nan zaklepej a
JA ti prlCarujl opSt v&ecky t6 po-
klady!"
2ebracka zmizela, a druheho dne
pfllll tenlchovfi. VAIcbnl ne, nebot
nekteM so vrAtlll Jit v brAne, kdyt
uvldCll na mlste vcerejslho nAdbemA
ho tAmku skrovnlcky domek, Ostatni
viak veAII do doinku ze zvdavostt
Kdyt spatflll dtvku zAffcf opt byva
lou krAsou, zvolull nadftenC:
"Och, KlArko, Jak Jste nAdhernA!"
"OvSem," pfljala je KlArka u Carov
nym dsmevctn, "vCera jsem byla oAkll
vA, alo byla Jsem alespoft bohatA.
Dncs jsem sice bezkA, avfiak" iu
zbluboka vzdycbla "'Jsem chudA
Jako kostelnt myi. Pozbyla Jsem vfio
bo sv6ho JmCnt."
A pfedsttrajfc pobnutf, vrbla pfttra
ve pobledy na nApadnfky. Tu vldela
pojednou, jak vtichal prive tak vzdy
chilli JaliO nun. iiotoni jodru pu din
liC'in chd pal w klobmiliii, poroiiPel no
u tidelirti'l. NekteM, klelt niMl Oap
pioiuluvl(lt aiintlll so giiiliivltl ho
'"Mnj tillsl3RlVTiit-tlUHt m tcMt aa
inn cililMmimf; I") hnJiiltin-bplintoin
- A valolitir J? vytiiilll) ' Alcjuil a
nu Joilnpjio, "roiiu olitiivj?, uncuy
nilndtU""1 kul ill nstnWr oiloSll. po
Join ph'ilatoiipll pl-oil dtvku i(..nfliifi'
"nou l VAN.
"KlArko. tiiA i6Jdiutftf," tlboZftnval
Jtk'iu 10, kdyi Jal bylu -At'natuu, liiltn
val Javin 10, 1 vfi'iu. kdyft. Jal .ptubyla
kri1il"...."4wftlij) iOYjflsb ,,,lt!M'
kdy jal upet kiAanA v.'iak nliudrtl
KlArka v zupouK'Uiilt vililn mo inu do
Ul'ltllfl.
"KouiiOiiO jsoui nnalu imivelio"
. ,.
ItVchld se Hlnvllu fjvntbu;' vfink
'hudobn, nnlmt' ICIArku byla Ink ftt'u
tml, te hI anl nevpoiiinelii, hby po
HtrAdiila xveliti niiiJotku.C'litMu itltl Jen
pro iivOlio tcnlelin, viMniJle mil Vflockn
nuUn hvCIhj ardce. Tyden bylu wy
ttnifriii ftt'nr.tnrt.
OhiuAIio duo vracehi ao nrAvfi-r. trim
a lioStlioin na nieo; jnkmlto otovfoja
lvofu do pokoju, HPUtMla,'- r coleih
byld jcat Vjfe fitt ruby, fa nkftnt byiy
Hcchtiy vCcl. prfldlo 1 SutHlvo vyliAzo-
ny, zrtHtivky v;taliftny n jibanh jejteh
zpfovrAeen.
Pojednou aq otevfvl Urtiliy jwikoj u
nfed nl atojl JoJI niui. llledl na nl
zuamufttld u rotrtltOi Juko clovok, Jo
hot myal joat eolo vuujatu Jlnou.iniui-
10111 duletltvJSI prftet. A nttAo pruvl:
"Klttro, Udo joat loll oHRek7"
. iPotnm. kdyt atnrA tobrauku vy-
mfinou zn oftSok - npt pllcurovuln
JniOnf, zAtnek u vfiuchno, polAdal inlu-
l mantel v iiAdhornJch afllecli bujnd
nltky a body. KIAra ao .zavfoln do
Hvycb pokoju u nopHpuatl k ;obfi po
cellOkA dny 'tilkoho, tlin 1110116 avrtho
mnntolii. Poznnlii bo jit 'dost!.
SC mad'arAtluy.
A'opsol Jaroslav Uaiek.
V odorakd stravovue acfill se k vo-
Corn Ctyfl vandrAef. Nlkdy so uevidoll
a snail rilkdy vie netivldl, ten pftjdo
tani, ten onam, alo ne.abyvuU ao tim
jlnak. Dostafillo katdfiuiu z nlch, to no
bude JIat polevku n cerny chlob sAm.
SprAvco stravovao! atanco, maly, po
lo alepy mul. pfljat od nlch praeovnt
knttky a vytlakl datum, neprohlltejo
al nljak dukladnft stiAnky na pfedu,
zdall mujl prAvo zflatati pfes noe ve
atrnvovne.
Neptal se tftt nlkoho, zda-ll mA po
volent k eestovAnt; "byl upokojen, to
bude mool zapocttat do dfltu za oam
vecoft, nebot' met zvlAAtnt system, le
poMtal dvaltrAt tollk, 00 vydal.
Kdyt pflAlo pt atrAvnlku, pocltal,
to jloh pflalo deaeUkkdyt nopHAel nl
kdo, lot, se inAlo kdy stAvalo; napunl
do Actu, ktery sprAvnf; odevzdAval
prvnlho kaideho mestcd na obecnf d
fad, 2e poskytl stravy tfem.
Ceatujtct tovaryAl rAdl sem cbodlll
ackoll atrava byla zdo bfdnA a eel A
stravovna mMa pro svou sptnu odpu
zujtct rAz. Cbodlll sem totlt vetftlnou
tact, kteM nemell sve knttky v porAd
ku, zhotovovall povolent k eestovAnt 7.
kusu paptrtt, na ktery vytlskl sprAvce
zdoJAt stravovny datum pobytu stejnd
klidne jako na llsty praeovnt knttky,
nachAxojtcf se v neJIopAtm pofAdku.
SprAvce pMneal veOefl a rozdal ten
kA kousky chloba a' bruSe coal a dra-
hotOi odeSel.
PolAvka za chvllt zmizela a vandrAcl
rozeAll se po ni&ate za zamestnAntm
ktert vystlhovala slova, pronASena za
dvetml by til, ve dveftch krAmii: "Chu
dy vandrovnt, pros! ponltene," nebo
"Smllujte bo nad chudym cestujlcJm,
ktery jde peAky po Sest mCslco,'' dlo to
ho, jak vyhlttola osoba, kterA se obje-
vlla.
V feznlekych krAmech flkalo se, 2e
vandrovnt jeat feznlckym tovaryAem
v hostlnctcb, te jest ctAntkem, u peka
tu pekafem, U'ebas tadatel byl krej
Ciro.
PodvcCer Jest nejpffhodnejAt doba
Katd se obycoJnS smlluje. VandrAcl
majt svA taxy. U leznlku dostane se
pravldolnS krejear, v hostlnclch po
dvou krejcaflch. nekdy 1 sklenka ptva,
pekaM dAvajt housku nebo kua chloba
a krejear, mydlAfi dva krojeary a ko
te&nfcl, ponfivadt Jlch nenl tollk. dA
vajt at pCtntk, ale nojvlc dostane se u
zlatntku. MAte vldet, jakou radost ma
jt zlatntcl. kdybysto k nlm pflSll: "Po
nt2cn6 proslm, chudj vandrovnt, Jsem
vyucen? zlatntk." Nejm6n5 deset krej
carft, za to v8ak obuvnlcl dAvajt po ha
Hfl.
Uylo Jit tma, kdyt se vandrAcl vrfltl
II do stravovny. Kollk Jsl sebral, kama
rAdo, ptal so star mut s obvAznnou
nohou vedle so zouvnjfclho feznlckC-ho
pomocntka.
"Tflcot krejearfl," fekl tAzanf-, acho
vAvaJe si peellvS penfze do boty, "ne
stojt za tec."
"Kde pak Je CtvrtJ1," tAzal so nekdo,
kdyt Jli so natAhll pohodlnS na Aplna
ve siamniky a prlkryll hmbou hounl
"Ach, kamarAdl, ton Je pod teleirra
fem." fekl stary vandrAk. "chytlll lio
na prcdtncstl, kdyt 2ebral u pekafc,
Byl to hoduy kluk. Mln net s korunou
nlkdy se vefier novrAtll."
"Ty ho znAA?" ptal so feznlk, doku
fujo zbytek cigarety.
"Jak bych ho neznal," fekl star?,
2vykajo kousek doutnlku "Ceatovall
Jsmo solu al z Uher, Nikdy se nedal
chytlt. Kdyt si vzpomenu, co kouakft
vyvAdfil a nle niu neud61all. Jednou v
UhrAch, bylo to v KomArne, All Jame
kolem ,cetnlckych;.kasAreu. "Pojd', ata
roj, neco amlsnem," povtdd. "Jen chu
16 dovnltf," . t
".Fjanttku," JA 'na" to. "cot zde ne
v(dla vorllcka?" "Jen jwjd' a uemol,"
pov!dAdAl Pranttk. "Kluk byl v U
hrAch Jako donia, a mad'araky znal,
Jako kdyt blcem. mrakA. Pfljdom tedy
na chodbu a tarn HtrA21 neco povfdA.
StrAl fekue: "dobrAI" Ut Jame v ku
chynl. Tam fok' nfico kuchatl a ko
mne: "aednl si!" JA Jacm si aed' a
Pranttk pofne bourat kamna. VypQJCU
al kladfvko a jak tluce do kachlu, tak
tlufo. 6hyt' jsem bo za kabAt a Se
pt Am; "Pranttku, pro Krlsta PAna, pa
inatuj se, dyt' jaeS krejet a ne kamnAf,
Pranttk se na mne podfval a fek':
"Tady jsem kamnAf,.,."
K'ljb.vM itr-tu In v t J ovl an ror.nlk.,Ke fit n dnt ainf ao 1I101III nn tov
' v C-ctA 11 A 111 littlll;u nu iioh lludnli VBiiiot iiimtnno ilolitv Hctfnnt.
pmibtOt do kaartrrii tnezl Cclnlkj' drtlat
kiiinnAfo Tru tvrtj kamiuAd je lilu
pAh, kdyt se dA ehytltWWrnrlii511 '' ..i.
Illed'te ItniuniAdijtV tekl
'jai'iji aiiirj 11 ' iiiliivfiu 'pruvdii, at'nij
ropadnii, kdyt. co Jnotu poviiiii) ih'Ui
irnvdu. pbnli,v,lkluk ' ' ?!
ToMd 11A111 iiniiiiffkej," bnitcl fiv-
ntk, "y Jalo a. k aobO IumHH- Klulf
liloiipy jako uovornciid dUO, dA ap rliy
It v OdrAfh a ty atiirf dilok. ktilhti
y, d i bvrtxu'tiou nohiiu. Vy jaio nal pur
ffillll vo avSlfi."
"KainaiAdl, kdyi vil'iii , ppvtddin, lo
byl kluk ut Jodnii indost. Vyyobhil ko-.
riinu donne pH iiojnioiihtiii. a ll'dyt lie
Alo vyti'briil, vznll Jami' al, co lr ilulol"
id; I atarC.
"Take w vvziiAni. l:do lo ofhti ae o-
prtt." Mil trot!, "nle to by tu'l(oVy 'Ai'
luk. Jalio jal ty, dovedl 11000 ukrHsl,,",
rfctlKo dnl do snilclin. .V-i
"li'oin KPdinduartt let tin nvolO.'V ndpo-
vedel unit co znvdzunon noliou, u."
'lCdybyr. byl Jeftto Kodiudi'fAt," Tokl
toznlk, "Ink tl nnvcMin mil nlovn. Ty1
Jal.ual iideo ukrnd', .MA4 noliU Jako,
tok, pofdO iliillkrta. Kilo oliijil'' ki'Ast i
must byi clporm'jaf. Ucll jaciu ;rio i'tz
nlkoui. alo lome.ilo nevedu ijft'ilosint;
lot. detot vondrull. lchfoa Isp'm" vldOI.
ulu aby uOkdo tnkblo llial, to 3Pin no-
I1I6I a neuvldlnl." ,t' i
"Spl dfdof.ku, at' nu tobo nityfttutiu,"
ol:l Jemiiyni, UobrAukynt lilaaoui1 tfotf.'
"NepfeJ al nAa. sloe apfft nadvofe,"
doilal druhy, "zavM oOl .t nomliiv!"
VAlclinl so iitlSIH, Stury pint Jen
ohvllonil nai'tknl. I'.iihulonl pod?drkoii
UDinall apoliojonf, aekollv tieVoiKdl,
Jak zejlrn so jln: povede. kdo '.so' naje-
ill, kde pfenpf uoc. Ze spinny-eho dyoiv
ku vmufu do svcuiica rosoitymi.OKny
zilpach kuchyfiakych odpadl;iYVipall.
I N usniill a dva rAno skoro aoufnunit
ao probudlll. Prvnt z nlch, fozullt. roz-
liltJdl so v rnnntin Aoru koloirt 3'ebe' a
vldAl tfetllio, vynofujtcllio ao.. z holt-
ne.
"Kde pak jo alnrC." o.val ro ieznlk.
'1, hromo," fekl tfetl, "ptitceku2 Jo
vzhflru, stary dodok kdo by ae, naddl,
to tak i-aatio vatain;."
"To j zvlAstnti" fekl Feznlk, ac-
sknkuje se slamnlku ua lovlci, kdo b!
vCera ulolll boty a Aaty.
'Kde pak mAin boty a kabAt?" vy-
kflkl, kdyi zpozoroval. te boty a ka
bAt zmlzoly. "Nedal's Je, kamarAde.
nfkam?"
Tfetl ae uamAl: "Co bych s rilml do-
lal, poiKvej so, niAm av6 veel u stolu.
I hromc, kam se mn6 podCly. moje
flhrnovaCky a tluraok?"
"Suad Jo nfikam achoval ten, ddok,
ta legraco no mu nevyplatl ," wluvll
rozclleno foznlk, "kam 5el, Jen'bt pfl-
Jde." Dedek nepflscl.
Stary mut krACol zntlm Jit no sllnf-
cl z Fulnoku, vykrafiuje al v fcznlko-
vyoh botAch, majo na z Ad och shrnova
Cky a v kapse tflcet krejearfl, kterA b!
feznlk schoval do bot a kromS tobo
dvacot krejearfl, ktorA strill prodAndn
feznlkova kabAtu v kofalnfi v JestfAbl.
Masopustni rozjlmAnf,
"PryC od mamlnky!"
Hoslo starA, dAyno hlAsanA, ale jen
tak poloaeptem. MutAtt jsou jen zffd
ka apoAtoly tohoto hesla, vtdyt' znAm
starA klacky vousate, pleAate, ktef! ut
pfed dAvnyml lety byll prohlAsenl plno
letymi, ale pofAd se povalujl 11 ma
mlnky.
"Pry6 od mamlnkyl" toto beslo
hlAsajt jen aleclnky pd sedmnActl,
osmnActl let nahoru. Po cely rok. V
provedent tohoto hesla leit cely da
vtlp a Ideal tenskych.
Dostatl se pryc od mamlnky, pod Ce-
pec, k ufcrau, ut at' se Jmenuje Jak
kollv. Jak slyAIme: "Pryc od ", vyct-
ttmo v torn hesle bias malft vzpoury,
prohlAAent vojny tomu, Ue komu se to.
alovo vztahuje. Vidy tu atojl dva pro
tlvntci, Jakmlle se ozve polnlce a za
hlaholl: "Pryc od "
"Pryc od mamlnkyl"
Abyste no nemyllll, io dceruAky se
pohnevaly a mamlnkaml. Tady Jo to
ndco jlneho. Dceruaka tout!, abyse jt
podafllo provAstl ve skutek hoslo
"pry od mamlnky", ale mamlnka je
to, kterA vynaklAdA vAechnu peel, aby
dceruSCino heslo "pryC od mamlnky"
doAlo uskutefnen!.
"Holka pfliln se, abys pf!Sla-pryc
od mamlnky, aby mamlnka mobla pfl
Jit k tob5."
Illavne ted' v maaopuste.
VAecky ty mladA 1 stara! tanecnico,
jet nedoCkavfi peAky 1 v kocArech spe-
cbaj! do plesovych Bin!, vAecky, jdou
za pecllve' ukrytjm heslem "pryc od
mamlnky."
ZAbava, kterou poskytujo tanoc, Je
v plesu a2 na druhfim mfatfi. Na prv
11 Im mlstC je znAmoat, starost o znA
most, nent-ll ut tam ta znAmoat dflv
Mallnkfi, zcela nepatrnA a9znAmen!cko
atafl. Jedlny tanef.ek, jedlnd slovlfko
o pocasl. Z Jodnoho tanecku jo Jlch vie.
a z pofaal pfejdo hovor na veel Jln6, a
zaa na veel Jln6, a mute po Case konCt
ti vftou u oltAfo stydltvfi pronesenou:
"IlAfu si VAs "
"To tl flkftm, Zanynko, at' bo ne-
upeJpAA. J A jsem at udfdala s tatlnkero
znAmoat taky na plesu. Proto tam Jdea
(Kdo te potAdA 0 tanec, lined Jdl, A kdy
uy se upojpai, zaeni aama fee.'
"Cot kdyt to bude noznAmf nAn?"
"Jakmlle a tebou zatanft. ut nonllsvy.ch.PQyJiinoaU.a iledkovl lOpe vaflla,
neznAmv. A at nfatanflte. a nltlnnf n
tl, ne abya hned utekla Jako blAzeii. t;.Hla- Dobryy obt-d plod!" same dobrA
kiuii ho inu iuky. aie niieti km mil 7nvon .
pod ruku, a JdAte ac prochAzet sAlcm.
O mntskA Je dnea zle. Jen pryc od
mamlnky. VSak to mamlnka ncQpii'
att."
Matopust - to Je pravA doba muto
lovu. K Jovu tomu vypravujt ao dev
l;V , , r ,uu ', ' "n,KOUK,ac,,;izftra budete naAIm hostem pfl ob6dtV
JIX.U. 1 .1 . ..!..! II... 1 I . . I
ruka marauifina f(d! kormldlo. -
"Tak l'o? Jak Jste se mely na bA
le?" vyzvIdA rAno otec rodlny, poku
kuje na bAlovfi Aaty, poAlapanft stfovl
fky, rukavlcky. Jet rozhAzeny po sto
le, po pohovce I po zeml.
"Dtvcat tanflla doat; ale budou mu
sit Jltl JeAte do Jlneho bAlu."
To znameuA v dlplomatlckA feci ro
dinne, 2e tl, ktef! tanflll a dfivfaty,
tantlll jako blAzni, ale ua hlucho, ne
brail. A hned- no stitdnnt atarostllvA hlavl
cky dtvfl pruhlltejf kulendAf, kollk e-
N'u Jnfn JttOIL pronirnrtdy, v JlotO vy-
lely,jnn .poijzlm lanoOnl liodliiy 11 ill
v"airt9v VJptTuzlatOijvsfido ao linjdrt
niMnlitf?. zrttijlhkii kit rudlnoatl. ulu nn
'bi1lo. v tan(0Hliri Inutile!, 'tt leliouiikJiMi
i. cdiiHiiycli autililcAcli, v tioiiiini dovic
jnnom oiijftiiv on. l jo jo rem jiik
bj'to't. in'fiovc' I'tAciTtko. not jo donia,
nebo- lui-proini'iindO, nobo nn vyloto.
co y.Hockp tiikovA vyniyAllvrt dlvCl
liltivlA!t.'i'tddnlkiW, aby no jt podnt-'lo
IptPi) e."JJl"yf: "d uiainlnky ".
Hilf on? HIIAPlm, ktoiA pnk so 11
na lftlo nojldpo Hid? vybef al, ut bya
;n01 ,ci . - .
rHiiialjifo, zn vitol' lilAvoli,
"Tnrtlifi'ju lo-le'paf: bolhul Jaoni svo-
liodcii, pntrtdojl ne aloclnky k vftll uinO,
h pulAtlit illlit! tutftttik. Kdyliyoh ao o-
tunll, pnr.ldllu .v,e liiojo tena dnl. gna
k vftll avetti, n narAdii bych pak plutlj
Nflln. Xe'ehnio- fo JeAte tiejakj- Cna."
Vho.i tiiltkovo!
DcOm atojl liezko poulze rocnO, ale
zit tti hiniopu'st vice tint rnciit.
A ty HVtei'Ui' maaopuatiif
Dvii. ttl duV nlvd lirtloni ao donin no-
Vhl'f N'enCnii (0 fasti.
l'o Ato ,z)s tuk. SclH'jilit-11 tain Do
?.cnku "vAtnoit znAtnout", uova.II ao .
riido'stl, udo.'katntt "knlnin",Riuuy ht-o-ben,
.vfieeko okfi, v parAduklt aatech,
brzo-JI "on" znklnpd. Uyly-H vylohy nu
b.ll ' kiIki" ' idai'ny,'' ueVAff mo' pro Htos
a zlust. .Thv.toli.O tnlovy obod by za nle
nnalal.
C6 .ist inOl dobroho k obSdu, K!ll-
ku?"
"Co?, to ncnl na mno vldet?"
"HrAch 3 luonyirt?"
"Hkopovon-
Tod Jsem al pbvSlnil, ze to "bylo ua
tiem' vldM,"
' A ' afetoval si. Skopovoti nnmnto anl
olt'lt, alo dnen al Jli musll ddt v hoapo
Ats k obfdu. Nle Jin6ho ut tarn nemell,
Rkopovou a imperial.
"Cot ty jal od tony pryC?"
Tcnom trf pro dnoAek. RtarA pujde
a llfivcaty vecer do bAlu, a je tam hot!
dopustdnt. V kuehynl se oliflvajl Jon
Zehlluky n kuhuy, z pokojfl je dllnn,
teuakA konfokne.
Flltpok doatal rAno zlatku a pflka-
zeni, aby al to neutratll, aby si zaSel
nekitm na obf d, a domA aby nechodll nt
veeer, aby tu nepFekAtel.
Dobr mut, dobry tatlk. .lento dnes
to bylo trochtt vte nn n6m znAt, te m61
k ol)6du akopovou.
A je pry tu n6kdo takov "umeloc",
kter doved'o uhodnoutl, eo m61 kdo k
obfdu.
Jen pry ao podlvA na of.1, a ut vl, co
pflAlo v poledne do Zaludkiu
Na floveku dA so poznatl, Jak? byl
dnea obed. zda-ll k Aping siwkojonostl,
nebo "darmo povtdat".
To so Jovl na tvAfl, na nAladO. na
bumoru, na fed.-
"Jo vldet, 2e jsl mel neco dobreho k
obedu,"
' Je. q vldet. Clovok takovy je samy
Aprym, samy smlch, vtelenA laskavost,
dobrota, v2dycky pflstupnym piljcltl
katnarAdoyl "petku do prvnlho".
Ale jak byl .Apatn obed. Je vsecko
apatnd na svetS.'Elektrlka jezd! Jako s
tunusem.. kAva ,v kavArue je mizernA,
tago neatojf ,sa nic, markAr neatoj! za
nle. A flel mil, aby vAm zapdjcll tut
ku, musili byste.se vystdbovat.
Tedy to se dA urCiti, k tomu nenl tfe-
ba velkeho ument, uhodnout, zda-ll kdo
obedyal dobfe nebo mlzernd. To ut Je
rapsano vo tvftfl, jen si to pfeetst.
NakuleCntku rozestaveny koule, u
chystAna nakfldovanA taga, stary mar-
kUB utlrA Jeate Jednou Splnavym u
brouskem mantlnely, opraAuje nohy ku-
leenlku, hracl u stolku mezl oknem
dopljt Cernou kAvu, zapaluj! doutnt
ky.
"Tak zaCneme."
"Na kaslra nepockAme?"
Nesmyal. Dnes je pondelek, doma pe
rou, kaalr bude mlt k obddu cocku s
vajlckem. Proto kamarAdl zafall sm&-
le hrtt prefcranc.
ppbfe.uddlall, Za chvlll pHsel kaslr.
a bylo na nem vldet, ie mizerne obed
vaK A s takovym Clovekem, ktery mel
k obedu cocku s vajlckem, nent ZAdnA
bra.,
V obM6' spofitvA nAlada cloveka.
Za doby mA vojanCIny pfed dAvnyml
lety byl fiefem nasi setnlny stary hejt
man, dbbry voJAk a dobry dlovfk. Dopo-
ledne. byl Jlvot uormAlnt. Na cvlienl
odpolednf cekAvall jame se zvCdavostt,
A ut z1 dAlky Jsme poznall, jakA bude
odpAldne vojna. PflAol, cerveny v tvA
fl, Ceplcl feSAcky na stran, pohvizdoval
si pfl prohlfdce setnlny nalezl vAecko
v pofAdku a to ut jsme vedfll, te bude
cvlccbnt pochod, nekara tak hezky
atranou od m6sta. N6kde na travnatfi
mezl komandovAno "nydr" a "rut",
za dve hodlny pak ozval se povel "auf
a All Jsme domft. A byl zase den vojny
v pekle
Alo kdyi odpflldne pflSel s oboClra
vo formA M., flnfel Aavll, od vlrtlnky
mil Htaly jlakry
"HoAl, pozor, dfdek m61 Apatny obed,
tesnic se!"
A nastalo hromoblt! Jako na hofe
SInal. NleJipbylo v pofAdku, kasArnf-
ky lltalyt to pleSaty supAk aotva atafll
zaplBovat. vytAhll Jsme na cviclAtfi
hned za mestem a tady uastal balet nz
do vera
ZAvddct Roylzek, ktery raCl znAmoat
s hejtmanovou kuchafkou Pepl, Aeptal
ml na zpAtecnlm pocliodu, te v ned&
11 at pAjdo a Pepl "kolovat ko zvlfetl",
roztorrujo Jl oflnu", aby al bledela
. uourym obfedem melcno povalia Id
Dobry obed pflsob! Jen dobro.
Ko'llk lid! chytlo ao na dobry obod,
io pak All Jako borAnd, knm je clovok
vedl. O torn by mohll vyprAveti mnoz!
"okopultrovant",
"I'flllto HrlMIll Imilnnin un t.JItl 1.
"Ale, mlldsllvA pant "
"ZAdhe 'ale', budeme vAa oCokAvot a
Jlstotou."
Hylo by nelld8k6, uepfljltl, kdyt nA
u Jlstotou ocekAvajl. Pan UrfAlok pfl
Sol obfd byl vfborny, a tento vjborny
obAd zpflsobll dobrou nAladu, dobrA
nAlad Je pffstupnA dojmflin, paua
Brcalka dojalo, te jobo hoatltelA mall
hezkbu ,deru, kterA kdyby snad se m6-
la nVMstne, vdati ne, to ae ne-
stane, nesmt se it&tl. Pan DrcAlek to
mu pfedejde, vezme si jl sAm.
A taky ! jl vtal.
' Spici virtuos'
Xttpsttl Jan. I'dciii' filroh'ih
(.'Iilndfclin vAnkoni vcfeiii v jiodje
sent Alfl ho v ft 1 1 ti poavfeunakrt. Mid
douiky rozlo2ltrt val H. . , . ' lulOinS no-
dilvno v poavfccnakoii flatnlu. znlialii'
Jl ac prvnt uAval voCurntcli stlufl Ja
ko chuluiipky poliddcu.
.If na vefor (i jiiikno liodlncol
Kiln by ao zdrtol byt tolio Oaaii voa-
nlOuiioui n iii'viitltkoviil by Jak nAlu
tl pfknA lmdlnky? Kdnt by clitOl po
lii'dnoiitt tun ukiiiOvuviiii ctivllkoii Oc-
skOho veukova? .llatO kntd.v a rndoatl
zilCaalnl ao one innnli'estiifnl achflzo
Vhoch v liunioilatlokdiii vdfnl vyovl
kuvniiy'oli abrntlc'ii,eli atryqft val
V en vfc! SIcytA H tii pfllotltoat po-
klApiKiutl al h jejlch pni'iniaiulnlininl
oyaoin zu ucain! no pf l torn znpoino
nontl na rutollcl dccriiakii "a pro
fiAkou liitliicku iiu)hii1 kuutor pImhIC
ku!" "Ki'Idlovkii void! Uaaa nndzdvlliujo
nohy lnuala take!"
Pavlfkoin KvOlovIo poCalo ak'ubat..
Jak otevf-ciiym oknem znlftuly v Julio
dtuluy pokojlCok zvuky trojl hudby,
te dole jit uuvydrtel.
'V HnuuiMfl Jo nejvpaelnjl a budou
tain kullotfovA tedy tain!" t'oopravll
JostO svflj ilboi- a Blinall liunpu.
Pavel Kvot, bujnry pfedatavltel
zdravlm kyiitctlm vesnlckfilio atuden
tn prozattni na ilvoumfalCnl dovo
lono clitOl die modornt methody
V.AkovskC" utltl take jak nAleit po-
alediiloh chvllck okouzlujlot avobody
piAzdnlnovO.
Vtdyt' v pozcjtft mua! zase do tA
"corne, zaprAsenA Plzne"
boliuilfk, to napoaled!
Do hostinco dosel prAve v nojlepat
chvlll. UAzoni pfohledl aituacl, a bud'
nAvalom spokojonoatl nebo pflbojoni
rozboitfeiiC krvo zapM si svflj zamllo
vany vera:
V kolo UolCle jo nascto
lesem jak zvoncfl vfoanych,
lakt hudby memo jo provAdl
v jflsavych kruzlch plesnych
Not v torn nenadAiym st'ouchnutlm
do zad ze svelio parodovAnl vyrusen.
A ty s tu Jit konecnO to je doat!
Kdo'a tak dlouho cokame pof Ad
pustll vymluvny juriata Zdcnlaek,
becne znAtny "Rudofoua" lo tu ne
co "fes" pro tebe, vtfi A la secession."
Byl jsem zamOstnAn, PrAve jsem
dopaal "
"AA to's zaso dopsal nejakA f IkA'
nl, abys jlm mohl redaktora N. potrA-
pit?!" zavtlpkoval Zdcnlaek, nebot' byl
takto zbytecnym reaevnlm porueikem.
a aby svou praxl dflstojnlckou neza-
pomnel, Casto dostl hloupe vttpkoval.
"O torn at Jlndy ale kdo Jo to
"fcA"?
"Hned, hned uvldls, nen! motno so
protlacltl, T- poraoz pfece, brachu"
a pan lajtnant-jurlsta dlo osvedCene
voJenskA taktlky pocal pestrou kupou
dAvcat razltl prfllom do bostinskAho
pokojlka.
Tam kolem okrouhlAho stolu sdo-
lecnost vytednA motno ftci: tak
trochu "PIckwIckovakA." Jak KyAta
shledll, bylo hurA. ZejmAna studentl.
"Pekno vftAmo k uAm. paao KvAte!
Bez vAs, se nAm neJak nomalu tAhnt
nit hovoru." zacal pan kaplan Smrcka.
Mluvil pomalu, jakoby sAzel kaidA slo
vo, zejmAna "pomalu tAhne"labutnicky
a s atbalskyra (ismovem.
"Dovoluji si pfedom seznamltl vAs.
znamenltAho osedlavatele Peeasa a
jezdee na ceskAm Parnasao tuto se
sleCnami Mafka, mojo netef, alec-
na RQienka, jejt pfttelkyne 3
oatatntml so znAto!"
Kvet vaecky znal a s flsmevem se
s katdou vital ale z nenucenAho,
tAmAf pFAtelskAho stlaknutl
6le5ny Rfltenky Jovll neJvAtAl radoat
Nlkdo toho ovAem nepozoroval. anl
SIbalsky "pan otec" ZAzvorsky, anl
jelio proztravA druhA polovlce, Tim
m6n6 ataral se o fyslocuomll Kveto-
vu nadSJny raallf portretlsta Ba-
bor, nebot' sAm s kajlc! tvAf! vyhledA
val sbllieni s mlynAfovic Mafenkou
a Klllch b Slpkom byll prAvo za
mestnAnl gramatlckyml pflklady ien-
BKeno rodu patflclml pod vzor
"Anlnka" a "Botenka".
Proto mohl se nfiS Pavllk zcela ne
ruAenfi pohroutltl vo avOJe uamflvavfi
llluse. On, nadAony horlltel pro vAecko
modernl, najmfi '"secessnl". Ihned no-
stfehl, Ze mA zdo krAsnou represen-
tantku tAto fAse, to mA zdo nejlepAI
pflleiltost k ualaitedndnt svych bar
vitjeb vidln, kterA dosud duAo Jeho
snlla. k
Modornt Vices Cornych, rfltt "mar
Salenou" zdobonych vlasfl dodAval o-
duAevnAlS tvAfinco slocny Rfltonkv
vzAcnC-ho vjrazu. Z pod prflavltnC, mu
Aellnovu lAtky dmula so narflioviIA
neha vlnlclch ao fiador a v tfl hloubco
JoJIch oGt Hki-yvala se zAfo vzdftlunych
vyst hvezdnycli.
NeobycejnO ladnA jojt postava v pi
njch formftch. hlavnA ale ono mllA,
opojlvC kouzlo dlvclch sedmnActl Jar,
bez vftt vyzyvavA koketerle okouzll
lo Kvfta.
Plan! mAjovAlio podvecora rozzvno.
lo ao Jeho dobrd srdce NOco,
jak flliAvnl "feA" dnes na val ualozl.
Pro ton Cas vaecky humory 1 dobrA
vtlpy vAtenAho pana kaplana pozbyly
pron obvyklelio vnltfnlho uapokojenl
nynt zvuCola mu Jon Btruna mrttn.
vA plane lAsky a vonnA kvety prvnlho
jara, pine avetoiKujlclch uniSek, pa-
daly v Jeho duSl
Afkoll so vAonui aniAl, sniAl so pro
to, ie so siufila tnkA Ona.
Intermezzo.
ItatlCky nAstCiinJch bodln v pokojl
ku doputovnly prAv6 na avem unioiine
nAm clfornlku k deaAtA atanlcl, kdyi
byla naAo dobfo aelailOnA apolciinost
vAeobecnym "Pat"! vyrufiena.
VAlclinl nnftl Plckwlckovcl tlaCI ao
do aftlu, zvAdavl Jaouco vldft a alyAct,
co uaatat mA.
Tam po dflvCJAIm hluCnCm veaoll a
pronlkavAm vjakotu zavlAdA neruAlvA
potutelnA AtCbetAnI dAvcal a clilchtAnl
hochn. VSIchnl Jaou obrAconl k Jedno
mu bodu k muzIkantakA palandA.
Palanda je oAlfelA.
Jenom Jedlny, vCrny muzlkunt df!
mA na nl. obdafen jaa klldnyia spin
knn aprnvcilllvO "nnculonfcb". Vaock
oam oatatntch olicliAz! nfkdo ve vsl
po kolACtch.
A kdo Jo ton . Jedlny zbyiy musl
kua? To je sAm pun knpelnlk 11 chef "ban
dy diorovakfl", obocne ziiAmy 'Veucllk'
I'tujte ao v celom plzenakAm krajt ua
"Voncllkn" n povl vAm kntdy deal
tlloty &ko)Ak, ktery do hoapody k mu
zlce a tAlou cliod! jnVy on muzl
kunt. IJ11SI teluin! A Juk liodni telam,
U Junom n6kdy dtiAl!
To byste ho mAll vldOtl, kdyt lapl
avoju houallfky v hrat dA avC "ban
dO" zunnienl a apuat!
NoliraJI potom Jenom Jeho houale,
kobylka a prnieo . hraje 1 celA Jeho
(Oli) naliorit dolfl semo . ta
mo. A ta John ruka! No nudnrmo fl
kAvA nftfi sturj- ufiltel, io sAm pan Ku
belli; al bo must pfljetl Jednou dflklad-
110 prohltfilnouL
Alo talc jame 0 dull do poMflanT, zo
nfta mual vytrhnoutl hluCny tloakot
aAleni (pardon, to bylo tohdy
nczuameunjlct ovAem, nbychom pfe-
stall povfdntl alu aby liudba zahrA-
la nejakoii akocuoUt
y. ttesknjlcfcli tancentkfl nepomyAll
nlkdo ua tnnec vAlclinl pohlttojt nn
oAlfelho 'Voncllkn', samojcdlnAbo na
palaudO.
Tento po hlucnem zatleskAnt tAmOf
vyletl zo v6 pAay "dflmajlclch nacu
lencfl", chop! so svych housllCek nad
blavou mu vlalctch kvapnA sodne
Binyccem zaklepA poprvA po dru
hA (nedbajo ostatnlch) a spustt
znAmou aveho caau:
Onciuly iKitkAl Jsem vAm,
na ullcl rozkoAnA dftS
ie jsem Ael nahodou sAm,
ohytla mn6 ve svoje site
I
Hraje dAl a dAl, hrajo sAm a sftm
a sAlcm bo vsecko dust smfchem.
Nehraj! jenom jeho houslo, ale 1 ko
bylka a praiec hrajo 1 celA jeho
tClo nahoru dolfl semo tu
mo. Zda se v katdAm okamZlku, te
skutalt ne s palandy jako zralA altva;
kaidy pbsluchac Jest ut tAmef namo
Zen smfchom a dobrA polovlAka do
stala ftkytavku.
Ale "Vcneltk" hraje stAle, hraje ce-
lou duAl JedlnA dufie vedo ho od re-
petlco k repetlcl, k "da capo" a k
"flno" alo jeho ocl Jsou zakllteny
a on docela klidne, spokojenA
apt a pfl torn chrApo Jako spra-
vedllve namoieny muzlkant.
DohrAl. Zase t?m2 gestom povesll
houslo BAhl po lltru (k nemuZ I vo
spAnku pamatoval b1 cestu) napll
bo uotne dfepl na lavlcl a spl
dAlo
Tu uS se nedovedl nlkdo zdrZetl.
Za burAcejfctho smfchu a volAnl:
"HurAt Vybornel Opakovat!" pro-
bouzt se "Vencllk" jedlny a nlkdy
vice neaahradltelny "sptct virtuoa"
na housle protlrA si ocl kouka
po palande nlkdo z muzlkantfl tat-.i
nenl, tl. TaleJI se Jeden pfea druhOhi)
kolem a pod palandou kopajtce, tle
akajlce a volajlce: "VybornO! Op.i
kovaaat! "
Po vyHceaim prAve intermezzi! 11AS
Pavlfk pllnfi tan5il a zapfAdal nllo
hovoru se slecnou Rflienkou. ZvSdCl
mnoha dobrA data: Kde slecna v Plzul
bydll, te mAlokdy chod! ua prochfizk'i
(po Comt promluvll k n! ucenou dla-
sertacl o prospSAnosti pohybu veivol
n6 pftrodS - a rozuml ae, s uabldl
so Jl za prtivodco) a jln6 a JinC
pro mladA lidi dflleiltA a pro atarG
zcela zbytecnA zprAvy a zprAvlfiky.
"Slecna so dobfo bav! pan KvCt
by si zasloutll vyznamenAn! za avojl
roztomllou pflsobnost," vyruSIl mlad.v
a jit asl zamllovany pArek pan kaplan
Smrcka.
. "A Jak vAm to spolu sluAI, vAak so
mn8 jaksl zdA star! znftml?
"Alo velebny pane! Nepodezfl
vejt, vtdyt' Jsem zdo JoStA nlkdy ne
byla," brAnt se na oko rozhn&vanA, Ufl
tonka. ' '
"VZdyt' JA to tak zlo nemyslfm, Jen
co jo pravda Jako dvA hrdllcek! Ale
Btran tS BtarA znAmostl Jsem myslll v
Plznt, no?"
"VAu nlkdo z nlceho neusvCdcl
ale vy jlnAho hned! Ale take' na vAs
dojde, velebny pana ba ie ddjde,"
ujal so KvAt apologle sv6 Rfltenky,
kterA hofela ve tvAfl jako makovy
kvAt. A dobfo Jt sluAel ten nevlnue
vzbuzeny rumAnee na HckAcb, ,
"Na smlfenou Jeden taneCok. 1-smlm-ll
prosltl?" a kajtclm flsmAyem
iadonll pan kaplan.
"Proslm ale mualte smlr sacbo
vAvat " .
"Sllbujl! A za pokutu uklAdAm sv
kapse, to uedostane nic od oddavek
tuhlo na&eho Pavllka so slecnou. Rft
zenou RAzskou."
JlstA by ao nebyll abodll, ale ze t
tSint okamtlku afavn "aplc! vlrtuoi"
dal znamenl a zvuky rozkoanAho val
clku "SlovanakA Hpa" samovolnS nu-
tlly ke shodA dlouho se nerozmjt.
Alell.
Pan kaplan na sllbenou pokutu ar
kapse zapomnAl. To dokazujo okol
noat, io za kopulacl pana lnienyra
Pavla Kvfta so sleCnou Rflienou Ras
skou obdrtel colon korunovou "stov
ClCku" kdo pak dnea rAd nobAfe.
Ostatno Ufltenein tatlnek mAl pro
svfho jedlnACka pflpravenou hezkou
knlioku, znOJIcI na pAknou sumlAku
anl vAm nefekuu kollk; Jon tollk
te tak a polovlcl JeJIho obaahu byl
bych takA aixikojen -
Kubylky v utiineeko vychodat
Afi-It-o. PoHlednl z nOmookO vyehodul
Afrlky do Slo dojilay pHnftSoJt soukr
111A zprAvy o obrovakycli hejnocb ka
bylck v zApadn! Hambnle. Po tfl al
Otyry Uny v polovlcl liroslnce byte
Hlunco nfkollk bodln deiinr; zaolonOno
iiiohutnyinl hojny kobylok Kuktiflvo.
vA ikiIo Uini'iio ViiMiuubuti byla zpu
atiweiia. At dusud byly kobylky A
pndn! .Siinilmfc volkou vzAc;nost!. P
alHlnP objovlly ae v roce 180D. Jellkol
IMtnovulo zArovofi velkC aucho. nuttal
iv okreau Tanuu v zApAtl hlad,